Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2156(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0080/2018

Texte depuse :

A8-0080/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.51

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0156

Texte adoptate
PDF 164kWORD 55k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană de Formare (ETF)
P8_TA(2018)0156A8-0080/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2156(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Fundației(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înființarea unei Fundații Europene de Formare(4), în special articolul 17,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0080/2018),

1.  acordă directorului Fundației Europene de Formare descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Fundației Europene de Formare, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 181.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 181.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 354, 31.12.2008, p. 82.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2016 (2017/2156(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Fundației(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înființarea unei Fundații Europene de Formare(4), în special articolul 17,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0080/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Fundației Europene de Formare, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 181.
(2) JO C 417 , 6.12.2017, p. 181.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 354, 31.12.2008, p. 82.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2156(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0080/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Fundației Europene de Formare („Fundația”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 20 900 849,11 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,63 % față de bugetul pe 2015; întrucât bugetul Fundației provine în principal de la bugetul Uniunii;

C.  întrucât, Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea“), în raportul său privind conturile anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Fundației și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Măsuri luate în urma descărcării de gestiune din 2013, 2014 și 2015

1.  constată cu preocupare din raportul Curții că observațiile formulate în raportul Curții pe 2013 cu privire la fonduri în valoare de 7 500 000 EUR depozitate la o singură bancă cu un rating de credit scăzut, marcate ca fiind „în curs” în rapoartele Curții pe 2014 și 2015, în prezent sunt marcate ca fiind „finalizate”;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată ridicată a execuției bugetare, de 99,99 %, ceea ce demonstrează că angajamentele au fost efectuate la timp și că rata de execuție a creditelor de plată a fost ridicată, situându-se la 97,66 %;

Angajamente și reportări

3.  ia act de faptul că reportările generale în titlurile I și II au scăzut de la 3,3 % în perioada 2015-2016 la 3,1 % în perioada 2016-2017, ceea ce indică o mai bună adaptare a activităților și a plăților administrative ale Fundației la ciclul său anual; observă că la titlul I, suma de 155 186 EUR (1,2 %) a fost reportată, ceea ce reprezintă un progres în comparație cu 2015 (180 398 EUR, adică 1,4 %); constată că, la titlul II, a fost reportată suma de 313 450 EUR (18,4 %), ceea ce reprezintă o continuare a performanțelor din 2015 (316 442 EUR, respectiv 16,1 %), iar la titlul III creditele reportate au scăzut de la 36,4 % în 2015 la 30,3 % în 2016, mai ales grație unei atenții sporite acordate plăților, reducerii numărului de rambursări pendinte ale cheltuielilor de deplasare și unei mai bune planificări;

4.  subliniază că reportările sunt adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de agenții și comunicate Curții;

Transferuri

5.  observă că Fundația a efectuat șapte transferuri bugetare în 2016, comparativ cu nouă în 2015 și că suma totală transferată a fost mai mică decât în anul precedent (6,1 % în 2016 față de 8,2 % în 2015); ia act, pe baza informațiilor furnizate de Fundație, că acest lucru poate fi atribuit unei măsuri în materie de eficiență care a fost adoptată pentru a dispune de o listă de rezervă de activități care decurg din exercițiile de planificare; constată cu satisfacție că nivelul și natura transferurilor din 2016 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Politica de personal

6.  constată că, pe baza schemei de personal, 89 de posturi erau ocupate la 31 decembrie 2016, față de 90 în 2015; regretă că, în ceea ce privește posturile ocupate la 31 decembrie 2016, nu s-a atins echilibrul de gen, proporția fiind mai mare de doi la unu, 67,94 % femei și 32,06 % bărbați; recomandă ca acest dezechilibru să fie remediat de urgență;

7.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să facă parte din politica de personal a Fundației; subliniază că bugetul cheltuit pe activitățile privind starea de bine a personalului se ridică la 883 EUR per persoană și că în 2016 au fost organizate două zile de activități externe pentru personal; regretă că numărul mediu de zile de concediu medical este de 15 zile pe persoană (11,5 zile fără concediile medicale cu fracțiune de normă), ceea ce reprezintă una dintre cele mai ridicate cifre între agențiile Uniunii; recomandă ca cifrele să fie verificate pentru a se stabili motivele, în special dacă sunt legate de stresul la locul de muncă;

8.  relevă că decizia privind prevenirea hărțuirii psihologice și sexuale a fost deja adoptată în 2010; sprijină sesiunile de formare și informare organizate pentru a crește gradul de informare a personalului;

9.  apreciază faptul că Fundația nu a primit nicio plângere și nu i s-au intentat acțiuni în justiție sau cazuri raportate legate de angajarea sau concedierea de personal în 2016;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

10.  ia act de faptul că Fundația a acționat în mod proactiv solicitând declarațiile de conflict de interese ale tuturor membrilor Consiliului său de administrație (CA) în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1360/90(2); invită Fundația să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest domeniu; constată cu satisfacție că CV-urile sunt acum accesibile publicului;

11.  constată că registrul de transparență nu este aplicabil pentru activitatea Fundației;

12.  constată cu satisfacție că Fundația a adoptat politica sa privind avertizarea de integritate în decembrie 2015; subliniază faptul că, în 2016, a existat un caz de denunțare a unor nereguli, care nu a fost trimis la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), dat fiind că au fost primite toate clarificările;

13.  subliniază necesitatea de a crea un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de avertizorii de integritate și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a le ajuta să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

14.  ia act de faptul că, la începutul anului 2017, au fost organizate, pentru întregul personal, o prezentare online și o sesiune de informare cu privire la fraudă și conflictele de interese;

Principalele realizări

15.  salută principalele trei realizări identificate de Fundație în 2016, și anume:

   atingerea obiectivelor pentru realizarea tuturor indicatorilor-cheie de performanță în 2016;
   gestionarea a 105 solicitări de asistență din partea Comisiei și delegațiilor Comisiei, acoperind 52 % din țările partenere; constată că serviciile prestate de Fundație au fost evaluate pozitiv în totalitate în ceea ce privește calitatea muncii, utilitatea și promptitudinea asistenței furnizate de Fundație;
   sprijinul acordat pentru analiza și dezvoltarea de politici în 25 din țările sale partenere prin intermediul procesului de la Torino;

16.  salută rata ridicată de îndeplinire a activităților planificate înregistrată în 2016 (94 %), dar observă că aceasta a scăzut ușor față de 2015 (96 %); constată îmbunătățirea consistentă a ratei de realizare în termenul prevăzut (90 %) comparativ cu anii dinainte de 2016 (83 %);

17.  regretă, cu toate acestea, că Fundația nu folosește indicatori de activitate sau rezultate pentru a îmbunătăți utilizarea indicatorilor-cheie de performanță și recomandă schimbarea acestei politici;

Strategia antifraudă

18.  salută faptul că Fundația a elaborat o strategie antifraudă, în conformitate cu strategia globală antifraudă a Comisiei; ia act cu satisfacție de elaborarea unui modul de formare online menit să informeze întregul personal cu privire la prevenirea fraudei, care va fi oferit și repetat periodic începând din 2017;

Controlul intern

19.  remarcă faptul că, în 2016, Fundația a luat măsuri esențiale pentru a îmbunătăți eficiența sistemelor sale de control intern (SCI) în ceea ce privește conducerea (SCI 1 Misiuni și valori; SCI 2 Valori etice și organizaționale; SCI 7 Structura operațională), gestionarea personalului (SCI 3 Repartizarea și mobilitatea personalului; SCI 4 Evaluarea și dezvoltarea personalului), strategia, planificarea și cooperarea între părțile interesate (SCI 5 Obiective și indicatori de performanță și SCI 6), gestionarea riscurilor și proceduri (SCI 11 Gestionarea Documentelor și SCI 12 Informare și comunicare);

Auditul intern

20.  constată că Fundația este auditată de Serviciul de Audit Intern al Comisiei (SAI) și că aceasta nu a primit nicio recomandare critică din partea organismului de control în 2016;

Performanța

21.  constată, din raportul Curții, că Fundația a făcut obiectul unei evaluări externe în numele Comisiei în 2016, ca prim pas în cadrul unei evaluări transversale a celor patru agenții care își desfășoară activitatea în domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii; observă, în plus, că evaluarea a conchis că reorganizarea importantă a Fundației de după 2011 nu a avut efecte negative semnificative și că aceasta a fost considerată în principal pozitivă de către părțile interesate de la nivel intern și extern, în special în termeni de strategie și de eficacitate; constată cu satisfacție că administrarea Fundației a fost considerată eficientă și eficace; observă că evaluarea subliniază și faptul că, începând din 2011, Fundația a continuat să își consolideze capacitatea de monitorizare, dar că este posibilă prezentarea unei imagini și mai clare cu privire la activitățile și la realizările sale; ia act de faptul că Fundația a elaborat un plan în vederea punerii în aplicare a recomandărilor evaluatorilor;

22.  constată că, potrivit raportului Curții, în raportul său din 2011, aceasta semnalase deja situația nesatisfăcătoare a spațiilor de lucru ale Fundației și faptul că acest lucru risca să perturbe activitățile sale; regretă că situația rămâne blocată, deoarece consorțiul care gestiona și care ocupa o parte din complex a intrat în lichidare în 2011, lăsând o parte a clădirii neocupată; subliniază că țara gazdă trebuie să găsească de urgență o soluție la această problemă; reamintește că acordul de găzduire garantează spații adecvate până în 2027; invită Fundația să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la orice măsură luată cu privire la această chestiune;

23.  recunoaște activitatea Fundației în sprijinul țărilor partenere ale Uniunii care își propun să valorifice potențialul capitalului lor uman prin reforma educației, formării și piețelor muncii, acest ajutor fiind pus la dispoziție în cadrul politicii de relații externe a Uniunii; salută activitățile Fundației în domeniul dezvoltării competențelor și facilitării învățării pe tot parcursul vieții menite să sprijine țările partenere să îmbunătățească capacitatea de inserție profesională și perspectivele de angajare ale cetățenilor lor;

24.  salută călduros sprijinul acordat de Fundație țărilor candidate în punerea în practică a concluziilor de la Riga din 2015 în domenii cum sunt învățarea la locul de muncă, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din domeniul EFP și formarea în domeniul antreprenoriatului;

25.  salută cooperarea Fundației cu alte agenții ale Uniunii, în special cu Eurofound și Cedefop, cu privire la politici ale Uniunii care contribuie la dezvoltarea capitalului uman;

o
o   o

26.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 18 aprilie 2018(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 12, 13.1.2017, p. 1.
(2) Regulamentul (CEE) nr. 1360/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind înființarea Fundației Europene de Formare (JO L 131, 23.5.1990, p. 1).
(3) Texte adoptate, P8_TA(2018)0133.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate