Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2170(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0087/2018

Předložené texty :

A8-0087/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.42

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0147

Přijaté texty
PDF 494kWORD 49k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
P8_TA(2018)0147A8-0087/2018
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016 (2017/2170(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno institutu za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů(4), a zejména na článek 15,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0087/2018),

1.  uděluje ředitelce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů absolutorium za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 120.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 120.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o uzavření účtů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016 (2017/2170(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno institutu za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů(4), a zejména na článek 15,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0087/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 120.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 120.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016 (2017/2170(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0087/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (dále jen „institut“) dosahoval jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 výše 7 628 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje pokles o 3,15 %; vzhledem k tomu, že rozpočet institutu se odvíjí převážně od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka institutu je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

D.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou z hodnot, na nichž je Unie založena a že se Unie zavázala prosazovat začleňování rovnosti mužů a žen do všech svých činností, jak je zakotveno v článku 8 SFEU;

E.  vzhledem k tomu, že zohledňování rovnosti žen a mužů při přípravě rozpočtu je součástí strategie genderové rovnosti;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu v rozpočtovém roce 2016 byla vysoká míra plnění rozpočtu dosahující 98,42 %, což dokazuje, že závazky byly přijaty včas, a znamená mírný pokles o 0,13 % oproti roku 2015; konstatuje dále, že míra využití prostředků na platby činila v roce 2016 72,83 %, což oproti předcházejícímu roku představuje zvýšení o 5,19 %;

Závazky a přenesené prostředky

2.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora byla míra přenosů prostředků přidělených na závazky u hlavy III (operační výdaje) nadále vysoká, a sice 1 700 000 EUR, tj. 51 % (2 200 000 EUR oproti roku 2015, tj. 60 %), zejména v souvislosti se studiemi, které přesahují do dalšího roku; konstatuje, že institut by mohl zvážit, zda nezavést rozlišené rozpočtové prostředky, které by lépe zohledňovaly jednak víceletou povahu činností a jednak nevyhnutelnou prodlevu mezi podpisem zakázek, dodávkami a platbami; konstatuje, že institut vypracuje analýzu proveditelnosti, aby mohl v budoucnu přijmout rozhodnutí, zda rozlišené rozpočtové prostředky zavést či nikoli;

3.  zdůrazňuje, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je institut dopředu naplánuje a sdělí Účetnímu dvoru;

Zadávání zakázek

4.  poukazuje na to, že podle zprávy Účetního dvora institut v roce 2016 zveřejnil otevřenou výzvu k předkládání nabídek na rámcovou smlouvu na údržbu a aktualizaci jeho nástrojů a zdrojů pro genderovou statistiku na maximální částku 1 600 000 EUR; zdůrazňuje, že tato výzva byla rozdělena dvou částí, přičemž příslušná hodnota jednotlivých částí nebyla uvedena; zdůrazňuje, že po dotazu jednoho z uchazečů institut na své internetové stránce objasnil, že maximální částka na jednu část zakázky se odhaduje na 800 000 EUR; poznamenává, že podle názoru institutu nebyla uvedená částka odpovídajícím způsobem změněna z důvodu administrativní chyby a údajně to nemělo žádný dopad na rozpočet; dále s politováním konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora cenová konkurence ve výzvě k předkládání nabídek dále vycházela pouze z denních sazeb a nikoliv z času potřebného na splnění úkolů, což institutu neumožňovalo identifikovat a vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídky a zajistit optimální využití prostředků; konstatuje, že institut uvedl, že upravil příslušné šablony technických specifikací a sníží rizika tak, že bude u žádostí o specifické služby v budoucnu uvádět maximální počet pracovních dní;

Zaměstnanecká politika

5.  konstatuje, že míra obsazenosti plánu pracovních míst institutu na konci roku 2016 dosahovala 96 %; podotýká, že z plánu pracovních míst vyplývá, že k 31. prosinci 2016 bylo obsazeno 27 míst (z celkových 28 míst povolených v rámci rozpočtu Unie) v porovnání s 28 místy v roce 2015;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že pokud jde o celkový počet obsazených pracovních míst k 31. prosinci 2016, činil poměr obou pohlaví 72 % žen oproti 28 % mužů; dále bere na vědomí genderovou nevyváženost správní rady v poměru 80 % ku 20 %; vyzývá institut, aby usiloval o genderově vyváženější složení personálu;

7.  konstatuje, že prověrka práce ukázala, že 76,3 % všech zaměstnanců plní operativní úkoly, 14,8 % poskytuje administrativní podporu a 8,9 % zaměstnanců vykonává neutrální funkce;

8.  zdůrazňuje, že součástí zaměstnanecké politiky institutu by měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; zdůrazňuje, že rozpočet, který je vynakládán na aktivity spojené s dobrými podmínkami personálu, dosahuje 36 437 EUR, což odpovídá 2,25 dnům na zaměstnance; poznamenává, že zaměstnanci institutu byli v roce 2016 v pracovní neschopnosti v průměru 2,17 dnů, pokud jde o dny, které nejsou doloženy lékařským osvědčením, a 8,23 dnů, pokud jde o dny, které jsou doloženy lékařským potvrzením;

9.  připomíná, že institut přijal v červnu 2012 rozhodnutí týkající se psychického a sexuálního obtěžování; podporuje školení a informační schůzky na zvýšení povědomí zaměstnanců a navrhuje, aby v této věci institut pořádal školení a informativní schůze pravidelně;

10.  konstatuje, že bylo zahájeno jedno řízení podle článku 90 ohledně ukončení smlouvy;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

11.  se znepokojením konstatuje, že v roce 2016 institut zaznamenal šest výjimek týkajících se finanční a procesní odchylky v porovnání se třemi v předchozím roce;

12.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 nebyly odhaleny žádné podvody;

13.  vítá odbornou přípravu zaměřenou na předcházení podvodům, která byla poskytnuta všem zaměstnancům dne 2. března 2016 a kterou vedl vedoucí správního odboru a účetní poté, co jim potřebné školení poskytl Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF); konstatuje, že školení o otázkách etiky a bezúhonnosti bylo poskytnuto všem zaměstnancům dne 28. září 2016;

14.  podporuje skutečnost, že rozhodnutím ředitele č. 117 ze dne 22. června 2016 byli v rámci institutu jmenováni dva zaměstnanci jako kontaktní osoby pro politiku v oblasti whistleblowingu;

15.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat whistleblowerům využívat vhodné kanály pro zveřejnění jejich informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

Hlavní úspěchy

16.  vítá tyto tři hlavní pozitivní výsledky, které institut zaznamenal v roce 2016:

   doložení ekonomického přínosu rovnosti žen a mužů pro hospodářský růst a zvyšování zaměstnanosti;
   vytvoření a zavedení online nástroje na podporu rovnosti žen a mužů v organizacích provádějících výzkum;
   stanovení jednotných definic pro členské státy týkajících se forem násilí založeného na pohlaví a vytvoření glosáře a lexikonu pojmů;

17.  lituje však, že institut nevykonává předběžná hodnocení o dostupných možnostech pro dosažení cílů;

Interní audit

18.  uznává, že 96 % doporučení vydaných útvarem interního auditu (dále jen „IAS“) (49 z 51) bylo provedeno v roce 2016 (v porovnání s 90 % nebo 46 z 51 v roce 2015), včetně doporučení týkajících se zadávání zakázek podporující provozní procesy Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, strategického plánu interního auditu útvaru IAS na období 2015–2017, auditu IAS týkajícího se řízení lidských zdrojů, auditu IAS o rozpočtu/plnění rozpočtu a omezeného přezkumu IAS týkajícího se uplatňování norem vnitřní kontroly;

Vnitřní kontrola

19.  poznamenává, že na základě zjištěných osvědčených postupů v jiných agenturách Unie institut soubor standardů vnitřní kontroly s cílem zajistit, aby bylo dosaženo politických i provozních cílů;

Další připomínky

20.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 institut úzce spolupracoval se svými sesterskými agenturami, s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) a Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci (EU-OSHA); dále konstatuje, že institut projednal synergie a představil svou práci jiným agenturám, jako např. Evropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu (EASO) a Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA); jako příklad součinnosti zdůrazňuje účast institutu na Fóru pro základní práva pořádaném Agenturou pro základní práva, na němž se naskytla příležitost oslovit další důležité politické zainteresované strany;

21.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora institut v lednu 2016 zveřejnil své externí hodnocení, jehož závěrem bylo, že činnosti institutu jsou v souladu s jeho mandátem a že jeho správa je z hlediska řízení a efektivnosti relativně dobrá; dále konstatuje, že hodnocení však obsahovalo i řadu doporučení na zkvalitnění činností institutu, například stanovením jasnějších priorit, lepším zacílením jeho výstupů, rozvojem synergií s příslušnými externími subjekty a rovněž posílením role jeho správní rady a vyjasněním úlohy odborného sboru; poznamenává, že institut začal provádět akční plán na realizaci těchto doporučení; vyzývá institut, aby o provádění tohoto akčního plánu informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

22.  připomíná, že institut byl zřízen, aby přispíval k prosazování rovnosti žen a mužů v Unii a posiloval ji, včetně začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech příslušných politik Unie a vyplývajících vnitrostátních politik, aby bojoval proti diskriminaci založené na pohlaví a aby zvyšoval informovanost občanů Unie o této problematice; vítá skutečnost, že je upřednostňována práce na těch oblastech, jež se vyznačují vysoce kvalitními a viditelnými výsledky, aniž by se vytratil důraz na začleňování hlediska rovnosti žen a mužů;

23.  vítá probíhající spolupráci mezi institutem a parlamentním Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví a také příspěvek institutu k úsilí, které v současné době Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vynakládá; vybízí k lepší koordinaci mezi legislativními i nelegislativními prioritami Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a výzkumem prováděným v institutu, a to rovněž s ohledem na výsledky indexu rovnosti žen a mužů, který institut vyvinul;

o
o   o

24.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 113, 30.3.2016, s. 126.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí