Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2161(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0114/2018

Внесени текстове :

A8-0114/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.48
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0153

Приети текстове
PDF 168kWORD 56k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
P8_TA(2018)0153A8-0114/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година (2017/2161(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година, придружен от отговора на агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0071/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(4), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0114/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 160.
(2) ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 160.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.
(5) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година (2017/2161(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година, придружен от отговора на агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0071/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004(4), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0114/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 160.
(2) ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 160.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.
(5) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година (2017/2161(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0114/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност („Агенцията“), нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 11 033 974,16 EUR, което представлява увеличение с 9,64% спрямо 2015 г.;

В.  като има предвид, че вноската на Съюза в бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година възлиза на 10 120 000 EUR, което представлява увеличение с 10,53 % спрямо 2015 г.;

Г.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), заявява че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Проследяване на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовите години 2013, 2014 и 2015

1.  отбелязва със загриженост, че:

   Агенцията не е включила глава относно прозрачността, отчетността и почтеността в годишния си отчет за 2016 г.; призовава Агенцията да включи такава глава в годишния отчет за дейността за 2017 г.;
   плащанията от гръцкото правителство продължават да се извършват със значително закъснение, което от своя страна забавя и плащанията към собствениците в Атина и Ираклион и, като отчита, че Агенцията е положила големи усилия, свързвайки се постоянно с гръцкото правителство, за да се промени положението; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно развитието на положението;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до висока степен на изпълнение на бюджета от 98,47%, което представлява намаление с 1,53% спрямо 2015 г., и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 89,18%, което представлява намаление с 3,71% спрямо 2015 г.;

Поети задължения и преноси

3.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че равнището на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, по дял II („Административни разходи“) възлиза на 300 000 EUR (25%), спрямо 150 000 EUR (22%) за 2015 г., т.е. със 150 000 EUR повече; отбелязва, че тези преноси са свързани главно с инвестиции в ИТ и служебен автомобил към края на годината единствено за служебно ползване;

4.  отбелязва, че преносите често са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, особено ако са предварително планирани от Агенцията и са съобщени на Палатата;

Политика относно персонала

5.  отбелязва, въз основа на щатното разписание, че към 31 декември 2016 г. са били заети 43 длъжности (от общо 48 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза) в сравнение с 45 длъжности през 2015 г.;

6.  отбелязва, че към 31 декември 2016 г., съотношението между половете е било 42,1% жени и 57,9% мъже; отбелязва, че и трите висши ръководни длъжности са били заети от мъже; отбелязва обаче, че балансът между половете сред висшите ръководни кадри се промени в края на 2017 г., като две от трите длъжности на ръководители на отдел са заети от жени;

7.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2016 г. Агенцията е прехвърлила още осем служители в Атина, свеждайки по този начин броя на служителите в Ираклион до 14; отбелязва, че според отговора на Агенцията в края на 2017 г. в Ираклион се очаква да има общо осем служители; изтъква факта, че според доклада на Палатата за 2013 г., разходите биха могли да бъдат намалени допълнително, ако всички дейности се централизират на едно‑единствено място; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за възможните мерки за подобряване на това положение;

8.  отбелязва, че Агенцията изпитва затруднения при набирането, привличането и задържането на работа на подходящо квалифициран персонал, което се дължи основно на вида на договорите, които се предлагат (за договорно наети служители) и ниския коефициентен фактор, който се прилага към възнагражденията на служителите на Агенцията в Гърция; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за преодоляване на тези затруднения;

9.  отбелязва, че през 2016 г. служителите на Агенцията са ползвали средно 6 дни отпуск по болест; отбелязва, че през 2016 г. служителите са прекарали средно по два дни в свързани с благосъстоянието дейности;

10.  отбелязва със задоволство, че Агенцията е установила мрежа от доверени съветници за предотвратяване на конфликти и посредничество при конфликти, свързани с работата; отбелязва, че Агенцията е организирала вътрешно обучение и дейности за повишаване на осведомеността;

11.  отбелязва, че Агенцията е въвела политика за защита на личното достойнство и предотвратяване на психическия и сексуалния тормоз и редовно предоставя обучения относно предотвратяването на тормоз;

12.  отбелязва, че Агенцията използва служебни превозни средства, но не позволява употребата им за лични нужди;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

13.  отбелязва със загриженост, че само автобиографиите на председателя на управителния съвет и на изпълнителния директор са публикувани на интернет страницата на Агенцията; отбелязва със задоволство, че декларациите за интереси на членовете на управителния съвет, на изпълнителния директор и на постоянната група на заинтересованите страни, са публикувани;

14.  отбелязва, че децентрализираните агенции на Съюза обсъждат политика по отношение на сигнализирането на нередности и че през 2018 г. и че ще бъдат приети обща политика и насоки; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на тази политика;

15.  посочва, че Агенцията все още не е представила конкретна инициатива за подобряване на прозрачността на своите контакти с лобисти и заинтересовани от дейността ѝ страни; призовава Агенцията да възприеме проактивна политика за прозрачност на лобирането без по-нататъшно отлагане и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за разрешаване на този проблем; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че те са в процес на изготвяне на политиката по този въпрос;

16.  отбелязва, че Агенцията публикува протоколите от заседанията на своя управителен съвет веднага след като те бъдат одобрени ;;

17.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията не е получила искания за достъп до документи;

Основни постижения

18.  приветства трите основни постижения, посочени от Агенцията за 2016 г., а именно:

   успешното приключване на паневропейското учение;
   приноса на Агенцията към Групата за сътрудничество и проактивния секретариат във връзка с Директивата за мрежова и информационна сигурност;
   използването на инструменти за повишаване на осведомеността на обществеността относно киберсигурността, като европейския месец на киберсигурността и европейското състезание по киберсигурност (Cybersecurity Challenge);

Вътрешен одит

19.  отбелязва, че Агенцията е нямала неизпълнени препоръки от Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията през 2016 г.; отбелязва, че през септември 2016 г. IAS е направила оценка на риска на Агенцията, въз основа на която са определени следващите три теми за одит: участие на заинтересованите от дейността на Агенцията страни в резултатите от нейната дейност, човешките ресурси и информационните технологии; отбелязва, че Агенцията ще предприеме незабавни действия по отношение на изграждането на система за управление на качеството, както и по отношение на прилагането на своята политика за управление на риска; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на тези дейности;

Вътрешен контрол

20.  отбелязва, че според предоставената от Агенцията информация, вследствие на подробната последваща проверка за финансовата 2015 година в съответствие със стандарт за вътрешен контрол (СВК) № 8 „Процеси и процедури“, са били отправени редица препоръки, всяка от които е била изпълнена през 2016 г.; отчита, че 267 финансови операции, представляващи 76,43% от бюджета на Агенцията за 2015 г., са били проверени, в резултат на което е била направена една препоръка относно забавянето на плащанията; потвърждава, че забавянето не е генерирало дължими лихви; отбелязва със задоволство, че Агенцията поставя силен акцент върху проверката на резултатите преди иницииране на операциите („предварителна проверка“), за да се постигне възможно най-добър контрол;

Други коментари

21.  отбелязва, че според доклада на Палатата външната оценка за 2015 г. заключава, че работата и резултатите на Агенцията са в отговор на потребността от мрежова информационна сигурност в целия Съюз и на ниво държави членки и че Агенцията ефективно отговаря на очакванията на заинтересованите от дейността ѝ страни; отбелязва обаче, че е необходимо подобряване на комуникацията между Агенцията и заинтересованите от дейността ѝ страни, които оценяват нейния мандат и обхвата на дейностите ѝ като твърде ограничени; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че управителният съвет обсъжда нейното бъдеще и най-добрия начин за връзка със заинтересованите от дейността ѝ страни, както и средствата за увеличаване на въздействието на Агенцията в рамките на наличните човешки и финансови ресурси; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за подобряване на положението;

22.  приветства факта, че Агенцията е започнала въвеждането на система за управление на качеството през 2016 г.; отбелязва, че наръчника по управление на качеството, както и стандартните оперативни процедури и инструкции за работа са изготвени въз основа на стандартите ISO 9001; отбелязва със задоволство, че всички тези документи са на етап редактиране от ръководството и ще бъдат приложени през 2017 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък;

23.  приветства факта, че с цел осигуряване на икономически ефективна и екологосъобразна работна среда, Агенцията рециклира хартия, стъкло и пластмаса, насърчава служителите да не разпечатват документи и е въвела електронна система за вътрешните работни процеси, която е намалила значително използването на физически досиета;

24.  приветства факта, че с цел намаляване или компенсиране на емисиите на CO2 Агенцията насърчава използването на електронни средства за комуникация като алтернатива на физическите пътувания и през 2017 г. прилага за първи път транспортния инструмент на Протокола за парниковите газове с цел събиране на статистически данни относно служебните пътувания на служителите на Агенцията;

o
o   o

25.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 84, 17.3.2017 г., стр. 7
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0133.

Последно осъвременяване: 1 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност