Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2161(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0114/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0114/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.48
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0153

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 498kWORD 57k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
P8_TA(2018)0153A8-0114/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2161(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0114/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 160.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 160.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2161(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0114/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 160.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 160.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2161(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0114/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 11 033 974,16 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 9,64 % σε σύγκριση με το 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 10 120 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση της τάξης του 10,53 % σε σύγκριση με το 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2013, το 2014 και το 2015

1.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι:

   ο Οργανισμός δεν περιέλαβε στην ετήσια έκθεσή του για το 2016 κεφάλαιο για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα και καλεί τον Οργανισμό να περιλάβει ένα τέτοιο κεφάλαιο στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2017·
   η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη και οι πληρωμές από την ελληνική κυβέρνηση εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με σημαντική καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις στις πληρωμές των ιδιοκτητών των ακινήτων στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και, ενώ αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες στο θέμα της επικοινωνίας με την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να μεταβληθεί η κατάσταση, καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,47 %, το οποίο αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1,53 % σε σύγκριση με το 2015, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε στο 89,18 %, που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 3,71 % σε σχέση με το 2015·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

3.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ανήλθαν σε 300 000 EUR (25 %), έναντι 150 000 EUR (22 %) το 2015, ήτοι 150 000 EUR παραπάνω· σημειώνει ότι οι μεταφορές αυτές συνδέονται πρωτίστως με επενδύσεις σε ΤΠ και ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο (για επίσημη χρήση μόνο), που πραγματοποιήθηκαν περί τα τέλη του οικονομικού έτους·

4.  διαπιστώνει ότι οι μεταφορές συχνά δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Πολιτική προσωπικού

5.  διαπιστώνει με βάση το οργανόγραμμα ότι 43 θέσεις (από τις συνολικά 48 θέσεις που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης) είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με 45 το 2015·

6.  σημειώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2016 η αναλογία μεταξύ των δύο φύλων ήταν 42,1 % γυναίκες και 57,9 % άνδρες· σημειώνει, ωστόσο, ότι και τις τρεις ανώτερες διευθυντικές θέσεις τις κατείχαν άνδρες· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ισορροπία των φύλων μεταξύ των ανώτερων διοικητικών στελεχών μεταβλήθηκε στο τέλος του 2017, οπότε σε δύο από τις τρεις θέσεις προϊσταμένου μονάδας τοποθετήθηκαν γυναίκες·

7.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το 2016 ο Οργανισμός μετέθεσε άλλους οκτώ υπαλλήλους στην Αθήνα, μειώνοντας σε 14 τον αριθμό αυτών που παραμένουν στο Ηράκλειο· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Οργανισμού, ότι μέχρι το τέλος του 2017 αναμένεται ότι στο Ηράκλειο θα παραμένουν συνολικά οκτώ άτομα· τονίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2013, με τη συγκέντρωση όλων των υπαλλήλων σε έναν τόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση των εξόδων· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με ενδεχόμενα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης·

8.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσληψη, προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα, κυρίως λόγω του είδους των θέσεων που προσφέρονται (θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων) και του χαμηλού συντελεστή που εφαρμόζεται στους μισθούς των υπαλλήλων του Οργανισμού στην Ελλάδα· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τυχόν μέτρα που έχει λάβει για τον μετριασμό των δυσκολιών αυτών·

9.  σημειώνει ότι το 2016 το προσωπικό του Οργανισμού ήταν σε αναρρωτική άδεια κατά μέσο όρο για έξι εργάσιμες ημέρες· σημειώνει ότι το 2016 δαπανήθηκαν σε δραστηριότητες ευεξίας ανά μέλος του προσωπικού δύο ημέρες·

10.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός έχει συγκροτήσει δίκτυο έμπιστων συμβούλων για την πρόληψη και τη διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις συγκρούσεων συνδεόμενων με την εργασία· σημειώνει ότι ο Οργανισμός διοργάνωσε εσωτερικές δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης·

11.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός έχει θεσπίσει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και για την πρόληψη της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης και παρέχει σε τακτική βάση κατάρτιση για την πρόληψη της παρενόχλησης·

12.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί επίσημα οχήματα αλλά δεν επιτρέπει τη χρήση τους για ιδιωτικούς σκοπούς·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

13.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι μόνο τα βιογραφικά σημειώματα του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Οργανισμού· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι έχουν δημοσιευθεί οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του εκτελεστικού διευθυντή και της μόνιμης ομάδας ενδιαφερομένων μερών·

14.  σημειώνει ότι η καταγγελία δυσλειτουργιών είναι υπό συζήτηση μεταξύ των αποκεντρωμένων οργανισμών της Ένωσης και ότι το 2018 προβλέπεται η έγκριση κοινής πολιτικής και κατευθυντήριων γραμμών· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής·

15.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός δεν έχει προβλέψει προς το παρόν ειδικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της διαφάνειας στις επαφές του με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· καλεί τον Οργανισμό να θεσπίσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση μια προορατική πολιτική για τη διαφάνεια όσον αφορά τις ομάδες συμφερόντων και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με ενδεχόμενα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού· σημειώνει ότι ο Οργανισμός, σύμφωνα με σχετική απάντησή του, επεξεργάζεται πολιτική για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού·

16.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του μόλις αυτά εγκριθούν·

17.  σημειώνει ότι το 2016 ο Οργανισμός δεν έλαβε καμία αίτηση πρόσβασης σε έγγραφα·

Κύρια επιτεύγματα

18.  χαιρετίζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει ο Οργανισμός για το 2016, ήτοι:

   την επιτυχή ολοκλήρωση της πανευρωπαϊκής άσκησης·
   τη συμβολή του στην ομάδα συνεργασίας και την προδραστική γραμματεία στο πλαίσιο της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών·
   τη χρήση των μέσων για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, όπως ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας και η πρόκληση για την κυβερνοασφάλεια·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

19.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός δεν είχε καμία σύσταση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) σε εκκρεμότητα το 2016· σημειώνει ότι, τον Σεπτέμβριο του 2016, η IAS πραγματοποίησε εκτίμηση κινδύνου του Οργανισμού στην οποία αναφέρονται τα επόμενα τρία θέματα προς έλεγχο: συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στα αναμενόμενα αποτελέσματα, ανθρώπινοι πόροι και ΤΠ· σημειώνει ότι ο Οργανισμός θα αναλάβει άμεση δράση για την οικοδόμηση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, καθώς και για την υλοποίηση της πολιτικής του στον τομέα της διαχείρισης κινδύνου· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων·

Εσωτερικός έλεγχος

20.  σημειώνει, με βάση πληροφορίες του Οργανισμού, ότι ο εκτεταμένος εκ των υστέρων έλεγχος του οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με το πρότυπο εσωτερικού ελέγχου αριθ. 8 «Διεργασίες και διαδικασίες», οδήγησε σε ορισμένες συστάσεις, οι οποίες εφαρμόστηκαν στο σύνολό τους στη διάρκεια του 2016· επισημαίνει ότι ελέγχθηκαν 267 οικονομικές συναλλαγές, που αντιστοιχούν στο 76,43 % του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2015, και ότι από τους ελέγχους αυτούς προέκυψε μία σύσταση που αφορούσε την καθυστέρηση πληρωμών· διαπιστώνει ότι από την καθυστέρηση αυτή δεν προέκυψαν τόκοι προς πληρωμή· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός επικεντρώθηκε εντατικά στον έλεγχο επαλήθευσης των αποτελεσμάτων πριν από την έναρξη των πράξεων («εκ των προτέρων έλεγχος επαλήθευσης»), προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα σε επίπεδο ελέγχου·

Λοιπά σχόλια

21.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η αξιολόγηση για το 2015, που παραδόθηκε τον Μάιο του 2016, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το έργο του Οργανισμού και τα παραγόμενα από αυτόν αποτελέσματα ανταποκρίνονται στην ανάγκη για ασφάλεια των δικτύων πληροφοριών τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και στα επιμέρους κράτη μέλη και ότι ο Οργανισμός ικανοποιεί αποτελεσματικά τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών· σημειώνει, ωστόσο, την ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ του Οργανισμού και των ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία θεωρούν την εντολή και την απήχησή του εξαιρετικά περιορισμένες· σημειώνει ακόμη, με βάση την απάντηση του Οργανισμού, ότι το διοικητικό συμβούλιο συζητά για τη μελλοντική πορεία του Οργανισμού και για τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η απήχηση του Οργανισμού στους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που διαθέτει· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για τη βελτίωση της κατάστασης·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός άρχισε να θέτει σε εφαρμογή ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας κατά τη διάρκεια του 2016· σημειώνει ότι το εγχειρίδιο διαχείρισης της ποιότητας καθώς και οι τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και οι οδηγίες εργασίας σχεδιάστηκαν με βάση τα πρότυπα ISO 9001· σημειώνει με ικανοποίηση ότι όλα αυτά τα έγγραφα βρίσκονται στο στάδιο της αναθεώρησης από τη διοίκηση και θα τεθούν σε εφαρμογή το 2017· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός, με σκοπό τη διασφάλιση οικονομικά αποδοτικού και φιλικού προς το περιβάλλον χώρου εργασίας, την ανακύκλωση του χαρτιού, του γυαλιού και των πλαστικών, ενθαρρύνει το προσωπικό να αποφεύγει την εκτύπωση εγγράφων και εισήγαγε ηλεκτρονικό σύστημα για την εσωτερική ροή εργασιών, το οποίο μείωσε σημαντικά τη χρήση φυσικών αρχείων·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός ενθαρρύνει, με σκοπό τη μείωση ή την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2, τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας ως εναλλακτική λύση αντί της φυσικής μετακίνησης, και έθεσε σε εφαρμογή, για πρώτη φορά το 2017, το εργαλείο για τις μεταφορές του Πρωτοκόλλου για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), για την κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα επαγγελματικά ταξίδια που πραγματοποιεί το προσωπικό του Οργανισμού·

o
o   o

25.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 84 της 17.3.2017, σ. 7.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου