Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2176(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0096/2018

Внесени текстове :

A8-0096/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.44

Приети текстове :

P8_TA(2018)0149

Приети текстове
PDF 587kWORD 61k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
P8_TA(2018)0149A8-0096/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година (2017/2176(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Института(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0086/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за иновации и технологии(4), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0096/2018),

1.  освобождава от отговорност временно изпълняващия длъжността директор на Европейския институт за иновации и технологии във връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на временно изпълняващия длъжността директор на Европейския институт за иновации и технологии, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 131.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 131.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година (2017/2176(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Института(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0086/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за иновации и технологии(4), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0096/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на временно изпълняващия длъжността директор на Европейския институт за иновации и технологии, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 131.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 131.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година (2017/2176(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид Специален доклад № 4/2016 на Сметната палата, озаглавен „Европейският институт за иновации и технологии следва да промени механизмите си за постигане на резултати и някои елементи на модела си на функциониране, за да постигне очакваното въздействие“,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0096/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейския институт за иновации и технологии („Института“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 293 796 532,54 EUR, което представлява увеличение с 4,51% в сравнение с 2015 г.; като има предвид, че общата вноска на Съюза в бюджета на Института за 2016 г. възлиза на 252 158 953,03 EUR;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Института за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Института са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Проследяване на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовите години 2012, 2014 и 2015

1.  изразява дълбоко съжаление за множеството нерешени въпроси и текущи корективни мерки в отговор на забележките на Сметната палата от 2012, 2014 и 2015 г., свързани по-специално с условията за финансиране, предварителната проверка на декларациите за разходи, финансирането от публични и частни източници, неизползваните бюджетни кредити, финансовата самостоятелност и спазването на принципа за добро финансово управление; настоятелно призовава Института да приключи изпълнението на корективните мерки възможно най-скоро през 2018 г.;

2.  счита, че през следващите години възможността за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета ще бъде изложена на риск, ако не бъдат предприети ефикасни действия и не бъдат постигнати ефективни резултати, без по-нататъшно забавяне;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва въз основа на окончателните отчети на Института, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 95%, което представлява значително увеличение в сравнение с предходната година (спрямо 90,58% през 2015 г.); отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била висока – 99%, което представлява увеличение с 3,41% в сравнение с 2015 г.;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че равнището на пренесени бюджетни кредити за поети задължения по дял II е високо – 40% (400 000 EUR), спрямо 44% през 2015 г.; потвърждава, че тези пренесени бюджетни кредити са се отнасяли предимно до договори за услуги в областта на информационните технологии, чието действие продължава след края на годината, и до заседания, за които все още не са били получени фактури;

5.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Сметната палата;

Политика относно персонала

6.  изразява съжаление, че въз основа на доклада на Сметната палата, Институтът е имал четирима директори от създаването си през 2008 г. до юли 2014 г.; отбелязва, че от август 2014 г. длъжността на директора, а от февруари 2013 г. и друга ръководна длъжност се заемат от временно изпълняващи длъжността лица; подкрепя забележката на Сметната палата, че това е в разрез с максималния срок за заемане на позиция като временно изпълняващ длъжността, определен в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, като освен това честите промени и продължителността на временните назначения създават несигурност за заинтересованите страни и застрашават стратегическата приемственост; отбелязва отговора на Института, че не може да коментира процедурата за назначаване на директор на Института, тъй като тя се ръководи от Комисията; настоятелно призовава Комисията да приключи тази все още неприключена процедура; отбелязва, че Институтът ще приключи процедурата по назначаване на лице на другата ръководна длъжност през 2017 г.;

7.  отбелязва, че през 2016 г. Институтът е назначил 15 служители и един командирован национален експерт, вследствие на което общият брой на щатните бройки достигна 59 към 31 декември 2016 г., което представлява увеличение с девет длъжности спрямо 31 декември 2015 г., като в момента се провеждат шест процедури за подбор;

8.  отбелязва, че към 31 декември 2016 г. са били заети 36 длъжности от щатното разписание на Института (от общо 39 разрешени длъжности съгласно бюджета на Съюза) спрямо 39 места към 31 декември 2015 г.;

9.  отбелязва със задоволство, че въз основа на общия брой заети длъжности към 31 декември 2016 г. има почти пълен баланс между половете при персонала – 56% жени и 44% мъже; все пак отбелязва с известна загриженост, чесъотношението между половете при членовете на управителния съвет, е 36% спрямо 64%;

10.  подчертава, че балансът между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката относно персонала на Института; подчертава, че бюджетът за дейностите, свързани с благосъстоянието на служителите, възлиза на приблизително 226 EUR на човек, т.е. по половин ден за всеки служител; отбелязва, че служителите са ползвали средно по 11,67 дни отпуск по болест;

11.  подкрепя обучителните и информационни сесии по въпросите на етиката и почтеността, включително борбата срещу тормоза, които се организират за повишаване на осведомеността на служителите; предлага организирането на редовни обучителни и информационни сесии;

12.  отбелязва със задоволство факта, че Институтът не е получавал никакви жалби, срещу него не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи във връзка с назначаването или уволнението на служители през 2016 г.;

13.  отбелязва, че повечето длъжности са свързани с извършването на оперативни или неутрални дейности (70%), а административната подкрепа и координационните функции съответстват на 30% от всички работни места;

Обществени поръчки

14.  потвърждава въз основа на информация от Института, че той страда от структурен недостиг на персонал, което беше потвърдено и от Специален доклад № 4/2016 на Сметната палата относно Института; отбелязва, че Институтът управлява значително повече субсидии на член от персонала в сравнение с други програми на Съюза за отпускане на безвъзмездни средства за научни изследвания; отбелязва, че докато управляваният бюджет на член от персонала по Седмата рамкова програма беше между 12 500 000 EUR и 20 400 000 EUR, ръководителите на проекти от Института управляват годишни безвъзмездни средства в размер на до 90 000 000 EUR; отбелязва, че произтичащите от това голямо работно натоварване и отговорност могат да доведат до увеличаване на текучеството на персонала, което засяга основната дейност на Института;

15.  отбелязва, че за периода 2016 г. субсидиите бяха изплатени, а споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства бяха подписани през април 2016 г.; отбелязва, че макар през 2016 г. да се наблюдава подобрение, тези закъснения при решенията за отпускане на безвъзмездни средства и подписването на споразуменията създават несигурност и влияят отрицателно на желанието на партньорите да отделят ресурси и да започнат дейности в началото на годината;

16.  отбелязва, че последните покани за новите общности на знанието и иновациите (ОЗИ), чиито тематични области са определени в стратегическата иновационна програма на Института за периода 2014 – 2020 г., показват наличието на ограничена конкуренция; отбелязва, че във връзка с поканата от 2016 г. за две допълнителни ОЗИ (в областите „храни“ и „производство с добавена стойност“) са били подадени три предложения, като единственото предложение за областта „производство с добавена стойност“ не е било одобрено поради причини, свързани с качеството; отбелязва, че е посочено наличието на отлично партньорство, с изключение на областта „производство с добавена стойност“; отбелязва със задоволство, че Институтът е взел решение за прилагане на редица смекчаващи мерки, които в бъдеще ще намалят риска от получаване на само едно предложение в дадена област; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно съдържанието и ефективността на тези мерки; отбелязва, че комисарят по въпросите на изследванията, науката и иновациите въведе през 2015 г. концепцията за „отворен достъп до иновации“ като ключово политическо понятие в основата на иновационната политика на равнището на Съюза; счита, че не е ясно каква е ролята на Института в тази концепция; подчертава, че тази концепция не предоставя ясна рамка за последователни и координирани действия на Комисията, предвид броя на политиките и инструментите в микса и броя на генералните дирекции, участващи в подкрепата на новаторството; призовава Комисията да гарантира координирана и ефикасна политика в областта на иновациите, при която компетентните генерални дирекции да съгласуват своите дейности и инструменти, и да информира Парламента за тези усилия; разбира мисията на Института да насърчава сътрудничеството между висшето образование, научните изследвания и иновациите; отбелязва, че в крайна сметка дружествата може би са основният бенефициент, като законен собственик на пуснатия на пазара иновативен продукт и получател на финансовите печалби; подчертава, че при това положение е необходимо в модела на сътрудничеството да се включи структура, чрез която определени средства да се насочват обратно към Института;

17.  изказва съжаление, въз основа на доклада на Сметната палата, че поръчките, изпълнени от юридически лица на ОЗИ, на стойност до 2 200 000 EUR, са счетени за нередовни през 2016 г. и че се е оказало, че при процедурите за възлагане на обществени поръчки са налице значителни слабости;

Основни постижения

18.  приветства трите основни постижения, посочени от Института за 2016 г., а именно:

   неговите първи три общности за иновации (ОЗИ „Иновативна енергетика“, ОЗИ „Климат“ и EIT – Цифрови технологии) постигнаха пълна зрялост и осигуряват все повече иновативни продукти, услуги и квалифицирани предприемачески таланти, благодарение на неговите образователни програми;
   той се превърна в най-голямата европейска иновационна мрежа, която осигурява значителен принос за европейската конкурентоспособност, растеж и нови работни места, като гарантира добавена стойност на равнището на Съюза за европейската иновационна среда;
   той приложи Регионалната иновационна схема на Европейския институт за иновации и технологии като важен елемент от комуникационната стратегия на общностите на EIT, която е финансирана с безвъзмездни средства на Института и включва участници от 16 други европейски държави, повечето от които са от Централна и Източна Европа и преди това не са били ангажирани в дейности на Института;

Вътрешен контрол

19.  отбелязва със загриженост, че Сметната палата е открила слабости, свързани с последващите проверки на процедурите за обществени поръчки, изпълнени от юридически лица на ОЗИ; отбелязва, че по отношение на законосъобразността и редовността на две процедури за обществени поръчки, при които Институтът е одобрил пряко възлагане на обществена поръчка или прекалено удължаване на договорите, Сметната палата е достигнала до различно заключение спрямо Института, който разглежда свързаните с тях операции като законосъобразни и редовни;

20.  отбелязва, че Институтът е въвел процедури за вътрешен контрол, предназначени да осигурят адекватно управление на рисковете, свързани със законосъобразността и редовността на съответните операции, включително предварителна проверка, специални предварителни мерки, прилагани при операциите по предоставяне на безвъзмездни средства, и последваща проверка;

21.  отбелязва, че през 2016 г. бяха регистрирани три доклада за изключения и дванадесет случая на несъответствие, на обща стойност от 5 654 245 EUR (спрямо 7 140 586 EUR през 2015 г.); отбелязва обаче, че сумата от 5 500 000 EUR, която представлява 99,7% от общата сума, е свързана само с един случай, а именно административно забавяне при определянето на правното основание, като това беше коригирано през 2016 г.; отбелязва, че Институтът е въвел смекчаващи мерки за преодоляване на слабостите по отношение на вътрешния контрол, установени при докладите за изключения и случаите на несъответствие, регистрирани през 2016 г., и че например, Институтът непрекъснато актуализира и подобрява своите финансови потоци, работни процеси, контролни списъци и придружаващи документи;

Стратегия за борба с измамите

22.  отбелязва, че Институтът е разработил стратегия за борба с измамите за периода 2015 – 2017 г., която включва вътрешно проучване за информираността на персонала относно борбата с измамите, сравнителен анализ на осведомеността относно борбата с измамите, задължително вътрешно обучение относно борбата с измамите, извършване на годишна оценка на ситуациите на конфликт на интереси за членовете на управителния съвет на Института, както и определяне и прилагане на свързаните с това мерки за смекчаване, при необходимост;

Вътрешен одит

23.  отбелязва, че през април 2016 г. Службата за вътрешен одит извърши одит за прехода към програма „Хоризонт 2020“, който обхваща правния преход към правилата и разпоредбите на „Хоризонт 2020“, както и безвъзмездните средства за стартиране на стопанска дейност, предоставени на двете ОЗИ от втората вълна, определени през 2014 г.; отбелязва, че окончателният одитен доклад беше публикуван през декември 2016 г., с три препоръки, като никоя от тях не е критична; отбелязва, че Институтът е приел препоръките и е изготвил план за действие, който ще бъде изпълнен през 2017 г.;

24.  отбелязва, че управителният съвет на Института е одобрил годишния одитен план за 2016 г., предложен от структурата за вътрешен одит (IAC); отбелязва, че през 2016 г. IAC е извършила три одита, включително одит на информационните технологии, провеждане на консултации относно потенциалното подобряване на ефикасността в областта на управлението на човешките ресурси, както и последващи действия във връзка с предишни консултантски задачи; отбелязва, че през 2016 г. IAC е отправила 41 нови препоръки, като 8 от тях са определени като „много важни“, 11 – като „важни“ и 22 – като „желателни“, и че ръководството на Института е приело всички препоръки, произтичащи от задачите на IAC за 2016 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

25.  отбелязва, че политиката на Института относно подаването на сигнали за нарушения е в процес на изготвяне и ще бъде изпратена на Европейския надзорен орган по защита на данните за предварителна проверка, преди приемането й от управителния съвет на Института; освен това отбелязва, че предстоящата политика ще съдържа канал за анонимно вътрешно докладване; изисква от Института да информира редовно органа по освобождаване от отговорност за постигнатия в това отношение напредък;

26.  отбелязва, че през юли 2017 г. Институтът прие нова политика относно избора на независими външни експерти, която касае прилагането на член 89 от Регламент (ЕС) № 1271/2013(2) по отношение на източниците на подбора и разглеждането на препоръки, и предвижда критерии за конфликтите на интереси;

27.  отбелязва, че Институтът ще въведе подробна и проактивна политика за прозрачността във връзка с неговите контакти със заинтересовани страни, като част от годишната си работна програма за 2018 г.; изисква от Института да информира редовно органа по освобождаване от отговорност за постигнатия в това отношение напредък;

28.  отбелязва със задоволство организирането на вътрешни обучения, включително по въпросите на етиката и почтеността, предотвратяването и разкриването на измами, управлението на проекти, ключовите показатели за изпълнение и програмата „Хоризонт 2020“ във връзка с финансовото управление и одита;

29.  изразява съжаление, че Институтът не оповестява публично протоколите от заседанията на своя управителен съвет; призовава Института да промени политиката си в това отношение;

Други коментари

30.  отбелязва, че през 2016 г. Сметната палата публикува два специални доклада, засягащи Института: Специален доклад № 4/2016 „Европейският институт за иновации и технологии следва да промени механизмите си за постигане на резултати и някои елементи на модела си на функциониране, за да постигне очакваното въздействие“, публикуван на 14 април 2016 г., и Специален доклад № 12/2016 „Агенциите невинаги използват безвъзмездната финансова помощ по подходящ или безспорно ефективен начин“, публикуван на 21 април 2016 г.; отбелязва със задоволство, че са взети мерки за изпълнение на препоръките на Сметната палата;

31.  отбелязва, че първоначалният целеви срок, който Комисията определи за постигане на финансова самостоятелност на Института, беше 2010 г.; отбелязва освен това, че през юни 2011 г. Институтът придоби частична финансова самостоятелност, като Генерална дирекция „Образование и култура“ на Комисията ще продължи да одобрява предварително операциите по отпускане на безвъзмездни средства и обществените поръчки на стойност над 60 000 EUR; потвърждава въз основа на информация от Института, че той е отправил искане към Комисията да стартира повторно процеса, водещ до пълна финансова самостоятелност; потвърждава освен това, че Комисията е определила пътната карта и графика на процеса през май 2016 г., и че Институтът е предал попълнена самооценка на Комисията през октомври 2016 г.; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък;

32.  отбелязва, че Комисията е създала Общ център за подкрепа за програма „Хоризонт 2020“, за да осигури съгласуваност между органите, изпълняващи програмата; центърът обхваща някои аспекти като правни услуги, инструменти в областта на информационните технологии, управление на безвъзмездните средства, разпространение и използване на резултатите от научните изследвания; отбелязва обаче, че Институтът няма пряк достъп до Общия център за подкрепа, а се нуждае от одобрение за всеки конкретен случай от отговорната за него генерална дирекция на Комисията; отбелязва, че това ограничение засяга ефективността на операциите на Института;

o
o   o

33.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 84, 17.03.2017 г., стр. 205.
(2) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0133.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност