Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2150(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0081/2018

Внесени текстове :

A8-0081/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.46

Приети текстове :

P8_TA(2018)0151

Приети текстове
PDF 571kWORD 55k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
P8_TA(2018)0151A8-0081/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година (2017/2150(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0060/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании(4), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0081/2018),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 150.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 150.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година (2017/2150(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0060/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании(4), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0081/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 150.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 150.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година (2017/2150(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0081/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 15 421 357 EUR, което представлява намаление с 16,73% спрямо 2015 г.; като има предвид, че бюджетът на Центъра се осигурява основно от бюджета на Съюза;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Центъра за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Института са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Проследяване на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2015 година

1.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2012 г. Центърът е подписал рамков договор, съгласно който максималният размер за сключване на конкретни договори е фиксиран на 250 000 EUR, и този таван е бил посочен в обявлението за поръчка; отбелязва със загриженост, че Центърът не е спазил този таван; отбелязва освен това, че до края на 2015 г. общият размер на извършените по този договор плащания възлиза на 382 181 EUR, т. е. има превишаване на тавана с 50%; посочва, че плащанията, които са направени над максималния допустим размер, показват, че процедурата на Центъра за наблюдение на рамкови договори следва да бъде подобрена; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно етапа на изпълнение на корективните действия, които понастоящем са отбелязани като „текущи“, и относно бъдещи подобрения в наблюдението на рамковите договори;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

2.  отбелязва, че според доклада на Палатата за два рамкови договора с максимална стойност 135 000 EUR и 650 000 EUR един от служителите на Центъра е действал като оправомощен разпоредител с бюджетни кредити при назначаването на комисия за оценка, при вземането на решения и при подписването на договорите; отбелязва обаче, че предоставените от разпоредителя с бюджетни кредити правомощия са ограничени до 130 000 EUR и не се отнасят изрично до рамкови договори; отбелязва, че според отговора на Центъра максималните стойности на двата рамкови договора показват общата кумулативна сума на конкретните договори, които вероятно ще бъдат сключени за тяхното изпълнение; отбелязва със задоволство, че Центърът ще прецизира решението си за правомощията на разпоредителя с бюджетни кредити, за да се определят по-изрично действията, обхванати от тези правомощия;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година степента на изпълнение на бюджета е 99,95%, което представлява увеличение с 0,12% спрямо 2015 г., и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 95,64%, което представлява намаление с 1,71% спрямо 2015 г.; отбелязва със задоволство, че високото общо равнище на бюджетните кредити за поети задължения показва своевременното поемане на бюджетни задължения;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва, че равнището на пренесените за 2016 г. бюджетни кредити, за които са поети задължения, възлиза на 671 266 EUR (4,36%);

5.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, особено ако са предварително планирани и са съобщени на Палатата;

Обществени поръчки

6.  отбелязва, че Центърът е приложил нов план за възлагане на обществени поръчки, който е осъществен успешно в тясно сътрудничество с всички отдели; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на този план;

7.  отбелязва, че Центърът е участвал в среща на мрежата от служители на агенциите за обществени поръчки, за да обмени опит с цел да продължи да прилага мерки за рационализиране и оптимизиране на обявяването на тръжни процедури и други финансови процеси;

Политика относно персонала

8.  отбелязва, че според резултатите от прегледа на персонала на Центъра през 2016 г. 69,75% от личния състав имат оперативни функции, 20,17% имат административни и координационни функции, а функциите на 10,08% са считани за неутрални;

9.  отбелязва, че според щатното разписание към 31 декември 2016 г. са били заети 73 длъжности (от общо 79 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза) в сравнение със 74 длъжности през 2015 г.; отбелязва със задоволство, че въз основа на броя на всички заети длъжности към 31 декември 2016 г. е постигнат баланс между половете, тъй като съотношението е 53,47% жени и 46,53% мъже;

10.  подчертава, че равновесието между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката на Центъра относно персонала и че бюджетът, изразходван за дейности в областта на благосъстоянието, възлиза на приблизително 100 EUR на служител, което се равнява на един ден; отбелязва, че всеки служител е ползвал средно по 8,54 дни отпуск по болест;

11.  оценява факта, че Центърът вече е приел политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; приканва Центъра да организира сесии за обучение с цел повишаване на осведомеността на служителите;

12.  отбелязва със задоволство факта, че Центърът не е получавал никакви жалби, срещу него не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи, свързани с назначаването или уволнението на служители, през 2016 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

13.  отбелязва, че декларацията за интереси на директора на Центъра е публикувана на уебсайта на Центъра; призовава Центъра да публикува повече декларации за интереси на своя уебсайт;

14.  отбелязва, че управителният съвет е приел политиката на Центъра за борба с измамите, която следва методологията, изготвена от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) с цел направляване на децентрализираните агенции, и допълва мерките, които вече са предприети от Центъра по този въпрос, по-специално правилата относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, инициативите за повишаване на осведомеността относно етиката на служителите, правилата относно подаръците и гостоприемството, предлагани от трети страни, и насоките за сериозните нарушения и сигнализирането за нередности;

15.  изразява необходимостта от установяване на независим орган за разкриване, консултации и сезиране с достатъчни финансови ресурси, който да помага на лицата, сигнализиращи за нередности, да използват правилните канали за разкриване на информация относно възможни нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвет;

Основни постижения

16.  приветства трите основни постижения, посочени от Центъра за 2016 г., а именно:

   приемането на първия му дългосрочен план: стратегията на ЕЦМНН за 2025 г.;
   въвеждането на подходящи механизми за успешно ръководство на организацията през един преходен период, като същевременно се постига по-нататъшен напредък по нейната мисия;
   стартирането на три водещи публикации: пакета „Европейски доклад за наркотиците за 2016 г.“, съвместния доклад на ЕЦМНН и Европол, озаглавен „Доклад за пазарите на наркотици в ЕС за 2016 г.“, и доклада относно проекта за проучване на употребата на алкохол и други наркотици в европейските училища за 2015 г.;

Вътрешен одит

17.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата, в своя одитен доклад от януари 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) посочва острата нужда да се подобри управлението на ИТ проектите на Центъра; изразява загриженост също така, че IAS заключава по-специално, че липсва обща дългосрочна стратегическа визия за ИТ системите, които поддържат основните оперативни процеси на Центъра, че неговата методология за управление на ИТ проекти е само частично адаптирана към нуждите му, както и че процесът за управление на изискванията за системата е незадоволителен; отбелязва, че Центърът и Службата за вътрешен одит са се споразумели относно план за предприемане на корективни действия; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък;

18.  отбелязва, че в съответствие с насоките, установени в нейния стратегически план за вътрешен одит за периода 2016—2018 г., Службата за вътрешен одит (IAS) извърши през септември 2016 г. „Ограничен преглед на непрекъснатостта на работата в ЕЦМНН“; отбелязва, че в един свързан с това проект на доклад са направени три препоръки на вътрешния одитор, класифицирани като „важни“, обхващащи въпроси относно анализа на въздействието върху дейността, обучението и повишаването на осведомеността и списъка на критичните записи; отбелязва, че ще бъде изготвен план за действие за изпълнение на трите препоръки, след като бъде получен окончателният доклад за непрекъснатостта на работата в Центъра; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на този план за действие;

19.  насърчава ангажимента на Центъра да предостави по-добър достъп до своите данни на заинтересовани трети страни, като се има предвид, че една от основните му цели е разпространението на данни и информация относно положението с проблема с наркотиците, включително данни за имащи отношение нови тенденции; очаква този ангажимент да доведе до предприемане на ефективни съответстващи действия;

o
o   o

20.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 12, 13.1.2017 г., стр. 6.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0133.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност