Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2176(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0096/2018

Texte depuse :

A8-0096/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.44

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0149

Texte adoptate
PDF 367kWORD 58k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European de Inovare și Tehnologie (IET)
P8_TA(2018)0149A8-0096/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2176(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Institutului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie(4), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0096/2018),

1.  acordă directorului interimar al Institutului European de Inovare și Tehnologie descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului interimar al Institutului European de Inovare și Tehnologie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 131.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 131.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 97, 9.4.2008, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2016 (2017/2176(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Institutului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie(4), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0096/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului interimar al Institutului European de Inovare și Tehnologie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 131.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 131.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 97, 9.4.2008, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2176(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere Raportul special nr. 4/2016 al Curții de Conturi Europene, intitulat: „Institutul European de Inovare și Tehnologie trebuie să își modifice mecanismele operaționale și anumite elemente de la baza concepției sale pentru a produce impactul scontat”;

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0096/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii și prin aplicarea conceptelor referitoare la întocmirea bugetului în funcție de performanțe și la buna gestiune a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul final al Institutului European de Inovare și Tehnologie („Institutul”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 293 796 532,54 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 4,51 % față de bugetul pe 2015; întrucât contribuția globală a Uniunii la bugetul Institutului pentru exercițiul financiar 2016 s-a ridicat la 252 158 953,03 EUR;

C.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Institutului pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Institutului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Măsuri luate în urma descărcării de gestiune din 2012, 2014 și 2015

1.  regretă profund numărul de chestiuni pendinte și de măsuri corective persistente ca urmare a observațiilor Curții din 2012, 2014 și 2015, legate în special de condițiile de finanțare, verificarea ex ante a declarațiilor de cheltuieli, finanțarea din surse publice și private, creditele neutilizate, autonomia financiară, respectarea principiului bunei gestiuni financiare; îndeamnă Institutul să finalizeze măsurile corective cât mai curând posibil în 2018;

2.  consideră că posibilitatea de a acorda descărcarea de gestiune în anii viitori va fi compromisă dacă nu se vor lua măsuri eficiente și dacă nu se înregistrează rezultate efective fără întârziere;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  constată, pe baza conturilor anuale finale ale Institutului, că eforturile de monitorizare a bugetului depuse de Institut în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată a execuției bugetare de 95 %, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă comparativ cu anul precedent (față de 90,58% în 2015); observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 99 %, ceea ce reprezintă o creștere de 3,41 % în comparație cu 2015;

Credite de angajament și reportări

4.  constată, din raportul Curții, că volumul total al creditelor angajate reportate pentru titlul II a fost ridicat, de 40 % (400 000 EUR), comparativ cu 44 % în 2015; ia act de faptul că aceste reportări sunt legate în special de contracte pentru servicii informatice a căror prestare continuă în anul calendaristic următor, precum și de reuniuni pentru care nu fuseseră încă primite facturile;

5.  observă că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor, nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp și comunicate Curții;

Politica de personal

6.  regretă că, potrivit raportului Curții, Institutul a avut patru directori de la crearea sa în 2008 și până în iulie 2014; observă că funcția de director și o altă funcție de conducere au fost ocupate ad interim începând din august 2014 și, respectiv, din februarie 2013; susține observația Curții potrivit căreia, pe lângă faptul că o astfel de situație contravine dispoziției din Statutul funcționarilor care stabilește că durata interimatului este de cel mult un an, schimbările frecvente și interimatele pe perioade lungi de timp creează, de asemenea, incertitudine pentru părțile interesate și în ceea ce privește continuitatea strategică; ia act de răspunsul Institutului care afirmă că nu este în măsură să formuleze observații cu privire la procedura de recrutare a directorului Institutului, dat fiind că aceasta este gestionată de către Comisie; îndeamnă cu fermitate Comisia să finalizeze această procedură aflată încă în desfășurare; remarcă faptul că Institutul va finaliza recrutarea pentru celălalt post de conducere în 2017;

7.  observă că, în 2016, Institutul a recrutat 15 membri ai personalului și un expert național detașat, numărul total al personalului ajungând la 59 la 31 decembrie 2016, ceea ce reprezintă nouă persoane în plus față de 31 decembrie 2015, șase proceduri de selecție fiind în curs;

8.  constată, pe baza schemei de personal a Institutului, că 36 de posturi (din cele 39 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii) erau ocupate la 31 decembrie 2016, față de 39 în 31 decembrie 2015;

9.  ia act cu satisfacție că, pe baza numărului de posturi ocupate la 31 decembrie 2016, echilibrul între femei și bărbați este aproape atins, raportul fiind de 56 % femei pentru 44 % bărbați; constată totuși cu oarecare îngrijorare proporția dintre femei și bărbați din Consiliul de administrație, este de 36% și față de 64%;

10.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să facă parte din politica în materie de personal a Institutului; subliniază că bugetul cheltuit pentru activități de bunăstare pentru personal se ridică la aproximativ 226 EUR per membru al personalului, ceea ce corespunde la o jumătate de zi pe persoană; constată că numărul mediu de zile de concediu medical pe membru al personalului este de 11,67;

11.  sprijină sesiunile de formare și de informare în materie de etică și integritate, inclusiv privind combaterea hărțuirii, organizate pentru a crește gradul de informare a personalului; propune organizarea periodică a unor sesiuni de formare și de informare;

12.  constată cu satisfacție faptul că Institutul nu a primit nicio plângere și nu i s-au adus la cunoștință acțiuni în justiție sau cazuri raportate legate de angajarea sau concedierea de personal în 2016;

13.  constată că majoritatea posturilor corespund activităților operaționale sau neutre (70 %), în timp ce funcțiile de sprijin administrativ și de coordonare reprezintă un procent de 30 % din totalul posturilor;

Achiziții

14.  ia act, din informațiile furnizate de Institut, că acesta nu dispune de personal suficient din punct de vedere structural, astfel cum s-a confirmat în Raportul special nr. 4/2016 al Curții; ia act de faptul că volumul granturilor gestionate per persoană în cadrul Institutului este semnificativ mai mare decât cel al oricărui alt program al Uniunii care subvenționează cercetarea: în timp ce bugetul gestionat per membru al personalului în cadrul celui de al șaptelea program-cadru a fost între 12 500 000 EUR și 20 400 000 EUR, responsabilii de proiecte din cadrul Institutului gestionează granturi anuale de până la 90 000 000 EUR; ia act de faptul că volumul mare de muncă și nivelul ridicat de responsabilitate care decurg din aceasta ar putea crește rata de rotație a personalului, afectând activitatea de bază a Institutului;

15.  observă că, pentru perioada 2016, granturile au fost atribuite în aprilie 2016, acordurile fiind semnate în aceeași lună; remarcă faptul că, în pofida unor îmbunătățiri observate în 2016, întârzierile în deciziile de atribuire a granturilor și în procesul de semnare creează incertitudine și afectează disponibilitatea partenerilor de a angaja resurse și de a demara activitățile la începutul anului;

16.  observă că ultimele cereri de propuneri pentru noi comunități de cunoaștere și inovare (CCI), ale căror domenii tematice au fost definite în Agenda strategică de inovare elaborată de Institut pentru perioada 2014-2020, au cunoscut un nivel scăzut de concurență; ia act de faptul că cererea lansată în 2016 pentru alte două CCI (alimentație și producție cu valoare adăugată) a atras trei propuneri, în timp ce singura propunere primită pentru comunitatea vizând producția cu valoare adăugată nu a fost selectată din motive de calitate; observă că s-a desemnat un parteneriat excelent, cu excepția domeniului tematic reprezentat de EIT Manufacturing. ia act cu satisfacție de faptul că Institutul a formulat concluzii cu privire la mai multe măsuri de atenuare care vor reduce riscul de a primi doar o propunere pentru o temă în viitor; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la conținutul și eficiența măsurilor respective; observă că Comisarul pentru cercetare, știință și inovare a introdus în 2015 conceptul de „inovare deschisă” ca noțiune politică esențială pentru definirea politicii de inovare la nivelul Uniunii; consideră că nu este clar ce rol joacă Institutul în acest concept; subliniază că acest concept nu oferă un cadru clar pentru dezvoltarea unei acțiuni coerente și coordonate de către Comisie, având în vedere numărul de politici și instrumente din cadrul mixului și numărul de direcții generale implicate în sprijinirea inovării; solicită Comisiei să asigure o politică de inovare coordonată și eficientă, în care direcțiile generale responsabile îmbunătățesc activitățile și instrumentele, și să informeze Parlamentul cu privire la aceste eforturi; înțelege misiunea Institutului de a promova cooperarea între învățământul superior, cercetare și inovare; consideră că întreprinderile pot reprezenta, în cele din urmă, principalul beneficiar, fiind proprietarii de drept ai produselor inovatoare introduse pe piață și înregistrând profituri financiare; subliniază necesitatea ca, în această situație, să se integreze în modelul de cooperare o structură prin care fondurile acordate să fie rambursate Institutului;

17.  regretă că, potrivit raportului Curții, procedurile de achiziții desfășurate de entitățile juridice ale CCI, cu o valoare de până la 2 200 000 EUR, au fost considerate neconforme cu reglementările în 2016 și s-au găsit probe privind existența unor deficiențe semnificative în procedurile de achiziție ale acestora;

Principalele realizări

18.  salută principalele trei realizări identificate de Institut în 2016, și anume:

   primele trei comunități de inovare ale sale (EIT InnoEnergy, EIT Climate-KIC și EIT Digital) au ajuns la maturitate deplină și asigură un număr tot mai mare de produse și servicii inovatoare, precum și talente antreprenoriale calificate prin programele sale educaționale;
   Institutul a devenit cea mai mare rețea de inovare din Europa care contribuie în mod semnificativ la competitivitatea Europei, la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă, aducând valoarea adăugată a Uniunii în peisajul european al inovării;
   Institutul a pus în aplicare Schema de Inovare Regională a EIT ca element important al strategiei de informare a comunității EIT, finanțată prin granturi alocate pentru Institut și cu participarea părților interesate din alte 16 țări europene, majoritatea din Europa Centrală și de Est, care nu erau implicate înainte în activitățile Institutului;

Controale interne

19.  observă cu îngrijorare că Curtea a identificat deficiențe legate de verificările ex post efectuate cu privire la procedurile de achiziții realizate de entitățile juridice ale CCI; observă că, în ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor în cazul a două proceduri de achiziții în care Institutul a acceptat atribuirea directă sau extinderea excesivă a contractelor și a considerat tranzacțiile aferente legale și conform reglementărilor, concluziile Curții au fost diferite;

20.  ia act de faptul că Institutul a instituit proceduri de control intern menite să asigure gestionarea adecvată a riscurilor legate de legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente, inclusiv verificări ex ante, măsuri specifice ex ante aplicate pentru operațiunile aferente granturilor și verificări ex post;

21.  constată că, în 2016, s-au înregistrat trei rapoarte privind excepțiile și douăsprezece cazuri de neconformitate, pentru o valoare totală de 5 654 245 EUR (față de 7 140 586 EUR în 2015); remarcă totuși faptul că suma de 5 500 000 EUR, reprezentând 99,7 % din valoarea totală, s-a referit la un singur caz, și anume o întârziere administrativă a temeiului juridic, care a fost corectată în 2016; ia act de faptul că Institutul a pus în aplicare măsuri de atenuare pentru a soluționa deficiențele de control intern identificate în rapoartele privind excepțiile și cazurile de neconformitate înregistrate în cursul anului 2016; de exemplu, Institutul actualizează și ameliorează în permanență circuitele sale financiare, fluxurile de lucru, listele de verificare și fișele de însoțire;

Strategia antifraudă

22.  observă faptul că Institutul a elaborat o strategie antifraudă pentru perioada 2015-2017, care include o anchetă internă privind cunoștințele în materie de combatere a fraudei în rândul personalului, analizând nivelul de informare în privința combaterii fraudei, precum și un curs obligatoriu de formare în intern privind lupta împotriva fraudei; s-a efectuat o evaluare anuală a situațiilor de conflict de interese ale membrilor Consiliului de administrație al Institutului și, atunci când a fost necesar, au fost identificate și puse în aplicare măsuri de atenuare conexe;

Auditul intern

23.  constată că, în aprilie 2016, serviciul de audit intern a realizat un audit referitor la tranziția către Orizont 2020, care a acoperit tranziția juridică la normele și reglementările din Orizont 2020, precum și granturile pentru începerea unei noi afaceri puse la dispoziția celor două CCI din al doilea val desemnate în 2014; ia act de faptul că raportul de audit final a fost publicat în decembrie 2016 cu trei recomandări, însă niciuna dintre acestea nu era crucială; constată că Institutul a acceptat recomandările și a instituit un plan de acțiune care va fi pus în aplicare în 2017;

24.  observă că Consiliul de administrație al Institutului a aprobat planul de audit anual pe 2016 propus de structura de audit intern (SAI); constată că SAI a efectuat trei misiuni în 2016, printre care un audit privind tehnologia informației (IT), o consultanță cu privire la posibilele câștiguri de eficiență în domeniul gestionării resurselor umane și o monitorizare a misiunilor de consultanță efectuate în trecut; ia act de faptul că SAI a emis 41 de noi recomandări în 2016, printre care opt au fost clasificate drept „foarte importante”, 11 „importante” și 22 „de dorit” și că conducerea Institutului a acceptat toate recomandările rezultate din misiunile efectuate de SAI în 2016;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

25.  ia act de faptul că politica Institutului referitoare la denunțare este în curs de redactare și va fi trimisă la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor pentru o verificare prealabilă înainte de a fi adoptată de către Consiliul de administrație al Institutului; observă, de asemenea, că viitoarea politică va prevedea o modalitate de raportare internă anonimă; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

26.  ia act de faptul că, în iulie 2017, Institutul a adoptat o nouă politică privind selectarea experților externi independenți, care vizează punerea în aplicare a articolului 89 din Regulamentul (UE) nr. 1271/2013(2) în ceea ce privește sursele de selecție, tratamentul recomandărilor și prevede criterii privind conflictele de interese;

27.  remarcă faptul că Institutul va institui o politică detaliată și proactivă în materie de transparență în ceea ce privește contactele sale cu părțile interesate, în cadrul programului său anual de lucru pentru 2018; invită Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

28.  ia act cu satisfacție de organizarea unor sesiuni de formare internă privind etica și integritatea, prevenirea și detectarea fraudelor, gestionarea proiectelor, indicatorii-cheie de performanță și Orizont 2020 în materie de gestiune financiară și audit;

29.  regretă faptul că Institutul nu face publice procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului său de administrație; invită Institutul să își modifice politica în această privință;

Alte observații

30.  constată că, în 2016, Curtea a publicat două rapoarte speciale care afectează Institutul: Raportul special nr. 4/2016 intitulat „Institutul European de Inovare și Tehnologie trebuie să își modifice mecanismele operaționale și anumite elemente de la baza concepției sale pentru a produce impactul scontat”, care a fost publicat la 14 aprilie 2016, și Raportul special nr. 12/2016 intitulat „Utilizarea granturilor ca metodă de finanțare de către agenții nu este întotdeauna opțiunea cea mai adecvată, iar eficacitatea sa nu poate fi demonstrată în toate cazurile“, care a fost publicat la 21 aprilie 2016; ia act cu satisfacție de faptul că s-au luat măsuri pentru a da curs recomandărilor Curții;

31.  observă că termenul-țintă stabilit inițial de Comisie pentru obținerea autonomiei financiare de către Institut era anul 2010; constată, în plus, că Institutul a obținut doar o autonomie financiară parțială în luna iunie 2011, sub rezerva continuării aprobării ex ante a operațiunilor aferente granturilor și a achizițiilor cu o valoare mai mare de 60 000 EUR de către Direcția Generală Educație și Cultură a Comisiei; ia act de faptul că Institutul a solicitat Comisiei relansarea procedurii care duce la o autonomie financiară deplină; în plus, ia act de faptul că, în mai 2016, Comisia a stabilit o foaie de parcurs și un calendar pentru acest proces și că, în octombrie 2016, Institutul a prezentat Comisiei autoevaluarea sa finalizată; îndeamnă Institutul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele realizate;

32.  constată că Comisia a creat un centru comun de asistență Orizont 2020 pentru a asigura coerența între organismele responsabile cu punerea în aplicare a programului, care acoperă aspecte precum serviciile juridice, instrumentele informatice, gestionarea granturilor și exploatarea rezultatelor cercetării; constată, cu toate acestea, că Institutul nu are acces direct la centrul de asistență, ci necesită obținerea unei aprobări de la caz la caz din partea Direcției Generale tutelare din cadrul Comisiei; ia act de faptul că această limitare afectează eficiența operațiunilor Institutului;

o
o   o

33.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 18 aprilie 2018(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 84, 17.3.2017, p. 205.
(2) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2018)0133.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate