Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2166(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0107/2018

Predkladané texty :

A8-0107/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.40

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0145

Prijaté texty
PDF 367kWORD 51k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
P8_TA(2018)0145A8-0107/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016 (2017/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva a mení nariadenie (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0107/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 110.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 110.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016 (2017/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva a mení nariadenie (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0107/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 110.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 110.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016 (2017/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0107/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 9 967 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 8,14 %; keďže tento nárast bol spôsobený predovšetkým udelením ad hoc grantov na pilotné projekty európskej pobrežnej stráže; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2016 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,6 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 88,5 %;

2.  berie na vedomie, že dodatočné finančné prostriedky, ktoré boli prijaté od Komisie počas roka na pilotné projekty týkajúce sa funkcií európskej pobrežnej stráže výrazne ovplyvnili rozpočet, a to najmä dva ad hoc granty v celkovej výške 750 000 EUR, boli prijaté do rozpočtu ako pripísané príjmy, ktoré sa majú použiť v rozpočtových rokoch 2016 a 2017 (t. j. viacročné príjmy), čo odôvodňuje skutočnosť, že ich miera plnenia sa posudzuje mimo plnenia zostávajúceho rozpočtu;

3.  víta kroky zaznamenané v roku 2016 v oblasti elektronickej verejnej správy: zavedenie aplikácie e-Prior pre elektronické obstarávanie, objednávanie a fakturáciu v spolupráci s generálnym riaditeľstvom Komisie pre informatiku (GR DIGIT); zavedenie nástroja na riadenie zmlúv ABAC; zavedenie systému Komisie na riadenie misií (MIPS), čo viedlo k významnému zníženiu spotreby papierových formulárov; do budúcnosti plánované využívanie nástroja Sysper 2 (HR IT nástroj); na základe informácií agentúry berie na vedomie, že aj vďaka zavedeniu ďalších racionalizačných opatrení na zlepšenie postupov agentúra v súčasnosti spracováva približne 95 % svojich finančných transakcií elektronicky, čo vedie k vyššej efektívnosti, spoľahlivosti údajov a lepším kontrolným záznamom;

4.  pripomína, že aj napriek rozšíreniu úloh a kontrol agentúry sa jej rozpočet v uplynulých piatich rokoch nezmenil, konštatuje, že výdavky na ľudské zdroje sa napriek tomu nezmenili a že jej prevádzkové náklady za rovnaké obdobie sa znížili; zdôrazňuje, že uvedené skutočnosti, ktoré svedčia o optimalizácii zdrojov a kvalite riadenia agentúry, by mohli byť prekážkou jej rozvoja vzhľadom na nedostatočné rozpočtové prostriedky a vytvárať tlak na činnosti jej pracovníkov, ktoré by na zaistenie kvality ich pracovných podmienok bolo vhodné podrobiť auditu;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje, že finančné prostriedky prenesené z roku 2016 do roku 2017 predstavovali 11 % z celkového príspevku z roku 2016; konštatuje, že miera prenesených rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) bola na úrovni 34 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 14 %; poznamenáva však, že nižšie plnenie hlavy II možno vysvetliť množstvom externých služieb, v prípade ktorých sa stále čaká na koncoročné uzavretie a záverečné platby (napríklad IKT, prekladateľské služby a externé oceňovanie); na základe informácií agentúry berie na vedomie, že k ich úplnému plneniu dôjde v priebehu roka 2017 a že príslušné rozpočtové prostriedky nebude treba zrušiť;

6.  konštatuje, že pokiaľ ide o záväzky prenesené z predchádzajúceho roka, plnenie je na úrovni 95,3 % a zodpovedajúce zrušenie predstavuje 0,4 % platobných rozpočtových prostriedkov z roku 2016;

7.  poukazuje na to, že prenosy sú často čiastočne alebo plne odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, a preto nemusia nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúry vopred naplánujú a oznámia Dvoru audítorov;

Presuny

8.  s uspokojením konštatuje, že podľa konečnej účtovnej závierky agentúry úroveň a povaha presunov v roku 2016 zostali v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Verejné obstarávanie a personálna politika

9.  konštatuje, že k 31. decembru 2016 bol celkový počet činných zamestnancov 56, čo znamená, že plán pracovných miest bol naplnený na 100 %;

10.  konštatuje, že agentúra uskutočnila všeobecné zníženie počtu zamestnancov o 5 %; konštatuje však, že v dôsledku zmeny nariadenia o zriadení agentúry jej bolo v súvislosti s novými úlohami priznaných 13 nových pracovných miest v pláne pracovných miest na rok 2017;

11.  berie na vedomie, že vnútorná štruktúra agentúry bola reorganizovaná v záujme jej prispôsobenia novým úpravám a dodatočným zdrojom súvisiacim so zmenou nariadenia o zriadení agentúry;

12.  so znepokojením konštatuje, že celkový podiel mužov na pracovisku je 62 % a žien 38 % a že tento nepomer je takmer dva ku jednej; vyzýva agentúru, aby tento nepomer čo najskôr riešila a napravila;

13.  s uspokojením konštatuje, že agentúra vykonala veľkú väčšinu platieb v rámci lehôt stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách a že žiaden dodávateľ nefakturoval úrok za oneskorenú platbu; ďalej konštatuje, že v roku 2015 bol priemerný počet dní na platbu 22;

14.  upozorňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky agentúry; zdôrazňuje, že rozpočtové prostriedky vynaložené na zdraviu prospešné aktivity predstavujú 138,14 EUR na zamestnanca; poznamenáva, že priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov na zamestnanca je 3,7 dňa, čo je výrazne pod priemerom agentúr Únie;

15.  konštatuje, že v roku 2017 prijala správna rada vykonávacie predpisy o obťažovaní; vyjadruje poľutovanie nad oneskoreným zavedením týchto pravidiel; vyzýva agentúru, aby podporila organizovanie odbornej prípravy a informačných stretnutí s cieľom zvýšiť informovanosť zamestnancov;

16.  s uspokojením berie na vedomie, že agentúra v roku 2016 nezaznamenala žiadne sťažnosti, žaloby ani prípady súvisiace s prijímaním alebo prepúšťaním zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

17.  berie na vedomie, že agentúra prijala komplexnú politiku prevencie a riešenia konfliktov záujmov, ktorá bola v roku 2016 upravená, a stratégiu boja proti podvodom; berie na vedomie, že z celkového počtu 13 opatrení, ktorých realizácia bola naplánovaná do konca roka 2017, sa 11 už uskutočnilo; berie na vedomie, že kontroly agentúry zamerané na prevenciu a odhaľovanie podvodov sú podobné kontrolám na zabezpečenie zákonnosti a riadnosti operácií, ako napríklad „zásada štyroch očí“, automatizované kontroly vo finančných a účtovných systémoch, externe vykonávané výpočty miezd, ako aj vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov, ktoré sú vždy podpísané členmi panelu; s uspokojením berie na vedomie konštatovanie agentúry, že od jej vzniku sa nevyskytli žiadne podvody;

18.  víta zmeny politiky agentúry v oblasti konfliktu záujmov prijatej v roku 2016, a to povinnosťou členov správnej rady, výkonného riaditeľa agentúry a vedúcich oddelení predkladať životopisy, ktoré sa musia zverejňovať na webovom sídle agentúry a aktualizovať vždy, keď to je potrebné; berie na vedomie rozšírenie počtu členov poradnej rady;

19.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že agentúra sledovala všetky výročné písomné vyhlásenia o záujmoch; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že dvaja členovia správnej rady nepredložili do konca roku 2016 vyhlásenie o záujmoch; konštatuje, že predseda pred každým zasadaním správnej rady požiada členov správnej rady, aby potvrdili vecnú správnosť vyhlásenia o záujmoch a priznali každý potenciálny konflikt záujmov, ktorý by mohol vzniknúť vo vzťahu k schôdzi; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o dosiahnutom pokroku, čo sa týka predloženia chýbajúcich vyhlásení o záujmoch;

20.  berie na vedomie informáciu agentúry, že čaká na vzorové rozhodnutie Komisie, aby mohla prijať svoje vlastné rozhodnutie týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti; poznamenáva však, že kým bude navrhnuté vzorové rozhodnutie Komisie, bude ako usmernenie pre zamestnancov slúžiť súčasné rozhodnutie Komisie o oznamovaní protispoločenskej činnosti; konštatuje, že v 2016 v agentúre nedošlo k prípadom oznámenia protispoločenskej činnosti; vyzýva agentúru, aby o zavedení vzorového rozhodnutia informovala orgán udeľujúci absolutórium;

21.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a poskytovať im potrebnú podporu a poradenstvo;

Hlavné úspechy

22.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra v roku 2016 zaznamenala, konkrétne:

   koordináciu 20 000 kontrol rybolovu vo vodách Únie a v medzinárodných vodách prostredníctvom svojich plánov spoločného nasadenia;
   nadviazanie spolupráce s inými agentúrami Únie v záujme zriadenia jednotky európskej pobrežnej stráže;
   podporenie regionálneho vykonávania povinnosti vylodiť úlovok v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP);

Vnútorné kontroly

23.  konštatuje, že správna rada agentúry prijala súbor noriem vnútornej kontroly s cieľom zabezpečiť plnenie politických a operačných cieľov; uznáva, že v prípade 12 z týchto noriem sa dosahuje vysoká úroveň vykonávania, pričom štyri oblasti dosahujú strednú úroveň vykonávania v rámci systému vnútornej kontroly;

24.  s uspokojením berie na vedomie správu Dvora audítorov, že norma vnútornej kontroly 10 (kontinuita činností), norma vnútornej kontroly 11 (správa dokumentov) a norma vnútornej kontroly 12 (informácie a komunikácia) sú teraz označené ako „dokončené“;

Vnútorný audit

25.  konštatuje, že v roku 2016 útvar pre vnútorný audit (IAS) vykonal posúdenie rizík, ktoré sa týkalo hlavných prevádzkových i administratívnych procesov agentúry; konštatuje, že výsledkom práce IAS bolo vypracovanie strategického plánu IAS pre vnútorný audit na roky 2017 – 2019; s uspokojením konštatuje, že žiadne odporúčanie IAS nezostalo nevykonané;

26.  berie na vedomie, že druhé päťročné nezávislé externé hodnotenie agentúry týkajúce sa obdobia rokov 2012 – 2016 sa začalo v októbri 2015 a malo sa dokončiť v roku 2017; poukazuje na to, že každé hodnotenie má posúdiť užitočnosť, význam a účinnosť agentúry a jej pracovných postupov a rozsah, v akom prispieva k dosiahnutiu vysokej úrovne súladu s pravidlami prijatými v rámci SRP; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o výsledku uvedeného hodnotenia;

27.  oceňuje skutočnosť, že agentúra rozpracovala a zaviedla centralizované monitorovanie všetkých audítorských odporúčaní Dvora audítorov, IAS a útvaru vnútornej kontroly s cieľom konsolidovať a monitorovať ich, ako aj zlepšiť opatrenia nadväzujúce na príslušné akčné plány;

Výkonnosť

28.  berie na vedomie schválenie zmeneného nariadenia o zriadení agentúry v roku 2016, ktorým sa rozširuje poslanie agentúry o spoluprácu s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA) s cieľom podporiť vnútroštátne orgány vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže; poznamenáva, že tieto tri agentúry spolupracovali s ich tromi partnerskými generálnymi riaditeľstvami Komisie (GR pre námorné záležitosti a rybárstvo MARE, GR pre migráciu a vnútorné záležitosti HOME) a GR pre mobilitu a dopravu MOVE) na príprave a realizácii pilotného projektu s názvom Vytvorenie funkcie európskej pobrežnej stráže, ktorý Parlament ustanovil v rámci prípravy na vykonávanie balíka opatrení týkajúcich sa hraníc;

Ďalšie pripomienky

29.  pripomína významnú úlohu, ktorú agentúra zohráva pri harmonizácii a uplatňovaní zásad spoločnej rybárskej politiky (SRP); víta jej účinnosť, napredovanie a vynikajúce výsledky, ktoré sa dosiahli od jej zriadenia;

30.  vyzdvihuje prínos agentúry k harmonizácii a normalizácii opatrení SRP týkajúcich sa monitorovania, kontroly a dohľadu na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania a na zlepšenie dodržiavania pravidiel SRP vrátane povinnosti vylodiť úlovok;

31.  zdôrazňuje úlohu agentúry v spolupráci Únie s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa rybárstvom vrátane regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO) v záujme lepšieho dodržiavania opatrení, a to najmä opatrení na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, ktoré uvedené medzinárodné organizácie prijali;

32.  vyjadruje uspokojenie, pokiaľ ide o zvýšenie kontrol o 15 % v roku 2016, čo svedčí o lepšej koordinácii ľudských zdrojov s členskými štátmi prostredníctvom koordinácie operačných plánov;

33.  vyjadruje uspokojenie, pokiaľ ide o posúdenia Dvora audítorov v jeho osobitnej správe č. 8/2017 v súvislosti so zásadnou úlohou, ktorú agentúra zohráva pri vytváraní a posilňovaní harmonizovaného a koherentného prístupu k systémom pre komunikáciu a výmenu údajov o produktoch rybolovu;

34.  uznáva kvalitu a význam spolupráce agentúry s agentúrami EMSA a Frontex v rámci spoločného pilotného projektu týkajúceho sa zriadenia funkcie pobrežnej stráže; pripomína však Komisii, že agentúre treba na uvedený typ projektu alebo akýkoľvek iný budúci projekt poskytnúť dostatočné zdroje, najmä na projekty, ktoré súvisia s používaním nových technológií pri kontrole (bezpilotné lietadlá), alebo pri odbornej príprave (elektronické vzdelávanie);

35.  pripomína, že je dôležité posilniť mandát agentúry na rozvíjanie spoločných operačných činností s inými agentúrami Únie špecializovanými na námorný sektor s cieľom predchádzať katastrofám na mori a koordinovať činnosti európskej pobrežnej stráže;

36.  zdôrazňuje potrebu prideľovať viac zdrojov na posilnenie operačnej kapacity agentúry vzhľadom na neistotu súvisiacu s brexitom a ďalšie kontroly, ktoré budú po ňom potrebné;

37.  navrhuje, aby členom správnej rady agentúry bol jeden poslanec Európskeho parlamentu, a tak sa posilnila jej inštitucionálna transparentnosť, najmä pri schvaľovaní rozpočtu touto radou; navrhuje, aby bol vybraný poslanec, ktorý je členom Výboru Európskeho parlamentu pre rybárstvo;

o
o   o

38.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 333, 9.9.2016, s. 31.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia