Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2166(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0107/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0107/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.40

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0145

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 523kWORD 60k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
P8_TA(2018)0145A8-0107/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική(4), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0107/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 110.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 110.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική(4), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0107/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 110.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 110.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0107/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(1), ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 9 967 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 8,14 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε πρόσθετες ad hoc επιχορηγήσεις που συνδέονται με τα πιλοτικά σχέδια Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 είναι αξιόπιστοι και οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης του 99,6 %· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 88,5 %·

2.  σημειώνει ότι τα πρόσθετα κονδύλια που ελήφθησαν από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους για πιλοτικά σχέδια σε σχέση με τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής είχαν σημαντική επίδραση στον προϋπολογισμό, συγκεκριμένα δύο ad hoc επιχορηγήσεις, συνολικού ύψους 750 000 EUR, ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό ως έσοδα για ειδικό προορισμό με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στα οικονομικά έτη 2016 και 2017 (δηλαδή πολυετή έσοδα), κάτι που δικαιολογεί το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσής τους εξετάζεται χωριστά από την εκτέλεση του εναπομένοντος προϋπολογισμού·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που επιτεύχθηκε το 2016 στον τομέα της ηλεκτρονικής διοίκησης: εφαρμογή των ενοτήτων e-Prior για ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, παραγγελίες και έκδοση τιμολογίων σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Επιτροπής (ΓΔ DIGIT), εφαρμογή του εργαλείου διαχείρισης των συμβάσεων ABAC Contracts για την καταχώριση και την παρακολούθηση των συμβάσεων-πλαισίων, εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης αποστολών της Επιτροπής (MIPS) που είχε ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση της χρήσης εντύπων σε χαρτί, μελλοντική χρήση του Sysper 2 (ηλεκτρονικό εργαλείο διαχείρισης ανθρώπινων πόρων)· γνωρίζει από πληροφορίες της Υπηρεσίας ότι, σε συνδυασμό με την εφαρμογή και άλλων βελτιωτικών μέτρων εξορθολογισμού, η Υπηρεσία διεκπεραιώνει σήμερα περίπου το 95 % των χρηματοοικονομικών συναλλαγών της με ηλεκτρονικά μέσα, πράγμα που οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία των δεδομένων και των διαδρομών λογιστικού ελέγχου·

4.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας παρέμεινε αμετάβλητος κατά τα τελευταία πέντε έτη, παρά την αύξηση των αποστολών και των επιθεωρήσεών της· σημειώνει ότι, ωστόσο, οι δαπάνες για το ανθρώπινο δυναμικό δεν έχουν μεταβληθεί και ότι το κόστος των εργασιών της μειώθηκε κατά την ίδια περίοδο· υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία αυτά, τα οποία καταδεικνύουν τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των πόρων και της ποιότητας της διαχείρισης της Υπηρεσίας, απειλούν να ανακόψουν την πρόοδό της λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων του προϋπολογισμού, συνιστούν δε πίεση επί της δραστηριότητας των υπαλλήλων, η οποία πρέπει να ελεγχθεί για να διασφαλιστεί η ποιότητα των συνθηκών εργασίας τους·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

5.  σημειώνει ότι το ύψος των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2016 στο 2017 αντιπροσώπευε το 11 % της συνολικής επιδότησης του 2016· επισημαίνει ότι το ποσοστό μεταφοράς πιστώσεων για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ήταν 34 %, ποσοστό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 14 % σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του 2015· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η μείωση του ποσοστού εκτέλεσης για τον Τίτλο II μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι για έναν αριθμό εξωτερικών υπηρεσιών η περάτωση και η τελική πληρωμή εξακολουθούσαν να εκκρεμούν στο τέλος του έτους (όπως υπηρεσίες ΤΠΕ, μετάφρασης και εξωτερικής αξιολόγησης)· γνωρίζει από την Υπηρεσία ότι η πλήρης υλοποίησή τους επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εντός του 2017 και δεν θα χρειαστεί να ακυρωθούν οι πιστώσεις·

6.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος, το ποσοστό εκτέλεσης είναι 95,3 % και η αντίστοιχη ακύρωση ισοδυναμεί με το 0,4 % των πιστώσεων πληρωμών του 2016·

7.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές δικαιολογούνται συχνά, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τους οργανισμούς και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές πιστώσεων

8.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με τους οριστικούς λογαριασμούς της Υπηρεσίας, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2016 παρέμειναν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Πολιτική για τη σύναψη συμβάσεων και το προσωπικό

9.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το συνολικό εν ενεργεία προσωπικό ήταν 56 άτομα, δηλαδή ο πίνακας προσωπικού παρουσίαζε πληρότητα 100 %·

10.  παρατηρεί ότι η Υπηρεσία έχει υλοποιήσει τη γενική μείωση του προσωπικού κατά 5 %· επισημαίνει, ωστόσο, ότι λόγω της αλλαγής στον ιδρυτικό κανονισμό, η Υπηρεσία έλαβε 13 θέσεις για τα συναφή νέα καθήκοντα στον πίνακα προσωπικού για το 2017·

11.  σημειώνει ότι η εσωτερική δομή της Υπηρεσίας αναδιοργανώθηκε για να προσαρμοστεί στις νέες αλλαγές και τους πρόσθετους πόρους που σχετίζονται με την τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού της Υπηρεσίας·

12.  σημειώνει με ανησυχία ότι το συνολικό ποσοστό των ανδρών υπαλλήλων είναι 62 % ενώ των γυναικών 38 %, δηλαδή επικρατεί ανισορροπία, με αναλογία σχεδόν δύο προς ένα· καλεί την Υπηρεσία να εξετάσει και να διορθώσει αυτή την ανισορροπία το συντομότερο δυνατό·

13.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία κατέβαλε το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών της εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, και ότι δεν χρεώθηκαν τόκοι από τους προμηθευτές λόγω καθυστερημένων πληρωμών· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο μέσος αριθμός ημερών για την καταβολή πληρωμών το 2015 ήταν 22·

14.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού της Υπηρεσίας· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός που δαπανήθηκε για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε 138,14 EUR ανά υπάλληλο· παρατηρεί ότι ο μέσος αριθμός ημερών αναρρωτικής άδειας ανά υπάλληλο είναι 3,7 ημέρες, πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο για τους οργανισμούς της Ένωσης·

15.  επισημαίνει ότι οι εκτελεστικοί κανόνες για την παρενόχληση εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο το 2017· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση στη θέσπιση των κανόνων αυτών· καλεί την Υπηρεσία να υποστηρίξει τη διοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών συναντήσεων με σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού·

16.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπήρξαν έναντι της Υπηρεσίας καταγγελίες, αστικές αξιώσεις ή αναφερθείσες υποθέσεις συνδεόμενες με την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

17.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία ενέκρινε ολοκληρωμένη πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία τροποποιήθηκε το 2016, και στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι, από το σύνολο των 13 δράσεων που προβλεπόταν να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2017, οι 11 έχουν ήδη υλοποιηθεί· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι έλεγχοι της Υπηρεσίας που αποσκοπούν στην πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης είναι παρόμοιοι με εκείνους που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων, όπως η «αρχή των τεσσάρων οφθαλμών», οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι στα χρηματοπιστωτικά και λογιστικά συστήματα, η εξωτερική ανάθεση του υπολογισμού των μισθών, καθώς και οι δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων που υπογράφονται πάντα από τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της Υπηρεσίας, από τότε που δημιουργήθηκε δεν έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις απάτης·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις τροποποιήσεις στην πολιτική της Υπηρεσίας όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων που εγκρίθηκε το 2016, συγκεκριμένα την υποχρέωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του εκτελεστικού διευθυντή και των προϊσταμένων μονάδας της Υπηρεσίας να υποβάλουν βιογραφικά σημειώματα τα οποία δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας και θα πρέπει να ενημερώνονται όποτε είναι αναγκαίο· σημειώνει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής στα μέλη του γνωμοδοτικού συμβουλίου·

19.  γνωρίζει, βάσει πληροφοριών από την Υπηρεσία, ότι όλες οι ετήσιες γραπτές δηλώσεις συμφερόντων έχουν ελεγχθεί από την Υπηρεσία· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, έως το τέλος του 2016, δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν είχαν ακόμη υποβάλει τις δηλώσεις συμφερόντων τους· επισημαίνει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καλούνται από τον πρόεδρο, πριν από κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, να επιβεβαιώσουν την πραγματολογική ορθότητα των δηλώσεων συμφερόντων και να δηλώσουν πιθανή σύγκρουση που ενδέχεται να ανακύψει σε σχέση με τη συνεδρίαση· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων συμφερόντων που έλειπαν·

20.  γνωρίζει, βάσει πληροφοριών από την Υπηρεσία, ότι για να εγκρίνει τη δική της απόφαση σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών η Υπηρεσία αναμένει την απόφαση-υπόδειγμα από την Επιτροπή· σημειώνει ωστόσο ότι, έως ότου η Επιτροπή προτείνει απόφαση-υπόδειγμα, η ισχύουσα απόφαση της Επιτροπής για την καταγγελία δυσλειτουργιών θα εξακολουθήσει να παρέχεται στο προσωπικό ως καθοδήγηση· σημειώνει ότι δεν υπήρξαν περιπτώσεις καταγγελίας δυσλειτουργιών το 2016 στην Υπηρεσία· καλεί την Υπηρεσία να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή αναφορικά με την εφαρμογή της απόφασης-υπόδειγμα·

21.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, το οποίο θα βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με πιθανές παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, ενώ παράλληλα θα προστατεύει την εμπιστευτικότητά τους και θα παρέχει την αναγκαία στήριξη και συμβουλές·

Κύρια επιτεύγματα

22.  επιδοκιμάζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει η Υπηρεσία για το 2016, δηλαδή ότι:

   συντόνισε 20 000 επιθεωρήσεις αλιείας στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα μέσω των δικών της κοινών σχεδίων ανάπτυξης·
   καθιέρωσε συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Ικανότητας Ακτοφυλακής·
   υποστήριξε την περιφερειακή εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ)·

Εσωτερικοί έλεγχοι

23.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας ενέκρινε ένα σύνολο προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS), ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της πολιτικής και των επιχειρησιακών στόχων· αναγνωρίζει ότι 12 από τα ICS έχουν υψηλό βαθμό εφαρμογής, ενώ τέσσερις τομείς διακρίνονται από μέσο βαθμό εφαρμογής στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου·

24.  σημειώνει με ικανοποίηση, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι τα ICS 10 (επιχειρησιακή συνέχεια), ICS 11 (διαχείριση εγγράφων) και ICS 12 (πληροφόρηση και επικοινωνία) χαρακτηρίζονται πλέον με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε»·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

25.  σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια του 2016, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) διενήργησε εκτίμηση κινδύνου που καλύπτει σημαντικές διαδικασίες της Υπηρεσίας, τόσο επιχειρησιακές όσο και διοικητικές· σημειώνει ότι, σε συνέχεια του έργου της IAS, καταρτίστηκε το στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της IAS για την περίοδο 2017-2019· σημειώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπάρχουν συστάσεις της IAS σε εκκρεμότητα·

26.  σημειώνει ότι η δεύτερη πενταετής ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της Υπηρεσίας για την περίοδο 2012-2016 ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 και προβλεπόταν να ολοκληρωθεί το 2017· επισημαίνει ότι σκοπός κάθε αξιολόγησης είναι να εκτιμά τη χρησιμότητα, τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας και των μεθόδων εργασίας της, καθώς και τον βαθμό στον οποίο συμβάλλει στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου συμμόρφωσης προς τους κανόνες που θεσπίζονται στο πλαίσιο της ΚΑΠ· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης·

27.  γνωρίζει ότι η Υπηρεσία εκπόνησε και εφάρμοσε σύστημα κεντρικής εποπτείας όλων των συστάσεων λογιστικού ελέγχου που εξέδωσαν το Ελεγκτικό Συνέδριο, η IAS και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την εδραίωση και την παρακολούθησή τους, καθώς και για τη βελτίωση της παρακολούθησης των αντίστοιχων σχεδίων δράσης·

Επιδόσεις

28.  σημειώνει ότι εγκρίθηκε ο τροποποιημένος ιδρυτικός κανονισμός της Υπηρεσίας το 2016, με τον οποίον επεκτάθηκε η αποστολή της Υπηρεσίας για να συνεργαστεί με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), με σκοπό τη στήριξη των εθνικών αρχών που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής· παρατηρεί ότι οι εν λόγω τρεις οργανισμοί εργάστηκαν από κοινού με τις τρεις γενικές διευθύνσεις «εταίρους» της Επιτροπής [Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE), Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME) και Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE)] για την προετοιμασία και την υλοποίηση του δοκιμαστικού σχεδίου «Δημιουργία μιας υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής», που θεσπίστηκε από το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τα σύνορα·

Λοιπά σχόλια

29.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της Υπηρεσίας στην εναρμόνιση και την εφαρμογή των αρχών της ΚΑΠ· επιδοκιμάζει την αποδοτικότητά της, την πρόοδο και τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχει πετύχει από τότε που δημιουργήθηκε·

30.  τονίζει τη συμβολή της Υπηρεσίας στην εναρμόνιση και την τυποποίηση των μέτρων της ΚΑΠ σχετικά με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία, με στόχο να διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση και η βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης εκφόρτωσης·

31.  τονίζει τον ρόλο της Υπηρεσίας στη συνεργασία της Ένωσης με τρίτες χώρες και διεθνείς αλιευτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ), προκειμένου να ενισχυθεί η συμμόρφωση με τα μέτρα, ιδίως με τα μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, που θεσπίζονται από αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των επιθεωρήσεων κατά 15 % το 2016, η οποία δείχνει μια βελτίωση του συντονισμού των ανθρώπινων πόρων με τα κράτη μέλη μέσω των κοινών σχεδίων ανάπτυξης και του συντονισμού των επιχειρησιακών σχεδίων·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην ειδική του έκθεση αριθ. 8/2017, όσον αφορά τον καθοριστικό ρόλο της Υπηρεσίας στην ανάπτυξη και βελτίωση μιας εναρμονισμένης και συνεκτικής προσέγγισης των συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τα αλιευτικά προϊόντα·

34.  αναγνωρίζει την ποιότητα και τη λυσιτέλεια της συνεργασίας που πραγματοποιείται από την Υπηρεσία στο πλαίσιο του δοκιμαστικού κοινού σχεδίου με τον EMSA και τον Frontex, με σκοπό τη δημιουργία μιας υπηρεσίας ακτοφυλακής· υπενθυμίζει ωστόσο στην Επιτροπή ότι πρέπει να διατίθενται στην Υπηρεσία επαρκείς πόροι για τέτοιου είδους σχέδια ή για οποιοδήποτε άλλο μελλοντικό σχέδιο, ιδίως για όσα συνδέονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην παρακολούθηση (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) ή στην κατάρτιση (e-learning)·

35.  επαναλαμβάνει ότι είναι πολύ σημαντικό να διευρυνθεί η εντολή της Υπηρεσίας, προκειμένου να αναπτυχθούν κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες με άλλες υπηρεσίες της Ένωσης στους τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα, με στόχο την πρόληψη καταστροφών στη θάλασσα και τον συντονισμό του έργου των ευρωπαϊκών ακτοφυλακών·

36.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η διάθεση πόρων για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας ενόψει της αβεβαιότητας λόγω «Brexit» και των συμπληρωματικών ελέγχων που θα επακολουθήσουν·

37.  ζητεί να συμπεριληφθεί ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας, προκειμένου να ενισχυθεί η θεσμική της διαφάνεια, ιδίως κατά την έγκριση του προϋπολογισμού από το συμβούλιο· προτείνει ο εν λόγω βουλευτής να προέρχεται από την Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

o
o   o

38.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 333 της 9.9.2016, σ. 31.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου