Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2172(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0088/2018

Teksty złożone :

A8-0088/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.43

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0148

Teksty przyjęte
PDF 693kWORD 56k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
P8_TA(2018)0148A8-0088/2018
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016 (2017/2172(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0082/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE(4), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0088/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 126.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 126.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016 (2017/2172(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0082/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE(4), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0088/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 126.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 126.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016 (2017/2172(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0088/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym(1) budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2016 zamknął się kwotą 21 762 500 EUR, co stanowi wzrost o 7,67 % w porównaniu z 2015 r.; mając na uwadze, że Urząd jest finansowany z wkładu Unii (40 %, czyli 8 461 389 EUR) i wkładów krajowych organów nadzoru państw członkowskich (60 %, czyli 13 301 111 EUR);

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,68 %, co świadczy o osiągnięciu planowanego celu Urzędu, a także oznacza spadek o 0,29 % w porównaniu z rokiem 2015; ponadto zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 88,97 %, co świadczy o realizacji celu Agencji, a także oznacza wzrost o 5,22 % w porównaniu z rokiem 2015;

2.  odnotowuje wysiłki Urzędu zmierzające do dokonania wewnętrznych przesunięć w odniesieniu do budżetu i personelu Urzędu, jako że obowiązki Urzędu w coraz mniejszym stopniu obejmują zadania regulacyjne, a w coraz większym stopniu konwergencję i egzekwowanie praktyk nadzorczych; uważa, że Urząd musi dysponować wystarczającymi zasobami do wykonywania w pełni swoich zadań, w tym również aby mógł radzić sobie z wszelkim dodatkowym obciążeniem pracą, wynikającym z tych zadań, a jednocześnie był w stanie odpowiednio określać priorytety w zakresie przydziału zasobów i skutecznego wydatkowania środków budżetowych; zwraca ponadto uwagę, że z wszelkim dodatkowym obciążeniem pracą Urząd może radzić sobie w drodze wewnętrznej realokacji środków budżetowych lub zasobów ludzkich, pod warunkiem że nie zagrozi to pełnemu wykonywaniu przez Urząd jego mandatu i będzie gwarantować niezależność Urzędu podczas wykonywania zadań nadzorczych;

Zobowiązania i przeniesienia

3.  odnotowuje, że zobowiązania przeniesione na następny rok spadły do 10,71 % (10,71 % w 2016 r.), co świadczy o bardziej rygorystycznym monitorowaniu budżetu przez Urząd; przyznaje, że przeniesienie tych środków było uzasadnione umowami i zobowiązaniami podjętymi w 2016 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2016 r. Urząd osiągnął najniższy w swojej historii poziom środków przeniesionych;

4.  zauważa, że w 2016 r. Urząd wykorzystał 94,55 % środków przeniesionych z roku 2015 na rok 2016;

5.  podkreśla, że przeniesienia są często częściowo lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez Urząd z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

6.  apeluje o to, aby poziom przenoszonych na następny rok środków, na które zaciągnięto zobowiązania, w przyszłości nadal redukować w jak największym stopniu za pomocą wszelkich dostępnych środków, takich jak przejmowanie najlepszych praktyk stosowanych przez inne agencje;

Przesunięcia

7.  zauważa, że różnica między budżetem początkowym i końcowym spowodowała w przypadku tytułu I (koszty osobowe) nieznaczny spadek o 3,31 %, natomiast w przypadku tytułu II (wydatki administracyjne) – wzrost o 3,17 %; zwraca uwagę, że w wyniku dokonanych zmian i przesunięć budżet w tytule III (wydatki operacyjne) wzrósł o 9,21 %; stwierdza, że zmiany w strukturze pierwotnego budżetu były generalnie mniejsze niż w 2015 r.; stwierdza również, że poziom i charakter przesunięć nie wykroczyły poza ramy określone w przepisach finansowych;

Zamówienia publiczne i polityka kadrowa

8.  odnotowuje, że Urząd jest jedną z pierwszych unijnych agencji, która wystąpiła z projektem systemu e-zamówień; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że system ten zapewnia bardziej skuteczny i przejrzysty proces udzielania zamówień z korzyścią dla Urzędu i jego ewentualnych dostawców;

9.  podkreśla, że w 2016 r. zrealizowano pierwszy etap przenosin do otwartej przestrzeni biurowej: jedna czwarta pracowników Urzędu pracuje obecnie w takim środowisku; zauważa, że zmiana ta była konieczna, aby umieścić zwiększoną liczbę pracowników w istniejących pomieszczeniach i umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni biurowej, a także zmniejszenie kosztów związanych z budynkami;

10.  na podstawie informacji przekazanych przez Urząd odnotowuje, że Urząd przeprowadził w 2016 r. 26 postępowań rekrutacyjnych i na koniec roku obsadził 95,7 % stanowisk figurujących w planie zatrudnienia, tj. mniej niż zakładane 100 %; na podstawie informacji przekazanych przez Urząd stwierdza, że cel ten nie został osiągnięty głównie ze względu na niezadowalająco dużą rotację pracowników, nieudane postępowania rekrutacyjne oraz nieprzyjęcie ofert podpisania umowy przez wybranych kandydatów, co samo w sobie stanowi powód do niepokoju, który wymaga zbadania i poprawy;

11.  zauważa na podstawie planu zatrudnienia, że na dzień 31 grudnia 2016 r. obsadzonych było 89 stanowisk (z 93 stanowisk zatwierdzonych w ramach budżetu Unii) w porównaniu z 86 w 2015 r.; stwierdza z zadowoleniem, że biorąc pod uwagę liczbę stanowisk obsadzonych na dzień 31 grudnia 2016 r., osiągnięto równowagę płci, gdyż stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 53 % do 47 %;

12.  zauważa, że w 2016 r. Urząd zatrudniał 52,5 (w ekwiwalencie pełnego czasu pracy, EPC) oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników kontraktowych, pracowników tymczasowych i konsultantów;

13.  na podstawie informacji przekazanych przez Urząd zauważa, że problemy z zatrudnieniem mogą się wiązać z wysokimi kosztami mieszkaniowymi we Frankfurcie, gdzie mieści się siedziba Urzędu, a także z brakiem atrakcyjności finansowej Urzędu w porównaniu z innymi organami europejskimi, takimi jak Europejski Bank Centralny i Jednolity Mechanizm Nadzorczy; przyjmuje do wiadomości informacje przekazane przez Urząd, według których dokonał on przeglądu odpowiednich procesów zarządzania zasobami ludzkimi, aby poprawić ich efektywność; wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w celu uporania się z tym problemem;

14.  zauważa, że w 2016 r. każdy z pracowników Urzędu przebywał na zwolnieniu chorobowym średnio przez siedem dni; zauważa, że Urząd zorganizował sesje informacyjne, warsztaty na temat stresu i odporności oraz kontrole stanu zdrowia dla swojego personelu;

15.  zauważa z zadowoleniem, że w 2016 r. Urząd mianował dodatkowych doradców, aby zapewnić odpowiednią liczbę zaufanych doradców oraz dalsze wdrażanie nieformalnej procedury zapobiegania nękaniu;

16.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zorganizowano sesje doradztwa i mediacji nie tylko dla nowo mianowanych zaufanych doradców, ale także dla członków komitetu pracowniczego i pracowników działu zasobów ludzkich oraz że sesje informacyjne dotyczące zapobiegania nękaniu były zorganizowane dla kadry kierowniczej (cała kadra kierownicza wzięła w nich udział) i dla całego personelu (60 pracowników wzięło w nich udział);

17.  zauważa, że zgodnie z informacjami otrzymanymi od Urzędu w 2016 r. przeprowadzono wewnętrzne śledztwo w związku z zarzutem nękania psychicznego, co ostatecznie nie okazało się prawdą;

18.  zauważa z zadowoleniem, że w celu ulepszenia podejścia nadzorczego i zwiększenia skuteczności procesów oraz poprawy jakości wyników Urząd podjął pierwszą reorganizację, prowadzoną od dnia 1 listopada 2016 r.; wzywa Urząd do przekazania organowi udzielającemu absolutorium dalszych szczegółów na temat prowadzenia tej reorganizacji oraz osiągniętych korzyści;

19.  zauważa, że Urząd nie korzysta z żadnych pojazdów służbowych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

20.  zauważa z zadowoleniem, że od stycznia 2016 r. Urząd publikuje na swojej stronie internetowej protokoły ze wszystkich spotkań z zewnętrznymi podmiotami;

21.  zauważa z zadowoleniem, że polityka Urzędu dotycząca sygnalizowania nieprawidłowości oraz służące temu procedury zostały zatwierdzone przez Zarząd i są zgodne z zaleceniami Komisji w tej kwestii;

22.  wyraża potrzebę ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, posiadającego wystarczające zasoby budżetowe, aby pomóc sygnalizatorom w wykorzystaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porady;

23.  zauważa z zadowoleniem, że Urząd opublikował na swojej stronie internetowej życiorysy, deklaracje intencji i deklaracje interesów członków zarządu oraz członków Rady Organów Nadzoru;

24.  ubolewa, że deklaracje o braku konfliktu interesów członków zarządu i kadry kierowniczej Urzędu nie zostały jeszcze złożone; zaznacza, że taka praktyka nie służy przejrzystości, i dlatego należy niezwłocznie opublikować pozostałe deklaracje;

25.  odnotowuje, że w 2016 r. Urząd otrzymał sześć wniosków o udzielenie dostępu do dokumentów; zauważa, że Urząd udzielił pełnego dostępu do pięciu dokumentów w odpowiedzi na dwa wnioski, do trzech dokumentów będących przedmiotem jednego wniosku udzielono jedynie częściowego dostępu, a jeden wniosek o dostęp do dokumentu odrzucono;

26.  wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o zarzucanych i potwierdzonych naruszeniach zasad etycznych, a także o tym, jak Urząd zareagował na te naruszenia i jakie działania zamierza podjąć, aby uniknąć ich w przyszłości;

27.  uważa, że protokoły posiedzeń Rady Organów Nadzoru i grup interesariuszy, które są publicznie dostępne, powinny być szybciej publikowane, aby zredukować obecne opóźnienie czasowe oraz umożliwić lepszy wgląd w przeprowadzone dyskusje, stanowiska reprezentowane przez członków i sposób głosowania; podkreśla, że ze względu na charakter jego zadań Urząd musi dbać o przejrzystość nie tylko wobec Parlamentu i Rady, ale także wobec obywateli Unii; jest zdania, że działania informacyjne skierowane do opinii publicznej można by rozszerzyć o transmisje internetowe; zauważa, że należy również ułatwić dostęp do dokumentów i informacji związanych z posiedzeniami wewnętrznymi; przypomina o znaczeniu ochrony sygnalistów z myślą o poprawie przejrzystości, demokratycznej odpowiedzialności i kontroli publicznej.

Główne osiągnięcia

28.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia i sukcesy wskazane przez Urząd w 2016 r., a mianowicie:

   wdrożył on środki niezbędne do realizacji zadań nałożonych na mocy dyrektywy 2009/138/WE(2); zauważa, że Urząd zrealizował powierzone zadania i zapewnił wsparcie przy wdrażaniu dyrektywy na szczeblu krajowym, współpracując ściśle z krajowymi właściwymi organami i świadcząc usługi specjalne, jak np. przegląd bilansu bułgarskiego rynku ubezpieczeń;
   przyczynił się do rozwoju ustawodawstwa w obszarze emerytur, m.in. doradzając Komisji w kwestiach obejmujących rozwój ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego oraz dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące detalicznego produktu zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego; zauważa, że w odniesieniu do emerytury zakładowej Urząd opublikował wspólne ramy oceny ryzyka i przejrzystości;
   przyczynił się do zaostrzenia nadzoru nad postępowaniem przedsiębiorstw i do zwiększenia zdolności organów nadzorczych do nadążania za głównymi zmianami w technologiach finansowych, zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

29.  odnotowuje, że stosowane przez Urząd standardy kontroli wewnętrznej opierają się na standardach kontroli wewnętrznej Komisji; zauważa ponadto, że standardy kontroli wewnętrznej zostały należycie wdrożone do końca 2016 r.;

Audyt wewnętrzny

30.  zauważa, że w 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyt zdolności nadzorczych; odnotowuje z zadowoleniem, że żadnego z zaleceń wydanych przez Służbę Audytu Wewnętrznego nie określono jako krytyczne lub bardzo ważne; na podstawie informacji przekazanych przez Urząd odnotowuje również z zadowoleniem, że w reakcji na sprawozdanie z audytu Urząd opracował plan działania – przyjęty następnie przez jego zarząd – mający na celu realizację wszystkich zaleceń wydanych przez Służbę Audytu Wewnętrznego;

31.  odnotowuje, że w grudniu 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła ocenę ryzyka dotyczącą stosowanych przez Urząd procesów, a wyniki tej oceny doprowadziły do powstania w Urzędzie nowej strategii audytu na lata 2017–2019;

Inne uwagi

32.  zauważa z dużym zadowoleniem, że w 2016 r. Urząd zaangażował się w stworzenie racjonalnych pod względem kosztów i przyjaznych dla środowiska miejsc pracy oraz w ograniczanie lub kompensowanie emisji CO2;

33.  z zadowoleniem zauważa, że Urząd współpracuje aktywnie ze swoimi członkami, aby zrozumieć, jaki będzie wpływ decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii na nadzór nad działalnością związaną z ubezpieczeniami i emeryturami oraz na sam Urząd; zauważa ponadto, że Urząd utrzymuje nieformalny kontakt z Komisją i wymienia się z nią informacjami;

34.  odnotowuje, że decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii może w przyszłości spowodować prawdopodobny spadek dochodów Urzędu;

35.  zauważa, że zakończono przegląd strony internetowej Urzędu, a do końca 2018 r. powinna nastąpić jej przebudowa, aby w większym stopniu udostępnić informacje na temat Urzędu szerszemu gronu odbiorców;

36.  zwraca uwagę, że Trybunał przeprowadza obecnie kontrolę działań nadzorczych Urzędu oraz jego testy warunków skrajnych; wyraża zadowolenie, że kontrola ta jest jednym z priorytetów Trybunału na rok 2018;

37.  podkreśla, że dbając o pełne i terminowe wykonywanie wszystkich zadań wynikających z ram regulacyjnych ustanowionych przez Parlament i Radę, Urząd powinien uważnie realizować jedynie powierzone mu zadania, nie powinien wykraczać poza mandat przyznany mu przez Parlament i Radę oraz powinien zwracać szczególną uwagę na zasadę proporcjonalności, aby optymalnie wykorzystywać zasoby i osiągać cele wyznaczone przez Parlament i Radę;

38.  zwraca uwagę na centralną rolę Urzędu w lepszym nadzorowaniu systemu finansowego Unii w trosce o stabilność finansową, niezbędną przejrzystość i wyższy stopień bezpieczeństwa na unijnym rynku finansowym, zwłaszcza poprzez koordynowanie działań nadzorczych między krajowymi organami nadzoru, w razie potrzeby współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór międzynarodowy oraz dbanie o spójne stosowanie prawa Unii; podkreśla, że współpraca taka powinna opierać się na zaufaniu; podkreśla znaczenie prac krajowych urzędów nadzoru z uwagi na znaczącą skalę unijnego rynku ubezpieczeń; podkreśla rolę Urzędu we wspieraniu i promowaniu zbieżnych praktyk nadzorczych na wysokim szczeblu w dziedzinie ochrony konsumentów;

o
o   o

39.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 18 kwietnia 2018 r.(3) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 113 z 30.3.2016, s. 149.
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0133.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności