Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2159(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0091/2018

Внесени текстове :

A8-0091/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.41

Приети текстове :

P8_TA(2018)0146

Приети текстове
PDF 597kWORD 63k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
P8_TA(2018)0146A8-0091/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година (2017/2159(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0069/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(4), и по-специално член 44 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0091/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 115.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 115.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година (2017/2159(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Органа(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0069/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(4), и по-специално член 44 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0091/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 115.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 115.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година (2017/2159(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0091/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 79 492 944 EUR, което представлява намаление от 1,10%; като има предвид, че целият бюджет на Органа се осигурява от бюджета на Съюза;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, което представлява увеличение с 0,19% в сравнение с 2015 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 89,66%, което представлява намаление с 0,45% в сравнение с 2015 г.;

Поети задължения и преноси

2.  отбелязва, че преносите от 2016 за 2017 г. възлизат на 8 200 000 EUR и са свързани предимно с инфраструктура и операции;

3.  отбелязва, че преносите често може да са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Сметната палата;

Политика относно персонала

4.  отбелязва съкращаването с 2% на длъжностите от щатното разписание на Органа през 2016 г., което съответства на седем длъжности, като това доведе до по-големи усилия от страна на Органа за установяване на по-ефикасни и ефективни процедури; отбелязва, че към 31 декември 2016 г. от общо наличните 470 длъжности са били заети 450 места, в това число длъжностни лица, срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти;

5.  отбелязва въз основа на щатното разписание, че към 31 декември 2016 г. от общо 330 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза, са били заети 320 места, спрямо 327 през 2015 г.;

6.  отбелязва, че през 2016 г. 74% от персонала се е занимавал с оперативни дейности и че тази цифра, въпреки че е малко под целта за 2016 г. (75%), представлява подобрение в сравнение с 2015 г.;

7.  отбелязва със загриженост, че въз основа на броя на всички заети към 31 декември 2017 г. длъжности съотношението между половете е било 60% жени спрямо 40% мъже; отбелязва освен това със загриженост, че при ръководните длъжности (висше и средно ръководство) съотношението между половете клони към другата посока, но в още по-голяма степен: 68% мъже спрямо 32% жени; призовава Органа да вземе незабавно мерки за постигане на по-балансиран от гледна точка на пола състав на персонала, по-специално при висшето ръководство;

8.  отбелязва със задоволство, че Органът е изпълнил някои дейности, насочени към оптимизиране на работните процеси, с цел използване на по-малко ресурси; отбелязва обаче факта, че през следващите три години предполагаемият недостиг на ресурси се очаква да нараства годишно до около 20 еквивалента на пълно работно време, което се дължи на допълнителното намаляване на бройките в щатното разписание (-2% през 2017 г. и -1% през 2018 г.), от една страна, и на очакваното по-нататъшно увеличение на работната натовареност във връзка с изпълнението на нови задачи при някои основни дейности, като например нови храни, категоризация и наблюдение на пестицидите и вредителите по растенията;

9.  отбелязва, че през 2016 г. служителите на Органа са били в отпуск по болест средно 7,4 дни; приветства факта, че Органът е организирал за служителите си заседание извън обичайното място на работа, дни, посветени на въпросите за здравето и безопасността, и дейности, свързани с благосъстоянието на служителите; призовава Органа да прикани служителите си да участват още по-масово в тези мероприятия;

10.  отбелязва със задоволство, че през юни 2016 г. Органът е приел политика относно защитата на личното достойнство и борбата с психическия и сексуалния тормоз, предвидил е задължителни курсове за персонала и е организирал годишна информационна сесия за отговаряне на въпроси на служителите и за запознаването им с конкретни случаи и сценарии;

11.  отбелязва със задоволство, че през 2016 г. не са докладвани случаи на тормоз и няма разследвания, нито съдебни дела в тази връзка;

12.  отбелязва, че Органът не разполага с официални превозни средства;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

13.  отбелязва, че на 21 юни 2017 г. управителният съвет на Органа е приел нова политика относно независимостта, за да гарантира независимостта на всички специалисти, които участват в негови научни дейности; отбелязва, че новата политика включва ново определение за това какво представляват конфликтите на интереси, пълен набор от правила за „периода на прекъсване“, включително забрана за консултантски договори, както и изискване за експертите да декларират какъв процент от техните годишни доходи се финансира от организации, органи или дружества, чиято дейност съвпада със сферите на дейност на Органа; отбелязва освен това, че Органът е приел безусловни ограничения за финансовите инвестиции в бизнес оператори, които пряко или непряко са засегнати от дейността на Органа; отбелязва, че такива интереси се считат за несъвместими с каквото и да било участие като член на научния комитет, групите от научни експерти, работните групи или партньорските проверки на Органа; отбелязва, че изпращаните от държавите членки експерти вече ще трябва да попълват формуляр на декларация за интереси;

14.  изразява загриженост за това, че обхватът на новата политика за независимост на Органа, при която се вземат предвид единствено интересите във връзка с „въпросите, попадащи в мандата на съответната научна група на ЕОБХ“, а не „всички съществени интереси, свързани с търговски дружества, чиито продукти се оценяват от Органа, както и с финансирани от тях организации“, както беше поискано от Парламента, продължава да бъде твърде тесен, като по този начин се запазва предишното най-голямо ограничение на политиката за независимост на Органа;

15.  изразява загриженост за това, че Органът пренебрегна многократните призиви на Парламента финансирането за научни изследвания да бъде включено в списъка с интереси, по отношение на които се прилага двугодишният период на прекъсване, защото финансирането за научни изследвания е основният източник на финансови конфликти на интереси сред външните експерти на Органа;

16.  изразява загриженост за това, че Органът не е изпълнил решението на Европейския омбудсман от януари 2015 г., в което се констатира, че Органът „не е отчел в достатъчна степен променящото се естество на университетите в своите правила относно конфликтите на интереси и формулярите на декларациите за интереси“, като Органът беше призован да „преразгледа своите правила относно конфликтите на интереси и съответните инструкции и формуляри, които той използва за декларациите за интереси“, за да се гарантира, че експертите от академичната общност декларират подробна информация за финансовите отношения между техните работодатели университетите и партньорите на тези университети работодатели от промишления сектор;

17.  подчертава, че разпоредбите за прилагане на политиката за независимост на Органа, които бяха приети в края на 2017 г., не допринесоха за преодоляването на тези проблеми, и че Органът не можа да се възползва от възможността за преразглеждане на своята политика за независимост, с цел по-добро предотвратяване в бъдеще на възникването на скандали във връзка с конфликтите на интереси;

18.  призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на неговата нова политика на независимост;

19.  отбелязва със задоволство, че функцията за гарантиране на централизирано разглеждане на управлението на конкуриращи се интереси в отдела за правни и регулаторни въпроси на Органа е напълно оперативна от 2016 г.; отбелязва освен това, че приемането на нови правила за прилагане във връзка с конкуриращите се интереси беше планирано за края на 2017 г.; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на тези правила;

20.  отбелязва, че през 2016 г. от 17-те щатни служители, които са напуснали Органа, в два случая бяха приложени ограничения, с цел тези лица да не стават посредници между Органа и новия им работодател, извършвайки лобистки дейности или дейности, свързани с текущи досиета на Органа; признава, че вътрешните процедури не са достатъчни, за да се гарантира независимост между Органа и промишления сектор; отбелязва, че напускащите служители са длъжни да уведомят Органа за бъдещата си работа и за всеки потенциален конфликт на интереси;

21.  отбелязва, че Органът продължава да прилага своите правила от 2014 г. по отношение на декларациите за интереси, като обработва по 7 000 до 8 000 декларации за интереси, както през предходните години; отбелязва със задоволство, че Органът публикува резултата от своите проверки за съответствие и достоверност, като част от годишния си отчет за дейността;

22.  отбелязва, че през януари 2016 г. Органът прие стандартни оперативни процедури за разглеждането на жалби, внесени от лица, подаващи сигнали за нарушения, и препоръчва организирането на последователно обучение относно правата при подаването на сигнали за нарушения и свързаните с това правила на Органа; призовава Органа да поеме ангажимент за строга защита на самоличността на лицата, които подават сигнали за нарушения, както и за предотвратяването на заплахи спрямо тях; призовава Органа да даде подробна информация относно случаите на лицата, подаващи сигнали за нарушения, през 2016 г. (ако има такива) и относно тяхното разглеждане;

23.  отбелязва факта, че в момента се изготвят примерни правила за агенциите на Съюза относно подаването на сигнали за нарушения и че Органът ще пристъпи към формалното им приемане веднага, след като Комисията даде официалното си съгласие на агенциите на Съюза; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно приемането и прилагането на тези насоки;

24.  отбелязва, че през 2016 г. Органът е получил 99 нови заявления за достъп до документи и са били обработени 118 заявления, като Органът е предоставил пълен достъп до документите в 23 случая, в 76 случая Органът е решил да предостави само частичен достъп до тях, а в 19 случая е отказал такъв достъп; призовава Органа да подхожда към всички подобни искания в дух на откритост и прозрачност;

25.  отбелязва, че от 118-те първоначални заявления, които са били разгледани през 2016 г., в 26 случая достъпът до документи е бил отказан или е бил предоставен частично поради защита на личния живот и неприкосновеността на личността, в 40 случая — поради защита на търговски интереси, в 18 случая — поради факта, че все още не е взето решение, и в един случай — поради защита на съдебни процедури и правни становища; очаква, че при вземането на решение за ограничаване на достъпа до документи поради защитата на търговски интереси Органът ще отчете и интереса на гражданите, като подходи сериозно към въпроса, с цел запазване на високите стандарти по отношение на безопасността на храните и здравето, прилагайки същевременно всички съответни правила и разпоредби;

26.  отбелязва, че група членове на Парламента са завели дело срещу Органа във връзка с ограничаването на достъпа до документи по случая с глифосата; очаква от Органа да изпълни изцяло решението на съда след оповестяването му; приветства неотдавнашното създаване(2) на специална комисия на Парламента относно процедурата на ЕС за разрешаване на пестициди, в отговор на изразените опасения за рисковете, свързани с хербицидното вещество глифосат;

27.  счита, че Органът следва да продължи да отделя специално внимание на общественото мнение и да поеме ангажимент за откритост и прозрачност; в тази връзка приветства факта, че през 2016 г. базата от научни данни на Органа предостави достъп до голяма част от данните, които са в основата на неговите научни оценки, като бяха публикувани данни в няколко области: пестицидите, замърсителите, опасностите, свързани с химикали, състава на храните, молекулярната идентификация и растителните вещества; отбелязва факта, че списанието на Органа вече се издава от международен научен издател, за да се увеличат качеството и обхватът на изданието; отбелязва, че насоките на Органа относно авторството на научни продукти бяха преразгледани с цел увеличаване на прозрачността и откритостта; отбелязва също така, че Органът стартира база данни със свободен достъп „Пресечна точка на знанието“ (Knowledge Junction), целяща обмена на данни и помощни материали, които се използват при оценките на риска във връзка с безопасността на храните и фуражите; насърчава Органа да продължи да следва този път;

Основни постижения

28.  приветства трите основни постижения, посочени от Органа за 2016 г., а именно:

   предаване на стратегията „Европа 2020“, включително многогодишен план за изпълнение, насочена към постигането на ключови резултати и подкрепена с всеобхватна рамка за изпълнение, заедно с подробен план и програмни документи;
   прилагане на мерките за прозрачност и ангажираност, като например проекта „Прозрачност и участие в оценката на риска“, стартирането на нов подход за ангажираност на заинтересованите страни и публикуването на Бюлетина на ЕОБХ (EFSA Journal), който гарантира ефективно разпространение на научните резултати и осигурява достъп до оценките за риска на Органа;
   стартирането на свободно достъпни данни и доказателствени инструменти, отворени за оценка на риска от широката общественост;

Вътрешен контрол

29.  отбелязва, че структурата за вътрешен одит на Органа (IAC) е извършила одити за получаване на увереност и други специални задачи, предвидени в годишния план за одит, одобрен от одитния комитет на Органа; отбелязва, че одитните ангажименти включваха одита на корпоративното управление във връзка с ролята на експертите в процесите на вземане на научнообосновани решения, утвърждаването на потребителските права за достъп до счетоводната система ABAC, два доклада относно последващите действия по отношение на неизпълнените препоръки, както и препоръки на IAC, Службата за вътрешен одит (IAS) и Сметната палата;

30.  отбелязва, че според IAC въведената система за вътрешен контрол на Органа осигурява достатъчна увереност относно постигането на целите във връзка с дейността, заложени за одитираните процеси; отбелязва, че във връзка с оповестяването и прозрачността на процесите на вземане на научнообосновани решения беше отправена една „много важна“ препоръка; призовава Органа да гарантира изпълнението на тази препоръка и да докладва на органа по освобождаване от отговорност;

31.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че Органът все още не е въвел ясна и изчерпателна стратегия за последващ финансов контрол, която да включва всички области на дейност и да уточнява честотата и обхвата на този контрол; отбелязва факта, че Органът понастоящем разработва подобрена рамка за управление за получаването на увереност и адаптира своята рамка за вътрешен контрол; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за отстраняване на недостатъците в неговата система за вътрешен контрол;

Вътрешен одит

32.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че в своя одитен доклад от ноември 2016 г. IAS заключава, че прилаганият контрол във връзка с управлението на проектите в областта на информационните технологии е уместен, но отбелязва значителни слабости по отношение на управлението на информационните технологии; отбелязва, че IAS препоръчва да се пристъпи към актуализиране на политиката на Органа за управление на информационните технологии, да се въведе обща за организацията рамка за управление на рисковете в областта на информационните технологии, както и регистър на рисковете; тя препоръчва също така отделяне на функцията за информационна сигурност от Отдела за информационни технологии; отбелязва със задоволство, че Органът е договорил с IAS план за предприемане на корективни действия; отбелязва въз основа на отговора на Органа, че по-голямата част от действията, свързани с управлението на информационните технологии, са изпълнени, а осъществяването на останалите действия е предвидено да приключи до края на 2017 г.; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на този план за действие;

Резултати от дейността

33.  отбелязва факта, че Органът е стартирал или възобновил съвместни научни дейности и инициативи за сътрудничество с редица партньорски организации на европейско равнище, включително Европейската агенция по химикалите (ECHA), Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC); отбелязва освен това, че Органът е осъществил допълнително сътрудничество и обмен с редица международни партньорски агенции; отбелязва със задоволство, че това сътрудничество е насочено към споделяне на методи и подходи за подобряване на безопасността на храните, включително методи за по-добра оценка на риска, бързо откриване на възникващите рискове и обмен на данни относно въпроси от общ интерес;

34.  отбелязва, че Органът е разработил рамка за изпълнението, която: (1) свързва стратегическите цели с портфолиото от проекти и процеси, както и с ресурсите на Органа; и (2) включва набор от ключови показатели за изпълнение за мониторинг на напредъка и изпълнението във връзка с обема на вложените ресурси, крайните продукти, резултатите и въздействието;

35.  отбелязва факта, че Органът е предприел редица инициативи, за да ограничи времето за пътуване на експертите, в т.ч. насърчаване на използването на инструменти на информационните технологии с цел подобряване на ефикасността;

Други коментари

36.  отбелязва със задоволство, че Органът е въвел система за управление по околна среда, чрез която се планират процесите на Органа за подобряване на ефективността на ресурсите и за намаляване на отпадъците и разходите, както и че той е получил сертификат ISO 14001:2004; отбелязва, че през февруари 2017 г. Органът получи също така регистрация по Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS);

37.  отбелязва със задоволство, че Органът се е присъединил към Междуинституционалната група за управление на околната среда (GIME) с цел разработване на общ план за мерки за ефективно намаляване на емисиите на CO2 и за събиране на общи данни, които да позволяват сравняване на емисиите на CO2 между отделните органи на Съюза;

38.  отбелязва, че е установено тясно сътрудничество с ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията с цел подготовка във връзка с решението на Обединеното кралство да напусне Съюза; отбелязва обаче, че продължава да съществува критична несигурност относно бъдещата наличност на ресурси, което възпрепятства пълната подготовка на Органа за неговото планиране за периода след 2020 г.; призовава Органа да продължи с проактивните си мерки по този въпрос, като предвиди и планира действия в случай на евентуални проблеми, вместо да чака и само да реагира;

39.  отбелязва, че Органът е наясно с финансовите рискове, дължащи се на решението на Обединеното кралство да напусне Съюза, като например ограничената наличност на бюджетни средства, въпросите, свързани с действащите и новите договори и плащания, обезщетенията за безработица, както и оперативните рискове, като например достъпа на гражданите на Обединеното кралство като служители или като експерти, достъпа до субекти от Обединеното кралство във връзка с услуги и информация/данни, промяната в обема на работа и правата за достъп до документи;

40.  отбелязва със загриженост, че регулаторните агенции на Съюза, които отговарят за оценката на риска на регулираните продукти, и по-специално ECHA, не разполагат с достатъчно ресурси за ефективно изпълнение на тези отговорности; следователно на Органа и на ECHA следва да бъдат предоставени достатъчно ресурси за изпълнението на специфичните им отговорности;

41.  приветства приноса на Органа за безопасността на хранителната верига за хората и животните в Съюза и приветства значителните усилия, които той полага, за да предостави на лицата, отговарящи за управлението на риска в Съюза, подробни, независими и актуални научни консултации по свързани с хранителната верига въпроси, да информира ясно обществеността за постигнатите резултати и информацията, на която се основават тези резултати, както и да си сътрудничи със заинтересованите страни и институционалните партньори с цел насърчаване на сближаването и доверието в системата за безопасност на храните в Съюза;

42.  подчертава, че Органът е изготвил 481 научни продукта, технически доклади и други публикации и е приключил обработката на 382 научни въпроса; отбелязва, че делът на крайните продукти и въпросите, чиято обработка е приключила в рамките на крайния срок, е под целта за 2016 г., както и че навременността на предоставянето на научни становища трябва да бъде подобрена допълнително;

43.  отбелязва, че през 2016 г. Органът е приел стратегия, наречена „Стратегия на ЕОБХ за 2020 г.: надеждна наука за безопасни храни“, изготвена въз основа на пет стратегически цели: отдаване на приоритет на участието на обществеността и заинтересованите страни в процеса на научна оценка, разширяване на базата от данни на Органа и оптимизиране на достъпа до неговите данни, подобряване на капацитета на Съюза за извършване на научна оценка и изграждане на научна общност, подготовка за бъдещите предизвикателства, свързани с оценката на риска, и създаване на среда и култура, които отразяват ценностите на Органа;

44.  призовава Комисията да стартира политически дебат със съответните заинтересовани страни, с цел да се направи преглед на законодателството на Съюза, свързано с оценката на риска за храните, химикалите и сродните на тях продукти, и на ефективността на подобно законодателство;

45.  подчертава, че през 2016 г. Органът преразгледа своята консултативна платформа за заинтересованите страни, която престана да съществува и беше заместена от нов подход за диалог със заинтересованите страни, като до края на 2016 г. повече от 80 организации бяха изразили интерес да се присъединят към тази нова рамка;

o
o   o

46.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 443, 29.11.2016 г., стр. 15.
(2) Вж. решението на Парламента от 6 февруари 2018 г. относно създаването, правомощията, числения състав и продължителността на мандата на специалната комисия по процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (Приети текстове, P8_TA(2018)0022).
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0133.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност