Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2151(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0090/2018

Predkladané texty :

A8-0090/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.39

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0144

Prijaté texty
PDF 362kWORD 49k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: Európska environmentálna agentúra (EEA)
P8_TA(2018)0144A8-0090/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 (2017/2151(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0061/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(4), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0090/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 104.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 104.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 (2017/2151(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0061/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(4), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0090/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 104.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 104.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 (2017/2151(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0090/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 50 509 265 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje nárast o 2,75 %; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primerané uistenie o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2016 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,9 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 89,8 %;

Záväzky a prenosy

2.  konštatuje, že z roku 2016 do roku 2017 boli prenesené prostriedky vo výške 4 203 111 EUR, čo predstavuje zníženie o 741 628 EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom (4 944 739 EUR v roku 2015);

3.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Personálna politika

4.  berie na vedomie skutočnosť, že správna rada agentúry je znepokojená pokračujúcim znižovaním počtu zamestnancov pridelených agentúre vzhľadom na plánované 10 % zníženie miest vyplývajúce z viacročného finančného rámca na obdobie 2014 – 2020 a zo zriadenia fondu prerozdelenia pre agentúry s novými úlohami;

5.  berie na vedomie, že správna rada súhlasí s navrhovanou budúcou úlohou agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a pozorovateľskej siete (EIONET) v oblasti energetickej únie a víta návrh Komisie poskytnúť agentúre dodatočné zdroje v súvislosti s navrhovanými novými úlohami;

6.  berie na vedomie, že agentúra dosiahla mieru obsadenia pracovných miest pre dočasných zamestnancov vo výške 99,2 % s počtom 129 zamestnancov vzhľadom na 130 pracovných miest povolených v rámci rozpočtu Únie; konštatuje, že posledné pracovné miesto je vyhradené na známe zníženie v pláne pracovných miest v roku 2017; víta skutočnosť, že približne 77 % všetkých zamestnancov sa venuje operačným činnostiam;

7.  s uspokojením berie na vedomie rodovú nerovnováhu v správnej rade agentúry; vyjadruje však poľutovanie nad nevyváženým zastúpením mužov a žien v zložení členov vrcholového manažmentu agentúry; uznáva skutočnosť, že agentúra má k dispozícii len sedem miest vedúcich oddelení, čo obmedzuje možné rýchlejšie dosiahnutie lepšieho pomeru, pokiaľ ide o počet mužov a žien;

8.  s uznaním berie na vedomie, že so zreteľom na počet všetkých obsadených pracovných miest v roku 2015 bolo dosiahnuté vyvážené zastúpenie mužov a žien, keďže pomer rodovej vyváženosti bol na úrovni 54,6 % žien a 45,4 % mužov;

9.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky agentúry a že rozpočet na zdraviu prospešné aktivity predstavuje približne 560 EUR na zamestnanca, čo zodpovedá dvom pracovným dňom; poznamenáva, že priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov dosahuje 13,8 dňa na zamestnanca, čo sú v priemere takmer tri pracovné týždne; vyzýva agentúru, aby naliehavo túto otázku preskúmala s cieľom zistiť a riešiť hlavné príčiny, a najmä stanoviť, či v tejto veci zohráva nejakú úlohu stres na pracovisku;

10.  víta skutočnosť, že v júni 2017 agentúra prijala novú politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; podporuje kurzy odbornej prípravy organizované s cieľom zvýšiť informovanosť zamestnancov a navrhuje pravidelné organizovanie kurzov odbornej prípravy a informačných stretnutí v tejto oblasti; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že 16. decembra 2016 bola podaná sťažnosť v súvislosti s údajným prípadom obťažovania; žiada výkonného riaditeľa o ďalšie informácie, a to pri rešpektovaní prezumpcie neviny a pravidiel ochrany údajov; čaká na konečné rozhodnutie a predpokladá, že bude náležite sledované počas budúceho postupu udeľovania absolutória;

11.  konštatuje, že boli podané dve sťažnosti na základe článku 90 ods. 2 služobného poriadku (21. decembra 2016 a 8. marca 2017) proti rozhodnutiu menovacieho orgánu ukončiť zmluvu počas skúšobnej lehoty a nepotvrdiť zmluvu na konci skúšobnej lehoty; žiada výkonného riaditeľa o viac informácií za súčasného dodržiavania pravidiel na ochranu údajov;

12.  zdôrazňuje, že ďalšie znižovanie počtu zamestnancov predstavuje pre agentúru riziko, pokiaľ ide o plnenie jej viacročného pracovného programu na roky 2014 – 2020 v plnom rozsahu, a obmedzuje jej schopnosť reagovať na politický vývoj; zdôrazňuje, že pre agentúru je čoraz ťažšie riadiť riziká spojené so znížením zdrojov; konštatuje, že obmedzenia personálnych zdrojov prispeli k nižšej miere plnenia v niektorých strategických oblastiach;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

13.  víta skutočnosť, že 18 členov rady sprístupnilo svoje životopisy a vyhlásenia o záujmoch na webovom sídle agentúry; okrem toho berie na vedomie, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov vrcholového manažmentu agentúry sú uverejnené na jej webovom sídle;

14.  berie na vedomie skutočnosť, že novoprijatí zamestnanci sa zúčastňujú na kurzoch etiky a integrity a že v prípade každého zamestnanca tvorí posúdenie možného konfliktu záujmov súčasť jeho každoročného hodnotenia výkonnosti; ďalej konštatuje, že všetci zamestnanci s riadiacimi povinnosťami tiež prechádzajú špecifickým školením;

15.  konštatuje, že správna rada agentúry v novembri 2014 prijala stratégiu boja proti podvodom s cieľom zabezpečiť riadny priebeh riešenia otázok v oblasti konfliktu záujmov a rozvíjať činnosti zamerané proti podvodom, a to najmä prostredníctvom akčného plánu, ktorý zahŕňa tri ciele: zabezpečiť účinnú vnútornú organizáciu na odhaľovanie možných podvodov, posilniť formalizáciu povolenia prístupových práv do archívu obchodných údajov a v rámci agentúry zachovať vysokú úroveň etiky a informovanosti o podvodoch;

16.  víta vykonávanie usmernení agentúry v súvislosti s oznamovaním nekalej činnosti, ktorých cieľom je okrem iného objasniť pravidlá týkajúce sa profesijnej etiky v agentúre, a to poskytovaním informácií o typoch situácií, v ktorých sa uplatňuje oznamovacia povinnosť, a o oznamovacích kanáloch; víta, že tieto usmernenia sa zaoberajú aj ochranou, ktorá sa má poskytnúť oznamovateľovi, ako aj poradenstvom a podporou, ktorú môže poskytnúť agentúra; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní týchto usmernení;

17.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

Hlavné úspechy

18.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra zaznamenala v roku 2016, konkrétne:

   uverejnenie správy o kvalite ovzdušia v Európe za rok 2016;
   uverejnenie jej prvej hodnotiacej správy za rok 2016 na tému Obehové hospodárstvo v Európe – rozvoj vedomostnej základne, ktorá sa zameriava na perspektívu znižovania environmentálnych tlakov a vplyvov z používania materiálových zdrojov;
   uverejnenie správy Transformácia odvetvia energetiky v EÚ: ako zamedziť uhlíkovej pasci, v ktorej sa posudzuje rozsah potenciálu odvetvia termálnej energie uľahčiť nevyhnutný prechod k dlhodobým cieľom Únie v oblasti energetiky a zmeny klímy;

Vnútorný audit

19.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit správy o stave životného prostredia (SOER), ktorý bol dokončený v roku 2016; s uspokojením konštatuje, že podľa záverov IAS riadiaci a kontrolný systém, ktorý agentúra zaviedla pre prípravný proces SOER 2015, vo všeobecnosti spĺňa účel a zabezpečuje účinnú a efektívnu vnútornú a vonkajšiu koordináciu tohto zložitého viacročného projektu; berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov sa agentúra a IAS dohodli na pláne ich ďalšieho zlepšenia; vyzýva agentúru, aby o vykonávaní tohto akčného plánu informovala orgán udeľujúci absolutórium;

20.  berie na vedomie, že IAS vykonal audit riadenia údajov/informácií vrátane zložky IT, ktorý bol dokončený v roku 2015; berie na vedomie skutočnosť, že pre budúce roky bol vypracovaný akčný plán s cieľom reagovať na odporúčania IAS v súvislosti s týmto auditom; s uspokojením konštatuje, že v roku 2017 IAS uzatvoril väčšinu odporúčaní a preukázal, že boli vykonané vhodné opatrenia na zabezpečenie riadneho spracovania vysokého objemu údajov;

Vnútorné kontroly

21.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že aj keď agentúra v roku 2016 aktualizovala svoju bezpečnostnú politiku, mnoho ďalších vnútorných postupov je zastaraných; berie na vedomie, že vrcholový manažment schválil akčný plán, ktorý zahŕňa preskúmanie a aktualizáciu plánu na zabezpečenie kontinuity činností, a že agentúra má v úmysle aj preskúmať svoju politiku správy dokumentov, ktorú prijala v roku 2009, v súlade s novou bezpečnostnou politikou; okrem toho konštatuje, že agentúra plánuje preskúmať a v prípade potreby aktualizovať svoje normy vnútornej kontroly; vyzýva agentúru, aby o vykonávaní tohto akčného plánu informovala orgán udeľujúci absolutórium;

22.  berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu zaviedlo posúdenie rizika na účely výberu príjemcov, u ktorých malo prebehnúť overovanie na mieste, čo viedlo k overeniu platieb dvom príjemcom v súvislosti s ôsmymi grantmi s cieľom zabezpečiť presnosť a spoľahlivosť vykázaných nákladov na zamestnancov; konštatuje, že v dôsledku toho bola zistená neoprávnená platba, ktorá bola v súlade so zmluvnými ustanoveniami vrátená agentúre; konštatuje, že na základe novej politiky schválenej v októbri 2015 sa v roku 2016 uskutočnili ďalšie overovania na mieste; vyzýva agentúru, aby o výsledkoch uvedených overovaní informovala orgán udeľujúci absolutórium;

23.  berie na vedomie, že po pripomienkach orgánu udeľujúceho absolutórium agentúra zlepšila overovacie metódy tým, že partnerom európskeho tematického strediska poskytla usmernenia a odbornú prípravu, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti nákladov;

Ďalšie pripomienky

24.  na základe správy Dvora audítorov pripomína, že v roku 2014 Komisia v mene viac než 50 inštitúcií a orgánov Únie (vrátane agentúry) podpísala rámcovú zmluvu s jedným dodávateľom na nákup softvéru, licencií a poskytnutie súvisiacej údržby a poradenských služieb v oblasti IT; konštatuje, že rámcový dodávateľ koná ako sprostredkovateľ medzi agentúrou a dodávateľmi a že za tieto sprostredkovateľské služby je rámcový dodávateľ oprávnený zvýšiť dodávateľské ceny o dve až deväť percent; okrem toho konštatuje, že v rámcovej zmluve sa jasne stanovuje, že dodávateľovi sa neudeľuje žiadne výlučné právo; poznamenáva, že v roku 2016 agentúra použila túto rámcovú zmluvu na nákup softvérových licencií v celkovej hodnote 442 754 EUR; konštatuje, že väčšina uvedených nákupov sa týkala produktov patriacich do osobitnej kategórie, ktorá by sa mala využívať len v mimoriadnych prípadoch, pričom ceny týchto produktov neboli uvedené v procese predkladania ponúk ani v rámcovej zmluve; berie na vedomie skutočnosť, že v správe Dvora audítorov sa poukazuje na to, že tento postup nezabezpečuje dostatočnú konkurenciu a uplatnenie najhospodárnejšieho riešenia; okrem toho konštatuje skutočnosť, že zvýšenia cien uplatnené rámcovým dodávateľom sa primerane nekontrolovali; objednávka v najvyššej výške sa týkala obnovy softvérových licencií, ktoré poskytoval výhradný škandinávsky predajca (112 248 EUR); vyjadruje znepokojenie nad tým, že v tomto prípade nebolo nijako opodstatnené použitie rámcovej zmluvy, ktorá viedla k zbytočným nákladom v dôsledku sprostredkovateľského podielu pre rámcového dodávateľa; berie na vedomie odpoveď agentúry na pripomienky Dvora audítorov;

25.  pripomína, že agentúra je od svojho založenia spolu so sieťou EIONET zdrojom informácií pre tých, ktorí sa podieľajú na rozvoji, prijímaní, vykonávaní a posudzovaní politík Únie v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ako aj politík udržateľného rozvoja, a je tiež zdrojom informácií pre širokú verejnosť;

26.  zdôrazňuje, že Komisia začala v roku 2016, v súlade s programom lepšej právnej regulácie, hodnotenie agentúry a siete EIONET, ktoré sa vzťahuje na obdobie od polovice roka 2012 do konca roka 2016, pričom zistenia budú použité na posúdenie výkonnosti agentúry;

o
o   o

27.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 443, 29.11.2016, s. 1.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia