Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2157(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0078/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0078/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.47

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0152

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 507kWORD 60k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
P8_TA(2018)0152A8-0078/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2157(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα(4), και ιδίως το άρθρο 19,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0078/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 156.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 156.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2157(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα(4), και ιδίως το άρθρο 19,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0078/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 156.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 156.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2157(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0078/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 70 215 156 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 6,05 % σε σύγκριση με το 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,07 %, το οποίο αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1,16 % σε σύγκριση με το 2015, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 97,80 %, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,28 %·

2.  λαμβάνει υπόψη την υλοποίηση, για τον προϋπολογισμό του 2016, της τελικής φάσης μιας αναδιάρθρωσης του προϋπολογισμού σε δύο μέρη το 2014 και το 2015, που επηρεάζει τα οικονομικά έτη 2015 και 2016· σημειώνει ότι η νέα δομή προορίζεται για την καλύτερη στήριξη των επιχειρησιακών αναγκών του Οργανισμού με την απομόνωση των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο έργου και της χρηματοδότησης που προορίζεται για τις εν λόγω συγκεκριμένες δράσεις (κονδύλια R0)· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τον πρακτικό αντίκτυπο και τη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα της νέας διάρθρωσης του προϋπολογισμού·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων από έτος σε έτος

3.  παρατηρεί ότι από τις συνολικές πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016 (36 450 711 EUR), το 54 % αξιοποιήθηκε, το 43 % παρέμεινε ως «ελεύθερο ποσό» (ποσό οφειλόμενο που δεν έχει καταβληθεί ακόμα) και το 2 % του συνόλου ακυρώθηκε·

4.  επισημαίνει ότι συχνά οι μεταφορές δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών, δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως όταν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές πιστώσεων

5.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός προέβη συνολικά σε 8 μεταφορές μεταξύ τίτλων του προϋπολογισμού το 2016· αναγνωρίζει ότι οι μεταφορές αυτές αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το 10 % των πιστώσεων για το οικονομικό έτος της γραμμής του προϋπολογισμού από την οποία έγινε η μεταφορά, στην περίπτωση των μεταφορών από τίτλο σε τίτλο, με εξαίρεση τις μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του έτους σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίθηκε με τη γραπτή διαδικασία αριθ. 11/2016 σχετικά με μεταφορές πιστώσεων από τίτλο σε τίτλο πέραν του ανώτατου ορίου του 10 %·

Πολιτική για τη σύναψη συμβάσεων και το προσωπικό

6.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός δρομολόγησε 66 διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, 5 από τις οποίες ήταν ειδικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ενώ οι υπόλοιπες 61 περιελάμβαναν ανοικτές και χαμηλής αξίας διαδικασίες με διαπραγμάτευση·

7.  αναγνωρίζει ότι, με βάση στοιχεία από τον Οργανισμό, το 2016 ο Οργανισμός διέθετε 202 θέσεις στον εγκεκριμένο πίνακα προσωπικού του· παρατηρεί ότι ο Οργανισμός έλαβε υπόψη του τον αριθμό των 198 θέσεων που είναι ο στόχος από την 1 Ιανουαρίου 2017· σημειώνει ότι το ποσοστό κάλυψης των θέσεων του Οργανισμού όσον αφορά αυτόν τον στόχο ήταν 98,48 %·

8.  σημειώνει τα αποτελέσματα της τρίτης συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά την απασχόληση στον Οργανισμό, σύμφωνα με την οποία το 21,80 % των θέσεων εργασίας αφορά τη διοικητική υποστήριξη και τον συντονισμό, το 70,93 % επιχειρησιακά καθήκοντα και το 7,26 % ουδέτερα καθήκοντα· σημειώνει ότι πέντε θέσεις που προβλέπονταν στο οργανόγραμμα του 2015 αφαιρέθηκαν το 2016 στο πλαίσιο της πρώτης μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον προγραμματισμό των πόρων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των θέσεων που υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης από 207 σε 202, και σημειώνει επίσης ότι ο Οργανισμός εφάρμοσε το πρόγραμμα εργασίας του για το 2016 με μόλις 198 θέσεις, εφόσον 4 θέσεις είχαν παγώσει λόγω των περικοπών που προβλέπονταν για το 2017· σημειώνει ότι ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων παρέμεινε αμετάβλητος σε 246· εκφράζει ικανοποίηση διότι για το 2017 προβλέπεται αύξηση κατά 14 θέσεις υπαγόμενες στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, οι οποίες συνδέονται με τη συνεργασία όσον αφορά καθήκοντα ακτοφυλακής·

9.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη σημαντική ανισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων με ποσοστά 19 % και 81 %, στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, στοιχείο που δείχνει ότι δεν έχει υπάρξει βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· αναγνωρίζει, ωστόσο, με βάση στοιχεία από τον Οργανισμό, ότι ο διορισμός των μελών αυτών δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του και ότι μεταξύ των ανώτερων διευθυντικών στελεχών του Οργανισμού υπάρχει ίσος αριθμός ανδρών-γυναικών·

10.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Οργανισμού· ζητεί από τον Οργανισμό να παράσχει μια πιο ακριβή ανάλυση του σχετικά υψηλού ποσού (7 841,70 EUR) που δαπανήθηκε ανά μέλος του προσωπικού για δραστηριότητες ευεξίας το 2016· παρατηρεί ότι ο μέσος αριθμός ημερών αναρρωτικής άδειας ανά υπάλληλο ήταν 5,9 ημέρες·

11.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει θεσπίσει έναν γενικό εκτελεστικό κανόνα σχετικά με την πρόληψη της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης· καλεί τον Οργανισμό να υποστηρίξει τη διοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών συναντήσεων με σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού·

12.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπήρξαν έναντι του Οργανισμού καταγγελίες, αστικές αξιώσεις ή αναφερθείσες υποθέσεις συνδεόμενες με την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

13.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δημοσιοποίησε στον ιστότοπό του τις «Δηλώσεις δέσμευσης και εμπιστευτικότητας» που υπέγραψαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του, καθώς και τα βιογραφικά τους σημειώματα·

14.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε το 2015 στρατηγική για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης και ότι υλοποιήθηκε σειρά συγκεκριμένων δράσεων κατά τη διάρκεια του 2016, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων κατάρτισης σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα·

15.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκαν συγκρούσεις συμφερόντων στον Οργανισμό το 2016·

16.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Οργανισμός ενέκρινε μια πολιτική για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που παρέχει στο προσωπικό όλες τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την καταγγελία δυσλειτουργιών και διασφαλίζει ότι τα μέλη του προσωπικού που αναφέρουν σοβαρά παραπτώματα ή ανησυχίες καλή τη πίστει τυγχάνουν εμπιστευτικής μεταχείρισης· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2016 δεν καταγράφηκαν τέτοιες καταγγελίες·

17.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της στήριξης και των συμβουλών που χρειάζονται οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

Κύρια επιτεύγματα

18.  εκφράζει ικανοποίηση για τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει ο Οργανισμός για το 2016, και συγκεκριμένα ότι:

   εφάρμοσε μια νέα μεθοδολογία για επισκέψεις σε κράτη μέλη και δοκίμασε την ένταξη της αξιολόγησης της οικονομικής αποδοτικότητας στις οριζόντιες αναλύσεις σχετικά με τους κύκλους επισκέψεων σε κράτη μέλη·
   δρομολογήθηκαν οι πρώτες επιχειρησιακές υπηρεσίες στο πλαίσιο του σχεδίου θαλάσσιας επιτήρησης του προγράμματος Copernicus, σηματοδοτώντας την αρχή μιας συνέργειας που θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες γεωσκόπησης του Οργανισμού για τα επόμενα έτη·
   εκπόνησε ειδικό, προαιρετικό μέσο για τη στήριξη του έργου των κρατών μελών όσον αφορά την επιβολή και την εφαρμογή της νομοθεσίας και των προτύπων της Ένωσης για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με τη ναυτιλία· (οδηγία για το θείο(2) και οδηγία για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων(3)

19.  εκφράζει δυσαρέσκεια διότι ο Οργανισμός δεν χρησιμοποιεί δείκτες αντικτύπου και δείκτες αποτελεσμάτων για να βελτιώσει περαιτέρω τη χρήση των βασικών δεικτών επιδόσεων· σημειώνει, ωστόσο, ότι το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού καταδεικνύει σαφώς τον αναμενόμενο αντίκτυπο και τα αποτελέσματα για κάθε δραστηριότητα·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

20.  αναγνωρίζει ότι το 2016 οι φορείς λογιστικού ελέγχου του Οργανισμού δεν εξέδωσαν καμία κρίσιμης σημασίας σύσταση ή παρατήρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διατύπωση επιφύλαξης στην ετήσια δήλωση αξιοπιστίας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι όλες οι συστάσεις και παρατηρήσεις από διάφορους λογιστικούς ελέγχους κατά τα έτη πριν από το 2016 είχαν κλείσει στις 31 Δεκεμβρίου 2016·

21.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) πραγματοποίησε έλεγχο σχετικά με δράσεις χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο έργου στον EMSA και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, συνολικά, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του Οργανισμού για δράσεις χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο έργου είναι κατάλληλα σχεδιασμένα και εφαρμόζονται αποτελεσματικά και αποδοτικά· σημειώνει, ωστόσο, ότι η IAS εντόπισε τομείς που επιδέχονται βελτίωση σε σχέση με τη διαθεσιμότητα πληροφοριών διαχείρισης όσον αφορά τον προγραμματισμό και τη χρησιμοποίηση πόρων για δράσεις χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο έργου· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η IAS εξέδωσε τρεις συστάσεις στις 30 Ιανουαρίου 2017, εκ των οποίων μία έγινε δεκτή από τον Οργανισμό· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων·

22.  εκφράζει ικανοποίηση διότι ο Οργανισμός ανέπτυξε το δικό του εργαλείο παρακολούθησης σε σχέση με τις συστάσεις που εξέδωσε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και το Ελεγκτικό Συνέδριο και διότι όλες οι σχετικές με τον έλεγχο συστάσεις και παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 έχουν υλοποιηθεί·

Εσωτερικός έλεγχος

23.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός εκπόνησε και εφάρμοσε μια σειρά εσωτερικών μέτρων για να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές του υπόκεινται σε έλεγχο, καθώς και για την παροχή εύλογης βεβαιότητας στη διοίκηση σχετικά με την επίτευξη των στόχων του· παρατηρεί ότι ο Οργανισμός εφάρμοσε ένα πλήρες σύνολο προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS), βάσει ισοδύναμων προτύπων που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή, και τις ελάχιστες απαιτήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από το διοικητικό του συμβούλιο· σημειώνει ότι οι κύριες εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2016 αφορούσαν την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης και τη διαχείριση εγγράφων·

24.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2014 ο Οργανισμός σύναψε σύμβαση-πλαίσιο ύψους 3 500 000 EUR για αγαθά και υπηρεσίες ΤΠ, η οποία αφορούσε περίοδο έξι ετών· παρατηρεί ότι ο Οργανισμός υποεκτίμησε τις ανάγκες και την πιθανή αξία της σύμβασης, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2016 να έχει αναλωθεί το 80 % του ποσού της σύμβασης· εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι πρέπει να δρομολογηθεί μια νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης τέσσερα έτη νωρίτερα από το προβλεπόμενο, με αποτέλεσμα πρόσθετες διοικητικές δαπάνες· αναγνωρίζει, βάσει της απάντησης του Οργανισμού, ότι ο προσδιορισμός των αναγκών που αφορούν την εν λόγω σύμβαση ήταν ιδιαίτερα δύσκολος, διότι κατά τη σύναψη της σύμβασης οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ανάθεσης του προγράμματος Copernicus ήταν ακόμη σε εξέλιξη και, κυρίως, δεν ήταν σαφές εάν και σε ποιον βαθμό οι δαπάνες ΤΠ θα αποτελούσαν μέρος της εν λόγω συμφωνίας·

25.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2016 ο Οργανισμός σύναψε επτά συμβάσεις-πλαίσια για την αγορά συστημάτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πετρελαϊκής ρύπανσης· παρατηρεί ότι η διαδικασία σύναψης της σύμβασης δρομολογήθηκε βάσει της παραδοχής ότι η συνολική αξία των επτά συμβάσεων-πλαισίων θα ανερχόταν σε 7 000 000 EUR· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι με την παραδοχή αυτή υποτιμήθηκαν οι ανάγκες του Οργανισμού, ενώ υπεγράφησαν επτά συμβάσεις-πλαίσια, εκάστη για ποσό 7 000 000 EUR, με αποτέλεσμα η συνολική αξία των συμβάσεων να ανέλθει σε 49 000 000 EUR. αναγνωρίζει, βάσει της απάντησης του Οργανισμού, ότι κατά την περίοδο μεταξύ της αρχικής εκτίμησης των αναγκών και της πραγματικής έναρξης της διαδικασίας, οι προβλεπόμενες ανάγκες άλλαξαν·

Επιδόσεις

26.  σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια του 2016, συνεχίστηκε η συνεργασία με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και τους φορείς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών στον Frontex (έλεγχος των συνόρων), την EFCA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας), την OLAF (τελωνεία και παράνομες διασυνοριακές δραστηριότητες), το MAOC-N (επιβολή του νόμου - ναρκωτικά) και στην EUNAVFOR (κατά της πειρατείας και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων)·

27.  σημειώνει ότι η νομοθετική πρόταση για τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού με σκοπό την ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας στα καθήκοντα ακτοφυλακής είχε σημαντικό αντίκτυπο στον πολυετή προγραμματισμό του Οργανισμού, που διενεργήθηκε το 2016· σημειώνει, επιπλέον, ότι το Κοινοβούλιο χρηματοδότησε δοκιμαστικό σχέδιο με σκοπό να διερευνηθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω, το 2016 και το 2017, οι διυπηρεσιακές συνέργειες μεταξύ του Οργανισμού, του Frontex και της EFCA, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία σε καθήκοντα ακτοφυλακής· εκφράζει ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας και την έγκριση της τροποποιητικής πράξης(4) στο τέλος του 2016·

28.  επαναλαμβάνει ότι τα καθήκοντα του Οργανισμού μπορούν να εκτελεστούν πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ό,τι σε εθνικό επίπεδο, όπως συμβαίνει με τη συνεισφορά του για την ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία καθώς και από υπεράκτιες εγκαταστάσεις για την εκμετάλλευση φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ευρώπη· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Οργανισμός αναζητά συνέργειες δράσεων με άλλους οργανισμούς της Ένωσης προκειμένου να ωφεληθεί σε αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και προκειμένου να μειώσει το κόστος· εκφράζει την ικανοποίησή του και επικροτεί σε αυτό το πλαίσιο τη συνεργασία του Οργανισμού με άλλους οργανισμούς της Ένωσης για τη στήριξη του θεματολογίου της ΕΕ για τη μετανάστευση, όπως για παράδειγμα με την παροχή, από τον Οργανισμό, ενός ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού υπηρεσιών στον Frontex, σύμφωνα με την ανανεωμένη και επικαιροποιημένη τριετή συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης, η οποία συνήφθη το 2016· σημειώνει επίσης ότι ο Οργανισμός έχει ολοκληρώσει τη σύναψη συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS) για θαλάσσια επιτήρηση· ενθαρρύνει τη συνεργασία του Οργανισμού με άλλους οργανισμούς της Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων όταν αναλαμβάνει κρίσιμης σημασίας δραστηριότητες που υπερβαίνουν την αρχική εντολή του, όπως όταν συνεισφέρει με τεχνογνωσία, με επιχειρησιακή υποστήριξη και με προσωπικό για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης·

o
o   o

29.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(5) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 84 της 17.3.2017, σ. 82.
(2) Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 58).
(3) Οδηγία (ΕΕ) 2015/2087 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (ΕΕ L 302 της 19.11.2015, σ. 99).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 77).
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου