Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2162(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0079/2018

Texte depuse :

A8-0079/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.49

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0154

Texte adoptate
PDF 364kWORD 58k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
P8_TA(2018)0154A8-0079/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2162(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate(4), în special articolul 39,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004(5), în special articolul 65,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0079/2018),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 166.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 166.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 138, 26.5.2016, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiului financiar 2016 (2017/2162(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate(4), în special articolul 39,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004(5), în special articolul 65,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0079/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 166.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 166.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 138, 26.5.2016, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2162(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0079/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 27 545 879 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 4,56 % față de bugetul pe 2015; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii;

C.  întrucât, Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Măsuri luate în urma descărcării de gestiune din 2014 și 2015

1.  recunoaște faptul că Agenția nu are competența necesară pentru a decide centralizarea tuturor operațiunilor Agenției într-un singur loc; reamintește că, la crearea Agenției în 2004, decizia privind sediul dublu al acesteia (Lille/Valenciennes) a fost luată de Consiliu; ia act de observația Curții referitoare la potențialele economii care ar putea fi realizate grație soluției sediului unic; ia act de analiza efectuată de Agenție cu privire la impactul sediului dublu asupra bugetului și de recomandarea acesteia de a păstra sediul dublu; subliniază că, probabil, costurile ar fi reduse dacă toate operațiunile ar fi centralizate într-un singur loc; subliniază că reducerea costurilor poate fi facilitată de un acord cuprinzător cu privire la sediu cu statul membru gazdă – care ar avea drept efect clarificarea condițiilor în care Agenția și personalul acesteia își desfășoară activitatea – având ca rezultat faptul că costurile activităților vor fi probabil mai mari decât este necesar; solicită Consiliului să își reevalueze decizia anterioară și să opteze, în schimb, pentru centralizarea tuturor operațiunilor Agenției într-un sediu unic;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,20 %, ceea ce reprezintă o creștere de 0,10 % față de 2015, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 91,57 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,79 % față de 2015;

3.  salută faptul că, în conformitate cu dispozițiile noului Regulament privind Agenția, care a intrat în vigoare în iunie 2016, Agenția este autorizată să perceapă onorarii pentru unele competențe noi;

Credite de angajament și reportări

4.  ia act, pe baza informațiilor primite de la Agenție, că nivelul de reportări s-a situat sub limita plafoanelor orientative utilizate de Curte pentru a evalua execuția bugetară (și anume 10 % pentru titlul I, 20 % pentru titlul II și 30 % pentru titlul III) pentru toate titlurile bugetare; constată, de asemenea, că creditele reportate în 2017 (7,52 %) privesc în principal cheltuielile operaționale și că 95,4 % din creditele reportate din 2015 au fost executate;

5.  subliniază că reportările sunt adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Agenție și comunicate Curții;

Politica de personal

6.  ia act de faptul că, la sfârșitul lui 2016, Agenția avea 165 de angajați permanenți, dintre care 133 de agenți temporari, 29 agenți contractuali și 3 experți naționali detașați, în comparație cu 154 de membri ai personalului permanent la sfârșitul lui 2015;

7.  ia act, cu preocupare, de faptul că 62 % dintre angajați sunt bărbați, iar 38 % sunt femei, un dezechilibru de aproape doi la unu; regretă faptul că există un grav dezechilibru de gen în cazul posturilor de conducere de nivel superior și în cadrul Consiliului de administrație al Agenției; reamintește însă că, în ceea ce privește echilibrul de gen la nivelul conducerii și al comitetelor executive, membrii acestora sunt propuși și numiți de statele membre, însă recomandă cu toate acestea ca problema să fie rezolvată urgent;

8.  constată cu satisfacție că ponderea personalului cu sarcini operaționale a crescut de la 65 % în 2015 la 70 % în 2016, iar ponderea personalului cu sarcini administrative a scăzut de la 23 % la 18 %; regretă, cu toate acestea, faptul că evoluția procentajului se datorează în principal unei rectificări privind repartizarea personalului în diferitele categorii; subliniază că o astfel de reducere nu este conformă cu reducerea cu 5 % a personalului comunicată de Comisie la programarea resurselor pentru agențiile descentralizate;

9.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să fie parte a politicii de personal a Agenției; subliniază că bugetul cheltuit pe activitățile de confort la locul de muncă se ridică la 228,7 EUR per angajat și că în 2016 a fost organizată o zi de activități externe pentru personal; constată că numărul mediu de zile de concediu medical per membru al personalului este de 3,2, mult sub media din majoritatea celorlalte agenții;

10.  apreciază faptul că în 2016 nu s-a raportat niciun caz de hărțuire; sprijină sesiunile de formare organizate pentru a crește gradul de conștientizare a personalului;

11.  constată cu satisfacție că Agenția nu a primit nicio plângere și nu i s-au intentat acțiuni în justiție sau cazuri legate de angajarea sau concedierea de personal în 2016;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

12.  salută faptul că Consiliul de administrație al Agenției a adoptat o politică de prevenire și gestionare a conflictelor de interese, aplicabilă personalului său; ia act de faptul că Agenția a publicat ulterior pe site-ul său web majoritatea declarațiilor privind absența conflictelor de interese și CV-urile membrilor consiliului său de administrație; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la publicarea documentelor care mai lipsesc;

13.  ia act, pe baza informațiilor primite de la Agenție, că aceasta a continuat să pună în aplicare planul de acțiune definit în strategia sa antifraudă; ia act, în special, de faptul că Agenția a organizat două sesiuni de formare în materie de prevenire a fraudei și două sesiuni de formare în materie de etică și integritate;

14.  ia act de faptul că Agenția a inclus evaluarea riscului de fraudă în evaluarea periodică a riscurilor efectuată de Agenție și că registrul riscurilor de fraudă a fost revizuit în 2016; ia act de faptul că riscurile au fost reevaluate ca fiind medii până la reduse și că nu au fost identificate riscuri suplimentare;

15.  ia act, pe baza informațiilor primite de la Agenție, de faptul că aceasta așteaptă un model de decizie din partea Comisiei pentru a adopta propria decizie cu privire laavertizările de integritate; remarcă, însă, că, până când va fi propus modelul de decizie, se aplică decizia actuală a Comisiei privind avertizările de integritate; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestor orientări;

16.  subliniază necesitatea de a crea un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta avertizorii de integritate să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejând, în același timp, confidențialitatea lor și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

17.  ia act de motivele de refuz al accesului la documente (1 caz din 44); invită Agenția să utilizeze în cel mai regulamentar și legal mod posibilitatea de a refuza accesul la documente, protejând în același timp datele cu caracter personal;

Principalele realizări

18.  salută principalele trei realizări identificate de Agenție în 2016, și anume:

   a publicat o viziune strategică revizuită, care include pregătirea unei strategii în materie de relații internaționale și punerea în aplicarea a unei strategii de comunicare;
   a pus în aplicare o structură de guvernanță actualizată și a adaptat organizarea Agenției în lumina noului regulament privind Agenția; de asemenea, Agenția a pus în aplicare sistemul său integrat de gestionare (IMS), în vederea obținerii certificării ISO 9001 în decursul anului 2017;
   a introdus, în mod eficient, noul nume și mandat în temeiul noului regim juridic (al patrulea pachet feroviar, intrat în vigoare la 15 iunie 2016) și a înregistrat progrese semnificative în cadrul pregătirilor pentru noul său rol;

19.  regretă, însă, că Agenția nu folosește indicatorii privind resursele utilizate pentru a îmbunătăți în continuare utilizarea indicatorilor-cheie de performanță și recomandă modificarea acestei practici;

Auditul intern

20.  recunoaște că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) nu a adresat Agenției nicio recomandare critică sau foarte importantă; ia act de faptul că IAS a efectuat un exercițiu de evaluare a riscurilor care acoperă toate procesele operaționale și de sprijin;

21.  ia act de faptul că, în ceea ce privește auditul precedent privind gestionarea relației cu părțile interesate și comunicarea externă, IAS a închis trei recomandări importante și recomandarea foarte importantă privind consolidarea procedurii de recrutare și a concluzionat că toate recomandările, cu excepția uneia, au fost puse în aplicare de Agenție; ia act, de asemenea, de faptul că în ceea ce privește singura recomandare încă deschisă, marcată ca fiind „importantă”, privind cadrul procedural existent aplicabil gestionării părților interesate și comunicarea externă, aceasta este în curs de a fi pusă în aplicare în termenul stabilit pentru septembrie 2017;

Controalele interne

22.  ia act cu satisfacție de faptul că Agenția este acum certificată conform ISO 9001;

23.  ia act de faptul că Consiliul de administrație al Agenției și-a adoptat standardele de gestionare în aprilie 2016; remarcă, de asemenea, că, în conformitate cu standardul de gestionare nr. 16 al Agenției, conducerea a evaluat adecvarea proiectării și eficacitatea implementării standardelor sale de gestionare, în cadrul revizuirii sistemului de gestionare al Agenției; ia act, pe baza informațiilor primite de la Agenție, că deși au fost identificate unele domenii care pot fi îmbunătățite (SG ERA 3 - Valori etice și organizaționale, SG ERA 4 - Obiective, planificare strategică și raportare, SG ERA 5 - Continuitatea activităților, SG ERA 8 - Gestionarea relațiilor cu părțile interesate, SG ERA 9 - Gestionarea proceselor, SG ERA 10 - Managementul resurselor umane, SG ERA 13 - Gestionarea datelor și informațiilor), se poate considera că sistemul de control al Agenției, privit în ansamblu, funcționează astfel cum era prevăzut și reduce în mod adecvat principalele riscuri la adresa realizării obiectivelor Agenției;

24.  ia act de faptul că Agenția a continuat să își dezvolte sistemul integrat de gestionare (IMS), bazat pe cerințele specificate în standardele de control intern și în standardele din seria ISO 9001, cu scopul de a îndeplini condițiile necesare pentru ca Agenția să își asume cu succes noi activități și să câștige eficiență; salută analiza realizată de ERA în cadrul IMS privind excepțiile și nerespectarea normelor, precum și acțiunile de formare care urmează să fie organizate în 2017 privind achizițiile și gestionarea contractelor în vederea remedierii acestor situații;

25.  observă că evaluarea eficacității IMS a arătat unele domenii în care se pot aduce îmbunătățiri în ceea ce privește conformitatea și eficiența, în special în ceea ce privește valorile etice și organizaționale, continuitatea activității, gestionarea relațiilor cu părțile interesate și a resurselor umane, și, în special, că a identificat diferențele dintre competențele disponibile la nivel intern și competențele necesare; se așteaptă ca Agenția să asigure punerea în aplicare integrală a standardelor de gestionare ale ERA până în 2017, astfel cum s-a preconizat;

26.  regretă faptul că obiectivul de 95 % pentru execuția plăților în termenul stabilit de 30 de zile nu a fost atins; observă că motivele întârzierii plăților rămân aceleași ca în 2015, și anume întârzierile în prelucrarea facturilor de către personalul Agenției, absența lichidităților și dezacordul cu furnizorii privind conținutul facturilor; solicită Agenției să adopte măsuri de remediere pentru a atinge obiectivul de 95 % într-un termen rezonabil;

Alte observații

27.  salută adoptarea Regulamentului privind Agenția(2), care a intrat în vigoare la 15 iunie 2016; ia act cu satisfacție de faptul că, până la încheierea perioadei de tranziție (16 iunie 2019), această schimbare strategică preconizată va transforma Agenția, care nu va mai avea doar un rol de pregătire a politicilor și de diseminare, ci va deveni o autoritate care lucrează direct pentru acest sector în ceea ce privește autorizațiile pentru certificările de siguranță și pentru materialul rulant; ia act, pe baza informațiilor primite de la Agenție, că se preconizează ca această tranziție să aducă avantaje majore reducând costurile;

28.  subliniază rolul strategic al Agenției în îmbunătățirea competitivității transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport și contribuția acestuia la dezvoltarea și funcționarea eficace a unui spațiu feroviar unic european fără frontiere, prin reducerea barierelor de ordin administrativ și tehnic, prin încurajarea intrării pe piață și asigurarea nediscriminării, prin cheltuirea mai eficientă a fondurilor publice pentru serviciile publice de transport feroviar și prin asigurarea unei mai bune guvernanțe a infrastructurii; salută programul orientat pe ajustarea normelor naționale cu scopul de a reduce impactul barierelor existente între statele membre sau de a elimina aceste bariere;

29.  subliniază rolul Agenției în asigurarea siguranței și interoperabilității sistemului feroviar european, pentru a contribui la crearea unui sector feroviar european mai competitiv și la îmbunătățirea calității serviciilor de transport feroviar; sprijină viziunea Comisiei privind un sistem feroviar european fruntaș pe plan mondial din punctul de vedere al performanțelor în materie de siguranță;

30.  salută rolul Agenției în monitorizarea dezvoltării, testării și implementării Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS), precum și în evaluarea diferitelor proiecte legate de acest sistem; salută lansarea negocierilor între UE și Elveția în cadrul Acordului privind transportul feroviar și rutier de mărfuri și călători în vederea participării Elveției la Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate; subliniază că, odată cu creșterea responsabilităților Agenției, va trebui să i se pună la dispoziție resursele financiare, materiale și umane necesare pentru a-și îndeplini cu eficacitate și eficiență noile atribuții suplimentare; atrage atenția asupra studiului comandat recent de Comisia pentru bugete cu privire la modalitățile de finanțare a agențiilor europene, precum și asupra faptului că ar trebui dezvoltate posibilități care să permită o autofinanțare a Agenției într-o măsură mai mare; constată cu îngrijorare contradicția dintre legislația recent aprobată prin care se extinde sfera mandatului Agenției și reducerile bugetare aplicabile Agenției în cadrul financiar multianual 2014-2020;

31.  reiterează poziția adoptată de Parlamentul European în cadrul procedurii bugetare privind recuperarea sumelor totale realocate de la Mecanismul pentru interconectarea Europei la Fondul european pentru investiții strategice; subliniază că ar trebuie să se garanteze finanțarea necesară pentru finalizarea spațiului feroviar unic european, având în vedere, de asemenea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare în regiunile periferice ale Uniunii; subliniază, de asemenea, că implementarea ERTMS ar trebui să fie devansată, pentru a introduce în continuare standarde tehnice comune și a maximiza beneficiile în materie de interoperabilitate;

32.  constată că exercițiul de evaluare a riscurilor efectuat în 2016 a evidențiat noi riscuri, comparativ cu 2015, legate de transpunerea cu întârziere și neconsecventă a legislației celui de al 4-lea pachet feroviar, de perimarea instrumentelor de gestionare a modificărilor aduse ERTMS, de reducerea zgomotului generat de transportul feroviar, de întârzierile înregistrate în reducerea normelor naționale și de gestionarea datelor;

o
o   o

33.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 18 aprilie 2018(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 333, 9.9.2016, p. 19.
(2) Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (JO L 138, 26.5.2016, p. 1).
(3) Texte adoptate, P8_TA(2018)0133.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate