Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2166(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0107/2018

Indgivne tekster :

A8-0107/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.40

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0145

Vedtagne tekster
PDF 192kWORD 55k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2016: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
P8_TA(2018)0145A8-0107/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 (2017/2166(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(4), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0107/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 110.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 110.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 (2017/2166(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(4), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0107/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 110.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 110.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 (2017/2166(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0107/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for EU-Fiskerikontrolagenturet ("agenturet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 9 967 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 8,14 % sammenlignet med 2015; der henviser til, at stigningen hovedsageligt skyldtes supplerende ad hoc-tilskud i tilknytning til pilotprojekter vedrørende den europæiske kystvagtfunktion; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra EU-budgettet;

C.  der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2016 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,6 %; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 88,5 %;

2.  noterer sig, at supplerende midler, som agenturet modtog fra Kommissionen i løbet af året til pilotprojekter i relation til europæiske kystvagtfunktioner, har haft markant indflydelse på budgettet, navnlig modtog agenturet to ad hoc-tilskud på i alt 750 000 EUR, som blev opført på budgettet som formålsbestemte indtægter, der skulle anvendes i regnskabsårene 2016 og 2017 (flerårige), hvilket er årsagen til, at udnyttelsen af disse midler vurderes adskilt fra gennemførelsen af det resterende budget;

3.  glæder sig over de fremskridt, der blev gjort i 2016 på området digital forvaltning: indførelsen af e-Prior-modulerne til elektronisk afgivelse af tilbud, ordreafgivelse og fakturering i samarbejde med Kommissionens Generaldirektorat for Informationsteknologi (GD DIGIT); indførelsen af kontraktforvaltningsværktøjet ABAC Contracts til registrering og opfølgning af rammekontrakter, indførelsen af Kommissionens missionsstyringssystem (MIPS), hvilket vil føre til en væsentlig reduktion i anvendelsen af papirformularer, den fremtidige anvendelse af Sysper 2 (HR IT-værktøj); erfarer fra agenturet, at det sideløbende med gennemførelsen af andre foranstaltninger til rationaliseringsforbedringer i øjeblikket behandler ca. 95 % af sine finansielle transaktioner elektronisk, hvilket vil føre til øget effektivitet og datapålidelighed og bedre revisionsspor;

4.  minder om, at agenturets budget er forblevet uændret i de sidste fem år trods forøgelsen af dets missioner og inspektioner; bemærker, at agenturets udgifter til menneskelige ressourcer imidlertid ikke har ændret sig, og at omkostningerne ved dets operationer faldt i samme periode; understreger, at disse elementer, som afspejler optimeringen af ressourcerne og kvaliteten af agenturets forvaltning, risikerer at hindre fremskridt på grund af utilstrækkelige budgetbevillinger og sætte medarbejdernes aktiviteter under pres, hvilket bør undersøges med henblik på at sikre kvaliteten af deres arbejdsvilkår;

Forpligtelser og fremførsler

5.  bemærker, at de bevillinger, der blev fremført fra 2016 til 2017, udgjorde 11 % af det samlede tilskud i 2016; bemærker, at raten af fremførsler for afsnit II (administrationsudgifter) var på 34 %, hvilket svarer til en stigning på 14 % i forhold til 2015-resultatet; bemærker imidlertid, at en lavere udnyttelse af bevillingerne under afsnit II kan forklares med en række eksterne tjenesteydelser, der endnu ikke var gennemført fuldt ud ved årets udgang, og hvor den endelige betaling endnu ikke var afholdt (f.eks. IKT, oversættelse og ekstern evaluering); erfarer fra agenturet, at de vil blive gennemført fuldt ud i løbet af 2017, og at bevillingerne ikke vil bortfalde;

6.  bemærker, at 95,3 % af de forpligtelser, der var fremført fra det foregående år, blev udnyttet, og at de tilsvarende bortfaldne bevillinger udgør 0,4 % af betalingsbevillingerne for 2016;

7.  påpeger, at fremførsler ofte er delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af agenturet og meddelt Revisionsretten;

Overførsler

8.  bemærker med tilfredshed, at niveauet og beskaffenheden af overførsler i 2016 ifølge agenturets årsregnskab lå inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle regler;

Udbud og personalepolitik

9.  bemærker, at det samlede antal ansatte i aktivitet pr. 31. december 2016 var 56, hvilket betyder, at stillingsfortegnelsen var 100 % besat;

10.  bemærker, at agenturet har gennemført den generelle personalenedskæring på 5 %; bemærker imidlertid, at agenturet på grund af ændringen i oprettelsesforordningen blev tildelt 13 stillinger i stillingsfortegnelsen for 2017 til de hertil knyttede nye opgaver;

11.  bemærker, at agenturets interne struktur blev omorganiseret for at tilpasse den til de nye ændringer og de yderligere ressourcer, som var et resultat af ændringen af agenturets oprettelsesforordning;

12.  bemærker med bekymring, at mænd og kvinder udgør henholdsvis 62 % og 38 % af det samlede antal ansatte, dvs. at kønsubalancen var på næsten to til en; opfordrer agenturet til så hurtigt som muligt at tage fat på og rette op på denne ubalance;

13.  bemærker med tilfredshed, at agenturet foretog langt størstedelen af betalingerne inden for de tidsfrister, der er fastsat i finansforordningen, og at der ikke blev opkrævet renter for forsinkede betalinger fra leverandører; bemærker endvidere, at der i 2015 i gennemsnit gik 22 dage, før betalingen blev afholdt;

14.  understreger, at balancen mellem arbejde og privatliv bør være en del af agenturets personalepolitik; bemærker, at de midler, der er brugt på velværeaktiviteter, udgør 138,14 EUR pr. medarbejder; bemærker, at det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder er 3,7 dage, hvilket er langt under gennemsnittet for EU-agenturerne;

15.  bemærker, at bestyrelsen i 2017 vedtog gennemførelsesbestemmelserne vedrørende chikane; beklager forsinkelsen i forbindelse med indførelsen af disse regler; opfordrer agenturet til at støtte tilrettelæggelsen af kurser og informationsmøder med henblik på at øge de ansattes bevidsthed;

16.  bemærker med tilfredshed, at agenturet ikke modtog nogen klager eller sagsanlæg, og at der ikke blev indberettet sager i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere i 2016;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

17.  anerkender, at agenturet har vedtaget en omfattende politik om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, som blev ændret i 2016, og en strategi for bekæmpelse af svig; noterer sig, at 11 ud af de i alt 13 foranstaltninger, der skulle gennemføres inden udgangen af 2017, allerede var gennemført; bemærker, at de af agenturets kontroller, som skal forebygge og afsløre svig, svarer til dem, der skal sikre transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed, f.eks. "fire øjne-princippet", automatiserede kontroller i finans- og regnskabssystemerne, eksternaliseret lønberegning og reglen om, at panelmedlemmer altid skal underskrive interesseerklæringer; erfarer med tilfredshed fra agenturet, at der siden dets oprettelse ikke har været nogen tilfælde af svig;

18.  glæder sig over ændringerne af agenturets politik for håndtering af interessekonflikter, som blev vedtaget i 2016, navnlig forpligtelsen for medlemmerne af bestyrelsen, agenturets administrerende direktør og kontorchefer til at forelægge CV'er, som offentliggøres på agenturets websted og ajourføres, når det er nødvendigt; noterer sig udvidelsen af anvendelsesområdet til medlemmer af det rådgivende udvalg;

19.  erfarer fra agenturet, at agenturet har ført tilsyn med alle de årlige skriftlige interesseerklæringer; beklager imidlertid, at to bestyrelsesmedlemmer ved udgangen af 2016 endnu ikke havde fremlagt deres interesseerklæring; bemærker, at bestyrelsesmedlemmerne før hvert møde i bestyrelsen af formanden anmodes om at bekræfte, at interesseerklæringen er faktuelt korrekt, og gøre opmærksom på eventuelle potentielle konflikter, der kunne opstå i forbindelse med mødet; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er sket med hensyn til forelæggelse af de manglende interesseerklæringer;

20.  erfarer fra agenturet, at det afventer standardafgørelsen fra Kommissionen med henblik på at vedtage dets egen afgørelse om whistleblowing; bemærker imidlertid, at så længe der ikke forelægger et forslag til Kommissionens standardafgørelse, vil den nuværende kommissionsafgørelse om whistleblowing fortsat fungere som vejledning til personalet; bemærker, at der i 2016 ikke var nogen whistleblowersager i agenturet; opfordrer agenturet til at informere dechargemyndigheden om implementeringen af standardafgørelsen;

21.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

Vigtigste resultater

22.  glæder sig over agenturets tre væsentligste resultater i 2016, nemlig at det:

   koordinerede 20 000 fiskeriinspektioner i EU-farvande og internationale farvande ved hjælp af dets fælles ressourceanvendelsesplaner
   etablerede samarbejde med andre EU-agenturer med henblik på oprettelsen af en europæisk kystvagtkapacitet
   støttede den regionale gennemførelse af landingsforpligtelsen inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik (FFP);

Interne kontroller

23.  bemærker, at agenturets bestyrelse har vedtaget et sæt standarder for intern kontrol (ICS), der har til formål at sikre, at politikmålene og de operationelle mål nås; anerkender, at der er en høj gennemførelsesgrad for 12 af standarderne for intern kontrol, mens der er en middelhøj gennemførelsesgrad for fire områder i det interne kontrolsystem;

24.  bemærker med tilfredshed på baggrund af Revisionsrettens beretning, at intern kontrolstandard 10 (driftskontinuitet), standard 11 (dokumenthåndtering) og 12 (information og kommunikation) nu er markeret som "afsluttet";

Intern revision

25.  bemærker, at Den Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2016 gennemførte en risikovurdering, der dækkede agenturets vigtige processer, operationelle såvel som administrative; bemærker, at IAS' strategiske plan for intern revision for perioden 2017-2019 blev fastlagt på grundlag af IAS' arbejde; bemærker med tilfredshed, at der ikke er nogen udestående anbefalinger fra IAS;

26.  noterer sig, at den anden femårige uafhængige eksterne evaluering af agenturet for perioden 2012-2016 blev indledt i oktober 2015 og forventes afsluttet i 2017; påpeger, at hver evaluering har til formål at vurdere agenturets nytte, relevans og effektivitet, dets arbejdsmetoder, og i hvilket omfang det har været med til at skabe et højt niveau af overholdelse af den fælles fiskeripolitiks regler; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udfaldet af denne evaluering;

27.  anerkender, at agenturet har udviklet og gennemført centraliseret overvågning af alle revisionsanbefalinger, der fremsættes af Revisionsretten, IAS og dets interne revisionsfunktion, med henblik på at konsolidere og overvåge dem og forbedre opfølgningen på de tilhørende handlingsplaner;

Performance

28.  bemærker vedtagelsen af agenturets ændrede oprettelsesforordning i 2016, som udvidede agenturets opgave med hensyn til samarbejde med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) med henblik på at støtte de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner; bemærker, at disse tre agenturer har arbejdet sammen med deres tre "partnergeneraldirektorater" i Kommissionen (GD for Maritime Anliggender og Fiskeri (MARE), GD for Migration og Indre Anliggender (HOME) og GD for Mobilitet og Transport (MOVE)) om forberedelse og gennemførelse af pilotprojektet "Oprettelse af en europæisk kystvagtfunktion", som Europa-Parlamentet har iværksat som forberedelse til gennemførelsen af "grænsepakken";

Andre bemærkninger

29.  understreger den vigtige rolle, som agenturet har spillet med hensyn til harmonisering og anvendelse af principperne i den fælles fiskeripolitik; glæder sig over agenturets effektivitet og de fremskridt og meget fine resultater, der er opnået siden dets oprettelse;

30.  understreger agenturets bidrag til harmoniseringen og standardiseringen af den fælles fiskeripolitiks foranstaltninger vedrørende overvågning og kontrol med det formål at sikre lige behandling og forbedre overholdelsen af reglerne i den fælles fiskeripolitik, herunder landingsforpligtelsen;

31.  fremhæver agenturets vigtige rolle i Unionens samarbejde med tredjelande og internationale fiskeriorganisationer, bl.a. regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO), om at styrke overholdelsen af foranstaltninger, navnlig til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), der vedtages af sådanne internationale organisationer;

32.  udtrykker tilfredshed med, at antallet af inspektioner blev øget med 15 % i 2016, hvilket afspejler en bedre koordinering af menneskelige ressourcer med medlemsstaterne via fælles ressourceanvendelsesplaner og koordinering af operationelle planer;

33.  udtrykker tilfredshed med, at Revisionsretten i sin særberetning nr. 8/2017 vurderede, at agenturet spiller en grundlæggende rolle i udviklingen og styrkelsen af en harmoniseret og sammenhængende tilgang med systemer til indberetning og udveksling af data for fiskeriprodukter;

34.  anerkender kvaliteten og relevansen af agenturets samarbejde inden for rammerne af det fælles pilotprojekt med EMSA og Frontex om etableringen af kystvagtfunktioner; minder dog Kommissionen om, at den bør give agenturet tilstrækkelige midler til sådanne projekter eller ethvert andet fremtidigt projekt, især projekter, der er knyttet til brugen af nye teknologier i forbindelse med overvågning (droner) eller uddannelse (e-læring);

35.  minder om, at det er vigtigt at styrke agenturets mandat med henblik på at udvikle fælles operationelle foranstaltninger sammen med andre specialiserede EU-agenturer på det maritime område med det formål at forebygge katastrofer til søs og koordinere de europæiske kystvagters opgaver;

36.  understreger behovet for at øge tildelingen af ressourcer for at styrke agenturets operationelle kapacitet til at håndtere usikkerheden i relation til brexit og den supplerende kontrol, som dette vil indebære;

37.  foreslår, at et medlem af Europa-Parlamentet indgår i agenturets bestyrelse for at styrke den institutionelle gennemsigtighed, navnlig i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af budgettet; foreslår, at det pågældende medlem vælges blandt medlemmerne af Parlamentets Fiskeriudvalg;

o
o   o

38.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 333 af 9.9.2016, s. 31.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0133.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik