Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2154(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0103/2018

Predkladané texty :

A8-0103/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.45

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0150

Prijaté texty
PDF 465kWORD 56k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre lieky (EMA)
P8_TA(2018)0150A8-0103/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016 (2017/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0064/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky(4), a najmä na jeho článok 68,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0103/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 142.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 142.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016 (2017/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0064/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky(4), a najmä na jeho článok 68,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0103/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 142.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 142.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016 (2017/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0103/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 308 422 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje nárast o 0,1 %;

C.  keďže agentúra je financovaná z poplatkov, pričom v roku 2016 pochádzalo 89,34 % jej príjmov z poplatkov od farmaceutických podnikov za poskytované služby, 5,49 % z rozpočtu Únie na financovanie rôznych činností v oblasti verejného zdravia a harmonizácie a 5,01 % z vonkajších pripísaných príjmov;

D.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „sprava Dvora audítorov“)vyhlásil, že získal primerané ubezpečenie o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  so znepokojením konštatuje, že niektoré pripomienky Dvora audítorov z absolutória za rok 2014 ešte stále nie sú označené ako „dokončené“, najmä pokiaľ ide o hodnotenie nedostatkov v kontrole riadenia, poskytovanie vhodných informácií o dohľade nad liekmi členským štátom a širokej verejnosti; vyzýva agentúru, aby v roku 2018 čo najskôr dokončila nápravné opatrenia a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložila správu o ich vykonávaní;

Pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky

2.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov vykazovanie pracovných postupov v súvislosti so záväzkami a ich čerpaním nie je od zavedenia nového počítačového účtovného systému v roku 2011 dostatočne transparentné; vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci bola agentúra na tento problém opakovane upozornená, neprijala žiadne nápravné opatrenia; berie na vedomie vysvetlenie agentúry, že „[agentúra] v súlade s odporúčaniami Dvora audítorov v súčasnosti pracuje na zvýšení funkčnosti svojho finančného systému“; vyzýva agentúru, aby v roku 2018 čo najskôr vykonala nápravné opatrenia a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložila správu o ich vykonávaní;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

3.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra uzavrela dohody o firemnej sadzbe s 25 hotelmi v Londýne bez použitia postupu verejného obstarávania na poskytovanie ubytovania pre expertov; konštatuje, že platby šiestim hotelom v roku 2016 prekročili prah, nad ktorý sa podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách už vyžaduje verejná alebo užšia súťaž; s poľutovaním konštatuje, že šesť dohôd o firemnej sadzbe a s nimi súvisiace platby v roku 2016 v približnej výške 2 100 000 EUR sú preto nezrovnalosťou; konštatuje, že podľa odpovede agentúry ona určí a bude realizovať riešenie, pokiaľ ide o rezervácie hotelov v období 2017 – 2018; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní tohto riešenia;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 96,30 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 2,25 %; konštatuje tiež, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 85,51 %, čo predstavuje zníženie o 1,58 %;

5.  zdôrazňuje, že agentúra nebola oprávnená vytvárať si rezervu na nepredvídané výdavky z dôvodu brexitu;

Záväzky a prenosy

6.  konštatuje, že Dvor audítorov nevydal žiadne konkrétne pripomienky, pokiaľ ide o prenosy agentúry; okrem toho konštatuje, že agentúra v plnej miere dodržiavala príslušné finančné pravidlá a kľúčové ukazovatele výkonnosti pre prenesené sumy, v dôsledku čoho prenosy v hlave I predstavovali 0,86 %, v hlave II 7,93 % a v hlave III 25,86 %;

7.  poukazuje na skutočnosť, že prenosy sú často čiastočne alebo plne odôvodnené viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, ani nevyhnutne byť v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, a to najmä vtedy, ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Presuny

8.  s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti agentúry zostala úroveň a povaha presunov v roku 2016 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel; na základe informácií agentúry konštatuje, že počas roka 2016 agentúra uskutočnila 12 presunov v celkovej výške 9 268 000 EUR, čo predstavuje 3 % konečných rozpočtových prostriedkov; konštatuje, že presunuté výdavkové rozpočtové prostriedky boli predovšetkým potrebné na pokrytie zvýšených výdavkov na vývoj IT, zvýšených rozpočtových prostriedkov pre spravodajcov a dohľad nad liekmi a zníženie rozpočtových prostriedkov nastalo v prípade výdavkov hradených najmä v librách;

Verejné obstarávanie a personálna politika

9.  konštatuje, že v pláne pracovných miest agentúry bolo k 31. decembru 2016 rovnako ako v roku 2015 obsadených 587 miest (zo 602 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie); konštatuje, že agentúra okrem toho zamestnávala 36 (v ekvivalentoch plného pracovného času) vyslaných národných expertov, 143 zmluvných zamestnancov, 59 dočasných zamestnancov a 148 konzultantov;

10.  konštatuje s poľutovaním, že pokiaľ ide o počet všetkých obsadených pracovných miest (vrátane zmluvných zamestnancov) k 31. decembru 2016, nebolo dosiahnuté vyvážené zastúpenie mužov a žien, keďže pomer bol 69 % žien k 31 % mužov; poznamenáva však, že 14 z 29 (48 %) členov jej vyššieho manažmentu tvoria ženy; vyzýva agentúru, aby otázku rodovej vyváženosti zohľadnila pri prijímaní nových zamestnancov a aby orgán udeľujúci absolutórium v priebehu nasledujúceho postupu udeľovania absolutória informovala o pokroku dosiahnutom na konci kalendárnych rokov 2017 a 2018;

11.  konštatuje, že v roku 2016 zamestnanci agentúry čerpali pracovné voľno zo zdravotných dôvodov v priemere 7,9 pracovných dní; s uspokojením konštatuje, že agentúra zriadila skupinu v oblasti zdravia a bezpečnosti na konzultácie so zamestnancami; poskytuje svojim pracovníkom možnosti zdravého stravovania v jedálňach agentúry a prispela ročnou sumou vo výške 31 108,33 GBP na klub športu a voľného času, ktorý organizuje aktivity, ako sú letné a vianočné večierky; a tiež má deväť klubov športu a voľnočasových aktivít v oblasti výtvarného umenia, literatúry, filmu, divadla, basketbalu, futbalu, horských športov, severskej chôdze (nordic walking) a volejbalu;

12.  s uspokojením konštatuje, že agentúra má zavedenú politiku na ochranu ľudskej dôstojnosti a boja proti akejkoľvek forme psychického alebo sexuálneho obťažovania; konštatuje, že agentúra má aj miesta na počúvanie (dôverní poradcovia) pre zamestnancov, ktorí môžu neformálne vyjadriť svoje starosti; konštatuje, že v roku 2016 nedošlo k žiadnemu prípadu obťažovania;

13.  konštatuje, že agentúra nedisponuje žiadnymi služobnými vozidlami;

14.  konštatuje, že podľa výsledkov prieskumu obsadenia pracovných miest vykonaného v roku 2015 nastalo ďalšie zlepšenie v porovnaní s rokom 2013; podotýka však, že k zisteným pretrvávajúcim problémom patrí spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami, objektívnosť rozhodovacích procesov a dôvera voči vyššiemu manažmentu; konštatuje, že špecializovaná skupina navrhla osem zlepšovacích opatrení zameraných na tri oblasti; berie na vedomie, že šesť návrhov výkonná rada schválila, pričom tri z nich sú už vo fáze vykonávania (databáza vnútornej mobility, informačné listy na oznamovanie rozhodnutí, pravidelné stretnutia tímov) a ďalšie tri návrhy sú naplánované (360° spätná väzba, plán komunikácie s pracovníkmi, lepšia podpora pre priamych nadriadených); vyzýva agentúru, aby o vykonávaní týchto opatrení informovala orgán udeľujúci absolutórium;

15.  poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov agentúra prešla od roku 2014 dvoma veľkými reorganizáciami vrátane interného prerozdelenia pozícií vyššieho a stredného manažmentu; ďalej konštatuje, že zmena zaradenia kľúčových zamestnancov v oblasti IT a administratívy nebola úspešná a vážne ohrozila stabilitu agentúry a jej činnosti; konštatuje však, že podľa názoru agentúry nestabilita vznikla v dôsledku organizačných zmien, ktorých cieľom bolo zvýšenie prevádzkovej efektívnosti a zlepšenie v dosahovaní strategických cieľov a ktoré takisto podporila správna rada agentúry; okrem toho poznamenáva, že agentúra nemá zavedený systém na analýzu dostupnosti kvalifikácií, identifikáciu chýbajúcich kvalifikácií a prijímanie a prideľovanie vhodných zamestnancov; vyzýva agentúru, aby týmto otázkam venovala osobitnú pozornosť, zlepšila riadenie ľudských zdrojov a informovala o tom orgán udeľujúci absolutórium;

16.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že v prípade agentúr financovaných z poplatkov, ako je táto, viedli škrty počtu zamestnancov v minulých rokoch k zníženiu počtu pracovníkov na plnenie úloh, ktoré sú v skutočnosti financované z poplatkov žiadateľov, a nie z rozpočtu Únie; domnieva sa, že k tomu došlo bez zohľadnenia zvýšenej pracovnej záťaže v dôsledku zvýšenia počtu žiadostí a zodpovedajúceho zvýšenia príjmov z poplatkov uhrádzaných žiadateľmi za poskytnuté služby, čo mohlo umožniť zvýšenie počtu zamestnancov bez akéhokoľvek vplyvu na rozpočet Únie; konštatuje, že potreba ďalších zamestnancov a rozpočtových prostriedkov bude pre agentúru osobitne naliehavá vo fáze prípravy a sťahovania do nového sídla v rokoch 2018 – 2020, pričom bude v tomto období musieť naďalej plniť svoje hlavné úlohy v oblasti verejného zdravia a zároveň aj ďalšie úlohy súvisiace so samotným sťahovaním;

17.  poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov agentúra od začiatku projektov v kritickej miere závisí od externých subjektov, no nemá zavedenú politiku prizývania konzultantov; s poľutovaním konštatuje, že problémy týkajúce sa kvality zistené pri preberaní výsledkov si vyžadovali nápravu, pričom dodatočné náklady znášala agentúra; vyzýva agentúru, aby lepšie využívala vlastné zdroje a snažila sa obmedziť závislosť od externých odborníkov; aby pripravila a zaviedla vhodnú politiku na využívanie externých konzultantov a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložila správu o jej vykonávaní;

18.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov v roku 2014 Komisia v mene viac než 50 inštitúcií a orgánov Únie (vrátane agentúry) podpísala rámcovú zmluvu s jedným dodávateľom na nákup softvéru, licencií a poskytovanie súvisiacej údržby IT a poradenstva; konštatuje, že tento rámcový dodávateľ koná ako sprostredkovateľ medzi agentúrou a dodávateľmi, ktorí môžu uspokojiť potreby agentúry; berie na vedomie, že za tieto sprostredkovateľské služby má rámcový dodávateľ nárok na províziu 2 až 9 % z ceny svojich dodávateľov; poznamenáva, že v roku 2016 dosiahli celkové platby rámcovému dodávateľovi hodnotu 8 900 000 EUR; konštatuje s poľutovaním, že agentúra nekontrolovala ceny a zvýšenia účtované k ponukám dodávateľov a vo faktúrach vystavených rámcovému dodávateľovi sústavne; konštatuje však, že v nadväznosti na zistenia Dvora audítorov v októbri 2017 agentúra vec prešetrila, na základe čoho dodávateľ svoju chybu uznal a agentúre má vrátiť približne 12 000 EUR; konštatuje tiež, že od októbra 2017 agentúra zaviedla konkrétne interné usmernenie; uvedené usmernenie ukladá sústavné kontroly kategórie produktov a príslušných navýšení každej ponuky od Comparexu v hodnote nad 60 000 EUR;

19.  konštatuje, že schvaľovanie žiadostí o povolenie na uvedenie na trh vychádza z troch kritérií: účinnosti, kvality a bezpečnosti; odporúča doplnenie štvrtého kritéria: pridanej terapeutickej hodnoty ATV, ktorá liek porovnáva s najlepším dostupným liekom a nie s placebom;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

20.  konštatuje, že revidovaná politika posudzovania konkurujúcich záujmov členov správnej rady nadobudla účinnosť 1. mája 2016 a bola ďalej revidovaná v októbri 2016; na základe informácií agentúry berie na vedomie, že vykonávanie revidovanej politiky v súčasnosti zahŕňa hodnotenie ex ante, ktoré sa vykonáva s cieľom porovnať údaje uvedené v každom novom vyhlásení s údajmi v predchádzajúcom vyhlásení a s údajmi v životopise každého člena správnej rady;

21.  víta skutočnosť, že mená členov, ktorí oznámili protichodné záujmy, ktoré by mohli ovplyvniť ich nestrannosť v súvislosti s konkrétnymi bodmi programu, sú zaznamenané v zápisnici a že to môže znamenať určité obmedzenia týkajúce sa ich účasti na zasadnutí rady;

22.  s uspokojením konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch všetkých členov správnej rady boli zverejnené na webovom sídle agentúry; konštatuje, že v roku 2016 sa nezačalo žiadne konanie s členmi správnej rady pre porušenie dôvery;

23.  konštatuje, že etický kódex agentúry rozširuje požiadavku nestrannosti a povinnosť každoročne predkladať vyhlásenie o záujmoch na všetkých zamestnancov agentúry vrátane dočasných zamestnancov, zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov, prechodných zamestnancov, hosťujúcich odborníkov a stážistov; konštatuje, že rozhodnutie týkajúce sa posudzovania vyhlásení o záujmoch zamestnancov agentúry a kandidátov pred prijatím do zamestnania bolo revidované v dôsledku preskúmania politiky týkajúcej sa vyhlásení o záujmoch členov vedeckého výboru a odborníkov, ako aj politiky posudzovania protichodných záujmov členov správnej rady, a nadobudlo účinnosť 1. januára 2017;

24.  konštatuje, že zmena sídla agentúry by mohla viesť k výpovediam jej zamestnancov; vyzýva preto agentúru, aby v každom prípade zabezpečila prísne uplatňovanie tzv. pravidla otáčacích dverí;

25.  konštatuje, že útvar agentúry pre boj proti podvodom realizoval cielené opatrenia uvedené v stratégii agentúry pre boj proti podvodom na rok 2016; všetci zamestnanci boli požiadaní, aby sa zúčastnili na elektronickom vzdelávacom kurze agentúry o otázkach súvisiacich s bojom proti podvodom, ktorý celý interne pripravil útvar pre boj proti podvodom;

26.  berie na vedomie, že agentúra v novembri 2014 prijala usmernenia Komisie o internom oznamovaní nekalých praktík; víta skutočnosť, že správna rada agentúry v marci 2017 prijala politiku v súvislosti s informáciami z vonkajších zdrojov o otázkach v rámci jej právomocí (t. j. pravidlá oznamovania nekalých praktík zvonka);

27.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že v roku 2016 nezaznamenala žiadne prípady oznámenia nekalých praktík z interných zdrojov a že jej bolo doručených 18 oznámení z vonkajších zdrojov o údajných nezrovnalostiach regulačnej povahy s potenciálne negatívnym vplyvom na verejné zdravie; konštatuje, že agentúra prijala opatrenia na základe každého z týchto oznámení, ale nezistila žiadne znepokojivé skutočnosti ohľadom bezpečnosti/efektívnosti, ktoré by si vyžadovali prijatie konkrétnych regulačných opatrení;

28.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich utajenie a poskytovať im potrebnú podporu a poradenstvo;

29.  konštatuje, že v roku 2016 agentúra dostala 823 žiadostí o prístup k dokumentom, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 20 % ; berie na vedomie, že agentúra odpovedala na 678 žiadostí a udelila plný prístup na základe 542 žiadostí, v prípade 17 žiadostí poskytla len čiastočný prístup a 44 žiadostí zamietla; konštatuje, že podľa agentúry dôvodom zamietnutia 21 žiadostí o prístup k dokumentom bola ochrana obchodných záujmov; vyzýva agentúru, aby zabezpečila, že pri rozhodovaní o obmedzení prístupu k dokumentom z dôvodu ochrany obchodných záujmov budú s maximálnou vážnosťou zvažované aj záujmy Únie a jej občanov v oblasti zdravia;

30.  konštatuje s poľutovaním, že zverejnenie nového prístupu agentúry zameraného na transparentnosť na účely konzultácie s verejnosťou bolo pozastavené z dôvodu potreby uprednostniť pripravenosť agentúry na brexit;

Hlavné úspechy

31.  víta hlavné úspechy, ktoré agentúra zaznamenala v roku 2016, a to:

   agentúra splnila svoje zákonné povinnosti, pokiaľ ide o podporu inovácií, schvaľovanie liečiv a dohľad nad nimi, čím podporovala a ochraňovala verejné zdravie;
   agentúra ako prvý regulátor na svete začala zverejňovať klinické údaje, ktoré sú základom žiadosti o povolenie uviesť na trh nový liek;
   agentúra zaviedla PRIME (prioritné lieky), nový plán posilňovania regulačnej podpory s cieľom optimalizovať vývoj liekov, ktoré reagujú na nenaplnené potreby pacientov;
   agentúra spolu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín preskúmala opatrenia na zníženie používania antimikrobiálnych látok u zvierat určených na produkciu potravín a vydala spoločné vedecké stanovisko;

Vnútorné kontroly

32.  berie na vedomie, že agentúra vypracovala udržateľný postup na identifikáciu, posudzovanie a riadenie rizík v celej organizácii, aby zabezpečila dosahovanie jej kľúčových cieľov; konštatuje, že žiadne zo zistených rizík nebolo považované za kritické a žiadne z nich sa v roku 2016 neprejavilo;

33.  konštatuje, že účinnosť noriem vnútornej kontroly agentúry bola posúdená prostredníctvom interného dotazníka určeného vedeniu agentúry; berie na vedomie, že posúdenie dospelo k záveru, že zavedený systém je vo všeobecnosti v súlade s normami, čo agentúre poskytlo primerané ubezpečenie, pokiaľ ide o spoľahlivosť prostredia vnútornej kontroly, a to napriek tomu, že upozornilo na tri oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie; konkrétne ide o prideľovanie pracovníkov a mobilitu, ciele a ukazovatele výkonnosti a prevádzkovú štruktúru; konštatuje, že boli prijaté opatrenia s cieľom ďalej zvyšovať efektívnosť a uplatňovanie uvedených noriem a že bol vypracovaný akčný plán na nápravu v uvedených oblastiach, ktorý sa má vykonávať v roku 2017; vyzýva agentúru, aby o vykonávaní tohto akčného plánu informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Vnútorný audit

34.  konštatuje, že 10 odporúčaní označených ako „veľmi dôležité“, ako to vyplýva z auditov oddelenia vnútorného auditu agentúry, nebolo k 31. decembru 2015 ešte vykonaných; konštatuje, že nie sú nedoriešené žiadne odporúčania rozhodujúceho významu; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o opatreniach prijatých na uskutočnenie nevykonaných odporúčaní označených ako „veľmi dôležité“;

35.  s uspokojením konštatuje, že k 31. decembru 2016 neboli nevykonané žiadne odporúčania útvaru Komisie pre vnútorný audit označené ako „rozhodujúceho významu“ alebo „veľmi dôležité“;

Ďalšie pripomienky

36.  konštatuje najmä, že agentúra bude počas prechodného obdobia a sťahovania v rokoch 2018 – 2020 mať zvýšenú pracovnú záťaž a ďalšie rozpočtové potreby v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie; vyzýva Komisiu, aby na toto obdobie poskytla dostatočné personálne a rozpočtové zdroje s cieľom zabezpečiť, aby agentúra mohla aj naďalej účinne plniť svoje úlohy a začať vykonávať všetky činnosti potrebné na prípravu sťahovania v roku 2019; okrem toho navrhuje, aby agentúra bola oprávnená – v medziach právnych predpisov a v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia – zachovať si rozpočtovú rezervu z príjmov z poplatkov, aby mohla reagovať na nepredvídané náklady a nepriaznivé kolísanie výmenného kurzu, ktoré môžu nastať v roku 2018 alebo neskôr;

37.  zdôrazňuje, že je potrebné urýchliť postup pre vydanie stavebného povolenia podľa článku 88 rámcového nariadenia agentúry o rozpočtových pravidlách, aby sa zabránilo akémukoľvek oneskoreniu začiatku výstavby nových priestorov agentúry v Amsterdame;

38.  víta misiu Európskeho parlamentu do Amsterdamu do dočasného a budúceho sídla agentúry s cieľom získať aktuálne informácie o dvojnásobnom sťahovaní a napredovaní realitného projektu a zdôrazňuje úlohu Európskeho parlamentu v procese rozhodovania o novom ústredí;

39.  v súvislosti s blížiacim sa sťahovaním agentúry do Amsterdamu a potrebou zabezpečiť, aby čo najviac zamestnancov v agentúre ostalo, podporuje široký výklad článku 12 ods. 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, čím sa výkonnému riaditeľovi umožní, aby v agentúre do 29. marca 2019 i neskôr ako zamestnancov udržal čo najvyšší počet britských štátnych príslušníkov;

40.  konštatuje, že pre dve agentúry so sídlom v Londýne Dvor audítorov zaradil do správy bod, v ktorom zdôrazňuje súvislosť s rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie; konštatuje, že vzhľadom na rozhodnutia o budúcom sídle agentúry a skutočnosť, že nájomná zmluva neobsahuje ustanovenia o ukončení nájmu pred uplynutím jej platnosti, zverejnila agentúra vo svojich finančných výkazoch odhad nájomného za zostávajúcu dobu prenájmu od roku 2017 do roku 2039 vo výške 448 000 000 EUR ako podmienený záväzok; naliehavo vyzýva Komisiu, aby prevzala zodpovednosť za tento absurdne vysoký záväzok a aby spolu s agentúrou rokovali s prenajímateľom o prijateľnej dohode; okrem toho poznamenáva, že výška podmienených záväzkov súvisiacich s ďalšími nákladmi spojenými so sťahovaním, napríklad so sťahovaním zamestnancov s rodinami, opatreniami na zmiernenie potenciálnej straty internej odbornosti a externej odbornosti osôb a subjektov so sídlom v Spojenom kráľovstve a súvisiace riziko pre kontinuitu činností sa ešte len majú vyčísliť; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o aktualizovanom odhade nákladov na sťahovanie tak, aby obsahoval záväzky súvisiace so súčasnými priestormi;

41.  poukazuje na to, že podľa správy Dvora audítorov bolo 95 % rozpočtu agentúry na rok 2016 financovaných z poplatkov farmaceutických spoločností a 5 % z finančných prostriedkov Únie; zdôrazňuje, že financovanie zo strany farmaceutických spoločností sa v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 zvýšilo a je znepokojený vplyvom tohto odvetvia na agentúru, ako aj touto závislosťou;

42.  konštatuje, že posúdenie rizík súvisiacich s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie samostatne vykonala pracovná skupina agentúry pre pripravenosť na riadne fungovanie a premiestnenie (pracovná skupina ORP), ktorá bola zriadená s cieľom zabezpečiť, aby bola agentúra pripravená na rôzne scenáre vývoja po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie; konštatuje, že v roku 2016 sa pracovná skupina zamerala na posúdenie vplyvu na agentúru vrátane riadenia príprav súvisiacich s podporou pre zamestnancov a delegátov, s finančnými záležitosťami, otázkami bezpečnosti a infraštruktúrou v prípade premiestnenia do inej krajiny; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o opatreniach prijatých na riešenie tejto výzvy;

43.  na základe správy o nadväzných opatreniach berie na vedomie, že pracovná skupina ORP oficiálne vyhlásila, že všetky náklady na predčasný odchod z Londýna a premiestnenie agentúry do nového hostiteľského členského štátu bude musieť znášať vláda Spojeného kráľovstva; okrem toho berie na vedomie, že agentúra ako nájomca s pomocou právnych poradcov a poradcov v oblasti nehnuteľností, ktorí majú sídlo v Spojenom kráľovstve, zatiaľ analyzuje všetky možnosti a zároveň sleduje rokovania medzi Úniou a vládou Spojeného kráľovstva;

44.  konštatuje, že v súlade so správou Dvora audítorov sa nariadením (ES) č. 726/2004(2) vyžaduje vykonanie externého hodnotenia agentúry a jej činností Komisiou každých desať rokov; poznamenáva, že posledná hodnotiaca správa bola vydaná v roku 2010; súhlasí s poznámkou Dvora audítorov, že takéto dlhé obdobie zainteresovaným stranám nezaisťuje včasnú spätnú väzbu o výkonnosti; na základe informácií agentúry berie na vedomie, že Komisia v súčasnosti pripravuje ďalšie hodnotenie, ktoré sa má vykonať v období 2017 – 2018;

45.  opätovne pripomína dôležitú úlohu, ktorú agentúra zohráva pri ochrane a podpore verejného zdravia a zdravia zvierat tým, že posudzuje lieky na humánne a veterinárne použitie a vykonáva nad nimi dohľad;

46.  poznamenáva, že v roku 2016 agentúra odporučila udeliť povolenie na uvedenie na trh v prípade 92 nových liekov (81 na humánne a 11 na veterinárne účely), ktoré obsahujú 33 nových aktívnych látok (27 v prípade liekov na humánne a 6 na veterinárne účely); zdôrazňuje, že tieto látky predtým v Únii nikdy neboli povolené v lieku a ich chemická štruktúra nie je príbuzná so žiadnou inou povolenou látkou;

47.  víta spustenie webovej stránky s klinickými údajmi v októbri 2016, ktorá predstavuje dôležitý krok k vyššej transparentnosti; konštatuje, že webová stránka poskytuje prístup ku klinickým správam k novým liekom na humánne účely povoleným v Únii; konštatuje, že agentúra je prvým regulačným orgánom na svete, ktorý poskytuje taký rozsiahly prístup ku klinickým údajom;

o
o   o

48.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 443, 29.11.2016, s. 4.
(2) Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia