Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2162(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0079/2018

Predložena besedila :

A8-0079/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.49

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0154

Sprejeta besedila
PDF 356kWORD 57k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg
Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za železnice (ERA)
P8_TA(2018)0154A8-0079/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2016 (2017/2162(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije(4) in zlasti člena 39,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004(5) in zlasti člena 65,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0079/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za železnice glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za železnice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 166.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 166.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 164, 30.4.2004, str. 1.
(5) UL L 138, 26.5.2016, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2016 (2017/2162(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije(4) in zlasti člena 39,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004(5) in zlasti člena 65,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0079/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za železnice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 166.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 166.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 164, 30.4.2004, str. 1.
(5) UL L 138, 26.5.2016, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2016 (2017/2162(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0079/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker izkaz prihodkov in odhodkov(1) Evropske železniške agencije (zdaj Agencije Evropske unije za železnice) (v nadaljnjem besedilu: agencija) kaže, da je njen končni proračun v proračunskem letu 2016 znašal 27.545.879 EUR, kar je 4,56 % več kot v letu 2015; ker proračun agencije izvira predvsem iz proračuna Unije;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Evropske železniške agencije (zdaj Agencije Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leti 2014 in 2015

1.  potrjuje, da agencija nima pooblastil, da bi sama odločala o centralizaciji vseh dejavnosti na eni sami lokaciji; opozarja, da je dva sedeža agencije (Lille/Valenciennes) ob njeni ustanovitvi leta 2004 določil Svet; je seznanjen s pripombo Računskega sodišča, da bi bilo z odločitvijo za enotno lokacijo morebiti mogoče doseči prihranke; je seznanjen z analizo agencije o proračunskih posledicah dveh sedežev in njenim priporočilom o ohranitvi takšne ureditve; poudarja, da bi bili stroški najverjetneje nižji, če bi bile vse dejavnosti centralizirane na eni sami lokaciji; poudarja, da bi bilo stroške morda lažje znižati, če bi bil sklenjen celovit sporazum o sedežu z državo članico gostiteljico, v katerem bi bili pojasnjeni tudi pogoji, pod katerimi agencija in njeno osebje delujeta, s čimer bi se končalo stanje, ko so stroški poslovanja najverjetneje višji, kot bi bilo potrebno; poziva Svet, naj ponovno preuči svojo prejšnjo odločitev in se namesto tega odloči za centralizacijo vseh dejavnosti agencije na eni lokaciji;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 stopnja izvrševanja proračuna znašala 99,20 %, kar je 0,10 % več kot leta 2015, stopnja izvrševanja sredstev za plačila pa je znašala 91,57 %, kar je 1,79 % več kot leta 2015;

3.  pozdravlja, da lahko agencija v skladu z določbami nove uredbe o agenciji, ki je začela veljati junija 2016, za nekatere od svojih novih pristojnosti zaračunava pristojbine;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

4.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je bila raven prenosov za vse proračunske naslove pod okvirnimi zgornjimi mejami, ki jih Računsko sodišče uporablja za ocenjevanje izvrševanja proračuna (tj. 10 % za naslov I, 20 % za naslov II in 30 % za naslov III); prav tako ugotavlja, da se sredstva, prenesena v leto 2017, (7,52 %) nanašajo predvsem na odhodke za poslovanje in da je bilo izvršenih 95,4 % odobritev, prenesenih iz leta 2015;

5.  poudarja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencija načrtuje vnaprej in o tem obvesti Računsko sodišče;

Kadrovska politika

6.  ugotavlja, da je ob koncu leta 2016 agencija zaposlovala 165 stalno zaposlenih, od katerih je bilo 133 začasnih in 29 pogodbenih uslužbencev ter 3 napoteni nacionalni strokovnjaki, v primerjavi s 154 stalno zaposlenimi ob koncu leta 2015;

7.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da njeno osebje sestavlja 62 % moških in 38 % žensk, kar predstavlja neravnovesje v razmerju skoraj 2 proti 1; obžaluje, da je neuravnoteženost zastopanosti spolov na ravni višjega vodstva in v upravnem odboru agencije velika; v zvezi z uravnoteženo zastopanostjo spolov v upravnem in izvršilnem odboru poudarja, da člane predlagajo in imenujejo države članice, a vseeno priporoča, da se to vprašanje obravnava kot nujno;

8.  z zadovoljstvom ugotavlja, da se je delež osebja, ki opravlja operativne naloge, s 65 % leta 2015 povečal na 70 % leta 2016, delež osebja, zadolženega za upravne naloge, pa se je s 23 % zmanjšal na 18 %; hkrati pa obžaluje, da je sprememba deleža predvsem posledica popravka razporeditve osebja v različne kategorije; poudarja, da to zmanjšanje ni v skladu s 5-odstotnim znižanjem števila osebja, kakor ga je v zvezi z načrtovanjem virov za decentralizirane agencije najavila Komisija;

9.  poudarja, da bi moralo biti usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja del kadrovske politike agencije; poudarja, da proračun, ki je bil porabljen za dejavnosti za dobro počutje, znaša 228,7 EUR na uslužbenca, leta 2016 pa je bilo za osebje organizirano tudi srečanje zunaj prostorov; opaža, da bolniški dopust na uslužbenca v povprečju znaša 3,2 dni, kar je bistveno manj od povprečja agencij Unije;

10.  je zadovoljen, da v letu 2016 ni bilo prijav zaradi nadlegovanja; podpira usposabljanje, ki se organizira z namenom ozaveščanja zaposlenih;

11.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija v letu 2016 ni prejela pritožb, niti ni bila vpletena v tožbe ali primere, povezane z zaposlovanjem ali odpuščanjem uslužbencev;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov, preglednost in demokracija

12.  pozdravlja dejstvo, da je upravni odbor agencije za svoje člane sprejel politiko preprečevanja nasprotja interesov; ugotavlja, da je agencija zaradi tega na svojem spletnem mestu objavila večino izjav članov upravnega odbora o odsotnosti nasprotja interesov in njihove življenjepise; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o objavi manjkajočih dokumentov;

13.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da še naprej izvaja akcijski načrt, opredeljen v njeni strategiji za boj proti goljufijam; ugotavlja predvsem, da je agencija organizirala usposabljanji o preprečevanju goljufij in usposabljanji o etiki in integriteti;

14.  ugotavlja, da je agencija v redno oceno tveganja vključila tudi oceno tveganja goljufij, leta 2016 pa je prav tako pregledala svoj register tveganja goljufij; ugotavlja tudi, da je bilo tveganje ponovno ocenjeno kot srednje do nizko in da ni bilo ugotovljenih dodatnih tveganj;

15.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da agencija čaka na vzorčni sklep Komisije, preden bo sprejela lasten sklep o prijavljanju nepravilnosti; ugotavlja pa, da se dotlej uporablja veljavni sklep Komisije o prijavljanju nepravilnosti; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o izvajanju teh smernic;

16.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ EU za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo prijaviteljem nepravilnosti pomagal uporabiti prave kanale pri razkrivanju informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo ščitil njihovo zaupnost in jim nudil potrebno pomoč in svetovanje;

17.  je seznanjen z vzroki za zavrnitev dostopa do dokumenta (v enem od 44 primerov); poziva agencijo, naj čim bolj zakonito in pravilno uporablja možnost zavrnitve dostopa do dokumentov, obenem pa naj zagotavlja varovanje osebnih podatkov;

Glavni dosežki

18.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je za leto 2016 navedla agencija, in sicer:

   je objavila pregledano strateško vizijo, vključno s pripravami na strategijo za mednarodne odnose in na izvajanje strategije na področju komunikacij;
   je začela izvajati posodobljeno strukturo upravljanja in prilagodila organizacijo agencije novi uredbi, ki velja zanjo; prav tako je začela izvajati celovit sistem upravljanja, da bi v letu 2017 pridobila certifikat ISO 9001;
   je učinkovito uvedla novo ime in mandat v skladu z novim pravnim režimom (četrti železniški sveženj, ki velja od 15. junija 2016) in dosegla občuten napredek pri pripravah na prevzem nove vloge;

19.  hkrati pa obžaluje, da agencija ne uporablja kazalnikov vložkov, da bi še izboljšala uporabo ključnih kazalnikov uspešnosti, in priporoča, da se to spremeni;

Notranja revizija

20.  priznava, da služba Komisije za notranjo revizijo na agencijo ni naslovila nobenega kritičnega ali zelo pomembnega priporočila; ugotavlja, da je ta služba opravila oceno tveganja, v katero je zajela vse operativne in podporne procese;

21.  ugotavlja, da je v zvezi s prejšnjo revizijo upravljanja odnosov z deležniki in zunanjega komuniciranja služba za notranjo revizijo zaključila tri pomembna priporočila in zelo pomembno priporočilo o okrepitvi postopka zaposlovanja ter prišla do zaključka, da je agencija začela izvajati vsa priporočila razen enega; ugotavlja tudi, da se bo edino še zmeraj odprto priporočilo, ki je označeno kot „pomembno“ in se nanaša na obstoječi postopkovni okvir, ki se uporablja za upravljanje odnosov z deležniki in zunanje komuniciranje, začelo izvajati pred iztekom roka septembra 2017;

Notranje kontrole

22.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija zdaj pridobila certifikat ISO 9001;

23.  ugotavlja, da je upravni odbor agencije aprila 2016 sprejel standarde upravljanja; ugotavlja tudi, da je uprava v skladu s standardom upravljanja agencije št. 16 v sklopu pregleda sistema upravljanja ocenila primernost zasnove in učinkovitost izvajanja standardov upravljanja; na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je bilo sicer odkritih nekaj področij, kjer bi bile mogoče izboljšave (standard upravljanja št. 3 – etične in organizacijske vrednote, standard upravljanja št. 4 – cilji, strateško načrtovanje in poročanje, standard upravljanja št. 5 – neprekinjenost poslovanja, standard upravljanja št. 8 – upravljanje odnosov z deležniki, standard upravljanja št. 9 – upravljanje procesov, standard upravljanja št. 10 – upravljanje človeških virov, standard upravljanja št. 13 – upravljanje podatkov in informacij), a v splošnem velja, da sistemi kontrole v agenciji delujejo, kot je bilo predvideno, in ustrezno zmanjšujejo glavna tveganja, ki bi utegnila ogroziti uresničevanje ciljev agencije;

24.  ugotavlja, da je agencija svoj celovit sistem upravljanja na podlagi zahtev iz standardov notranje kontrole in standardov ISO 9001 dodatno razvila, da bi izpolnila pogoje, ki so potrebni, če želi začeti izvajati nove dejavnosti in povečati učinkovitost; pozdravlja analizo izjem in neupoštevanja pravil, ki jo je ERA opravila v okviru tega sistema, ter usposabljanje o javnih naročilih in upravljanju pogodb, ki bo organizirano leta 2017, da bi odpravila te pomanjkljivosti;

25.  ugotavlja, da so bila pri oceni učinkovitosti celovitega sistema upravljanja izpostavljena nekatera področja, na katerih je mogoče doseči izboljšave v zvezi s skladnostjo in učinkovitostjo, zlasti pri etičnih in organizacijskih vrednotah, neprekinjenem delovanju, upravljanju odnosov z deležniki ter upravljanju človeških virov, še posebej pa je pokazala, da obstaja vrzel med internimi kompetencami, ki so na voljo, in kompetencami, ki so potrebne; pričakuje, da bo agencija zagotovila, da bodo upravni standardi agencije ERA do leta 2017 – kot je predvideno – v celoti izvedeni;

26.  obžaluje, da ni bil dosežen cilj 95-odstotne izvršitve plačil v predpisanem 30-dnevnem roku; ugotavlja, da so razlogi za zamude pri plačilih isti kot leta 2015, in sicer ker osebje agencije račune obdeluje z zamudo, ker primanjkuje denarja in ker obstajajo nesoglasja z dobavitelji glede vsebine računov; poziva agencijo, naj sprejme popravne ukrepe, da bi cilj 95 % dosegla v razumnem roku;

Druge pripombe

27.  pozdravlja sprejetje uredbe o agenciji(2), ki je začela veljati 15. junija 2016; z zadovoljstvom ugotavlja, da bo ta pričakovana strateška sprememba do konca prehodnega obdobja (16. junija 2019) spremenila vlogo agencije, ki je doslej zgolj pripravljala in razširjala politike, odslej pa bo v vlogi organa neposredno sodelovala z industrijo na področju odobritev varnostnih spričeval in tirnih vozil; na podlagi navedb agencije ugotavlja, da naj bi ta sprememba prinesla precejšnje koristi v smislu manjših stroškov;

28.  poudarja, da ima agencija strateško vlogo pri izboljševanju konkurenčnosti železniškega in drugih načinov prevoza in pri prispevanju k razvoju učinkovito delujočega enotnega evropskega železniškega prostora brez meja, in sicer z zmanjševanjem upravnih in tehničnih ovir, spodbujanjem vstopa na trg, zagotavljanjem nediskriminacije, učinkovitejšo porabo javnih sredstev za storitve javnega železniškega prevoza in boljšim upravljanjem infrastrukture; pozdravlja tematski program za prečiščenje nacionalnih pravil, da bi zmanjšali posledice oziroma odpravili obstoječe ovire med državami članicami;

29.  poudarja vlogo, ki jo ima agencija pri zagotavljanju varnosti in interoperabilnosti evropskega železniškega sistema za prispevanje k povečanju konkurenčnosti evropskega železniškega sektorja in izboljšanju kakovosti storitev železniškega prevoza; pozdravlja vizijo Komisije za evropski železniški sistem, ki bo imel vodilno vlogo v svetu na področju varnosti;

30.  pozdravlja vlogo, ki jo ima agencija pri spremljanju razvoja, preizkušanju in uvajanju evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS), pa tudi pri ocenjevanju specifičnih projektov sistema ERTMS; pozdravlja, da sta EU in Švica v okviru Sporazuma o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov začeli pogajanja, da bi lahko Švica sodelovala v Agenciji Evropske unije za železnice; poudarja, da bo agencija dobila več pristojnosti, zato ji bo treba zagotoviti potrebne finančne, materialne in človeške vire, da bo lahko učinkovito in uspešno izvajala svoje nove in dodatne naloge; opozarja na študijo v zvezi z ureditvijo financiranja evropskih agencij, ki jo je pred kratkim naročil Odbor za proračun, in na to, da bi bilo treba ustvariti možnosti za povečanje lastnega financiranja agencije; z zaskrbljenostjo opaža protislovje med nedavno sprejeto zakonodajo, ki razširja obseg nalog agencije, in krčenjem njenega proračuna, do katerega naj bi prišlo v sklopu večletnega finančnega okvira 2014–2020;

31.  želi spomniti na stališče Evropskega parlamenta iz proračunskega postopka, da je treba povrniti vse zneske, ki so bili iz Instrumenta za povezovanje Evrope prerazporejeni v Evropski sklad za strateške naložbe; poudarja, da bi bilo treba financiranje za dokončanje enotnega evropskega železniškega prostora ohraniti tudi z namenom posodobitve železniške infrastrukture in njene razširitve v obrobnih regijah Unije; poudarja tudi, da bi bilo treba pospešiti razvoj ERTMS, da bo mogoče nadaljevati uvajanje skupnih tehničnih standardov in povečati koristi v smislu interoperabilnosti;

32.  ugotavlja, da so bila v okviru ocene tveganja leta 2016 v primerjavi z letom 2015 izpostavljena nova tveganja, povezana s poznim in nedoslednim prenosom zakonodaje četrtega železniškega svežnja, zastarelostjo orodij ERTMS za upravljanje sprememb, zmanjševanjem hrupa železniškega prometa, zamudami pri zmanjševanju števila nacionalnih pravil in upravljanjem podatkov;

o
o   o

33.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 18. aprila 2018(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 333, 9.9.2016, str. 19.
(2) Uredba (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (UL L 138, 26.5.2016, str. 1).
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0133.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov