Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2161(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0114/2018

Indgivne tekster :

A8-0114/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.48
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0153

Vedtagne tekster
PDF 186kWORD 54k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg
Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
P8_TA(2018)0153A8-0114/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 (2017/2161(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004(4), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0114/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 160.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 160.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 (2017/2161(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004(4), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0114/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 160.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 160.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 (2017/2161(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0114/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed ("agenturet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 11 033 974,16 EUR, hvilket svarer til en stigning på 9,64 % sammenlignet med 2015;

C.  der henviser til, at Unionens bidrag til agenturets budget for regnskabsåret 2016 var på 10 120 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 10,53 % sammenlignet med 2015;

D.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den fik rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013, 2014 og 2015

1.  bemærker med bekymring, at

   agenturet ikke indarbejdede et kapitel om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i sin årsberetning for 2016 og opfordrer agenturet til at indarbejde et sådant kapitel i sin årlige aktivitetsrapport for 2017
   betalingerne fra den græske regering foretages stadig med betydelige forsinkelser, hvilket gør, at betalingerne til udlejerne i Athen og Heraklion også bliver forsinket, og, idet det anerkendes, at agenturet har gjort en stor indsats for at ændre situationen i samarbejde med den græske regering, opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen i denne situation;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en høj budgetgennemførelsesgrad på 98,47 %, svarende til et fald på 1,53 % i forhold til 2015, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 89,18 %, hvilket udgør et fald på 3,71 % i forhold til 2015;

Forpligtelser og fremførsler

3.  konstaterer på grundlag af Revisionsrettens beretning, at fremførslerne af forpligtede bevillinger for afsnit 2 (aktionsudgifter) var på 300 000 EUR (25 %) i forhold til 150 000 EUR (22 %) i 2015, dvs. 150 000 EUR mere; bemærker, at disse fremførsler hovedsageligt vedrørte investeringer i IT og en tjenestebil i slutningen af året udelukkende til officiel brug;

4.  bemærker, at fremførsler ofte er delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer, at de ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig ikke, hvis agenturet har planlagt dem på forhånd og underrettet Revisionsretten derom;

Personalepolitik

5.  konstaterer ud fra stillingsfortegnelsen, at 43 stillinger (ud af i alt 48 stillinger, som var godkendt i henhold til EU-budgettet) var besat den 31. december 2016, i forhold til 45 i 2015;

6.  noterer sig, at kønsbalancen i det samlede antal besatte stillinger pr. 31. december 2016 var på 42,1 % kvinder og 57,9 % mænd; bemærker, at alle tre ledende stillinger var besat af mænd; bemærker imidlertid, at kønsfordelingen i de ledende stillinger ændredes ved udgangen af 2017, således at to ud af de tre kontorchefstillinger var besat af kvinder;

7.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet i 2016 flyttede yderligere otte medarbejdere til Athen, hvilket reducerede antallet af ansatte i Heraklion til 14; noterer sig fra agenturets svar, at det samlede forventede antal medarbejdere i Heraklion ved udgangen af 2017 er otte; fremhæver, at ifølge Revisionsrettens beretning for 2013 ville omkostningerne sandsynligvis kunne reduceres yderligere, hvis al personale blev centraliseret på ét sted; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de mulige foranstaltninger til at forbedre situationen;

8.  konstaterer, at agenturet har vanskeligt ved at tiltrække, ansætte og fastholde tilstrækkeligt kvalificeret personale, primært som følge af de ansættelsestyper, som tilbydes (kontraktansættelse), og den lave koefficient, der anvendes på lønningerne til agenturets medarbejdere i Grækenland; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om eventuelle foranstaltninger, der træffes for at imødegå disse vanskeligheder;

9.  bemærker, at det gennemsnitlige sygefravær for agenturets ansatte var på seks dage pr. medarbejder i 2016; noterer sig, at det antal dage pr. ansat, der blev anvendt til aktiviteter vedrørende fysisk velvære i 2016, lå på to;

10.  bemærker med tilfredshed, at agenturet har oprettet et netværk af fortrolige rådgivere til forebyggelse af og mægling i forbindelse med arbejdsrelaterede konflikter; bemærker, at agenturet har afholdt interne uddannelses- og oplysningsaktiviteter;

11.  bemærker, at agenturet har indført en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af mobning og sexchikane og giver regelmæssigt kurser i forebyggelse af chikane;

12.  bemærker, at agenturet anvender tjenestekøretøjer, men ikke tillader privat brug af disse;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

13.  bemærker med bekymring, at kun bestyrelsesformandens og den administrerende direktørs CV'er er tilgængelige på agenturets websted; bemærker med tilfredshed, at interesseerklæringerne fra medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør og den stående gruppe af interessenter er blevet offentliggjort;

14.  bemærker, at en politik for whistleblowing er under drøftelse blandt Unionens decentrale agenturer, og at en fælles politik og retningslinjer vil blive vedtaget i 2018; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne politik;

15.  påpeger, at agenturet ikke har taget noget konkret initiativ til at forbedre gennemsigtigheden omkring sine kontakter med lobbyister og interessenter; opfordrer agenturet til snarest muligt at vedtage en proaktiv politik for gennemsigtig lobbyvirksomhed og til at underrette dechargemyndigheden om enhver foranstaltning, der er truffet for at løse dette problem; noterer sig fra agenturets svar, at det er i færd med at udarbejde en politik til imødegåelse af problemet;

16.  bemærker, at agenturet offentliggør referaterne fra sine bestyrelsesmøder, så snart de er godkendt;

17.  bemærker, at agenturet i 2016 ikke modtog nogen begæringer om aktindsigt;

Vigtigste resultater

18.  glæder sig over de tre vigtigste resultater i 2016, som blev udpeget af agenturet, nemlig:

   den vellykkede afslutning af den fælleseuropæiske øvelse
   dets input til samarbejdsgruppen og det proaktive sekretariat i forbindelse med direktivet om net- og informationssikkerhed
   anvendelsen af instrumenterne til bevidstgørelse af offentligheden om cybersikkerhed såsom Den Europæiske Måned for Cybersikkerhed og Den Europæiske Cybersikkerhedsudfordring;

Intern revision

19.  bemærker, at agenturet ikke havde nogen udestående anbefalinger fra Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) i 2016; bemærker, at IAS i september 2016 foretog en risikovurdering, der viser de næste tre emner for revision: interessenternes deltagelse i resultater, menneskelige ressourcer og IT; bemærker, at agenturet vil træffe øjeblikkelige foranstaltninger vedrørende oprettelsen af et kvalitetsstyringssystem samt i gennemførelsen af sin politik for risikostyring; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse foranstaltninger;

Intern kontrol

20.  konstaterer, at den omfattende efterfølgende kontrol af regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med den interne kontrolstandard nr. 8 ("processer og procedurer") ifølge agenturet resulterede i en række anbefalinger, som alle blev behandlet i løbet af 2016; konstaterer, at 267 økonomiske transaktioner, som repræsenterede 76,43 % af agenturets budget for 2015, blev kontrolleret, hvilket resulterede i fremsættelse af en anbefaling vedrørende forsinkede betalinger; konstaterer, at forsinkelsen ikke medførte ekstra udgifter i form af renter; bemærker med tilfredshed, at agenturet har fokuseret intensivt på verifikation af resultater, før transaktioner indledes ("forudgående verificering"), med henblik på at opnå den bedst mulige kontrol;

Andre bemærkninger

21.  bemærker, at ifølge Revisionsrettens beretning konkluderede den eksterne evaluering vedrørende 2015, der blev fremlagt i maj 2016, at agenturets arbejde og output imødekommer behovet for net- og informationssikkerhed på tværs af Unionen og i de enkelte medlemsstater, og at agenturet effektivt lever op til sine interessenters forventninger; bemærker imidlertid, at der er brug for at forbedre kommunikationen mellem agenturet og interessenterne, som mener, at agenturets mandat og virkeområde er for begrænset; noterer sig fra agenturets svar, at bestyrelsen er i færd med at drøfte agenturets fremtid og den bedste måde at nå ud til agenturets interessenter på, samt hvordan agenturets virkeområde kan øges inden for rammerne af de menneskelige og finansielle ressourcer, der er til rådighed; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at forbedre situationen;

22.  glæder sig over, at agenturet begyndte at indføre et kvalitetsstyringssystem i 2016; bemærker, at kvalitetsstyringsmanualen samt standardprocedurerne og arbejdsinstrukserne blev udarbejdet på grundlag af ISO 9001-standarderne; bemærker med tilfredshed, at alle disse dokumenter er i færd med at blive revideret af ledelsen og vil blive gennemført i 2017; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

23.  glæder sig over, at agenturet – med henblik på at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads – har genbrugt papir, glas og plastik samt tilskyndet personalet til at undlade at printe dokumenter og har indført et elektronisk system for interne arbejdsgange, som i betydelig grad har reduceret anvendelsen af fysiske sagsmapper;

24.  glæder sig over, at agenturet – med henblik på begrænsning eller udligning af CO2-emissioner – har tilskyndet til brug af elektroniske kommunikationsmidler som alternativ til fysiske rejser, og at det for første gang i 2017 har gennemført GHG-protokollens "transportværktøj" med henblik på at indsamle statistiske data om forretningsrejser, der foretages af agenturets personale;

o
o   o

25.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 84 af 17.3.2017, s. 7.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0133.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik