Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2161(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0114/2018

Predkladané texty :

A8-0114/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.48
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0153

Prijaté texty
PDF 367kWORD 48k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
P8_TA(2018)0153A8-0114/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016 (2017/2161(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a zrušuje nariadenie (ES) č. 460/2004(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0114/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 160.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 160.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016 (2017/2161(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a zrušuje nariadenie (ES) č. 460/2004(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0114/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 160.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 160.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016 (2017/2161(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0114/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 sumu 11 033 974,16 EUR, čo predstavuje nárast o 9,64 % v porovnaní s rokom 2015;

C.  keďže príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rozpočtový rok 2016 dosiahol sumu 10 120 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 10,53 % v porovnaní s rokom 2015;

D.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2013, 2014 a 2015

1.  so znepokojením konštatuje, že:

   agentúra do výročnej správy za rok 2016 nezahrnula kapitolu o transparentnosti, zodpovednosti a integrite a vyzýva agentúru, aby takúto kapitolu zahrnula do výročnej správy o činnosti za rok 2017;
   platby od gréckej vlády sa stále uskutočňujú so značným oneskorením, čo zase spôsobuje aj oneskorenie platieb prenajímateľom v Aténach a Heraklione; berie na vedomie, že agentúra vynaložila veľké úsilie pri kontaktoch s gréckou vládou s cieľom zmeniť túto situáciu, vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vývoji tejto situácie;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,47 %, čo predstavuje zníženie o 1,53 % v porovnaní s rokom 2015, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 89,18 %, čo predstavuje pokles o 3,71 % v porovnaní s rokom 2015;

Záväzky a prenosy

3.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že prenesené viazané rozpočtové prostriedky v hlave II (administratívne výdavky) dosiahli výšku 300 000 EUR (25 %) v porovnaní so sumou 150 000 EUR (22 %) v roku 2015, t. j. o 150 000 EUR viac; konštatuje, že tieto prenosy sa predovšetkým týkali investícií do IT a služobného vozidla koncom roka – len na úradné účely;

4.  poznamenáva, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Personálna politika

5.  konštatuje, že v pláne pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 43 pracovných miest (z celkových 48 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie), v porovnaní so 45 pracovnými miestami v roku 2015;

6.  poznamenáva, že k 31. decembru 2016, je pomer rodovej vyváženosti 42,1 % žien k 57,9 % mužov; konštatuje však, že všetky tri vyššie riadiace pozície boli obsadené mužmi; poznamenáva však, že rodová vyváženosť vo vrcholovom manažmente sa koncom roka 2017 zmenila tak, že dve z troch pracovných miest vedúceho oddelenia boli obsadené ženami;

7.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v roku 2016 agentúra presunula ďalších osem zamestnancov do Atén, čím sa znížil počet zamestnancov v Heraklione na 14; berie na vedomie odpoveď agentúry, že celkový počet zamestnancov v Heraklione by mal byť ku koncu roka 2017 osem; zdôrazňuje skutočnosť, že podľa správy Dvora audítorov z roku 2013 je pravdepodobné, že náklady by bolo možné ďalej znížiť, ak by boli všetci zamestnanci sústredení na jednom mieste; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o možných opatreniach na zlepšenie tejto situácie;

8.  berie na vedomie, že agentúra má problémy s náborom, pritiahnutím a udržaním zamestnancov s vhodnou kvalifikáciou hlavne z dôvodu typu ponúkaných pracovných miest (miesta zmluvných zamestnancov) a nízkeho koeficientu, ktorý sa uplatňuje na platy zamestnancov agentúry v Grécku; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o všetkých opatreniach prijatých na zmiernenie týchto ťažkostí;

9.  konštatuje, že v priemere mali zamestnanci agentúry pracovné voľno zo zdravotných dôvodov počas šiestich pracovných dní v roku 2016; konštatuje, že počet dní, ktoré jeden zamestnanec venoval zdraviu prospešným aktivitám v roku 2016, bol dva dni;

10.  s uspokojením konštatuje, že agentúra vytvorila sieť dôverných poradcov pre predchádzanie a mediáciu týkajúce sa pracovných konfliktov; konštatuje, že agentúra zorganizovala činnosti internej odbornej prípravy a zvyšovania informovanosti;

11.  berie na vedomie, že agentúra zaviedla politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a boja proti psychickému a sexuálnemu obťažovaniu a zabezpečuje pravidelnú odbornú prípravu v oblasti predchádzania obťažovaniu;

12.  berie na vedomie, že agentúra využíva služobné vozidlá, ale neumožňuje ich použitie na súkromné účely;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

13.  so znepokojením konštatuje, že iba životopisy predsedu správnej rady a výkonného riaditeľa sú dostupné na webovom sídle agentúry; berie s uspokojením na vedomie, že boli uverejnené vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, výkonného riaditeľa a stálej skupiny zainteresovaných strán;

14.  konštatuje, že medzi decentralizovanými agentúrami Únie prebieha diskusia o politike v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti a že spoločná politika a usmernenia budú prijaté v roku 2018; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní tejto politiky;

15.  poukazuje na to, že agentúra doteraz nepodnikla žiadne konkrétne iniciatívy s cieľom zvýšiť transparentnosť v súvislosti s jej kontaktmi s lobistami a so zainteresovanými stranami; vyzýva agentúru, aby bez ďalšieho odkladu zaviedla proaktívnu politiku transparentnosti vzťahov s lobistami a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložila správu o všetkých prijatých opatreniach na riešenie tohto problému; na základe odpovede agentúry konštatuje, že sa vypracúva politika na riešenie tohto problému;

16.  berie na vedomie, že agentúra zverejňuje zápisnice zo schôdzí svojej správnej rady hneď po ich schválení;

17.  konštatuje, že v roku 2016 agentúra nedostala žiadne žiadosti o prístup k dokumentom;

Hlavné úspechy

18.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra identifikovala v roku 2016, konkrétne:

   úspešné dokončenie celoeurópskeho cvičenia;
   jej príspevok k skupine pre spoluprácu a proaktívnemu sekretariátu vo vzťahu k smernici o bezpečnosti sietí a informačných systémov;
   využívanie nástrojov na zvyšovanie povedomia verejnosti o kybernetickej bezpečnosti, ako sú Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti a výzva kybernetickej bezpečnosti (Cybersecurity Challenge);

Vnútorný audit

19.  konštatuje, že agentúra nemala v roku 2016 žiadne nevyriešené odporúčanie Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS); konštatuje, že v septembri 2016 vykonal IAS hodnotenie rizika agentúry, z ktorého vyplývajú tieto tri témy auditu: zapojenie zainteresovaných strán do plnenia cieľov, ľudské zdroje a informačné technológie; berie na vedomie, že agentúra prijme bezodkladné opatrenia v súvislosti s vybudovaním systému riadenia kvality, ako aj vo vykonávaní svojej politiky riadenia rizík; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní týchto činností;

Vnútorná kontrola

20.  na základe informácií od agentúry berie na vedomie, že výsledkom rozsiahlej ex post kontroly rozpočtového roka 2015 v súlade s normou vnútornej kontroly č. 8 „Procesy a postupy“ bol rad odporúčaní, ktoré sa všetky zohľadnili počas roka 2016; berie na vedomie, že bolo skontrolovaných 267 finančných operácií predstavujúcich 76,43 % rozpočtu agentúry na rok 2015 a výsledkom bolo jedno odporúčanie týkajúce sa oneskorenia platieb; uznáva, že oneskorenie nespôsobilo vznik úrokov z omeškania; s uspokojením konštatuje, že agentúra sa intenzívne sústredila na overovanie výsledkov pred iniciovaním operácií (kontrola ex ante), a to s cieľom dosiahnuť najlepšie možné kontroly;

Ďalšie pripomienky

21.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že v externom hodnotení za rok 2015, ktoré bolo poskytnuté v máji 2016, sa dospelo k záveru, že práca a výstupy agentúry zodpovedajú potrebe bezpečnosti sietí a informácií v Únii a členských štátoch a že agentúra účinne spĺňa očakávania svojich zainteresovaných strán; berie však na vedomie, že je potrebné zlepšiť komunikáciu medzi agentúrou a jej zainteresovanými stranami, ktoré považujú mandát a dosah agentúry za príliš obmedzené; berie na vedomie odpoveď agentúry, že správna rada diskutuje o budúcnosti agentúry a najlepšom spôsobe komunikácie so zainteresovanými stranami agentúry, ako aj spôsobe zvýšenia vplyvu agentúry v rámci dostupných ľudských a finančných zdrojov; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na zlepšenie tejto situácie;

22.  víta skutočnosť, že agentúra v roku 2016 začala zavádzať systém riadenia kvality; konštatuje, že manuál riadenia kvality, ako aj štandardné pracovné postupy a pracovné pokyny boli vypracované na základe noriem ISO 9001; s uspokojením konštatuje, že všetky tieto dokumenty sa nachádzajú vo fáze revízie zo strany manažmentu a budú sa realizovať v roku 2017; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o dosiahnutom pokroku;

23.  víta skutočnosť, že agentúra s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívne pracoviská, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, recykluje papier, sklo a plasty, nabáda personál, aby zamedzil tlačeniu dokumentov, a zaviedla elektronický systém vnútorných pracovných postupov, ktorý výrazne obmedzil používanie fyzických spisov;

24.  víta skutočnosť, že agentúra s cieľom obmedziť alebo vykompenzovať emisie CO2 nabáda na použitie elektronických prostriedkov komunikácie ako alternatívy k fyzickému premiestňovaniu sa a prvýkrát v roku 2017 zaviedla „dopravný nástroj Protokolu o skleníkových plynoch (GHG)“ s cieľom zhromažďovať štatistické údaje o služobných cestách, ktoré zrealizovali zamestnanci agentúry;

o
o   o

25.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017, s. 7.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia