Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2172(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0088/2018

Indgivne tekster :

A8-0088/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.43

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0148

Vedtagne tekster
PDF 269kWORD 56k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2016: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
P8_TA(2018)0148A8-0088/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 (2017/2172(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF(4), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0088/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger decharge for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 126.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 126.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 (2017/2172(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF(4), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0088/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 126.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 126.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 (2017/2172(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0088/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger ("myndigheden") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 21 762 500 EUR, hvilket svarer til en stigning på 7,67 % sammenlignet med 2015; der henviser til, at myndigheden finansieres ved hjælp af et bidrag fra Unionen (8 461 389 EUR svarende til 40 %) og bidrag fra de nationale tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne (13 301 111 EUR svarende til 60 %);

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at myndighedens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,68 %, hvorved myndighedens fastsatte mål blev opfyldt, og hvilket udgør et fald på 0,29 % i forhold til 2015; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 88,97 %, hvorved agenturets mål blev opfyldt, og hvilket svarer til en stigning på 5,22 % i forhold til 2015;

2.  noterer sig myndighedens indsats for internt at omfordele myndighedens budget og menneskelige ressourcer i takt med, at dens arbejdsbyrde i stigende grad ændres fra at bestå i reguleringsmæssige opgaver til at bestå i tilsynsmæssig konvergens og håndhævelse; finder det nødvendigt, at myndigheden råder over tilstrækkelige midler til fuldt ud at udføre sine opgaver, herunder til at håndtere eventuelle ekstra arbejdsbyrder, samtidig med at der sikres et passende niveau for prioritering for så vidt angår tildeling af midler og budgeteffektivitet; påpeger endvidere, at enhver stigning i myndighedens arbejdsbyrde kan håndteres internt gennem omfordeling af budgetressourcer eller menneskelige ressourcer, forudsat at en sådan omfordeling ikke skader den fulde udøvelse af myndighedens mandat og sikrer myndighedens uafhængighed i forbindelse med udførelsen af dens tilsynsopgaver;

Forpligtelser og fremførsler

3.  bemærker, at de bevillinger, der er fremført til det følgende år, faldt til 16,21 % i 2015 til 10,71 % i 2016, hvilket viser myndighedens strengere budgetovervågning; anerkender, at fremførelsen af disse midler var begrundet i kontrakter og forpligtelser, som blev indgået i 2016; glæder sig over, at myndigheden i 2016 opnåede den laveste andel af fremførsler nogensinde;

4.  bemærker, at 94,55 % af de bevillinger, der blev fremført fra 2015 til 2016, var blevet anvendt i 2016;

5.  påpeger, at fremførsler ofte er delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af myndigheden og meddelt Revisionsretten;

6.  opfordrer til, at det niveau for forpligtede bevillinger, som fremføres til det følgende år ved hjælp af alle tilgængelige foranstaltninger, f.eks. ved at vedtage bedste praksis, som anvendes i andre agenturer, fortsat reduceres i videst muligt omfang;

Overførsler

7.  bemærker, at afvigelsen mellem det oprindelige og det endelige budget, der var afsat til afsnit I (personaleomkostninger), førte til et lille fald på 3,31 %, mens afvigelsen for afsnit II (administrationsomkostninger) førte til en stigning på 3,17 %; bemærker, at budgettet for afsnit III (aktionsomkostninger) som følge af de budgetændringer og overførsler, der blev foretaget, blev forøget med 9,21 %; anerkender, at ændringerne i det oprindelige budgets struktur samlet set var mindre end i 2015; anerkender desuden, at niveauet og beskaffenheden af overførsler lå inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle regler;

Udbud og personalepolitik

8.  anerkender, at myndigheden har været et af de første EU-agenturer til at iværksætte et projekt om udformning af et e-udbudssystem; glæder sig over, at løsningen tilvejebringer en mere effektiv og gennemsigtig udbudsprocedure, som er til gavn for både myndigheden og dens potentielle leverandører;

9.  påpeger, at 2016 markerede den første fase af overgangen til åbne kontorer: En fjerdedel af myndighedens medarbejdere arbejder nu i et åbent kontormiljø; bemærker, at denne ændring var nødvendig for at håndtere stigningen i antallet af medarbejdere inden for de eksisterende lokaler og gav mulighed for en mere effektiv udnyttelse af kontorlokalerne samt en reduktion i bygningsrelaterede udgifter;

10.  bemærker, at ifølge myndigheden gennemførte den 26 rekrutteringskampagner i 2016 og havde fået besat 95,7 % af stillingerne i sin stillingsfortegnelse ved årets udgang, hvilket var under myndighedens mål på 100 %; erfarer fra myndigheden, at den primære årsag til, at målet ikke blev nået, var en utilfredsstillende høj personaleudskiftningsrate, mislykkede rekrutteringskampagner, og at udvalgte kandidater takkede nej til de tilbudte kontrakter, hvilket alle er bekymrende faktorer, som skal undersøges og forbedres;

11.  konstaterer ud fra stillingsfortegnelsen, at 89 stillinger (ud af de 93 stillinger, som var godkendt i henhold til EU-budgettet) var besat den 31. december 2016, i forhold til 86 i 2015; bemærker med tilfredshed, at der var kønsbalance i de besatte stillinger pr. 31. december 2016, eftersom forholdet var 53 % kvinder og 47 % mænd;

12.  bemærker, at myndigheden i 2016 beskæftigede 52,5 udstationerede nationale eksperter, kontraktansatte, midlertidigt ansatte og konsulenter (angivet i fuldtidsækvivalenter);

13.  bemærker, at problemerne i forbindelse med rekruttering ifølge myndigheden kan hænge sammen med de høje boligpriser i Frankfurt, hvor myndigheden har hjemsted, og med myndighedens manglende økonomiske tiltrækningskraft i sammenligning med andre EU-organer som f.eks. Den Europæiske Centralbank og den fælles tilsynsmekanisme; erfarer fra myndigheden, at den ændrede de relevante personaleprocesser for at gøre dem mere effektive; opfordrer myndigheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at løse dette problem;

14.  bemærker, at det gennemsnitlige sygefravær for myndighedens medarbejdere var syv dage pr. medarbejder i 2016; bemærker, at myndigheden har organiseret informationsmøder, en workshop om stress og robusthed og lægeundersøgelser for sine medarbejdere;

15.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden i 2016 udpegede yderligere rådgivere for at sikre et passende antal fortrolige rådgivere og den videre gennemførelse af den uformelle procedure for forebyggelse af chikane;

16.  glæder sig over, at der er blevet afholdt rådgivnings- og mæglingsmøder for ikke blot de nyudnævnte fortrolige rådgivere, men også for medlemmerne af personaleudvalget og medarbejderne i personaleafdelingen, og at der er blevet afholdt informationsmøder for ledelsen om forebyggelse af chikane, hvor hele ledelsen deltog, og for hele personalet, hvor 60 medarbejdere deltog;

17.  bemærker, at der ifølge myndigheden blev foretaget en intern undersøgelse af et tilfælde af påstået psykisk chikane i 2016, der blev afsluttet som en "ikke-sag";

18.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden har iværksat sin første omstrukturering, som blev gennemført fra og med den 1. november 2016, for at styrke den tilsynsmæssige tilgang og øge processernes effektivitet og resultaternes kvalitet; opfordrer myndigheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de yderligere detaljer vedrørende gennemførelsen af omstruktureringen og de fordele, der er opnået;

19.  bemærker, at myndigheden ikke anvender officielle køretøjer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

20.  bemærker med tilfredshed, at referater af alle møder med eksterne interessenter er blevet offentliggjort på myndighedens websted siden januar 2016;

21.  bemærker med tilfredshed, at myndighedens politik og procedurer om whistleblowing er blevet vedtaget af bestyrelsen og bragt på linje med Kommissionens vejledning om dette spørgsmål;

22.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

23.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden har offentliggjort CV'er, hensigtserklæringer og interesseerklæringer fra medlemmerne af myndighedens bestyrelse og tilsynsråd på myndighedens websted;

24.  beklager, at erklæringer om interessekonflikter for bestyrelsesmedlemmer og øverste ledere stadig ikke er tilgængelige; bemærker, at denne praksis ikke fremmer gennemsigtigheden, og at de manglende erklæringer derfor bør offentliggøres hurtigst muligt;

25.  bemærker, at myndigheden i 2016 modtog seks begæringer om aktindsigt; bemærker, at myndigheden imødekom to begæringer med fuld aktindsigt i fem dokumenter, mens en begæring kun blev imødekommet med delvis aktindsigt i tre dokumenter, og en begæring om aktindsigt i et dokument blev afvist;

26.  anmoder myndigheden om at informere dechargemyndigheden om påståede og bekræftede overtrædelser af etiske regler om, hvordan den har behandlet sådanne overtrædelser, og hvordan den vil undgå dem i fremtiden;

27.  mener, at referaterne af møder i tilsynsrådet og interessentgrupperne, som er offentligt tilgængelige, bør offentliggøres hurtigere med henblik på yderligere at reducere den nuværende forsinkelse, samt på at give en bedre indsigt i de afholdte drøftelser, medlemmernes holdninger og stemmeadfærden; understreger, at det i lyset af arten af myndighedens opgaver er afgørende, at myndigheden viser gennemsigtighed, ikke kun i forhold til Parlamentet og Rådet, men også i forhold til EU-borgerne; mener, at det opsøgende arbejde over for offentligheden kan øges gennem webstreaming af arrangementer; påpeger, at adgangen til dokumenter og oplysninger i forbindelse med interne møder også bør lettes; minder om betydningen af at beskytte whistleblowere med hensyn til at styrke gennemsigtigheden, den demokratiske ansvarlighed og den offentlige kontrol;

Vigtigste resultater

28.  glæder sig over de tre væsentligste resultater og succeser, som myndigheden udpegede i 2016:

   Den gennemførte de nødvendige foranstaltninger til på vellykket vis at påtage sig sin rolle som fastsat i direktiv 2009/138/EF(2); bemærker, at myndigheden opfyldte de obligatoriske opgaver og ydede støtte til direktivets gennemførelse på nationalt plan i tæt samarbejde med de nationale kompetente myndigheder, herunder specifikke opgaver såsom balancegennemgangen af det bulgarske forsikringsmarked
   Den bidrog til den lovgivningsmæssige udvikling inden for pensionsområdet, herunder rådgivning til Kommissionen om spørgsmål såsom udviklingen af et paneuropæisk personligt pensionsprodukt og af dokumenter med central information til sammensatte detailinvesterings- og forsikringsprodukter; noterer sig, at den for så vidt angår arbejdsmarkedspensionsordninger offentliggjorde sin udtalelse om en fælles ramme for risikovurdering og gennemsigtighed
   Den bidrog til at styrke tilsynet med god forretningsskik og tilsynssamfundets kapacitet til at opretholde tempoet med hensyn til vigtige udviklinger såsom FinTech, navnlig InsurTech;

Interne kontroller

29.  noterer sig, at myndighedens standarder for intern kontrol (ICS) er baseret på Kommissionens standarder for intern kontrol; bemærker endvidere, at alle standarder for intern kontrol blev behørigt gennemført inden udgangen af 2016;

Intern revision

30.  bemærker, at en revision af "tilsynskapaciteten" blev gennemført af den interne revisionstjeneste (IAS) i 2016; bemærker med tilfredshed, at ingen af IAS' anbefalinger blev kategoriseret som kritiske eller meget vigtige; erfarer – også med tilfredshed – fra myndigheden, at den som reaktion på revisionsrapporten udarbejdede en handlingsplan, som efterfølgende blev vedtaget af myndighedens bestyrelse med henblik på at efterkomme alle IAS' anbefalinger;

31.  bemærker, at IAS i december 2016 foretog en risikovurdering af myndighedens processer, og at resultatet heraf vil føre til en ny revisionsstrategi for myndigheden for perioden 2017-2019;

Andre bemærkninger

32.  bemærker med stor tilfredshed, at myndigheden i 2016 var engageret i at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads og i at begrænse eller udligne CO2-emissioner;

33.  glæder sig over, at myndigheden fører en proaktiv dialog med sine medlemmer for at forstå omfanget af konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen for tilsynet på forsikrings- og pensionsområdet samt virkningerne for myndigheden som institution; bemærker endvidere, at myndigheden er i uformel kontakt og udveksling med Kommissionen om dette spørgsmål;

34.  bemærker, at der sandsynligvis opstår et fald i myndighedens indtægter som følge af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen;

35.  bemærker, at gennemgangen af myndighedens websted er blevet afsluttet, og at omstruktureringen forventes at blive gennemført ved udgangen af 2018 med det formål at gøre oplysninger om myndighedens aktiviteter mere tilgængelige for et bredere publikum;

36.  bemærker, at Revisionsretten er i færd med at revidere myndighedens tilsynsaktiviteter og stresstest; glæder sig over, at denne revision er en af Revisionsrettens prioriteter for 2018;

37.  understreger, at myndigheden, samtidig med at den sikrer, at alle opgaver, som følger af de retlige rammer, der er fastsat af Parlamentet og Rådet, gennemføres fuldt ud og inden for tidsfristen, omhyggeligt bør holde sig til og ikke bør gå ud over de opgaver og det mandat, den har fået pålagt af Parlamentet og Rådet, og bør lægge særlig vægt på proportionalitetsprincippet med henblik på at optimere anvendelsen af ressourcer og opnå de mål, den har fået mandat til af Europa-Parlamentet og Rådet;

38.  påpeger den centrale rolle, myndigheden spiller i arbejdet med at sikre et bedre tilsyn med Den Europæiske Unions finansielle system for at sikre finansiel stabilitet, den nødvendige gennemsigtighed og større sikkerhed for Unionens finansielle marked, navnlig ved at koordinere tilsyn mellem de nationale tilsynsmyndigheder, ved om nødvendigt at samarbejde med institutioner, der er ansvarlige for internationalt tilsyn, samt ved at føre tilsyn med en konsekvent anvendelse af EU-retten; understreger, at et sådant samarbejde bør baseres på en atmosfære af tillid; understreger de nationale tilsynsmyndigheders arbejde i lyset af den betydelige størrelse af EU's forsikringsmarked; understreger den rolle, som myndigheden spiller med hensyn til at bidrage til og fremme konvergerende tilsynspraksisser på højt plan på forbrugerbeskyttelsesområdet;

o
o   o

39.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(3) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 113 af 30.3.2016, s. 149.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0133.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik