Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2176(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0096/2018

Predložena besedila :

A8-0096/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.44

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0149

Sprejeta besedila
PDF 360kWORD 57k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
P8_TA(2018)0149A8-0096/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 (2017/2176(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 z odgovorom inštituta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo(4) in zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0096/2018),

1.  podeli razrešnico začasnemu direktorju Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo glede izvrševanja proračuna inštituta za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje začasnemu direktorju Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 131.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 131.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 97, 9.4.2008, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 (2017/2176(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 z odgovorom inštituta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0086/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo(4) in zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0096/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje začasnemu direktorju Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 131.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 131.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 97, 9.4.2008, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 (2017/2176(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju posebnega poročila Sodišča št. 4/2016 mora Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo spremeniti svoje izvedbene mehanizme in elemente svoje zasnove, da bi dosegel pričakovani učinek;

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0096/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobro upravljanje človeških virov;

B.  ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih(1) Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut) razvidno, da je končni proračun inštituta v proračunskem letu 2016 znašal 293.796.532,54 EUR, kar je 4,51 % več kot leta 2015; ker je celotni prispevek Unije v proračun inštituta v letu 2016 znašal 252.158.953,03 EUR;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu inštituta za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov inštituta ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leta 2012, 2014 in 2015

1.  globoko obžaluje številna odprta vprašanja in popravne ukrepe, ki se še vedno izvajajo kot odziv na pripombe Računskega sodišča v letih 2012, 2014 in 2015 ter so povezani zlasti s pogojem za financiranje, predhodnim preverjanjem izkazov stroškov, financiranjem iz javnih in zasebnih virov, neporabljenimi odobritvami, finančno avtonomijo in upoštevanjem načela dobrega finančnega poslovodenja; poziva inštitut, naj popravne ukrepe izvede čim prej v letu 2018;

2.  meni, da je možnost podelitve razrešnice v prihodnjih letih ogrožena, če se ne nemudoma sprejmejo učinkoviti ukrepi in se ne dosežejo prepričljivi rezultati;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  na podlagi zaključnega računa inštituta ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 znašala 95 %, kar je precej več kot leta 2015 (90,58 %); ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja odobritev plačil visoka in je znašala 99 %, kar je 3,41 % več kot leta 2015;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

4.  je seznanjen z ugotovitvijo iz poročila Računskega sodišča, da je bila stopnja prenosov odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, za naslov II visoka in je znašala 40 % (400.000 EUR), v primerjavi s 44 % leta 2015; ugotavlja, da se ti prenosi večinoma nanašajo na pogodbe za storitve IT, ki se nadaljujejo tudi po koncu leta, in za sestanke, za katere še niso bili prejeti računi;

5.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije vnaprej načrtujejo in o tem obvestijo Računsko sodišče;

Kadrovska politika

6.  na podlagi poročila Računskega sodišča z obžalovanjem ugotavlja, da je imel inštitut od svoje ustanovitve leta 2008 do julija 2014 štiri direktorje; ugotavlja, da sta delovno mesto direktorja od avgusta 2014 in še eno vodstveno delovno mesto od februarja 2013 začasno zasedena; podpira pripombo Računskega sodišča, da je to v nasprotju s pravilom o najdaljšem trajanju začasno zasedenih delovnih mest, ki je v kadrovskih predpisih omejeno na največ eno leto, pogoste zamenjave in dolge začasne rešitve pa vzbujajo negotovost pri deležnikih in glede kontinuitete strateških rešitev; je seznanjen z odgovorom inštituta, da ne more komentirati postopka zaposlovanja direktorja inštituta, ker postopek vodi Komisija; odločno poziva Komisijo, naj konča postopek; je seznanjen, da bo inštitut postopek zaposlovanja na drugo vodstveno delovno mesto dokončal leta 2017;

7.  ugotavlja, da je inštitut leta 2016 zaposlil 15 uslužbencev in enega napotenega nacionalnega strokovnjaka, tako da je 31. decembra 2016 imel skupno 59 zaposlenih, kar je devet več kot 31. decembra 2015, šest izbirnih postopkov pa še poteka;

8.  na podlagi kadrovskega načrta inštituta ugotavlja, da je bilo 31. decembra 2016 zasedenih 36 delovnih mest (od 39 delovnih mest, odobrenih v proračunu Unije), medtem ko jih je bilo 31. decembra 2015 zasedenih 39;

9.  z zadovoljstvom opaža, da sta glede na število delovnih mest, zasedenih 31. decembra 2016, spola skoraj uravnoteženo zastopana, saj je med zaposlenimi 56 % žensk in 44 % moških; vendar z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je razmerje spolov v upravnem odboru 36 % proti 64 %;

10.  poudarja, da bi moralo biti usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja del kadrovske politike inštituta; poudarja, da proračunska sredstva, porabljena za dejavnosti za dobro počutje, znašajo približno 226 EUR na zaposlenega, kar ustreza 0,5 dneva na zaposlenega; ugotavlja, da je vsak zaposleni zaradi bolezni z dela odsoten povprečno 11,67 dneva;

11.  podpira usposabljanje in informativne sestanke o etiki in integriteti, vključno z bojem proti nadlegovanju, ki se organizirajo za povečanje ozaveščenosti zaposlenih; predlaga, da se usposabljanje in informativni sestanki organizirajo redno;

12.  z zadovoljstvom ugotavlja, da v letu 2016 ni inštitut prejel nobenih pritožb ali pravnih tožb ter da ni bilo prijav v zvezi z zaposlovanjem ali odpuščanjem zaposlenih;

13.  je seznanjen, da je večina (70 %) delovnih mest povezanih z operativnimi ali nevtralnimi dejavnostmi, medtem ko je 30 % vseh delovnih mest namenjenih upravni podpori in usklajevanju;

Javna naročila

14.  je seznanjen, da se inštitut spopada s strukturnim pomanjkanjem osebja, kot je Računsko sodišče potrdilo v svojem posebnem poročilu št. 4/2016; ugotavlja, da je znesek nepovratnih sredstev, ki ga v inštitutu upravlja posamezni član osebja, precej višji kot pri katerem koli drugem programu Unije za podpiranje raziskav z nepovratnimi sredstvi: medtem ko je proračun, ki ga je upravljal posamezen član osebja v sedmem okvirnem programu, znašal od 12.500.000 do 20.400.000 EUR, pa projektni referenti inštituta upravljajo letna nepovratna sredstva v znesku do 90.000.000 EUR; ugotavlja, da lahko velika delovna obremenitev in odgovornost povzročita številne menjave zaposlenih, ki vplivajo na glavno dejavnost inštituta;

15.  ugotavlja, da so bila aprila 2016 dodeljena nepovratna sredstva za leto 2016 in podpisani sporazumi v zvezi z njimi; priznava, da kljub izboljšanju v letu 2016 zamude pri sprejemanju sklepov o dodelitvi nepovratnih sredstev in podpisu sporazumov ustvarjajo negotovost, hkrati pa negativno vplivajo tudi na pripravljenost partnerjev, da prevzamejo obveznosti za sredstva in začnejo izvajati dejavnosti na začetku leta;

16.  ugotavlja, da je bila pri najnovejših razpisih za nove skupnosti znanja in inovacij (SZI), katerih tematska področja so bila opredeljena v strateškem inovacijskem programu inštituta za obdobje 2014–2020, konkurenca zelo omejena; ugotavlja, da je razpis za dve dodatni SZI leta 2016 (hrana in proizvodnja dodane vrednosti) prejel tri predloge, edini predlog za SZI v zvezi s proizvodnjo dodane vrednosti pa zaradi neustrezne kakovosti ni bil izbran; ugotavlja, da je bilo odlično partnerstvo določeno, razen za proizvodnjo EIT; z zadovoljstvom ugotavlja, da je inštitut sprejel več blažilnih ukrepov, da bi se v prihodnje zmanjšalo tveganje, da bi se za določeno področje prejelo le en predlog; poziva inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o vsebini in učinkovitosti teh ukrepov; ugotavlja, da je komisar za raziskave, znanost in inovacije leta 2015 uvedel koncept odprtih inovacij kot ključni koncept politike, na katerem bo temeljila inovacijska politika na ravni Unije; meni, da ni jasno, kakšno vlogo ima v tem konceptu inštitut; poudarja, da ta koncept glede na število politik in instrumentov, ki se izvajajo, ter na število generalnih direktoratov, ki sodelujejo pri podpiranju inovacij, ne zagotavlja jasnega okvira za razvoj doslednega in usklajenega ukrepanja Komisije; poziva Komisijo, naj zagotovi usklajeno in učinkovito inovacijsko politiko, v okviru katere bodo odgovorni generalni direktorati prilagajali dejavnosti in instrumente, ter Parlament obvesti o teh prizadevanjih; razume, da je naloga inštituta spodbujanje sodelovanja med visokim šolstvom, raziskavami in inovacijami; meni, da so družbe navsezadnje lahko glavne upravičenke, saj so zakonite lastnice inovativnih izdelkov, ki prihajajo na trg, in imajo finančne koristi; poudarja potrebo po tem, da se v teh razmerah v model sodelovanja vključi struktura, pri kateri se bodo dodeljena sredstva stekala nazaj v inštitut;

17.  z obžalovanjem ugotavlja, da so bila glede na poročilo Računskega sodišča v letu 2016 javna naročila pravnih subjektov SZI v višini do 2.200.000 EUR nepravilna ter so imela v postopkih javnega naročanja hude pomanjkljivosti;

Glavni dosežki

18.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je za leto 2016 navedel inštitut:

   njegove prve tri skupnosti znanja in inovacij (EIT InnoEnergy, EIT SZI za podnebne spremembe in EIT Digital) so dosegle najvišjo stopnjo zrelosti ter zagotavljajo vse večje število inovativnih proizvodov, storitev ter kvalificiranih podjetniških talentov, ki se izobražujejo v njihovih programih;
   je postal največje evropsko inovacijsko omrežje, ki pomembno prispeva h konkurenčnosti Evrope, rasti in ustvarjanju delovnih mest ter dodano vrednost na ravni Unije prinaša v evropsko inovacijsko krajino;
   je izvajal regionalno inovacijsko shemo EIT kot pomemben element strategije skupnosti EIT za povečanje dosega, ki se financira z nepovratnimi sredstvi, ki jih inštitut dodeli v ta namen, in vključuje deležnike iz 16 dodatnih evropskih držav, večinoma iz srednje in vzhodne Evrope, ki pred tem pri dejavnostih inštituta niso sodelovali;

Notranje kontrole

19.  ugotavlja, da je Računsko sodišče odkrilo pomanjkljivosti v zvezi z naknadnimi preverjanji postopkov javnega naročanja, ki jih izvajajo pravni subjekti SZI; ugotavlja, da je Računsko sodišče glede dveh postopkov javnega naročanja, v katerih je inštitut odobril neposredno oddajo ali prekomerno podaljšanje pogodb in je zanje menil, da so zakonite in pravilne, prišlo do drugačnega zaključka v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo;

20.  je seznanjen, da je inštitut vzpostavil postopke notranjih kontrol, namenjene zagotavljanju ustreznega obvladovanja tveganj v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo osnovnih transakcij, vključno s predhodnim preverjanjem, posebnimi predhodnimi ukrepi, ki se uporabljajo za transakcije v zvezi z nepovratnimi sredstvi, in naknadnim preverjanjem;

21.  ugotavlja, da so bila v letu 2016 zabeležena tri poročila o izrednih primerih in 12 dogodkov neskladnosti v skupni vrednosti 5.654.245 EUR (v primerjavi s 7.140.586 EUR v letu 2015); vendar ugotavlja, da se je znesek 5.500.000 EUR, ki predstavlja 99,7 % skupne vrednosti, nanašal na en sam dogodek, in sicer upravno zamudo v zvezi s pravno podlago, ki je bila v letu 2016 popravljena; priznava, da je inštitut za odpravo slabosti v zvezi z notranjimi kontrolami, navedenih v poročilih o izrednih primerih in dogodkih neskladnosti, zabeleženih med letom 2016, uvedel blažilne ukrepe, tako da na primer stalno posodablja in izboljšuje svoje finančne tokove, postopkovne delovne procese, kontrolne sezname in spremne liste;

Strategija za boj proti goljufijam

22.  ugotavlja, da je inštitut razvil strategijo za boj proti goljufijam za obdobje 2015–2017, ki vključuje notranjo anketo med zaposlenimi o poznavanju področja boja proti goljufijam, primerjalno analizo ozaveščenosti na področju boja proti goljufijam in obvezno interno usposabljanje o boju proti goljufijam, ter da je bilo izvedeno letno ocenjevanje v zvezi s primeri nasprotja interesov, v katerih se lahko znajdejo člani upravnega odbora inštituta, v zvezi s tem pa so bili določeni in po potrebi izvedeni tudi blažilni ukrepi;

Notranja revizija

23.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo aprila 2016 opravila revizijo v povezavi s prehodom na program Obzorje 2020, v okviru katere je obravnavala pravni prehod na pravila in predpise programa Obzorje 2020 ter nepovratna sredstva za zagon podjetja, zagotovljena obema SZI iz drugega vala, določenima leta 2014; ugotavlja, da je bilo decembra 2016 izdano končno revizijsko poročilo s tremi priporočili, od katerih pa nobeno ni bilo kritično; ugotavlja, da je inštitut omenjena priporočila sprejel ter pripravil akcijski načrt, ki ga bo izvedel v letu 2017;

24.  ugotavlja, da je upravni odbor inštituta odobril letni revizijski načrt za leto 2016, ki ga je predlagala skupina za notranjo revizijo; ugotavlja, da je skupina za notranjo revizijo leta 2016 izvedla tri naloge, vključno z revizijo informacijske tehnologije, svetovanjem o morebitnem povečanju učinkovitosti na področju upravljanja človeških virov in nadaljnjim spremljanjem preteklih nalog svetovanja; ugotavlja, da je skupina za notranjo revizijo leta 2016 izdala 41 novih priporočil, od tega jih je bilo osem označenih kot zelo pomembnih, 11 kot pomembnih in 22 kot zaželenih, ter da je vodstvo inštituta sprejelo vsa priporočila, izdana na podlagi nalog, ki jih je skupina izvedla v letu 2016;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov, preglednost in demokracija

25.  je seznanjen, da je trenutno v pripravi politika inštituta glede prijavljanja nepravilnosti, ki bo poslana Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov v predhodno preverjanje, preden jo bo sprejel upravni odbor inštituta; poleg tega ugotavlja, da bo v okviru te politike vzpostavljen kanal, prek katerega bo mogoče podati anonimno interno prijavo; poziva inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o svojem napredku v zvezi s tem;

26.  je seznanjen, da je inštitut v juliju 2017 sprejel novo politiko izbora neodvisnih zunanjih strokovnjakov, ki je osredotočena na izvajanje člena 89 Uredbe (EU) št. 1271/2013(2) glede virov za izbor in obravnavanje priporočil ter določa merila glede nasprotja interesov;

27.  ugotavlja, da bo inštitut v okviru svojega letnega delovnega programa za leto 2018 vzpostavil podrobno in proaktivno politiko preglednosti v zvezi s stiki z deležniki; poziva inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku v zvezi s tem;

28.  pozdravlja organizacijo internih usposabljanj, med drugim o etiki in integriteti, preprečevanju in odkrivanju goljufij, vodenju projektov, ključnih kazalnikih uspešnosti ter o programu Obzorje 2020 v zvezi s finančnim poslovodenjem in revizijo;

29.  obžaluje, da inštitut ne objavlja zapisnikov sestankov svojega upravnega odbora; poziva inštitut, naj spremeni svojo politiko glede tega;

Druge pripombe

30.  ugotavlja, da je Računsko sodišče leta 2016 objavilo dve posebni poročili, ki zadevata inštitut: Posebno poročilo št. 4/2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo mora spremeniti svoje izvedbene mehanizme in elemente svoje zasnove, da bi dosegel pričakovani učinek, ki je bilo objavljeno 14. aprila 2016, in Posebno poročilo št. 12/2016: Uporaba nepovratnih sredstev v agencijah: ni vedno ustrezna ali dokazljivo uspešna, ki je bilo objavljeno 21. aprila 2016; z zadovoljstvom ugotavlja, da so bili sprejeti ukrepi za izvajanje priporočil Računskega sodišča;

31.  je seznanjen, da je Komisija sprva načrtovala, da bo inštitut postal finančno avtonomen do leta 2010; ugotavlja tudi, da je inštitut junija 2011 postal deloma finančno avtonomen, saj Generalni direktorat Komisije za izobraževanje in kulturo še nadalje vnaprej odobrava transakcije, povezane z nepovratnimi sredstvi, in javna naročila, vredna več kot 60.000 EUR; je seznanjen, da je inštitut zaprosil Komisijo, naj ponovno sproži postopek za njegovo polno finančno avtonomijo; poleg tega je seznanjen, da je Komisija maja 2016 pripravila načrt in časovni razpored postopka ter da je inštitut oktobra 2016 Komisiji predložil izpolnjeno samooceno; poziva inštitut, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku;

32.  ugotavlja, da je Komisija, da bi zagotovila usklajenost med telesi, ki izvajajo program Obzorje 2020, ustanovila skupni podporni center, ki vključuje pravno službo, orodja IT, upravljanje nepovratnih sredstev ter razširjanje in izkoriščanje raziskovalnih rezultatov; je pa seznanjen, da inštitut nima neposrednega dostopa do podpornega centra in zanj za vsak primer posebej potrebuje odobritev matičnega generalnega direktorata Komisije; priznava, da ta omejitev vpliva na učinkovitost operacij inštituta;

o
o   o

33.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 18. aprila 2018(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 84, 17.3.2017, str. 205.
(2) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0133.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov