Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2157(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0078/2018

Indgivne tekster :

A8-0078/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.47

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0152

Vedtagne tekster
PDF 153kWORD 58k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg
Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
P8_TA(2018)0152A8-0078/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 (2017/2157(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(4), særlig artikel 19,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0078/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 156.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 156.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 (2017/2157(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(4), særlig artikel 19,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0078/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 156.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 156.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 (2017/2157(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0078/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ("agenturet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 70 215 156 EUR, hvilket svarer til en stigning på 6,05 % sammenlignet med 2015;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  konstaterer, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,07 % svarende til en stigning på 1,16 % i forhold til 2015, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 97,80 %, hvilket svarer til en stigning på 1,28 %;

2.  noterer sig, at den sidste fase af en tofaset budgetomstrukturering i 2014 og 2015, som har indvirkning på budgetårene 2015 og 2016, blev gennemført i 2016; bemærker, at den nye struktur har til formål at yde en bedre støtte til agenturets forretningsmæssige behov ved at isolere projektfinansierede aktiviteter og den finansiering, som er øremærket til disse specifikke aktioner (R0-midler); opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om den praktiske virkning og de effektiviseringsgevinster, der opnås med den nye budgetstruktur;

Forpligtelser og fremførsler

3.  bemærker, at 54 % af det samlede beløb, der blev fremført fra 2015 til 2016 (36 450 711 EUR), blev anvendt, mens 43 % forblev "åbne beløb" (skyldige, endnu ikke betalte beløb), og 2 % af det samlede beløb blev annulleret;

4.  påpeger, at fremførsler ofte er delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturets operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægning og -gennemførelse og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig ikke, hvis agenturet har planlagt dem på forhånd og underrettet Revisionsretten derom;

Overførsel

5.  bemærker, at agenturet foretog i alt 8 overførsler mellem budgetafsnit i 2016; anerkender, at disse overførsler var på under 10 % af bevillingerne for regnskabsåret på den budgetpost, hvorfra overførslen foretages i tilfælde af overførsler fra ét afsnit til et andet, bortset fra overførsler foretaget ved årets udgang i overensstemmelse med bestyrelsens afgørelse vedtaget ved skriftlig procedure nr. 11/2016 om overførsler fra et afsnit til et andet inden for en grænse på højst 10 %;

Udbud og personalepolitik

6.  noterer sig, at agenturet iværksatte 66 udbudsprocedurer, hvoraf 5 var særlige procedurer med forhandling, og de resterende 61 var åbne procedurer med forhandling til lav værdi;

7.  anerkender på baggrund af agenturets udsagn, at det i 2016 havde 202 stillinger i sin godkendte stillingsfortegnelse; bemærker, at agenturet tog hensyn til målet om 198 stillinger, som er målet fra 1. januar 2017; bemærker, at beskæftigelsesgraden i forhold til dette mål var på 98,48 %;

8.  noterer sig resultaterne af den tredje benchmarking af agenturets stillinger med 21,80 % af stillingerne afsat til administrativ støtte og koordinering, 70,93 % til operationelle opgaver og 7,26 % til neutrale opgaver; bemærker, at fem stillinger, som var øremærket i stillingsfortegnelsen for 2015, blev skåret væk i 2016 som led i den første personalenedskæring på 5 % i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om programmering af ressourcer for de decentrale agenturer, hvilket bringer antallet af vedtægtsmæssige stillinger ned fra 207 til 202, samt at agenturet har gennemført sit arbejdsprogram for 2016 med kun 198 stillinger, idet 4 stillinger blev fastfrosset som følge af de forventede nedskæringer i 2017; bemærker, at det samlede antal ansatte forblev det samme, nemlig 246; glæder sig over den planlagte stigning på 14 vedtægtsmæssige stillinger i 2017 i forbindelse med samarbejdet om opgaver vedrørende kystvagtfunktioner;

9.  beklager den markante ubalance mellem kønnene på 19 % til 81 % inden for agenturets bestyrelse, der ikke er forbedret i forhold til sidste år; anerkender imidlertid på baggrund af agenturets svar, at udnævnelsen af disse medlemmer ikke henhører under dens ansvarsområde, og at kønsbalancen i agenturets øverste ledelse var 50:50;

10.  understreger, at balancen mellem arbejds- og familieliv bør være del af agenturets personalepolitik; opfordrer agenturet til at forelægge en mere nøjagtig opdeling af det forholdsvist høje beløb (7 841,70 EUR), som er brugt på aktiviteter vedrørende fysisk velvære pr. ansat i 2016; bemærker, at det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder er 5,9 dage;

11.  glæder sig over, at agenturet har indført en generel gennemførelsesbestemmelse om forebyggelse af mobning og sexchikane; opfordrer agenturet til at støtte tilrettelæggelsen af kurser og informationsmøder med henblik på at øge medarbejdernes bevidsthed;

12.  bemærker med tilfredshed, at agenturet i 2016 ikke modtog nogen klager eller sagsanlæg, og at der ikke blev indberettet nogen sager i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

13.  glæder sig over, at agenturet på sit websted har offentliggjort loyalitets- og fortrolighedserklæringerne, som dets bestyrelsesmedlemmer har underskrevet, sammen med disses CV'er;

14.  bemærker med tilfredshed, at agenturets bestyrelse i 2015 vedtog en strategi til forebyggelse og afsløring af svig, og at der blev gennemført et antal specifikke foranstaltninger i 2016, herunder kurser vedrørende etik og integritet;

15.  glæder sig over, at agenturet ikke oplevede nogen sager om interessekonflikter i 2016;

16.  glæder sig over, at agenturet har indført en politik for whistleblowere, der giver de ansatte alle relevante oplysninger om whistleblowing og sikrer, at oplysninger om alvorlige forsømmelser eller problemer, som medarbejdere i god tro indberetter, behandles fortroligt; bemærker med tilfredshed, at der ikke blev indberettet tilfælde af svig i 2016;

17.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan med tilstrækkelige budgetmidler med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, samtidig med at deres fortrolighed beskyttes og de tilbydes den nødvendige støtte og rådgivning;

Vigtigste resultater

18.  glæder sig over agenturets tre vigtigste resultater og succeser i 2016, nemlig:

   dets indførelse af en ny metode for besøg i medlemsstaterne og indledning af et pilotforsøg med integrering af omkostningseffektivitetsvurderinger i de horisontale analyser i forbindelse med besøgscyklusser i medlemsstaterne
   dets iværksættelse af de første operationelle tjenester under Copernicus-projektet vedrørende maritim overvågning, der markerer begyndelsen på en synergi, som vil opretholde og styrke agenturets jordobservationsprodukter og -tjenester i de kommende år
   dets oprettelse af et særligt, frivilligt instrument, der støtter medlemsstaterne i håndhævelsen og gennemførelsen af Unionens lovgivning og standarder for afbødning af skibsfartsrelaterede miljørisici; (Svovldirektivet(2) og modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe(3));

19.  beklager, at agenturet ikke anvender effektindikatorer og resultatindikatorer med henblik på yderligere forbedring af anvendelsen af de centrale resultatindikatorer; bemærker imidlertid, at agenturets samlede programmeringsdokument klart angiver den forventede effekt og de forventede resultater af hver enkel aktivitet;

Intern revision

20.  anerkender, at agenturets revisionsorganer i 2016 ikke fremsatte nogen kritiske revisionsanbefalinger eller anmærkninger, der ville kunne føre til forbehold i den årlige revisionserklæring; bemærker med tilfredshed, at alle anbefalinger og bemærkninger fremsat i forbindelse med diverse revisioner udført før 2016 var blevet afsluttet pr. 31. december 2016;

21.  bemærker, at IAS gennemførte en revision vedrørende EMSA's projektfinansierede aktioner og konkluderede, at agenturets forvaltnings- og kontrolsystemer for projektfinansierede aktioner er udformet på en passende måde og gennemført på effektiv vis; bemærker imidlertid, at IAS identificerede områder, hvor der er plads til forbedring, nemlig i forbindelse med tilgængeligheden af forvaltningsmæssige oplysninger vedrørende planlægningen og anvendelsen af midler til projektfinansierede aktioner; noterer sig, at IAS fremsatte tre anbefalinger, hvoraf én blev accepteret af agenturet den 30. januar 2017; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af IAS' anbefalinger;

22.  glæder sig over, at agenturet har udviklet sine egne opfølgningsværktøjer i relation til anbefalingerne fra Den Interne Revisionstjeneste og Revisionsretten, og at alle revisionsanbefalinger og bemærkninger, der blev udstedt inden den 31. december 2016, er blevet gennemført;

Intern kontrol

23.  bemærker, at agenturet udarbejdede og gennemførte en række interne foranstaltninger med henblik på at sikre, at dets aktiviteter blev underlagt kontrol, og for at kunne yde ledelsen rimelig forsikring om, at dets fastsatte mål ville blive indfriet; bemærker, at agenturet gennemførte et fuldstændigt sæt af interne kontrolstandarder baseret på ækvivalente standarder fastsat af Kommissionen samt gennemførte mindstekrav, som blev vedtaget af dets bestyrelse; bemærker, at den vigtigste udvikling i 2016 vedrørte forebyggelse og afsløring af svig samt dokumentforvaltning;

24.  bemærker, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning i 2014 indgik en rammekontrakt på 3 500 000 EUR vedrørende indkøb af IT-relaterede varer og tjenesteydelser over en periode på seks år; bemærker, at agenturet undervurderede behovene og den sandsynlige kontraktværdi med det resultat, at 80 % af kontraktværdien var opbrugt ultimo 2016; beklager, at det var nødvendigt at iværksætte en ny udbudsprocedure fire år tidligere end forventet med yderligere administrationsomkostninger til følge; anerkender på baggrund af agenturets svar, at fastlæggelsen af behov i tilknytning til denne kontrakt var særligt udfordrende, da forhandlingerne om delegeringsaftalen for Copernicus fortsat var i gang på tidspunktet for udbudsproceduren, og eftersom – hvilket er endnu vigtigere – det ikke klart fremgik, om og i hvilket omfang IT-omkostninger ville være støtteberettigede i henhold til denne aftale;

25.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet i 2016 indgik syv rammekontrakter om indkøb af systemer til bekæmpelse af olieforurening; bemærker, at udbudsproceduren blev iværksat ud fra den forudsætning, at de syv rammekontrakter ville have en samlet værdi på 7 000 000 EUR; beklager, at denne forudsætning byggede på en undervurdering af agenturets behov, og at der blev undertegnet syv rammekontrakter på hver 7 000 000 EUR, således at den samlede værdi af kontrakterne var på 49 000 000 EUR; anerkender på baggrund af agenturets svar, at det anslåede behov ændrede sig i perioden mellem det oprindelige skøn og selve iværksættelsen af udbuddet;

Resultater

26.  bemærker, at samarbejdet med deltagende medlemsstater og EU-organer fortsatte i 2016, herunder i forbindelse med levering af tjenesteydelser til Frontex (grænsekontrol), EFCA (fiskerikontrol), OLAF (toldaktiviteter og ulovlige grænseoverskridende aktiviteter), MAOC-N (retshåndhævelse - narkotika) og EUNAVFOR (piratvirksomhed og menneskesmugling);

27.  bemærker, at det lovgivningsmæssige forslag om ændring af agenturets oprettelsesforordning med henblik på at udvikle det europæiske samarbejde om kystvagtfunktioner havde en betydelig indvirkning på agenturets flerårige programmering, som blev foretaget i 2016; bemærker endvidere Parlamentets pilotprojekt, som tog sigte på i 2016 og 2017 at undersøge og videreudvikle synergier mellem agenturet, Frontex, og EFCA, med henblik på at forbedre samarbejdet om kystvagtfunktioner; glæder sig over afslutningen af lovgivningsproceduren og vedtagelsen af ændringsretsakten(4) ved udgangen af 2016;

28.  gentager, at agenturets opgaver kan udføres mere effektivt på europæisk plan end på nationalt plan, hvilket er tilfældet med dets bidrag til søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe samt fra offshore olie- og gasinstallationer i Europa; glæder sig over, at agenturet søger nye synergieffekter med andre EU-agenturer med henblik på at opnå større effektivitet og produktivitet og reducere omkostningerne; glæder sig over og tilskynder inden for disse rammer til agenturets samarbejde med andre EU-agenturer til støtte for EU's dagsorden for migration, såsom agenturets levering af et stigende antal tjenester til Frontex i overensstemmelse med den nye og ajourførte treårige serviceleveranceaftale indgået i 2016; noterer sig endvidere, at agenturet har afsluttet indkøbsproceduren for indkøb af tjenesteydelser på området for fjernstyrede flysystemer (Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)) til maritim overvågning; tilskynder agenturet til at samarbejde med andre EU-agenturer med henblik på at håndtere flygtningekrisen, herunder når det udfører kritisk vigtige aktiviteter uden for sit oprindelige mandat, såsom bidrager med knowhow, operationel støtte og personale for at hjælpe med at tackle flygtningekrisen;

o
o   o

29.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(5) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 84 af 17.3.2017, s. 82.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/802 af 11. maj 2016 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (EFT L 132 af 21.5.2016, s. 58).
(3) Kommissionens direktiv (EU) 2015/2087 af 18. november 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe (EUT L 302 af 19.11.2015, s. 99).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1625 af 14. september 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 77)).
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0133.

Seneste opdatering: 1. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik