Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2150(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0081/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0081/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.46

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0151

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 495kWORD 57k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
P8_TA(2018)0151A8-0081/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2150(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(4), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0081/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 150.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 150.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2150(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(4), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0081/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 150.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 150.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2150(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0081/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας («το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 15 421 357 EUR, ποσό που παραπέμπει σε μείωση κατά 16,73 % σε σχέση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Κέντρου προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2015

1.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2012 το Κέντρο υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο στην οποία προβλεπόταν ως ανώτατο ποσό για την υπογραφή επιμέρους συμβάσεων τα 250 000 EUR, ποσό το οποίο οριζόταν στην προκήρυξη· σημειώνει με ανησυχία ότι το Κέντρο δεν τήρησε το όριο αυτό· σημειώνει ακόμη ότι, στο τέλος του 2015, οι συνολικές πληρωμές που είχαν πραγματοποιηθεί δυνάμει της σύμβασης αυτής ανέρχονταν σε 382 181 EUR, ήτοι υπερέβαιναν το ανώτατο όριο κατά 50 %· επισημαίνει ότι οι πληρωμές που έγιναν καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου καταδεικνύουν ότι η διαδικασία που ακολουθεί το Κέντρο για την παρακολούθηση των συμβάσεων-πλαισίων χρήζει βελτίωσης· καλεί το Κέντρο να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων που επί του παρόντος προσδιορίζονται ως «εν εξελίξει» και τις μελλοντικές βελτιώσεις στην παρακολούθηση των συμβάσεων-πλαισίων·

Σχόλια σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων

2.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά δύο συμβάσεις-πλαίσια μέγιστης αξίας 135 000 EUR και 650 000 EUR αντίστοιχα, ένας εκ των υπαλλήλων του Κέντρου ενήργησε ως κύριος διατάκτης κατά τον διορισμό της επιτροπής αξιολόγησης, τη λήψη των αποφάσεων ανάθεσης και την υπογραφή των συμβάσεων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από τον διατάκτη περιοριζόταν στα 130 000 EUR και δεν αναφερόταν ρητά στις συμβάσεις-πλαίσια· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Κέντρου, στις μέγιστες τιμές των δύο συμβάσεων-πλαισίων αναφερόταν απλώς το συνολικό αθροιστικό ποσό των επιμέρους συμβάσεων που αναμένονταν να συναφθούν για τους σκοπούς της εκτέλεσης των ανωτέρω συμβάσεων· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο θα προσαρμόσει την απόφασή του σχετικά με την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του διατάκτη προκειμένου να ορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τις πράξεις που αφορά η εν λόγω ανάθεση·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,95 %, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,12 % σε σύγκριση με το 2015, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 95,64 %, το οποίο αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1,71 % σε σχέση με το 2015· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το υψηλό συνολικό επίπεδο ανειλημμένων πιστώσεων υποδηλώνει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων διενεργήθηκαν εγκαίρως·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.  σημειώνει ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2016 ανέρχεται σε 671 266 EUR (4,36 %)·

5.  διαπιστώνει ότι οι μεταφορές μπορεί συχνά να δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από το Κέντρο και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Σύναψη συμβάσεων

6.  σημειώνει ότι το Κέντρο έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο σχέδιο συμβάσεων το οποίο εκτελέστηκε επιτυχώς σε στενή συνεργασία με όλες τις μονάδες· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου·

7.  σημειώνει ότι το Κέντρο έλαβε μέρος στη συνεδρίαση του Δικτύου υπαλλήλων οργανισμών αρμόδιων για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να ανταλλάξει εμπειρίες ώστε να προχωρήσει περαιτέρω η εφαρμογή μέτρων για τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση της υποβολής προσφορών και άλλων οικονομικών διαδικασιών·

Πολιτική προσωπικού

8.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης προσωπικού του Κέντρου, το 2016 το 69,75 % των ανθρώπινων πόρων του ασχολείτο με επιχειρησιακές δραστηριότητες, το 20,17 % με τη διοικητική στήριξη και τον συντονισμό και το 10,08 % ασκούσε δραστηριότητες που θεωρούνται ουδέτερες·

9.  διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με το οργανόγραμμα, 73 θέσεις (από τις 79 που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης) είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με 74 το 2015· σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο αριθμός όλων των θέσεων που είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016 καταδεικνύει ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων έχει επιτευχθεί, δεδομένου ότι ο λόγος είναι 53,47 % γυναίκες προς 46,53 % άνδρες·

10.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Κέντρου και ότι ο προϋπολογισμός που δαπανήθηκε για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε περίπου 100 EUR ανά υπάλληλο και αντιστοιχεί σε μία ημέρα· επισημαίνει ότι ο μέσος όρος ημερών αναρρωτικής άδειας ανά υπάλληλο είναι 8,54·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κέντρο έχει ήδη εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· καλεί το Κέντρο να διοργανώσει σεμινάρια με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του προσωπικού·

12.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπήρξαν έναντι του Κέντρου καταγγελίες, μηνύσεις ή αναφερθείσες υποθέσεις συνδεόμενες με την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

13.  σημειώνει ότι η δήλωση συμφερόντων του διευθυντή του Κέντρου δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Κέντρου· καλεί το Κέντρο να δημοσιοποιεί περισσότερες δηλώσεις συμφερόντων στον ιστότοπό του·

14.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική του Κέντρου για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία ακολουθεί τη μεθοδολογία που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για την καθοδήγηση των αποκεντρωμένων οργανισμών και συμπληρώνει τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από το Κέντρο για το θέμα αυτό, ιδίως τους κανόνες σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες της OLAF, τις πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα δεοντολογίας, τους κανόνες σχετικά με τα δώρα και τη φιλοξενία που προσφέρονται από τρίτους και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις σοβαρές παραβάσεις και για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

15.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

Κύρια επιτεύγματα

16.  εκφράζει ικανοποίηση για τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει το Κέντρο για το 2016, δηλαδή ότι:

   ενέκρινε το πρώτο μακροπρόθεσμο σχέδιό του: τη στρατηγική του ΕΚΠΝΤ για το 2025·
   δημιούργησε κατάλληλους μηχανισμούς για την επιτυχή καθοδήγηση του Κέντρου κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου και παράλληλα σημείωσε περαιτέρω πρόοδο στην αποστολή του·
   δρομολόγησε τρεις εμβληματικές δημοσιεύσεις: την ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2016, την κοινή έκθεση ΕΚΠΝΤ-Ευρωπόλ 2016 για τις αγορές ναρκωτικών της ΕΕ και την έκθεση του 2015 για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ερευνών στον μαθητικό πληθυσμό σχετικά με την κατανάλωση οινοπνεύματος και άλλων ναρκωτικών·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

17.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Ιανουαρίου 2016, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής υπογράμμισε την έντονη ανάγκη βελτίωσης της διαχείρισης των έργων ΤΠ του Κέντρου· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι η IAS κατέληξε, συγκεκριμένα, στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει γενικό μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα για τα συστήματα ΤΠ που υποστηρίζουν τις βασικές λειτουργικές διαδικασίες του Κέντρου, ότι η μεθοδολογία διαχείρισης των έργων ΤΠ του Κέντρου προσαρμόστηκε μόνον μερικώς στις ανάγκες του και ότι η διαδικασία διαχείρισης των απαιτήσεων του συστήματος είναι ανεπαρκής· σημειώνει ότι το Κέντρο και η IAS συμφώνησαν επί σχεδίου διορθωτικών μέτρων· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί·

18.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο 2016-2018, τον Σεπτέμβριο του 2016 η IAS διενήργησε «Περιορισμένη επισκόπηση της επιχειρησιακής συνέχειας στο ΕΚΠΝΤ»· σημειώνει ότι από το σχετικό σχέδιο έκθεσης προέκυψαν τρεις συστάσεις που αξιολογήθηκαν από τον εσωτερικό ελεγκτή ως «σημαντικές», οι οποίες καλύπτουν θέματα σχετικά με την ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων, την εκπαίδευση και τις δράσεις ευαισθητοποίησης και τον κατάλογο κρίσιμων αρχείων· επισημαίνει ότι, μετά την παραλαβή της τελικής έκθεσης για την επιχειρησιακή συνέχεια του Κέντρου, θα εκπονηθεί σχέδιο δράσης για τον χειρισμό των τριών συστάσεων· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης·

19.  υποστηρίζει τη δέσμευση του Κέντρου να εξασφαλίσει βελτιωμένη πρόσβαση στα δεδομένα του σε τρίτους ενδιαφερομένους, δεδομένου ότι ένας από τους κύριους στόχους του είναι η διάδοση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το πρόβλημα των ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για τις σχετικές νέες τάσεις· προσδοκά ότι η δέσμευση αυτή θα οδηγήσει στην ανάληψη αποτελεσματικών αντίστοιχων δράσεων·

o
o   o

20.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 12 της 13.1.2017, σ. 6.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου