Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2150(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0081/2018

Predkladané texty :

A8-0081/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.46

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0151

Prijaté texty
PDF 360kWORD 48k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2016: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
P8_TA(2018)0151A8-0081/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 (2017/2150(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť(4), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0081/2018),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 150.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 150.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 (2017/2150(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť(4), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0081/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 150.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 150.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 (2017/2150(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0081/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, uplatňovaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (ďalej len „centrum“) za rozpočtový rok 2016 sumu 15 421 357 EUR, čo predstavuje zníženie o 16,73 % v porovnaní s rokom 2015; keďže rozpočet centra pochádza najmä z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2015

1.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov centrum podpísalo v roku 2012 rámcovú zmluvu na uzatvorenie konkrétnych zmlúv v maximálnej hodnote 250 000 EUR, ktorá bola uvedená v oznámení o vyhlásení obstarávania; so znepokojením však poznamenáva, že centrum tento strop nedodržalo; okrem toho poznamenáva, že do konca roka 2015 celkové platby uhradené v rámci tejto zmluvy dosiahli výšku 382 181 EUR, t. j. prevýšili ho o 50 %; upozorňuje na to, že platby, ktoré prekročili strop, poukazujú na to, že centrum by malo zlepšiť postup monitorovania rámcových zmlúv; vyzýva centrum, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o stave nápravného opatrenia, ktoré je v súčasnosti označené ako „prebiehajúce“, a o budúcom zlepšení v oblasti monitorovania rámcových zmlúv;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

2.  konštatuje, že v súvislosti s dvomi rámcovými zmluvami v maximálnej hodnote 135 000 EUR a 650 000 EUR konal jeden zo zamestnancov centra ako povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním, keď menoval hodnotiaci výbor, prijímal rozhodnutia o udelení zákazky a podpisoval zmluvy; konštatuje však, že právomoci, ktoré mal povoľujúci úradník, boli obmedzené na 130 000 EUR a explicitne sa nevzťahovali na rámcové zmluvy; konštatuje, že v súlade s odpoveďou centra maximálne hodnoty dvoch rámcových zmlúv len naznačovali celkovú súhrnnú výšku konkrétnych zmlúv, ktoré sa zrejme uzavrú na ich realizáciu; s uspokojením konštatuje, že centrum upraví svoje rozhodnutie o delegovaní právomocí povoľujúceho úradníka tak, aby jasnejšie stanovovalo činnosti, na ktoré sa delegovaná právomoc vzťahuje;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úroveň 99,95 %, čo predstavuje zvýšenie o 0,12 % v porovnaní s rokom 2015, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 95,64 %, čo predstavuje zníženie o 1,71 % v porovnaní s rokom 2015; s uspokojením konštatuje, že z celkovej vysokej miery viazaných rozpočtových prostriedkov vyplýva, že záväzky sa prijímali včas;

Záväzky a prenosy

4.  konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2016 predstavuje 671 266 EUR (4,36 %);

5.  poznamenáva, že prenosy môžu byť často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich centrum vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Verejné obstarávanie

6.  konštatuje, že centrum zaviedlo nový plán obstarávania, ktorý bol úspešne splnený v úzkej spolupráci so všetkými oddeleniami; vyzýva centrum, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o plnení tohto plánu;

7.  konštatuje, že centrum sa zúčastnilo na zasadnutí siete úradníkov pre obstarávanie agentúr v záujme výmeny skúseností s cieľom pokračovať vo vykonávaní opatrení na racionalizáciu a optimalizáciu verejných súťaží a iných finančných postupov;

Personálna politika

8.  konštatuje, že podľa výsledkov preverovania zamestnancov centra bolo 69,75 % jeho ľudských zdrojov pridelených na operačné činnosti, 20,17 % bolo pridelených do funkcií administratívnej podpory a koordinácie a 10,08 % bolo pridelených na činnosti, ktoré sa považovali v roku 2016 za neutrálne;

9.  podotýka, že podľa plánu pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 73 pracovných miest (zo 79 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie) v porovnaní so 74 pracovnými miestami v roku 2015; s uznaním berie na vedomie, že so zreteľom na počet všetkých obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016 bolo dosiahnuté vyvážené zastúpenie mužov a žien, a to 53,47 % žien a 46,53 % mužov;

10.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky centra a že rozpočet na zdraviu prospešné aktivity predstavuje približne 100 EUR na zamestnanca za jeden deň; poznamenáva, že priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov je 8,54 dňa na zamestnanca;

11.  oceňuje, že centrum už prijalo politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a boja proti obťažovaniu; vyzýva centrum, aby organizovalo školenia s cieľom zvýšiť informovanosť zamestnancov;

12.  s uspokojením konštatuje, že centrum sa v roku 2016 nestretlo so žiadnymi sťažnosťami, žalobami ani ohlásenými prípadmi týkajúcimi sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

13.  konštatuje, že vyhlásenie o záujmoch riaditeľa centra je zverejnené na webovom sídle centra; vyzýva centrum, aby uvádzalo viac vyhlásení o verejnom záujme na svojom webovom sídle;

14.  konštatuje, že riadiaca rada prijala politiku centra v oblasti boja proti podvodom, ktorá vychádza z metodiky vypracovanej Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) s cieľom usmerniť decentralizované agentúry a ktorá dopĺňa opatrenia, ktoré už centrum prijalo v tejto oblasti, najmä pravidlá o vnútornom vyšetrovaní úradom OLAF, iniciatívy na zvyšovanie informovanosti o zamestnaneckej etike, pravidlá týkajúce sa darov a pohostenia poskytovaného tretími stranami a usmernenia týkajúce sa protiprávneho konania a oznamovania nekalých praktík;

15.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom nekalých praktík využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

Hlavné úspechy

16.  víta tri hlavné úspechy centra v roku 2016, a to konkrétne, že:

   centrum prijalo svoj prvý dlhodobý plán: stratégiu EMCDDA do roku 2025;
   centrum zaviedlo vhodné mechanizmy s cieľom úspešne riadiť organizáciu počas prechodného obdobia a zároveň dosiahnuť ďalší pokrok v rámci svojich úloh;
   centrum pripravilo tri hlavné publikácie: súbor Európska správa o stave drogovej problematiky za rok 2016, spoločnú publikáciu Správa EMCDDA – Europol o trhoch s drogami v EÚ za rok 2016 a Správu o projekte európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách za rok 2015;

Vnútorný audit

17.  so znepokojením berie na vedomie, že podľa audítorskej správy Dvora audítorov z januára 2016 Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) zdôraznil, že centrum výrazne potrebuje zlepšiť riadenie projektov v oblasti IT; ďalej so znepokojením berie na vedomie, že IAS dospel najmä k záveru, že v súvislosti so systémami IT na podporu hlavných operačných procesov centra neexistuje celková dlhodobá strategická vízia, že jeho metodika riadenia projektov v oblasti IT bola len čiastočne prispôsobená jeho potrebám a že proces na spravovanie systémových požiadaviek je nedostatočný; berie na vedomie, že centrum a IAS sa dohodli na pláne nápravných opatrení; vyzýva centrum, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o dosiahnutom pokroku;

18.  konštatuje, že podľa usmernení vypracovaných v strategickom pláne vnútorného auditu vykonal IAS v septembri 2016 prieskum označený ako obmedzený prieskum kontinuity činnosti v rámci EMCDDA; berie na vedomie, že príslušný návrh správy priniesol tri odporúčania, ktoré vnútorný audítor označil za „dôležité“, ktoré zahŕňajú otázky o analýze dosahu činnosti, opatreniach v oblasti odbornej prípravy a zvyšovania informovanosti a zoznam kritických záznamov; berie na vedomie, že akčný plán zameraný na uplatňovanie troch odporúčaní bude vypracovaný po prijatí záverečnej správy o kontinuite činnosti v centre; vyzýva centrum, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o vykonávaní tohto akčného plánu;

19.  podporuje záväzok centra poskytovať zainteresovaným tretím stranám lepší prístup k svojim údajom vzhľadom na to, že jedným z jeho hlavných cieľov je šírenie údajov a informácií o aktuálnej situácii, pokiaľ ide o problémy s drogami, vrátane údajov o relevantných nových trendoch; očakáva, že takýto záväzok vyústi do prijatia účinných zodpovedajúcich opatrení;

o
o   o

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 12, 13.1.2017, s. 6.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia