Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2176(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0096/2018

Predkladané texty :

A8-0096/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.44

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0149

Prijaté texty
PDF 375kWORD 53k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
P8_TA(2018)0149A8-0096/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 (2017/2176(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0096/2018),

1.  udeľuje absolutórium dočasnému riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, dočasnému riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 131.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 131.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 (2017/2176(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0096/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie dočasnému riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 131.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 131.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 (2017/2176(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 4/2016: Európsky inovačný a technologický inštitút musí zmeniť svoje mechanizmy vykonávania a niektoré prvky svojej koncepcie na dosiahnutie očakávaného dosahu;

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0096/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Európskeho inovačného a technologického inštitútu (ďalej len „inštitút“) na rozpočtový rok 2016 sumu 293 796 532,54 EUR, čo je nárast o 4,51 % v porovnaní s rokom 2015; keďže celkový príspevok Únie na rozpočet inštitútu na rok 2016 predstavoval 252 158 953,03 EUR;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky inštitútu za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka inštitútu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2012, 2014 a 2015

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad množstvom nevyriešených záležitostí a prebiehajúcich nápravných opatrení v reakcii na poznámky Dvora audítorov v rokoch 2012, 2014 a 2015, ktoré sa týkali najmä podmienky financovania, kontroly ex ante výkazov nákladov, finančných prostriedkov z verejných a súkromných zdrojov, nepoužitých rozpočtových prostriedkov, finančnej samostatnosti a dodržiavania zásady riadneho finančného hospodárenia; naliehavo vyzýva inštitút, aby v priebehu roka 2018 čo najskôr ukončil nápravné opatrenia;

2.  domnieva sa, že možnosť udelenia absolutória v nadchádzajúcich rokoch bude ohrozená, ak sa neprijmú účinné opatrenia a bezodkladne sa nedosiahnu účinné výsledky;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  na základe účtovnej závierky inštitútu konštatuje, že výsledkom úsilia o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2016 bola 95 % miera plnenia rozpočtu, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje významný nárast (v porovnaní s 90,58 % v roku 2015); konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola vysoká, a to 99 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje nárast o 3,41 %;

Záväzky a prenosy

4.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenosu viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II bola vysoká, a to 40 % (400 000 EUR) v porovnaní so 44 % v roku 2015; uznáva, že uvedené prenosy sa týkajú najmä zmlúv na IT služby, ktoré presahovali do nasledujúceho roka, a zasadnutí, ku ktorým dovtedy neboli zaslané faktúry;

5.  konštatuje, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú vždy v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Personálna politika

6.  na základe správy Dvora audítorov s poľutovaním konštatuje, že inštitút mal od svojho založenia v roku 2008 do júla 2014 štyroch riaditeľov; poznamenáva, že od augusta 2014 tak funkcia riaditeľa, ako aj od februára 2013 ďalšia manažérska funkcia sú obsadené dočasne; víta poznámku Dvora audítorov, že to je nielen v rozpore s maximálne jednoročným obdobím, ktoré je v prípade dočasných miest stanovené v služobnom poriadku, ale že zároveň časté zmeny a dlho trvajúce dočasné riešenia spôsobujú neistotu zainteresovaných strán a neistotu týkajúcu sa strategickej kontinuity; berie na vedomie odpoveď, ktorú poskytol inštitút, že nie je oprávnený vyjadrovať sa k postupu prijímania riaditeľa inštitútu do zamestnania, keďže tento postup spravuje Komisia; naliehavo vyzýva Komisiu, aby ukončila tento nedoriešený postup; berie na vedomie, že inštitút ukončí postup prijímania do zamestnania týkajúci sa druhej manažérskej funkcie v roku 2017;

7.  konštatuje, že v roku 2016 inštitút prijal 15 zamestnancov a jedného vyslaného národného experta, čím sa celkový počet zamestnancov k 31. decembru 2016 zvýšil na 59, čo predstavuje nárast o deväť zamestnancov v porovnaní so stavom k 31. decembru 2015, pričom šesť výberových konaní ešte prebieha;

8.  konštatuje, že v pláne pracovných miest inštitútu bolo k 31. decembru 2016 obsadených 36 pracovných miest (z 39 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie) v porovnaní s 39 pracovnými miestami k 31. decembru 2015;

9.  s uspokojením konštatuje, že vzhľadom na počet obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016 sa takmer dosiahla rodová rovnováha medzi zamestnancami, pretože inštitút zamestnával 56 % žien a 44 % mužov; so znepokojením však berie na vedomie, že pomer pohlaví v správnej rade je 36 % k 64 %;

10.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky inštitútu; zdôrazňuje, že rozpočtové prostriedky vynaložené na zdraviu prospešné činnosti predstavujú približne 226 EUR na zamestnanca a zodpovedajú 0,5 dňa na zamestnanca; berie na vedomie, že priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov je 11,67 dňa na zamestnanca;

11.  podporuje odbornú prípravu a informačné stretnutia o etike a bezúhonnosti vrátane boja proti obťažovaniu, ktoré sa organizujú na účel zvýšenia informovanosti pracovníkov; navrhuje pravidelné organizovanie odbornej prípravy a informačných stretnutí;

12.  s uspokojením konštatuje, že inštitút v roku 2016 nedostal žiadne sťažnosti, žaloby ani mu neboli ohlásené prípady týkajúce sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

13.  konštatuje, že väčšinu pracovných miest predstavujú prevádzkové alebo neutrálne činnosti (70 %), zatiaľ čo administratívna podpora a koordinačné úlohy zodpovedajú 30 % všetkých pracovných miest;

Verejné obstarávanie

14.  na základe informácií inštitútu berie n vedomie, že inštitút čelí štrukturálnemu nedostatku zamestnancov, čo potvrdil Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 4/2016; konštatuje, že výška grantov, ktoré spravuje v inštitúte jedna osoba, je podstatne vyššia než v prípade akéhokoľvek iného výskumného grantového programu Únie: zatiaľ čo rozpočet na zamestnanca v rámci siedmeho rámcového programu predstavoval od 12 500 000 EUR do 20 400 000 EUR, projektoví úradníci inštitútu hospodária s ročnými grantmi až do výšky 90 000 000 EUR; konštatuje, že následné vysoké pracovné zaťaženie a zodpovednosť môžu zvýšiť fluktuáciu zamestnancov, ktorá ovplyvňuje hlavnú činnosť inštitútu;

15.  poznamenáva, že granty na rok 2016 boli udelené a dohody o grantoch podpísané v apríli 2016; uznáva, že napriek zlepšeniu v roku 2016 tieto oneskorené rozhodnutia o udelení grantu a podpísanie vytvárajú neistotu a vedú k menšej ochote partnerov viazať zdroje a začať činnosti na začiatku roka;

16.  konštatuje, že posledné výzvy na nové znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS), ktorých tematické oblasti boli vymedzené v strategickom inovačnom programe inštitútu na roky 2014 až 2020, preukázali obmedzenú hospodársku súťaž; konštatuje, že na základe výzvy na ďalšie dve ZIS z roku 2016 (potraviny a výroba s pridanou hodnotou) boli doručené tri návrhy, pričom jediný návrh na ZIS výroba s pridanou hodnotou nebol vybraný z dôvodu kvality; konštatuje, že bolo určené jedno kvalitné partnerstvo na základe všetkých výziev, okrem partnerstva Výroba; s uspokojením konštatuje, že inštitút vypracoval niekoľko opatrení na zmiernenie rizika, že v rámci výzvy bude v budúcnosti predložený iba jeden návrh; vyzýva inštitút, aby o obsahu a účinnosti týchto opatrení informoval orgán udeľujúci absolutórium; poznamenáva, že člen Komisie pre výskum, vedu a inovácie zaviedol v roku 2015 koncepciu otvorenej inovácie ako kľúčovú koncepciu politiky na stanovenie rámca inovačnej politiky na úrovni Únie; domnieva sa, že nie je jasné, akú úlohu inštitút v tejto koncepcii zohráva; zdôrazňuje, že táto koncepcia neposkytuje jasný rámec na to, aby Komisia vypracovala súdržné a koordinované opatrenia vzhľadom na počet politík a nástrojov, ktoré sú jej súčasťou, a počet generálnych riaditeľstiev zapojených do podpory inovácie; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila koordinovanú a efektívnu inovačnú politiku, v rámci ktorej zodpovedné generálne riaditeľstvá nastavia svoje činnosti a nástroje, a aby o tom Európsky parlament informovala; chápe cieľ inštitútu podporovať spoluprácu medzi oblasťami vyššieho vzdelávania, výskumu a inovácie; zastáva názor, že spoločnosti môžu nakoniec získať najviac ako zákonní vlastníci inovačného produktu, ktorý sa uvedie na trh, z čoho budú mať finančný zisk; zdôrazňuje potrebu začleniť v tejto situácii do modelu spolupráce štruktúru, v rámci ktorej dané prostriedky potečú späť inštitútu;

17.  na základe správy Dvora audítorov s poľutovaním konštatuje, že obstarávanie právnych subjektov v rámci ZIS do výšky 2 200 000 EUR sa v roku 2016 považovalo za neoprávnené a dokazuje značné nedostatky v postupoch verejného obstarávania;

Hlavné úspechy

18.  víta tri hlavné úspechy dosiahnuté v roku 2016, ktoré inštitút označil, a to:

   jeho prvé tri inovačné spoločenstvá (EIT InnoEnergy, EIT Climate-ZIS a EIT Digital) dosiahli štádium vyspelosti a prinášajú čoraz väčší počet inovatívnych produktov, služieb a kvalifikovaných podnikateľských talentov, ktoré sú výsledkom jeho vzdelávacích programov;
   stal sa najväčšou inovačnou sieťou v Európe, ktorá významne prispieva ku konkurencieschopnosti Európy, k rastu a tvorbe pracovných miest v Európe, čím vytvára pridanú hodnotu európskeho inovačného prostredia;
   vykonal svoj Regionálny inovačný program ako dôležitý prvok stratégie spoločenstva inštitútu EIT so širším dosahom, ktorý je financovaný z grantov vyčlenených inštitútom a zahŕňa zainteresované strany z ďalších 16 európskych krajín, prevažne zo strednej a z východnej Európy, ktoré sa predtým nezapájali do činností inštitútu;

Vnútorné kontroly

19.  so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov zistil nedostatky v súvislosti s kontrolami ex post postupov verejného obstarávania uskutočnených právnymi subjektmi ZIS; poznamenáva, že Dvor audítorov dospel k odlišnému záveru, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť dvoch postupov verejného obstarávania, v ktorých inštitút prijal priame zadanie zákazky alebo nadmerné predĺženie zmlúv a vyhlásil súvisiace transakcie za zákonné a riadne;

20.  uznáva, že inštitút zaviedol postupy vnútornej kontroly s cieľom zabezpečiť primerané riadenie rizík súvisiacich so zákonnosťou a riadnosťou príslušných operácií vrátane kontroly ex ante, osobitných opatrení ex ante uplatňovaných na grantové operácie a kontroly ex post;

21.  konštatuje, že v roku 2016 boli zaznamenané tri správy o výnimkách a dvanásť prípadov nesúladu v celkovej hodnote 5 654 245 EUR (v porovnaní so 7 140 586 EUR v roku 2015); poznamenáva však, že suma 5 500 000 EUR, ktorá predstavuje 99,7 % celkovej hodnoty, súvisela s jedným prípadom, konkrétne s administratívnym oneskorením právneho základu, ktoré bolo napravené v roku 2016; berie na vedomie, že inštitút zaviedol opatrenia na zmiernenie s cieľom riešiť nedostatky vnútornej kontroly zistené v správach o výnimkách a prípady nesúladu zaznamenané v roku 2016, napríklad tým, že neustále aktualizuje a zlepšuje svoje finančné okruhy, pracovné postupy, kontrolné zoznamy a sprievodky;

Stratégia boja proti podvodom

22.  konštatuje, že inštitút vypracoval stratégiu boja proti podvodom na roky 2015 až 2017, ktorá zahŕňa vnútorný prieskum vedomostí zamestnancov o boji proti podvodom, referenčné porovnávanie informovanosti o boji proti podvodom, povinnú internú odbornú prípravu v oblasti boja proti podvodom, uskutočnil ročné posúdenie situácií konfliktov záujmov členov správnej rady inštitútu a boli stanovené s tým súvisiace opatrenia na zmiernenie, ktoré sa vykonali v prípadoch potreby;

Vnútorný audit

23.  konštatuje, že útvar pre vnútorný audit vykonal v apríli 2016 audit s názvom Prechod na Horizont 2020, ktorý sa týkal právneho prechodu na pravidlá a predpisy programu Horizont 2020, ako aj grantov na rozbehnutie podnikateľskej činnosti poskytnutých dvom ZIS z druhej vlny, ktoré boli označené v roku 2014; konštatuje, že konečná audítorská správa bola vydaná v decembri 2016 a obsahovala tri odporúčania, z ktorých žiadne nebolo odporúčanie s rozhodujúcim významom; poznamenáva, že inštitút prijal odporúčania a vypracoval akčný plán, ktorý sa mal vykonávať v roku 2017;

24.  konštatuje, že správna rada inštitútu schválila v roku 2016 ročný plán auditu, ktorý navrhlo oddelenie vnútorného auditu (IAC); konštatuje, že IAC vykonalo v roku 2016 tri úlohy vrátane auditu informačných technológií (IT), poradenstva v oblasti možného zvýšenia efektívnosti riadenia ľudských zdrojov a nadviazania na úlohy v oblasti poradenstva z minulosti; konštatuje, že IAC v roku 2016 vydalo 41 nových odporúčaní, z ktorých 8 bolo označených za „veľmi dôležité“, 11 za „dôležité“ a 22 za „žiaduce“, a že vedenie inštitútu prijalo všetky odporúčania vyplývajúce z úloh IAC v roku 2016;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

25.  berie na vedomie, že politika inštitútu v oblasti oznamovania nekalých praktík je vo fáze prípravy a predtým, ako ju prijme správna rada inštitútu, bude zaslaná európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na predbežnú kontrolu; okrem toho konštatuje, že budúca politika bude zahŕňať prostriedok na anonymné oznamovanie v rámci inštitútu; žiada inštitút, aby orgán udeľujúci absolutórium priebežne informoval o pokroku v tejto veci;

26.  berie na vedomie, že inštitút prijal v júli 2017 novú stratégiu výberu nezávislých externých expertov na účely vykonávania článku 89 nariadenia (EÚ) č. 1271/2013(2), pokiaľ ide o zdroje výberu, spracovanie odporúčaní, a že táto politika poskytuje kritériá pre konflikt záujmov;

27.  poznamenáva, že inštitút zavedie do svojho pracovného programu na rok 2018 podrobnú a proaktívnu politiku transparentnosti v súvislosti s jeho kontaktmi so zainteresovanými stranami; žiada inštitút, aby orgán udeľujúci absolutórium priebežne informoval o pokroku v tejto veci;

28.  s uspokojením berie na vedomie organizovanie internej odbornej prípravy o etike a bezúhonnosti, predchádzaní podvodom a ich odhaľovaní, riadení projektov, kľúčových ukazovateľoch výkonnosti a programe Horizont 2020 o finančnom hospodárení a audite;

29.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že inštitút nezverejňuje zápisnice zo schôdzí svojej správnej rady; vyzýva inštitút, aby zmenil svoju politiku v tejto oblasti;

Ďalšie pripomienky

30.  konštatuje, že Dvor audítorov uverejnil v roku 2016 dve osobitné správy týkajúce sa inštitútu: osobitnú správu č. 4/2016 s názvom Európsky inovačný a technologický inštitút musí zmeniť svoje mechanizmy vykonávania a niektoré prvky svojej koncepcie na dosiahnutie očakávaného dosahu, ktorá bola uverejnená 14. apríla 2016, a osobitnú správu č. 12/2016 s názvom Používanie grantov agentúrami: nie vždy vhodné ani preukázateľne účinné, ktorá bola uverejnená 21. apríla 2016; s uspokojením konštatuje, že sa prijali opatrenia na vykonanie odporúčaní Dvora audítorov;

31.  poznamenáva, že pôvodný dátum, ktorý Komisia stanovila inštitútu na dosiahnutie finančnej samostatnosti, bol rok 2010; ďalej konštatuje, že inštitút dosiahol čiastočnú finančnú samostatnosť v júni 2011 pod podmienkou, že Generálne riaditeľstvo Komisie pre vzdelávanie a kultúru bude naďalej vopred schvaľovať grantové operácie a zákazky v hodnote viac ako 60 000 EUR; berie na vedmie, že inštitút požiadal Komisiu o obnovenie procesu vedúceho k úplnej finančnej samostatnosti; ďalej uznáva, že Komisia stanovila v máji 2016 plán a harmonogram tohto procesu a že inštitút predložil Komisii kompletné sebahodnotenie v októbri 2016; vyzýva inštitút, aby o pokroku v tejto veci informoval orgán udeľujúci absolutórium;

32.  konštatuje, že Komisia zriadila spoločné podporné centrum programu Horizont 2020 s cieľom zaistiť jednotnosť medzi orgánmi, ktoré vykonávajú tento program, v aspektoch, ako sú právne služby, nástroje IT, riadenie grantov, šírenie a využívanie výsledkov výskumu; konštatuje však, že inštitút nemá priamy prístup k podpornému centru a v každom jednotlivom prípade potrebuje súhlas od nadriadeného generálneho riaditeľstva Komisie; uznáva, že toto obmedzenie ovplyvňuje efektívnosť operácií inštitútu;

o
o   o

33.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017, s. 205.
(2) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia