Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2159(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0091/2018

Indgivne tekster :

A8-0091/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.41

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0146

Vedtagne tekster
PDF 200kWORD 59k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2016: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
P8_TA(2018)0146A8-0091/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 (2017/2159(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til autoriteten for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed(4), særlig artikel 44,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0091/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet decharge for gennemførelsen af autoritetens budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 115.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 115.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 (2017/2159(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til autoriteten for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed(4), særlig artikel 44,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0091/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 115.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 115.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 (2017/2159(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0091/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 79 492 944 EUR, hvilket svarer til et fald på 1,10 %; der henviser til, at hele autoritetens budget stammer fra EU-budgettet;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets årsregnskab for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at autoritetens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, hvilket er en stigning på 0,19 % i forhold til 2015; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 89,66 %, svarende til et fald på 0,45 % i forhold til 2015;

Forpligtelser og fremførsler

2.  bemærker, at fremførslerne fra 2016 til 2017 var på 8 200 000 EUR og havde overvejende relation til infrastruktur og foranstaltninger;

3.  bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer, at de ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd og meddelt Revisionsretten;

Personalepolitik

4.  noterer sig nedskæringen på 2 % i autoritetens stillingsfortegnelse for 2016 svarende til syv stillinger, hvilket har haft til følge, at autoriteten har øget sine bestræbelser på at indføre mere effektive procedurer; bemærker, at 450 ud af det samlede antal disponible stillinger på 470 var besat pr. 31. december 2016, herunder tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter;

5.  konstaterer ud fra stillingsfortegnelsen, at 320 stillinger ud af de 330 stillinger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som er godkendt i henhold til EU-budgettet, var besat den 31. december 2016, i forhold til 327 i 2015;

6.  bemærker, at 74 % af medarbejderne i 2016 var afsat til operationelle aktiviteter, og at dette tal, selv om det lå lidt under målet for dette år (75 %), udgjorde en forbedring i forhold til 2015;

7.  noterer sig med bekymring, at kønsbalancen i det samlede antal besatte stillinger pr. 31. december 2017 var på 60 % kvinder og 40 % mænd; bemærker endvidere med bekymring, at kønsfordelingen i de ledende stillinger (leder- og mellemlederstillinger) svinger i modsatte regning, men i endnu højere grad, idet fordelingen er på 68 % mænd og 32 % kvinder; opfordrer autoriteten til hurtigst muligt at skabe en mere kønsafbalanceret personalesammensætning, navnlig i de ledende stillinger;

8.  bemærker med tilfredshed, at autoriteten har gennemført aktiviteter med henblik på at optimere arbejdsprocesserne for at bruge færre ressourcer; erkender dog, at den anslåede mangel på menneskelige ressourcer forventes at stige til ca. 20 fuldtidsækvivalenter pr. år i de kommende tre år, på grund af på den ene side en yderligere nedskæring i stillingsfortegnelsen (-2 % i 2017 og -1 % i 2018) og på den anden den forventede forøgelse af arbejdsbyrden på grund af nye opgaver inden for visse kerneaktiviteter, som f.eks. kategorisering og overvågning af nye fødevarer, pesticider og skadedyrangreb;

9.  bemærker, at det gennemsnitlige sygefravær for agenturets medarbejdere var på 7,4 dage pr. medarbejder i 2016; bifalder, at autoriteten arrangerede en udedag for de ansatte og arrangementer samt sundheds- og sikkerhedsanliggender og velværeaktiviteter; opfordrer autoriteten til at tilskynde endnu flere ansatte til at deltage i disse arrangementer;

10.  bemærker med tilfredshed, at autoriteten i juni 2016 vedtog en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af mobning og sexchikane og tilrettelagde obligatoriske kurser for personalet samt et årligt informationsmøde, hvor de ansatte kunne stille spørgsmål og blive bekendt med konkrete casestudier og scenarier;

11.  bemærker med tilfredshed, at der ikke blev indberettet, undersøgt eller indbragt nogen sager om chikane for retten i 2016;

12.  bemærker, at autoriteten ikke anvender officielle køretøjer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

13.  bemærker, at autoritetens bestyrelse den 21. juni 2017 vedtog en ny politik om uafhængighed for at sikre uafhængighed for alle fagfolk, der er involveret i dens videnskabelige aktiviteter; bemærker, at den nye politik indeholder en ny definition af, hvad der udgør en interessekonflikt, omfatter regler for afkølingsperioder, herunder et forbud mod konsulentkontrakter, og et krav om, at eksperter skal indberette, hvor stor en andel af deres årlige indtægter de modtager fra organisationer, organer eller virksomheder, hvis aktiviteter falder inden for autoritetens arbejdsområder; bemærker endvidere, at autoriteten har vedtaget ubetingede restriktioner for finansielle investeringer i virksomheder, der direkte eller indirekte berøres af autoritetens resultater; bemærker, at sådanne interesser betragtes som uforenelige med enhver deltagelse som medlem i autoritetens videnskabelige komité, ekspertpaneler, arbejdsgrupper eller peer review-møder; bemærker, at eksperter fra medlemsstaterne nu vil skulle udfylde sådanne interesseerklæringer;

14.  er bekymret over, at autoritetens nye politik for uafhængighed, som kun tager hensyn til interesser vedrørende "spørgsmål, der henhører under mandatet for den relevante videnskabelige gruppe under EFSA", og ikke "alle væsentlige interesser i forbindelse med de selskaber, hvis produkter vurderes af autoriteten, og i forbindelse med organisationer, som finansieres af dem", som Parlamentet havde krævet, fortsat er for snæver og dermed viderefører autoritetens tidligere uafhængighedspolitiks største begrænsning;

15.  er bekymret over, at autoriteten har ignoreret Parlamentets gentagne opfordringer til at lade listen over interesser, der skal være omfattet af den toårige afkølingsperiode, omfatte finansiering af forskning, idet finansiering af forskning er den vigtigste kilde til finansielle interessekonflikter blandt autoritetens eksterne eksperter;

16.  er bekymret over, at autoriteten ikke har fulgt Den Europæiske Ombudsmands afgørelse fra januar 2015, der bemærkede, at autoriteten havde "undladt at tage tilstrækkeligt hensyn til universiteternes skiftende karakter i sine regler om interessekonflikter og interesseerklæringsformularer", og havde krævet, at autoriteten "reviderede sine regler om interessekonflikter og de tilknyttede instrukser og formularer, som den anvender i forbindelse med interesseerklæringer" for at sikre, at akademiske eksperter afgiver en udførlig erklæring om det finansielle forhold mellem deres universitetsarbejdsgivere og deres universitetsarbejdsgiveres industrielle partnere;

17.  understreger, at gennemførelsesbestemmelserne til autoritetens uafhængighedspolitik, der blev vedtaget ved udgangen af 2017, ikke afhjælper ovennævnte problemer, og at autoriteten har undladt at udnytte muligheden for at revidere sin politik om uafhængighed med henblik på at forebygge forekomsten af skandaler i forbindelse med interessekonflikter i fremtiden;

18.  opfordrer autoriteten til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om implementeringen af den nye uafhængighedspolitik;

19.  bemærker med tilfredshed, at funktionen til sikring af en centraliseret håndtering af modstridende af interesser inden for autoritetens enhed for juridiske og lovgivningsmæssige anliggender blev fuldt operationel i 2016; bemærker endvidere, at det ved udgangen at 2017 er planlagt at vedtage nye gennemførelsesbestemmelser om håndtering af modstridende interesser; opfordrer autoriteten til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse bestemmelser;

20.  bemærker, at ud af de 17 vedtægtsomfattede medarbejdere, der forlod deres stillinger i autoriteten i 2016, blev der i to tilfælde pålagt restriktioner for at forhindre, at personen blev et kontaktpunkt mellem autoriteten og vedkommendes nye arbejdsgiver og kunne udøve lobbyvirksomhed og udføre opgaver relateret til igangværende sager i autoriteten; anerkender, at interne procedurer ikke er tilstrækkelige til at sikre uafhængighed mellem autoriteten og industrier; bemærker, at medarbejdere, når de forlader tjenesten, er forpligtet til at underrette autoriteten om deres fremtidige beskæftigelse og eventuelle interessekonflikter;

21.  anerkender, at autoriteten stadig er i gang med gennemførelsen af sine bestemmelser fra 2014 om interesseerklæringer, og at 7 000 - 8 000 interesseerklæringer håndteres i overensstemmelse med de foregående år; bemærker med tilfredshed, at autoriteten offentliggør resultatet af sine overensstemmelses- og sandfærdighedstjeks som en del af den årlige aktivitetsrapport;

22.  bemærker, at autoriteten i januar 2016 vedtog standardprocedurer for håndtering af klager indgivet af whistleblowere, og anbefaler at iværksætte ensartet uddannelse om whistleblower-rettigheder og autoritetens dermed forbundne regler; opfordrer autoriteten til at forpligte sig til nøje at beskytte whistlebloweres identitet og forhindre intimidering; anmoder autoriteten om at fremlægge nærmere oplysninger om eventuelle whistleblowersager i 2016, og om, hvordan de blev håndteret;

23.  anerkender, at standardregler for EU-agenturerne om retningslinjer om whistleblowing er under forberedelse, og at autoriteten – så snart Kommissionens har godkendt dem, og de formelt er blevet givet videre til EU-agenturerne – vil gå videre med den formelle vedtagelse; opfordrer autoriteten til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse retningslinjer;

24.  bemærker, at autoriteten i 2016 modtog 99 nye anmodninger om aktindsigt i dokumenter og behandlede 118 anmodninger, hvoraf autoriteten gav fuld aktindsigt i 23 tilfælde, mens den i 76 tilfælde besluttede kun at give delvis aktindsigt og helt nægtede aktindsigt i 19 tilfælde; opfordrer autoriteten til at håndtere alle sådanne anmodninger i en ånd af åbenhed og gennemsigtighed;

25.  bemærker, at ud af de 118 oprindelige anmodninger, der blev behandlet i 2016, blev 26 anmodninger om aktindsigt helt eller delvist afslået på grund af beskyttelse af privatlivets fred og den enkeltes integritet, i 40 tilfælde skyldtes det beskyttelse af forretningsmæssige interesser, i 18 tilfælde at der endnu ikke var truffet afgørelse og i et enkelt tilfælde var det på grund af beskyttelse af retssager og juridisk rådgivning; forventer, at autoriteten, når den træffer afgørelse om at begrænse aktindsigt på grund af beskyttelse af forretningsmæssige interesser, også med største alvor tager hensyn til borgernes interesse i at opretholde høje standarder for fødevaresikkerhed og -sundhed og under hensyntagen alle relevante regler og forordninger;

26.  bemærker, at en gruppe medlemmer af Parlamentet har anlagt sag mod autoriteten på grund af en begrænsning af aktindsigt i glyphosat-sagen; forventer, at autoriteten fuldt ud gennemfører Domstolens afgørelse, så snart den foreligger; glæder sig over den nylige oprettelse(2) af et særligt udvalg i Parlamentet om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider, der kom som en reaktion på de betænkeligheder, der blev givet udtryk for omkring risikoen forbundet med ukrudtsbekæmpelsesmidlet glyphosat;

27.  mener, at autoriteten fortsat bør være særligt opmærksom på den offentlige mening og forpligte sig til åbenhed og gennemsigtighed; glæder sig i denne forbindelse over, at autoritetens "scientific data warehouse" i 2016 sørgede for adgang til mere af den dokumentation, der understøtter dens videnskabelige vurderinger, idet der blev offentliggjort adskillige datasamlinger om pesticider, forurenende stoffer, kemiske risici, fødevaresammensætning, molekylærtypebestemmelse og plantepræparater; anerkender, at autoritetens tidsskrift er flyttet til et internationalt videnskabeligt forlag for at øge udgivelseskvaliteten og udbredelsen; bemærker, at autoritetens forfatterskabsretningslinjer for videnskabelige resultater er blevet revideret for at øge gennemsigtigheden og åbenheden; bemærker endvidere, at autoriteten har lanceret "Knowledge Junction", en åben database til udveksling af dokumentation og støttemateriale, der anvendes i fødevare- og fodersikkerhedsrisikovurderinger; tilskynder autoriteten til at gøre yderligere fremskridt i denne retning;

Vigtigste resultater

28.  glæder sig over de tre vigtigste resultater i 2016, som autoriteten har udpeget, nemlig:

   levering af 2020-strategien, herunder en flerårig gennemførelsesplan, med fokus på de vigtigste resultater og understøttet af en samlet resultatramme, sammen med den detaljerede planlægning og programmeringsdokumenterne
   gennemførelse af foranstaltninger vedrørende gennemsigtighed og engagement, såsom projektet om gennemskuelighed og engagement i risikovurdering, lancering af en ny tilgang til inddragelse af interessenter og offentliggørelse af EFSA Journal, som sikrer en effektiv formidling af videnskabelige resultater og giver adgang til autoritetens risikovurderinger
   lanceringen af open data- og dokumentationsredskaber har åbnet op for en bredere deltagelse i risikovurderingen;

Interne kontroller

29.  noterer sig, at autoritetens interne revisionsfunktion (IAC) udførte erklæringsopgaver og andre særopgaver som foreskrevet i den årlige revisionsplan, som er godkendt af autoritetens revisionsudvalg; noterer sig, at revisionsopgaverne omfattede revisionen af corporate governance om eksperternes rolle i de videnskabelige beslutningsprocesser, valideringen af brugeradgangsrettigheder til ABAC og to opfølgende rapporter om opfølgningen på revisionsanbefalinger fra IAC, den interne revisionstjeneste (IAS) og Revisionsretten;

30.  konstaterer, at autoritetens aktuelle interne kontrolsystem ifølge IAC giver rimelig sikkerhed for, at de forretningsmål, der er opstillet for de reviderede procesesser, nås; noterer sig, at der blev udstedt én "meget vigtig" anbefaling om gennemsigtighed og åbenhed i den videnskabelige beslutningsproces; opfordrer autoriteten til at sikre, at denne anbefaling gennemføres, og at der rapporteres herom til dechargemyndigheden;

31.  noterer sig ud fra Revisionsrettens beretning, at autoriteten endnu ikke har fastlagt en klar og sammenhængende strategi for efterfølgende finansiel kontrol, der dækker alle aktionsområder, og som angiver kontrollernes hyppighed og omfang; anerkender, at autoriteten er i færd med at forbedre sin sikkerhedsstyring og finjustere rammerne for intern kontrol; opfordrer autoriteten til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe manglerne i dens interne kontrolsystem;

Intern revision

32.  noterer sig ud fra Revisionsrettens beretning, at IAS i sin revisionsrapport fra november 2016 konkluderede, at de eksisterende kontrolforanstaltninger vedrørende forvaltning af IT-projekter er tilstrækkelige, men henviste til væsentlige svagheder med hensyn til IT-styring; bemærker, at det anbefalede at ajourføre autoritetens politik for IT-styring, at indføre en ramme for IT-risikoforvaltning og et risikoregister for hele organisationen og at adskille informationssikkerhedsfunktionen fra IT-enheden; bemærker med tilfredshed, at autoriteten sammen med IAS blev enige om en plan for korrigerende foranstaltninger; noterer sig ud fra autoritetens svar, at foranstaltningerne vedrørende IT-styringen for størstedelens vedkommende er gennemført, og at de resterende efter planen vil blive gennemført inden udgangen af 2017; opfordrer autoriteten til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne handlingsplan;

Resultater

33.  anerkender, at autoriteten har etableret eller fornyet fælles videnskabelige aktiviteter og samarbejdsinitiativer med en række partnerorganisationer på EU-plan, herunder Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC); bemærker desuden, at autoriteten har gennemført yderligere samarbejdsudvekslinger med et antal internationale partneragenturer; noterer med tilfredshed, at dette samarbejde har til formål at udveksle metoder og tilgange til forbedring af fødevaresikkerheden, herunder metoder til bedre risikovurdering, hurtig afdækning af spirende risici og udveksling af data om emner af fælles interesse;

34.  bemærker, at autoriteten har udarbejdet en resultatramme, der: (1) forbinder de strategiske mål til dens portefølje af projekter og processer samt til dens ressourcer, og (2) omfatter et sæt centrale præstationsindikatorer til at overvåge fremskridt og resultater på input-, output-, resultat- og effektniveau;

35.  anerkender, at autoriteten har gennemført en række initiativer med henblik på at mindske eksperternes rejsetid, herunder fremme af anvendelsen af IT-værktøjer for at forbedre effektiviteten;

Andre bemærkninger

36.  bemærker med tilfredshed, at autoriteten har gennemført et miljøstyringssystem, der kortlægger dens processer med henblik på at forbedre ressourceeffektiviteten og reducere mængden af og omkostninger forbundet med affald, og at det har opnået ISO-certificering 14001:2004; bemærker, at autoriteten i februar 2017 også opnåede EMAS-registrering (fællesskabsordningen for miljøstyring og miljørevision);

37.  bemærker med tilfredshed, at autoriteten er tiltrådt den interinstitutionelle gruppe om miljøforvaltning med henblik på at udvikle en fælles plan for foranstaltninger til effektivt at nedbringe CO2-emissionerne og for indsamling af fælles data, som muliggør sammenligning af CO2-emissioner blandt EU-organerne;

38.  bemærker, at et tæt samarbejde med Kommissionens GD SANTE er godt på vej i sine forberedelser i relation til Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Unionen; bemærker imidlertid, at der stadig hersker stor usikkerhed om den fremtidige adgang til ressourcer, hvilket hæmmer autoritetens mulighed for at forberede sig grundigt til programmeringen efter 2020; opfordrer autoriteten til fortsat at være proaktiv på dette område, at forudse og planlægge eventuelle sandsynlige problemer snarere end at vente på dem og reagere;

39.  bemærker, at autoriteten er bekendt med de finansielle risici som følger af Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Unionen, såsom en nedgang i de til rådighed stående budgetmidler, kontraktmæssige spørgsmål i forbindelse med igangværende og nye kontrakter og tilhørende betalinger samt arbejdsløshedsunderstøttelse og de operationelle risici som f.eks. adgang til statsborgere fra Det Forenede Kongerige som medarbejdere eller som eksperter, adgang for tjeneste- og informations/data-enheder fra Det Forenede Kongerige og ændringer i arbejdsmængden samt i adgangsrettigheder til dokumenter;

40.  bemærker med bekymring, at EU's reguleringsagenturer med ansvar for risikovurdering af regulerede produkter, navnlig ECHA, ikke har tilstrækkelige ressourcer til effektivt at udføre disse opgaver; mener, at autoriteten og ECHA derfor bør gives tilstrækkelige ressourcer til at kunne udføre deres specifikke opgaver;

41.  glæder sig over autoritetens bidrag til sikkerheden i Unionens fødevare- og foderkæde og over den store indsats, den yder med hensyn til at yde EU-ansvarlige for risikostyring omfattende, uafhængig og ajourført videnskabelig rådgivning i spørgsmål, der vedrører fødevarekæden, til på en klar måde informere offentligheden om dens resultater og om grundlaget for disse og til at samarbejde med interessenter og institutionelle partnere med henblik på at fremme sammenhængen i og tilliden til EU's fødevaresikkerhedssystem;

42.  fremhæver, at autoriteten producerede 481 videnskabelige resultater, tekniske rapporter og andre publikationer og afsluttede 382 videnskabelige spørgsmål; bemærker, at andelen af resultater og spørgsmål, som blev vedtaget inden for fristen, lå under målet for 2016, og at rettidigheden af den videnskabelige rådgivning stadig skal forbedres;

43.  bemærker, at autoriteten i 2016 vedtog en strategi med titlen "EFSA's strategi for 2020: Videnskab, man kan stole på, for fødevaresikkerheden", som er baseret på fem strategiske mål: at inddrage offentligheden og de berørte parter i den videnskabelige vurderingsproces, at udvide autoritetens evidensgrundlag og optimere adgangen til dens data, at opbygge Unionens kapacitet til videnskabelig vurdering og vidensfællesskab, at ruste sig til fremtidige udfordringer i forbindelse med risikovurderinger samt at skabe et miljø og en kultur, der afspejler autoritetens værdier;

44.  opfordrer Kommissionen til at indlede en politisk debat med de relevante interessenter med henblik på at gennemgå EU-lovgivningen i relation til risikovurdering for fødevarer, kemiske stoffer og relaterede produkter og effektiviteten af en sådan lovgivning;

45.  fremhæver, at autoriteten i 2016 evaluerede sin platform til høring af interessenter, som blev nedlagt for at give plads til en ny tilgang til inddragelse af interessenter, og at over 80 organisationer ved udgangen af 2016 havde udtrykt interesse for at tilslutte sig denne nye ramme;

o
o   o

46.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(3) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 443 af 29.11.2016, s. 15.
(2) Se Parlamentets afgørelse af 6. februar 2018 om nedsættelse af et særligt udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider, dets ansvarsområder, medlemstal og funktionsperiode (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0022.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0133.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik