Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2157(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0078/2018

Predložena besedila :

A8-0078/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.47

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0152

Sprejeta besedila
PDF 351kWORD 55k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg
Razrešnica 2016: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
P8_TA(2018)0152A8-0078/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 (2017/2157(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost(4) in zlasti člena 19,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0078/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 156.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 156.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 208, 5.8.2002, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 (2017/2157(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost(4) in zlasti člena 19,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0078/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 156.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 156.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 208, 5.8.2002, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 (2017/2157(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0078/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost ter dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(1) Evropske agencije za pomorsko varnost (v nadaljevanju: agencija) kaže, da je njen končni proračun v proračunskem letu 2016 znašal 70 215 156 EUR, kar je 6,05 % več kot leta 2015;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2016 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je zaradi prizadevanj za proračunsko spremljanje v proračunskem letu 2016 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 98,07 %, kar je 1,16 % manj kot v letu 2015, in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 97,80 %, kar pomeni 1,28-odstotno povečanje;

2.  je seznanjen z izvajanjem zadnje faze dvodelnega prestrukturiranja proračuna v letih 2014 in 2015 za proračun za leto 2016, kar bo vplivalo na proračunski leti 2015 in 2016; ugotavlja, da bo mogoče z novo strukturo bolje podpreti poslovne potrebe agencije ter osamiti dejavnosti, ki se financirajo s projekti, in sredstva, namenjena tem posebnim ukrepom (sredstva R0); poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o praktičnih vplivih in učinkovitosti, ki so posledica nove proračunske strukture;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

3.  ugotavlja, da je bilo porabljenih 54 % celotnega zneska, prenesenega iz leta 2015 v leto 2016 (36 450 711 EUR), 43 % je ostalo kot „prosti“ znesek (dolgovani znesek, ki še ni bil plačan), 2 % pa sta bila preklicana;

4.  poudarja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo vnaprej in o tem obvestijo Računsko sodišče;

Prerazporeditve

5.  ugotavlja, da je agencija v letu 2016 opravila skupaj osem prerazporeditev sredstev med proračunskimi naslovi; potrjuje, da v primerih prerazporeditev med naslovi te prerazporeditve niso dosegale 10 % odobritev za proračunsko leto za proračunske vrstice, iz katerih so bile opravljene prerazporeditve, razen ko je šlo za prerazporeditve ob koncu leta v skladu s sklepom upravnega odbora, sprejetega s pisnim postopkom št. 11/2016 o proračunskih prerazporeditvah med dvema naslovoma, ki presegajo mejo največ 10 %;

Javna naročila in kadrovska politika

6.  ugotavlja, da je agencija začela 66 postopkov oddaje javnih naročil, od katerih je bilo pet posebnih postopkov s pogajanji, pri preostalih 61 pa je šlo za odprte postopke s pogajanji in nizkimi vrednostmi;

7.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je imela agencija leta 2016 v odobrenem kadrovskem načrtu 202 delovni mesti; opaža, da je agencija upoštevala cilj 198 delovnih mest, ki velja od 1. januarja 2017; ugotavlja, da je stopnja zasedenosti delovnih mest glede na ta cilj znašala 98,48 %;

8.  je seznanjen z rezultati tretje primerjalne analize kadrovskega načrta agencije, v katerem je 21,80 % delovnih mest namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 70,93 % operativnim nalogam, 7,26 % pa nevtralnim nalogam; ugotavlja, da je bilo v sklopu prvega 5-odstotnega zmanjšanja števila delovnih mest, ki se izvaja v skladu s sporočilom Komisije o načrtovanju virov decentraliziranih agencij, leta 2016 ukinjenih pet delovnih mest, katerih ukinitev je bila predvidena že v kadrovskem načrtu za leto 2015, s čimer se je število zakonsko določenih delovnih mest zmanjšalo z 207 na 202, agencija pa je delovni program za leto 2016 izvedla z zgolj 198 delovnimi mesti, saj so bila štiri delovna mesta zamrznjena zaradi zmanjšanja, predvidenega v letu 2017; ugotavlja, da je skupno število zaposlenih ostalo enako in je še vedno 246; pozdravlja dejstvo, da bo leta 2017 na podlagi sodelovanja v zvezi z nalogami obalne straže predvidoma dodanih 14 zakonsko določenih delovnih mest;

9.  obžaluje precejšnje neravnovesje med spoloma v upravnem odboru agencije (19 % proti 81 %), ki se v primerjavi s prejšnjim letom ni popravilo; vseeno priznava, da agencija ni pristojna za imenovanju članov upravnega odbora ter da je zastopanost spolov v višjem vodstvu agencije uravnotežena pri razmerju 50:50;

10.  poudarja, da bi moralo biti ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem del kadrovske politike agencije; poziva agencijo, naj posreduje bolj natančno razčlenitev razmeroma visokega zneska (7 841,70 EUR na zaposlenega), porabljenega za dejavnosti za dobro počutje v letu 2016; ugotavlja, da je bila povprečna bolniška odsotnost na zaposlenega 5,9 dni;

11.  pozdravlja dejstvo, da v agenciji veljajo splošna izvedbena pravila za preprečevanje psihičnega nasilja in spolnega nadlegovanja; poziva jo, naj podpira organizacijo usposabljanj in informativnih srečanj, da bi povečala ozaveščenost osebja;

12.  ceni dejstvo, da agencija v letu 2016 ni prejela pritožb, niti ni bila vpletena v tožbe ali primere, povezane z zaposlovanjem ali odpuščanjem uslužbencev;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov, preglednost in demokracija

13.  je zadovoljen, da je agencija objavila „izjave o zavezah in zaupnosti“, ki so jih podpisali člani njenega upravnega odbora, ter njihove življenjepise;

14.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je upravni odbor agencije leta 2015 sprejel strategijo za preprečevanje in odkrivanje goljufij in da je v letu 2016 začel izvajati vrsto posebnih ukrepov, vključno z izobraževanjem na področju etike in integritete;

15.  ceni, da agencija v letu 2016 ni imela primera nasprotja interesov;

16.  je zadovoljen, da je agencija sprejela politiko za žvižgače, s katero se zaposlenim posredujejo vse ustrezne informacije o prijavljanju nepravilnosti, zaposlenim, ki dobronamerno prijavijo resne kršitve in pomisleke, pa zagotavljajo zaupnost; z zadovoljstvom ugotavlja, da leta 2016 ni bilo nobenih takih prijav;

17.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo žvižgačem pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil pomoč in nasvete, ki jih potrebujejo;

Glavni dosežki

18.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je za leto 2016 navedla agencija, in sicer:

   začela je izvajati novo metodologijo za obiske v države članice in poskusno vključila oceno stroškovne učinkovitosti v horizontalne analize, povezane s ciklusi obiskov v države članice,
   uvedla je prve operativne storitve v okviru projekta pomorskega nadzora Copernicus, s čimer je bil zaznamovan začetek sinergije, ki bo v naslednjih letih ohranila in okrepila proizvode in storitve agencije za opazovanje Zemlje,
   vzpostavila je namensko, prostovoljno orodje v podporo delu držav članic pri uveljavljanju in izvajanju zakonodaje in standardov Unije za zmanjševanje tveganj, povezanih s plovbo; (direktiva o žveplu(2) in direktiva o pristaniški sprejemni zmogljivosti(3));

19.  obžaluje, da agencija ne uporablja kazalnikov vpliva in kazalnikov izidov, da bi še izboljšala uporabo ključnih kazalnikov uspešnosti; ugotavlja pa, da enotni programski dokument agencije za vse dejavnosti jasno določa pričakovani vpliv in rezultate;

Notranja revizija

20.  potrjuje, da revizijski organi agencije leta 2016 niso podali nobenega kritičnega revizijskega priporočila ali opažanj, na podlagi katerih bi bilo mogoče izraziti pridržek glede letne izjave o zanesljivosti; z zadovoljstvom ugotavlja, da so bila vsa priporočila in opažanja iz različnih revizij, opravljenih pred letom 2016, upoštevana do 31. decembra 2016;

21.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo v agenciji opravila revizijo ukrepov, financiranih v okviru projektov, in ugotovila, da so upravljavski in nadzorni sistemi agencije v splošnem ustrezno zasnovani, njihovo izvajanje pa je učinkovito in uspešno; ugotavlja pa, da je služba za notranjo revizijo opredelila področja, na katerih so mogoče izboljšave v zvezi z razpoložljivostjo upravljavskih informacij za načrtovanje in uporabo sredstev za ukrepe, ki se financirajo v okviru projektov; je seznanjen s tem, da je služba za notranjo revizijo 30. januarja 2017 podala tri priporočila, od katerih je agencija enega sprejela; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o izvajanju priporočil;

22.  pozdravlja dejstvo, da je agencija razvila lastno orodje za nadaljnje spremljanje vseh priporočil službe za notranjo revizijo in Računskega sodišča ter da je izvršila vsa revizijska priporočila in ugotovitve, podane do dne 31. decembra 2016;

Notranji nadzor

23.  ugotavlja, da je agencija razvila in izvaja vrsto notranjih ukrepov, s katerimi zagotavlja nadzor nad svojimi dejavnostmi, upravi agencije pa nudi razumno zagotovilo glede doseganja njenih ciljev; opaža, da je agencija začela izvajati celoten niz standardov notranje kontrole (ICS), in sicer na podlagi enakovrednih standardov, ki jih je določila Komisija, ter minimalne zahteve, ki jih je sprejel upravni odbor agencije; je seznanjen s tem, da je bil v letu 2016 največji uspeh dosežen na področju preprečevanja in odkrivanja goljufij ter upravljanja dokumentov;

24.  ugotavlja, da je agencija glede na podatke iz poročila Računskega sodišča leta 2014 sklenila okvirno pogodbo v vrednosti 3 500 000 EUR za nakup blaga in storitev v zvezi z IT za obdobje šest let; opaža, da je agencija podcenila svoje potrebe in predvideno vrednost pogodbe, zato je bilo ob koncu leta 2016 porabljenih že 80 % vrednosti pogodbe; obžaluje, da se bo moral novi postopek javnega naročanja začeti štiri leta prej, kot je bilo pričakovano, kar pomeni dodatne upravne stroške; na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da je bilo posebej zahtevno opredeliti potrebe v zvezi s to pogodbo, saj so v času naročila še potekala pogajanja o sporazumu o prenosu pooblastil za program Copernicus in, kar je še pomembneje, ni bilo jasno, ali in v kakšnem obsegu bodo stroški IT po tem sporazumu upravičeni;

25.  ugotavlja, da je po podatkih iz poročila Računskega sodišča agencija v letu 2016 sklenila sedem okvirnih pogodb za nakup sistemov za odzivanje pri onesnaženju z nafto; opaža, da je bil postopek javnega naročanja objavljen ob predpostavki, da bo skupna vrednost sedmih okvirnih pogodb znašala 7 000 000 EUR; obžaluje, da je ta predpostavka podcenjevala potrebe agencije, podpisanih pa je bilo sedem okvirnih pogodb, vrednih vsaka po 7 000 000 EUR, tako da je skupna vrednost pogodb znašala 49 000 000 EUR; je seznanjen z odgovorom agencije, da so se predvidene potrebe v obdobju med začetno oceno in dejanskim začetkom postopka spremenile;

Uspešnost

26.  ugotavlja, da se je v letu 2016 sodelovanje s posameznimi državami članicami in organi Unije nadaljevalo ter je vključevalo tudi storitve za Frontex (mejni nadzor), EFCA (nadzor ribištva), OLAF (carine in nezakonite čezmejne dejavnosti), MAOC-N (kazenski pregon na področju drog) in EUNAVFOR (boj proti piratstvu in tihotapljenju ljudi);

27.  ugotavlja, da je zakonodajni predlog za revizijo temeljne uredbe agencije z namenom vzpostavitve evropskega sodelovanja pri dejavnostih obalne straže leta 2016 pomembno vplival na postopek večletnega načrtovanja agencije; je seznanjen tudi s pilotnim projektom, ki ga je začel izvajati Parlament, njegov cilj pa je v letih 2016 in 2017 preučiti in dodatno poglobiti sinergije med agencijo, Frontex in EFCA, da bi okrepili sodelovanje pri dejavnostih obalne straže; pozdravlja zaključek zakonodajnega procesa in sprejetje akta o spremembi(4) konec leta 2016;

28.  poudarja, da bi bilo mogoče naloge agencije, na primer zagotavljanje prispevka k pomorski varnosti in preprečevanje onesnaževanja z ladij ter naftnih in plinskih ploščadi na morju v Evropi, učinkoviteje kot na nacionalni ravni izvajati na evropski ravni; pozdravlja dejstvo, da si agencija prizadeva poiskati sinergije pri ukrepih z drugimi agencijami Unije, da bi izboljšala učinkovitost in uspešnost ter zmanjšala stroške; v zvezi s tem pozdravlja in spodbuja, da agencija na področju podpore agendi Unije o migracijah sodeluje z drugimi evropskimi agencijami, saj na primer zagotavlja vse več storitev agenciji Frontex v skladu z obnovljeno in posodobljeno triletno pogodbo o storitvah, ki je bila podpisana leta 2016; ugotavlja tudi, da je agencija oddala javno naročilo za storitve sistema daljinsko pilotiranega zrakoplova (RPAS) za pomorski nadzor; spodbuja agencijo, naj sodeluje z drugimi agencijami Unije pri reševanju begunske krize, tudi pri izvajanju izjemno pomembnih dejavnosti izven njenega prvotnega mandata, na primer s prispevanjem znanja, operativne podpore in osebja agencije, ki bi pomagalo pri begunski krizi;

o
o   o

29.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 18. aprila 2018(5) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 84, 17.3.2017, str. 82.
(2) Direktiva (EU) 2016/802 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 glede zmanjšanja vsebnosti žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (UL L 132, 21.5.2016, str. 58).
(3) Direktiva Komisije (EU) 2015/2087 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L 302, 19.11.2015, str. 99).
(4) Uredba (ES) 2016/1625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (UL L 251, 16.9.2016, str. 77).
(5) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0133.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov