Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2176(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0096/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0096/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.44

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0149

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 511kWORD 61k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)
P8_TA(2018)0149A8-0096/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2176(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ινστιτούτου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ινστιτούτο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0096/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον προσωρινό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον προσωρινό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 131.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 131.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2176(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ινστιτούτου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ινστιτούτο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0096/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον προσωρινό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 131.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 131.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2176(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 4/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Για να επιτύχει τον αναμενόμενο αντίκτυπο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας πρέπει να τροποποιήσει τους μηχανισμούς εξασφάλισης του αντίκτυπου αυτού καθώς και ορισμένα στοιχεία του σχεδιασμού του»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0096/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας («το Ινστιτούτο») για το οικονομικό έτος 2016 ήταν 293 796 532,54 EUR, ποσό που παραπέμπει σε μείωση κατά 4,51 % σε σχέση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου για το 2016 ανήλθε σε 252 158 953,03 EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ινστιτούτου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2012, το 2014 και το 2015

1.  εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για τον αριθμό των εκκρεμοτήτων και των εν εξελίξει διορθωτικών μέτρων σε συνέχεια των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2012, το 2014 και το 2015, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση, την εκ των προτέρων επαλήθευση των δηλώσεων δαπανών, τη χρηματοδότηση από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, τις μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις, τη χρηματοοικονομική αυτονομία, την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· καλεί το Ινστιτούτο να ολοκληρώσει τα διορθωτικά μέτρα το συντομότερο δυνατόν εντός του 2018·

2.  θεωρεί ότι, εάν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα και δεν επιτευχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θα τεθεί σε κίνδυνο η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής τα επόμενα έτη·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τους οριστικούς λογαριασμούς του Ινστιτούτου, οι προσπάθειές του για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 95 %, που συνιστά σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (90,58 % το 2015)· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 99%, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 3,41 % σε σύγκριση με το 2015·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.  επισημαίνει ότι, με βάση τα στοιχεία από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων για τον τίτλο II ήταν υψηλό, 40 % (400 000 EUR), έναντι 44 % το 2015· σημειώνει ότι οι εν λόγω μεταφορές σχετίζονταν κυρίως με συμβάσεις για υπηρεσίες ΤΠ οι οποίες καλύπτουν περιόδους υπερβαίνουσες το οικονομικό έτος και για συνεδριάσεις για τις οποίες δεν είχαν ληφθεί ακόμη τα τιμολόγια·

5.  παρατηρεί ότι οι μεταφορές μπορούν συχνά να δικαιολογηθούν, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Πολιτική για το προσωπικό

6.  σημειώνει με δυσαρέσκεια ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο διευθυντής του Ινστιτούτου άλλαξε τέσσερις φορές από τότε που συστάθηκε το Ινστιτούτο, το 2008, μέχρι τον Ιούλιο του 2014· παρατηρεί ότι από τον Αύγουστο του 2014 η θέση του διευθυντή και από τον Φεβρουάριο του 2013 μία ακόμη θέση διοικητικού στελέχους καλύπτονται σε προσωρινή βάση· συμμερίζεται την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου πως η κατάσταση αυτή αντιβαίνει στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος προβλέπει μέγιστο διάστημα ενός έτους για την κάλυψη θέσεων σε προσωρινή βάση, και επιπλέον ότι οι συχνές εναλλαγές και η επί μακρόν κάλυψη θέσεων με προσωρινές τοποθετήσεις δημιουργούν ανασφάλεια στους εμπλεκόμενους και εμποδίζουν τη στρατηγική συνέχεια· επισημαίνει την απάντηση του Ινστιτούτου ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τη διαδικασία πρόσληψης του διευθυντή του, διότι τελεί υπό τη διαχείριση της Επιτροπής· παροτρύνει σθεναρά την Επιτροπή να ολοκληρώσει την εν λόγω εκκρεμή διαδικασία· σημειώνει ότι το Ινστιτούτο πρόκειται να ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη της άλλης θέσης διοικητικού στελέχους το 2017·

7.  σημειώνει ότι το 2016 το Ινστιτούτο προσέλαβε 15 υπαλλήλους και έναν αποσπασμένο εθνικό εμπειρογνώμονα, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων να ανέρχεται σε 59 στις 31 Δεκεμβρίου 2016, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά εννέα έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2015, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες έξι διαδικασίες επιλογής·

8.  παρατηρεί ότι, με βάση το οργανόγραμμα του Ινστιτούτου, στις 31 Δεκεμβρίου 2016 είχαν πληρωθεί 36 θέσεις (από τις 39 θέσεις που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης), έναντι 39 στις 31 Δεκεμβρίου 2015·

9.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, με βάση τον αριθμό των θέσεων που είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, έχει επιτευχθεί σχεδόν πλήρης ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων στο προσωπικό, δεδομένου ότι η αναλογία είναι 56 % γυναίκες και 44 % άνδρες· επισημαίνει, ωστόσο, με κάποια ανησυχία την αναλογία των δύο φύλων στο διοικητικό συμβούλιο, η οποία είναι 36 % και 64 % αντιστοίχως·

10.  τονίζει ότι η εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Ινστιτούτου· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός που δαπανάται για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε 226 EUR περίπου ανά υπάλληλο και αντιστοιχεί σε 0,5 ημέρες ανά υπάλληλο· παρατηρεί ότι ο μέσος όρος ημερών αναρρωτικής άδειας ήταν 11,67 ημέρες ανά υπάλληλο·

11.  υποστηρίζει τα σεμινάρια κατάρτισης και ενημέρωσης για θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση της παρενόχλησης, που οργανώθηκαν για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού· προτείνει να οργανώνονται τακτικά σεμινάρια κατάρτισης και ενημέρωσης·

12.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπήρξαν έναντι του Ινστιτούτου καταγγελίες, αστικές αξιώσεις ή αναφερθείσες υποθέσεις συνδεόμενες με την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

13.  επισημαίνει ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας αφορούν επιχειρησιακές ή ουδέτερες δραστηριότητες (70 %), ενώ τα καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού αντιστοιχούν στο 30 % του συνόλου των θέσεων εργασίας·

Σύναψη συμβάσεων

14.  επισημαίνει ότι το Ινστιτούτο θεωρεί πως είναι διαρθρωτικά υποστελεχωμένο, όπως επιβεβαιώνεται στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 4/2016· σημειώνει ότι το ποσό των επιχορηγήσεων που διαχειριζόταν κάθε πρόσωπο στο Ινστιτούτο είναι σημαντικά υψηλότερο από ό,τι για οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό ερευνητικό πρόγραμμα επιδοτήσεων: ενώ ο προϋπολογισμός που διαχειριζόταν κάθε υπάλληλος στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου ήταν μεταξύ 12 500 000 EUR και 20 400 000 EUR, οι υπεύθυνοι έργων στο Ινστιτούτο διαχειρίζονται ετήσιες επιδοτήσεις έως και 90 000 000 EUR· σημειώνει ότι ο συνεπαγόμενος υψηλός φόρτος εργασίας και η συνακόλουθη ευθύνη μπορεί να αυξήσουν τη συχνότητα εναλλαγής προσωπικού, που επηρεάζει αρνητικά τις βασικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου·

15.  επισημαίνει ότι, για το έτος 2016, η χορήγηση των επιχορηγήσεων και η υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης έγιναν τον Απρίλιο του 2016· σημειώνει ότι, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε το 2016, οι καθυστερήσεις αυτές στην έκδοση των αποφάσεων επιχορήγησης και στις επακόλουθες υπογραφές δημιουργούν ανασφάλεια και επηρεάζουν αρνητικά την προθυμία των εταίρων να δεσμεύσουν πόρους και να αρχίσουν νέες δραστηριότητες στην αρχή του έτους·

16.  επισημαίνει ότι οι τελευταίες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για νέες κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), οι θεματικές ενότητες για τις οποίες προσδιορίζονταν στο στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του ΕΙΤ για την περίοδο 2014-2020, κατέδειξαν την ύπαρξη περιορισμένου ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι στην πρόσκληση του 2016 για δύο νέες ΚΓΚ («Τρόφιμα για το μέλλον» και «Μεταποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας») συγκεντρώθηκαν τρεις προτάσεις, ενώ η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε για την ΚΓΚ «Μεταποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας» απορρίφθηκε για λόγους ποιότητας· επισημαίνει ότι μπόρεσαν να συγκροτηθούν εξαιρετικές εταιρικές σχέσεις, με εξαίρεση την ΚΓΚ «Μεταποίηση»· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το Ινστιτούτο έχει αποφασίσει διάφορα μέτρα μετριασμού, τα οποία θα περιορίζουν το ενδεχόμενο λήψης μίας μόνο πρότασης για ένα θέμα στο μέλλον· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με το περιεχόμενο και την αποδοτικότητα των μέτρων αυτών· σημειώνει ότι ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία παρουσίασε το 2015 την έννοια της «ανοικτής καινοτομίας» ως βασική έννοια πολιτικής που θα λειτουργεί ως πλαίσιο για την πολιτική καινοτομίας σε επίπεδο Ένωσης· θεωρεί ότι δεν είναι σαφές ποιον ρόλο διαδραματίζει το Ινστιτούτο σε σχέση με αυτήν την έννοια· τονίζει ότι η έννοια αυτή δεν παρέχει σαφές πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής και συντονισμένης δράσης από την Επιτροπή, δεδομένου του αριθμού των πολιτικών και των μέσων που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων καθώς και του αριθμού των Γενικών Διευθύνσεων που συμμετέχουν στις ενέργειες στήριξης της καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια συντονισμένη και αποδοτική πολιτική καινοτομίας, στο πλαίσιο της οποίας θα επιδιώκεται η σύγκλιση των δραστηριοτήτων και των μέσων των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων, και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις προσπάθειες αυτές· αντιλαμβάνεται ότι αποστολή του Ινστιτούτου είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας· θεωρεί ότι μια εταιρεία μπορεί τελικά να είναι ο κύριος αποδέκτης των ωφελημάτων, ως νόμιμος ιδιοκτήτης του καινοτόμου προϊόντος που κυκλοφορεί στην αγορά, και να αποκομίζει το σχετικό οικονομικό κέρδος· τονίζει ότι, στην περίπτωση αυτή, είναι αναγκαίο να ενσωματώνεται στο μοντέλο συνεργασίας μια δομή που θα εξασφαλίζει την επανεισροή πόρων στο Ινστιτούτο·

17.  σημειώνει με δυσαρέσκεια ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2016, συμβάσεις των νομικών οντοτήτων ΚΓΚ ύψους έως και 2 200 000 EUR θεωρήθηκαν παράτυπες και αποδείχτηκαν σημαντικές ελλείψεις στις οικείες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων·

Κύρια επιτεύγματα

18.  επιδοκιμάζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει το Ινστιτούτο για το 2016, δηλαδή ότι:

   οι τρεις πρώτες κοινότητες καινοτομίας (EIT InnoEnergy, EIT Climate-KIC και EIT Digital) έφτασαν σε πλήρη ωρίμανση και τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα αποφέρουν διαρκώς περισσότερα καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και καταρτισμένο επιχειρηματικό δυναμικό·
   κατέστη το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο καινοτομίας και συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, προσφέροντας προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης στο ευρωπαϊκό τοπίο της καινοτομίας·
   εφάρμοσε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτομίας του ΕΙΤ ως σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής για μεγαλύτερη εμβέλεια των δραστηριοτήτων των κοινοτήτων του ΕΙΤ, που χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις τις οποίες δεσμεύει ειδικά για τον σκοπό αυτόν το Ινστιτούτο, και περιλαμβάνει ενδιαφερόμενα μέρη από 16 άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες δεν είχαν συμμετάσχει προηγουμένως στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου·

Εσωτερικοί έλεγχοι

19.  επισημαίνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες σε σχέση με εκ των υστέρων επαληθεύσεις διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που είχαν διενεργήσει νομικές οντότητες ΚΓΚ· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε σε διαφορετικό συμπέρασμα όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα δύο διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, στις οποίες το Ινστιτούτο είχε δεχτεί την απευθείας ανάθεση ή την υπερβολική παράταση συμβάσεων και θεώρησε τις σχετικές πράξεις νόμιμες και κανονικές·

20.  αναγνωρίζει ότι το Ινστιτούτο έχει θεσπίσει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων της εκ των προτέρων επαλήθευσης, ειδικών προληπτικών μέτρων για τις επιχορηγήσεις, και εκ των υστέρων επαλήθευσης·

21.  επισημαίνει ότι το 2016 καταγράφηκαν τρεις αναφορές εξαιρέσεων και δώδεκα υποθέσεις μη συμμόρφωσης, που αφορούσαν συνολικό ποσό 5 654 245 EUR (έναντι 7 140 586 EUR το 2015)· σημειώνει, ωστόσο, ότι ποσό 5 500 000 EUR, που αναλογεί στο 99,7 % της συνολικής αξίας, αφορούσε μία συγκεκριμένη υπόθεση, δηλαδή μια διοικητική καθυστέρηση της νομικής βάσης, που διορθώθηκε το 2016· αναγνωρίζει ότι το Ινστιτούτο έχει θέσει σε εφαρμογή μέτρα μετριασμού για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου οι οποίες διαπιστώθηκαν στις αναφορές εξαιρέσεων και τις υποθέσεις μη συμμόρφωσης που καταγράφηκαν το 2016· για παράδειγμα, το Ινστιτούτο επικαιροποιεί διαρκώς και βελτιώνει τα χρηματοοικονομικά κυκλώματα, τις ροές εργασίας, τις καταστάσεις ελέγχου και τα συνοδευτικά δελτία κυκλοφορίας του·

Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης

22.  παρατηρεί ότι το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει μια στρατηγική καταπολέμησης της απάτης για την περίοδο 2015 έως 2017, στο πλαίσιο της οποίας διεξήχθη εσωτερική έρευνα σχετικά με τις γνώσεις του προσωπικού όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης, έγινε συγκριτική αξιολόγηση της ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της απάτης, προσφέρθηκε υποχρεωτική εσωτερική κατάρτιση στην καταπολέμηση της απάτης, έγινε ετήσια αξιολόγηση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και καθορίστηκαν και εφαρμόστηκαν, όποτε χρειάστηκε, σχετικά μέτρα μετριασμού·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

23.  επισημαίνει ότι η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου διενήργησε έλεγχο τον Απρίλιο του 2016 με θέμα «Μετάβαση στο πρόγραμμα Ορίζων 2020», που καλύπτει τη νομική μετάβαση στους κανόνες και τους κανονισμούς του προγράμματος «Ορίζων 2020», καθώς και τις ενισχύσεις εκκίνησης που είχαν χορηγηθεί στις δύο ΚΓΚ που συστάθηκαν κατά τη δεύτερη φάση το 2014· σημειώνει ότι η τελική έκθεση ελέγχου δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και περιείχε τρεις συστάσεις, από τις οποίες καμία δεν ήταν κρίσιμης σημασίας· σημειώνει ότι το Ινστιτούτο αποδέχθηκε τις συστάσεις και κατάρτισε σχέδιο δράσης που θα εφαρμοστεί το 2017·

24.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου ενέκρινε το ετήσιο σχέδιο ελέγχου του 2016, που είχε προταθεί από το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC)· σημειώνει ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC) διεξήγαγε τρεις αποστολές το 2016, συμπεριλαμβανομένων ενός ελέγχου για την πληροφορική (ΤΠ), παροχής συμβουλών σχετικά με τα δυνητικά οφέλη ως προς την αποτελεσματικότητα στον τομέα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και μιας επακολούθησης προηγούμενων αποστολών παροχής συμβουλών· σημειώνει ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC) εξέδωσε 41 νέες συστάσεις το 2016, μεταξύ των οποίων 8 χαρακτηρίστηκαν «πολύ σημαντικές», 11 «σημαντικές» και 22 «επιθυμητές», και ότι η διοίκηση του Ινστιτούτου αποδέχθηκε όλες τις συστάσεις που προέκυψαν από τις αποστολές του IAC το 2016·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

25.  επισημαίνει ότι η πολιτική του Ινστιτούτου για την καταγγελία δυσλειτουργιών θα αποσταλεί στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για έλεγχο πριν από την έγκρισή της από το διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου· σημειώνει, επιπλέον, ότι η πολιτική αυτή θα περιλαμβάνει δίαυλο για ανώνυμες εσωτερικές καταγγελίες· ζητεί από το Ινστιτούτο να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο στο θέμα αυτό·

26.  επισημαίνει ότι τον Ιούλιο του 2017 το Ινστιτούτο υιοθέτησε μια νέα πολιτική για την επιλογή ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, η οποία ρυθμίζει την εφαρμογή του άρθρου 89 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013(2) όσον αφορά τις πηγές της επιλογής και τον χειρισμό των συστάσεων, και προβλέπει κριτήρια σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων·

27.  σημειώνει ότι το Ινστιτούτο θα θέσει σε εφαρμογή μια λεπτομερή και προορατική πολιτική για διαφάνεια στις επαφές του με ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών του για το 2018· ζητεί από το Ινστιτούτο να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο στο θέμα αυτό·

28.  σημειώνει με ικανοποίηση την οργάνωση εσωτερικών σεμιναρίων κατάρτισης, μεταξύ άλλων με θέμα τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης, τη διαχείριση έργων, τους κύριους δείκτες επιδόσεων, και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σε σχέση με τη δημοσιονομική διαχείριση και τον λογιστικό έλεγχο·

29.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ινστιτούτο δεν δημοσιοποιεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του· καλεί το Ινστιτούτο να αλλάξει την πολιτική του στο θέμα αυτό·

Λοιπά σχόλια

30.  επισημαίνει ότι το 2016 το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε δύο ειδικές εκθέσεις για το Ινστιτούτο: την ειδική έκθεση αριθ. 4/2016 με τίτλο «Για να επιτύχει τον αναμενόμενο αντίκτυπο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας πρέπει να τροποποιήσει τους μηχανισμούς εξασφάλισης του αντίκτυπου αυτού καθώς και ορισμένα στοιχεία του σχεδιασμού του», η οποία δημοσιεύθηκε στις 14 Απριλίου 2016, και την ειδική έκθεση αριθ. 12/2016 με τίτλο «Χρήση των επιχορηγήσεων από τους οργανισμούς: όχι πάντοτε η ενδεδειγμένη ή αποδεδειγμένα αποτελεσματική επιλογή», η οποία δημοσιεύθηκε στις 21 Απριλίου 2016· σημειώνει με ικανοποίηση ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την υλοποίηση των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

31.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή είχε θέσει αρχικά ως έτος-στόχο για την επίτευξη οικονομικής αυτονομίας από το Ινστιτούτο το 2010· επισημαίνει, ακόμα, ότι το Ινστιτούτο απέκτησε μερική οικονομική αυτονομία τον Ιούνιο του 2011, με την προϋπόθεση της συνέχισης της εκ των προτέρων έγκρισης των πράξεων που αφορούν επιχορηγήσεις και των συμβάσεων αξίας άνω των 60 000 EUR από τη ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Επιτροπής· σημειώνει ότι το Ινστιτούτο ζήτησε από την Επιτροπή να επανεκκινήσει τη διαδικασία για την επίτευξη πλήρους οικονομικής αυτονομίας· σημειώνει, επίσης, ότι η Επιτροπή καθόρισε τον χάρτη πορείας και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας τον Μάιο του 2016, και ότι το Ινστιτούτο υπέβαλε ολοκληρωμένη αυτοαξιολόγηση στην Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2016· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί·

32.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή δημιούργησε ένα κοινό κέντρο υποστήριξης του προγράμματος «Ορίζων 2020», προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των φορέων υλοποίησης του προγράμματος σε τομείς όπως οι νομικές υπηρεσίες, τα εργαλεία ΤΠ, η διαχείριση των επιχορηγήσεων, η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας· σημειώνει, ωστόσο, ότι το Ινστιτούτο δεν έχει άμεση πρόσβαση στο κέντρο υποστήριξης αλλά χρειάζεται κάθε φορά την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής στην οποία υπάγεται· αναγνωρίζει ότι ο περιορισμός αυτός επηρεάζει την αποδοτικότητα των πράξεων του Ινστιτούτου·

o
o   o

33.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 84 της 17.3.2017, σ. 205.
(2) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου