Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2176(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0096/2018

Esitatud tekstid :

A8-0096/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.44

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0149

Vastuvõetud tekstid
PDF 272kWORD 58k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
P8_TA(2018)0149A8-0096/2018
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2017/2176(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0086/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 294/2008 (millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut)(4), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0096/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktori kohusetäitja tegevusele instituudi 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktori kohusetäitjale, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 131.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 131.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 97, 9.4.2008, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2017/2176(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0086/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 294/2008 (millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut)(4), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0096/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktori kohusetäitjale, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 131.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 131.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 97, 9.4.2008, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2017/2176(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kontrollikoja eriaruannet nr 4/2016 „Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut peab oodatud mõju saavutamiseks muutma oma toetuse andmise mehhanisme ja oma ülesehitust“;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0096/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust, rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (edaspidi „instituut“) tulude ja kulude eelarvestuse(1) kohaselt oli instituudi 2016. aasta lõplik eelarve 293 796 532,54 eurot, mis on 2015. aastaga võrreldes 4,51 % rohkem; arvestades, et liidu rahaline toetus instituudi eelarvesse oli 2016. aastal kokku 252 158 953,03 eurot;

C.  arvestades, et kontrollikoda märgib oma aruandes instituudi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et instituudi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Järelmeetmed 2012., 2014. ja 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisele

1.  peab äärmiselt kahetsusväärseks lahendamata probleemide hulka ja pooleliolevaid parandusmeetmeid vastusena kontrollikoja 2012., 2014. ja 2015. aasta kommentaaridele, mis on eelkõige seotud rahastamistingimuse, kuluaruannete eelkontrolli, avaliku ja erasektori rahastamise, kasutamata assigneeringute, finantsautonoomia, usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega; nõuab tungivalt, et instituut viiks parandusmeetmed 2018. aastal lõpule võimalikult kiiresti;

2.  on seisukohal, et järgmistel aastatel võib eelarve täitmisele heakskiidu andmise võimalus muutuda kaheldavaks, kui viivitamata ei võeta tõhusaid meetmeid ega saavutata mõjusaid tulemusi;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  võtab instituudi lõpliku raamatupidamisaruande põhjal teadmiseks, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel saavutati eelarve täitmise määr 95 %, mis oli varasema aastaga võrreldes oluliselt kõrgem (võrdluseks: 2015. aastal oli see 90,58 %); märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli kõrge, moodustades 99 %, mis on 2015. aastaga võrreldes 3,41 % kõrgem;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt oli kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr II jaotises kõrge, moodustades 40 % (400 000 eurot), võrreldes 2015. aasta 44 %ga; võtab teadmiseks, et see ülekandmine tulenes peamiselt IT‑teenuste lepingutest, mis kehtisid pärast aasta lõppu edasi, ning koosolekutest, mille kohta ei olnud veel arvet esitatud;

5.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei ole tingimata märk probleemidest eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, seda eriti sel juhul, kui amet on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Personalipoliitika

6.  peab kahetsusväärseks, et kontrollikoja aruande kohaselt on instituudil olnud alates selle loomisest 2008. aastal kuni juulini 2014 neli direktorit; täheldab, et alates augustist 2014 on direktori ametikoht ja alates veebruarist 2013 teine juhikoht olnud täidetud kohusetäitjatega; nõustub kontrollikoja kommentaariga, et lisaks asjaolule, et vastavalt personalieeskirjadele ei tohi ajutine kohusetäitja olla ametis kauem kui üks aasta, tekitavad pikaks ajaks ametisse jäävad kohusetäitjad ebakindlust ka sidusrühmades ja ohustavad strateegilist järjepidevust; võtab teadmiseks instituudi vastuse, et ta ei saa kommenteerida instituudi direktori värbamise korda, kuivõrd seda haldab Euroopa Komisjon; nõuab tungivalt, et komisjon selle poolelioleva menetluse lõpule viiks; märgib, et instituut viib teise juhikoha täitmisega seotud värbamismenetluse lõpule 2017. aastal;

7.  võtab teadmiseks, et instituut võttis 2016. aastal tööle 15 töötajat ja ühe lähetatud riikliku eksperdi, mistõttu oli 31. detsembril 2016 töötajate koguarv 59, mis tähendab, et töötajaskond suurenes võrreldes 31. detsembriga 2015 üheksa võrra, kusjuures käimasolevaid valikumenetlusi on kuus;

8.  võtab instituudi ametikohtade loetelu põhjal teadmiseks, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga oli liidu eelarvega lubatud 39 ametikohast täidetud 36 ametikohta (31. detsembril 2015. aastal oli täidetud 39 ametikohta);

9.  märgib rahuloluga, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga täidetud ametikohtade arvule tuginedes oli töötajate sooline suhe peaaegu tasakaalus – 56 % naisi ja 44 % mehi; märgib siiski veidi murelikult, et haldusnõukogus oli 36 % naisi ja 64 % mehi;

10.  rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal peaks olema instituudi personalipoliitika osa; rõhutab, et eelarvest heaolutegevustele eraldatud summa oli ligikaudu 226 eurot töötaja kohta, mis vastab 0,5 päevale töötaja kohta; märgib, et keskmine haiguspuhkus on 11,67 päeva töötaja kohta;

11.  toetab koolituskursusi ja teabetunde eetika ja usaldusväärsuse, sealhulgas ahistamisvastase võitluse küsimustes, mida korraldatakse töötajate teadlikkuse suurendamiseks; soovitab korraldada koolituskursusi ja teabetunde korrapäraselt;

12.  võtab rahuloluga teadmiseks, et 2016. aastal ei esinenud instituudi suhtes kaebusi, kohtuvaidlusi ega teateid juhtumitest, mis on seotud töötajate töölevõtmise või töölt vabastamisega;

13.  märgib, et enamik ametikohti kuuluvad põhi- või neutraalse tegevuse valdkonda (70 %), samas kui haldustoe ja koordineerimisega seotud ametikohad moodustavad 30 % kõigist ametikohtadest;

Hanked

14.  võtab teadmiseks instituudi väite, et instituudis valitseb struktuurne tööjõupuudus, mida kinnitab ka kontrollikoja eriaruanne nr 4/2016; märgib, et hallatava toetuse suurus instituudi töötaja kohta on oluliselt suurem kui muude liidu teadusuuringute programmide puhul: kui seitsmenda raamprogrammi alusel iga töötaja kohta hallatud eelarve jäi vahemikku 12 500 000 eurot ja 20 400 000 eurot, haldavad instituudi projektiametnikud kuni 90 000 000 euro suuruseid iga-aastasi toetusi; märgib, et sellest tulenev suur töökoormus ja vastutus võivad suurendada tööjõu voolavust, mis mõjutab instituudi põhitegevust;

15.  täheldab, et 2016. aasta perioodi toetused otsustati ja toetuslepingud sõlmiti 2016. aasta aprillis; võtab teadmiseks, et hoolimata olukorra paranemisest 2016. aastal tekitab toetusotsuste tegemise ja -lepingute sõlmimise pidev hilinemine partnerites ebakindlust ning õõnestab nende valmisolekut juba aasta alguses oma ressursse investeerida ja tegevust alustada;

16.  võtab teadmiseks, et uute teadmis- ja innovaatikakogukondade viimaste konkursside puhul, mille strateegilised valdkonnad pandi paika instituudi strateegilises innovatsioonikavas ajavahemikuks 2014–2020, on konkurents osutunud piiratuks; märgib, et 2016. aastal korraldatud kahele täiendavale teadmis- ja innovaatikakogukonna konkursile (toit ja lisaväärtust andev tootmine) esitati kolm ettepanekut; seejuures jäi lisaväärtust andva tootmise kogukonna konkursile esitatud ainuke projektiettepanek ebapiisava kvaliteedi tõttu valimata; võtab teadmiseks, et tipptasemel partnerlus õnnestus sisse seada kõikide konkursside, välja arvatud tootmise kogukonna konkursi puhul; märgib rahuloluga, et instituut on otsustanud võtta mitu leevendusmeedet, mis vähendavad tulevikus riski, et mõnel teemal korraldatava projektikonkursi raames saadakse vaid üks ettepanek; palub, et instituut annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kõnealuste meetmete sisust ja tõhususest aru; märgib, et teaduse ja innovatsiooni volinik võttis 2015. aastal keskse poliitilise kontseptsioonina kasutusele avatud innovatsiooni mõiste, mille abil määratakse kindlaks liidu tasandi innovatsioonipoliitika; on seisukohal, et pole selge, millist rolli instituut selles kontseptsioonis mängib; rõhutab, et see kontseptsioon ei anna selget raamistikku sidusa ja koordineeritud tegevuse arendamiseks komisjoni poolt, arvestades valikusse kuuluvate meetmete ja vahendite hulka ning innovatsiooni toetamises osalevate peadirektoraatide arvu; palub komisjonil tagada kooskõlastatud ja tõhus innovatsioonipoliitika, mille puhul vastutavad peadirektoraadid kohandavad meetmeid ja vahendeid, ning palub nendest pingutustest Euroopa Parlamenti teavitada; mõistab, et instituudi eesmärk on soodustada kõrgharidus-, teadus- ja innovatsiooniringkondade vahel koostööd; on seisukohal, et lõpuks võivad olla peamised kasusaajad äriühingud, sest nemad on turule toodavate innovaatiliste toodete seaduslikud omanikud ja teenivad sellega kasumit; rõhutab vajadust lisada selles olukorras koostöömudelisse struktuur, mille abil eraldatud vahendid jõuavad tagasi instituudi eelarvesse;

17.  peab kahetsusväärseks, et kontrollikoja aruande kohaselt peeti teadmis- ja innovaatikakogukondade juriidiliste isikute kuni 2 200 000 euroni ulatuvaid hankeid 2016. aastal nõuetele mittevastavaks ja neis hankemenetlustes esines olulisi puudusi;

Peamised saavutused

18.  tunneb heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille instituut oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, ja nimelt

   instituudi kolm esimest programmi (EIT InnoEnergy, EIT Climate-KIC ja EIT Digital) saavutasid täieliku küpsuse ja pakuvad oma haridusprogrammide tulemusel üha rohkem uuenduslikke tooteid, teenuseid ja oskuslikke ettevõtlusalaseid talente;
   instituudist sai Euroopa suurim innovatsioonivõrgustik, mis aitab oluliselt kaasa Euroopa konkurentsivõimele, majanduskasvule ja töökohtade loomisele, tuues Euroopa innovatsioonimaastikule kaasa liidu tasandil lisaväärtuse;
   instituut rakendas EIT piirkondliku innovatsioonikava, mis on instituudi kogukonna teavitusstrateegia oluline osa, mida rahastatakse instituudi sihtotstarbelistest toetustest ning kuhu on kaasatud veel 16 Euroopa riigi sidusrühmad, enamikus Kesk- ja Ida-Euroopast, kes ei olnud varem instituudi tegevusse kaasatud;

Sisekontroll

19.  täheldab murelikult, et kontrollikoda leidis puudusi innovaatikakogukondade juriidiliste isikute teostatud hankemenetluste järelkontrollides; märgib, et kontrollikoda esitas erineva arvamuse kahe hankemenetluse seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, kus instituut oli heaks kiitnud otselepingute sõlmimise või lepingute liigse pikendamise, ning pidas nendega seotud tehinguid seaduslikuks ja korrektseks;

20.  võtab teadmiseks, et instituut on loonud sisekontrolli protsessid, mille eesmärk on tagada piisav riskijuhtimine seoses raamatupidamisaruannete aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsusega, sealhulgas eelkontroll, toetustega seotud tehingute suhtes kohaldatavad konkreetsed eelkontrolli meetmed ja järelkontroll;

21.  märgib, et 2016. aastal registreeriti kolm aruannet erandite kohta ning kaksteist mittevastavuse juhtu, mille väärtus oli kokku 5 654 245 eurot (võrrelduna 7 140 586 euroga 2015. aastal); märgib siiski, et 5 500 000 eurot, mis moodustab koguväärtusest 99,7 %, oli seotud üheainsa sündmusega, nimelt 2016. aastal parandatud õigusliku aluse administratiivse viivitusega; võtab teadmiseks, et instituut on kehtestanud leevendavad meetmed erandeid käsitlevates aruannetes tuvastatud sisekontrolli nõrkade külgede ja 2016. aastal registreeritud mittevastavuse juhtumite käsitlemiseks – näiteks ajakohastab ja parandab instituut pidevalt oma finantssüsteeme, tööprotsesse, kontrollnimekirju ja menetluslehti;

Pettusevastase võitluse strateegia

22.  täheldab, et instituut on töötanud välja pettusevastase strateegia aastateks 2015–2017, mis sisaldab siseuuringut töötajate teadmiste kohta pettusevastasest võitlusest, pettusevastase võitluse teadlikkuse võrdlusaluseid ja kohustuslikku pettusevastase võitluse alast sisekoolitust, ning läbi viidi instituudi juhatuse liikmete huvide konflikti olukordade iga-aastane hindamine ning määrati kindlaks sellega seotud leevendavad meetmed, mida vajaduse korral rakendada;

Siseaudit

23.  märgib, et siseauditi talitus viis 2016. aasta aprillis läbi auditi, mis käsitles üleminekut raamprogrammile „Horisont 2020“ ning hõlmas õiguslikku üleminekut programmi „Horisont 2020“ eeskirjadele ning ettevõtluse alustamise toetust, mida antakse 2014. aastal määratud kahele teise laine teadmis- ja innovatsioonikogukonnale; märgib, et auditi lõpparuanne avaldati detsembris 2016 koos kolme soovitusega, millest ükski ei olnud kriitilise tähtsusega; märgib, et instituut aktsepteeris soovitused ja koostas tegevuskava, mis viiakse ellu 2017. aastal;

24.  märgib, et instituudi juhatus kiitis heaks siseauditi üksuse esildatud 2016. aasta auditi kava; märgib, et siseauditi üksus täitis 2016. aastal kolm ülesannet, sealhulgas infotehnoloogia audit, nõustamine inimressursside juhtimise valdkonnas võimaliku tõhususe kasvu kohta ja järelmeede varasematele nõustamisülesannetele; märgib, et siseauditi üksus esitas 2016. aastal 41 uut soovitust, millest 8 olid väga olulised, 11 olulised ja 22 soovitavad ning et instituudi juhtkond on aktsepteerinud kõik siseauditi üksuse soovitused, mis tulenevad nende 2016. aasta ülesannetest;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine, läbipaistvus ning demokraatia

25.  tunnistab, et instituudi rikkumistest teatamise poliitika on väljatöötamisel ning saadetakse Euroopa andmekaitseinspektorile eelkontrolli enne selle vastuvõtmist instituudi juhatuses; märgib lisaks, et tulevane poliitika sisaldab sisemise anonüümse teatamise kanalit; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles küsimuses tehtud edusammudest teada;

26.  võtab teadmiseks, et instituut võttis juulis 2017 vastu uue sõltumatute välisekspertide valimise poliitika, mis hõlmab määruse (EL) nr 1271/2013(2) artikli 89 rakendamist seoses allikate valikuga, soovituste käsitlemist ning milles nähakse ette huvide konflikti kriteeriumid;

27.  märgib, et instituut kehtestab oma 2018. aasta iga-aastase tööprogrammi osana üksikasjaliku ja ennetava läbipaistvuspoliitika seoses kontaktidega, mis tal on sidusrühmadega; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles küsimuses tehtud edusammudest teada;

28.  võtab rahuloluga teadmiseks sisekoolituste korraldamise muu hulgas eetika ja usaldusväärsuse, pettuste ennetamise ja avastamise, projektijuhtimise, peamiste tulemusnäitajate ning programmi „Horisont 2020“ finantsjuhtimise ja auditi küsimustes;

29.  peab kahetsusväärseks, et instituut ei avalikusta oma haldusnõukogu koosolekute protokolle; kutsub instituuti üles muutma oma seisukohta selles küsimuses;

Muud kommentaarid

30.  märgib, et 2016. aastal avaldas kontrollikoda kaks instituuti puudutavat eriaruannet: eriaruande nr 4/2016 „Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut peab oodatud mõju saavutamiseks muutma oma toetuse andmise mehhanisme ja oma ülesehitust“, mis avaldati 14. aprillil 2016, ja eriaruande nr 12/2016 „Ametid ei kasuta toetusi alati asjakohaselt ega tõendatavalt mõjusalt“, mis avaldati 21. aprillil 2016; märgib rahuloluga, et on võetud meetmeid kontrollikoja soovituste rakendamiseks;

31.  täheldab, et Euroopa Komisjoni algse plaani kohaselt pidi instituut saavutama majandusliku sõltumatuse 2010. aastal; märgib samuti, et instituut saavutas 2011. aasta juuniks osalise majandusliku sõltumatuse, sedagi tingimusel, et toetustega seotud tehingute ja 60 000 eurot ületanud hangete puhul taotletakse komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadilt jätkuvalt eelnevat heakskiitu; võtab teadmiseks, et instituut palus komisjonil alustada uuesti protsessi täieliku majandusliku sõltumatuse saavutamiseks; võtab ühtlasi teadmiseks, et komisjon esitas 2016. aasta mais protsessi tegevus- ja ajakava, ning instituut esitas 2016. aasta oktoobris täidetud enesehindamise vormi; palub, et instituut annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest aru;

32.  märgib, et komisjon on loonud programmi „Horisont 2020“ ühise tugikeskuse, et tagada ühtsus programmi rakendavate asutuste hulgas, ja et see hõlmab selliseid aspekte nagu õigusteenused, IT-vahendid, toetuste haldamine, teadusuuringute tulemuste levitamine ja kasutamine; märgib siiski, et instituudil ei ole tugikeskusele otsest juurdepääsu, vaid ta vajab igal üksikjuhul eraldi komisjoni peadirektoraadi heakskiitu; võtab teadmiseks, et kirjeldatud piirang mõjutab instituudi tegevuse tõhusust;

o
o   o

33.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonile(3) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 84, 17.3.2017, lk 205.
(2) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0133.

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika