Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2178(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0111/2018

Predkladané texty :

A8-0111/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.52

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0157

Prijaté texty
PDF 386kWORD 53k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
P8_TA(2018)0157A8-0111/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016 (2017/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0088/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(4), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0111/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 194.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 194.
(3) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016 (2017/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0088/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(4), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0111/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 194.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 194.
(3) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016 (2017/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0111/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa jej výkazu výdavkov a príjmov(1) predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2016 sumu 82 267 949 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 21,77 % v dôsledku nového postupu obstarávania pre vízový informačný systém a systém biometrickej identifikácie; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2013 a 2015

1.  so znepokojením konštatuje počet nevyriešených otázok a prebiehajúcich nápravných opatrení v odpovedi na poznámky Dvora audítorov v rokoch 2013 a 2015 týkajúcich sa rámcovej zmluvy o obstarávaní služieb a na vzťah medzi agentúrou a krajinami pridruženými k schengenskému priestoru; naliehavo vyzýva agentúru, aby bezodkladne prijala nápravné opatrenia;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

2.  odsudzuje skutočnosť, že agentúra prijala a akceptovala dodávky vo výške 2 800 000 EUR bez toho, aby k nim boli prijaté rozpočtové a právne záväzky (zákazky); poznamenáva, že právne záväzky boli prijaté so spätnou účinnosťou, aby sa nákupy uviedli do súladu s predpismi; ďalej poznamenáva, že podľa agentúry sa nákupy uskutočnili takýmto spôsobom preto, aby sa vyriešili naliehavé prevádzkové požiadavky, a tiež v reakcii na rýchlo rastúce potreby členských štátov v súvislosti so skladovaním; vyzýva agentúru, aby výrazne zlepšila svoje rozpočtové plánovanie a plnenie rozpočtu; domnieva sa, že rastúce potreby členských štátov týkajúce sa skladovania boli pre agentúru predvídateľné; nazdáva sa, že pravidlá Únie v oblasti verejného obstarávania umožňujú naliehavý postup, a teda že retroaktívne podpísanie zmlúv na bezodkladný nákup nie je v súlade s právom Únie;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,9 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 97,6 %;

4.  poznamenáva, že agentúra v júni 2015 podpísala zmluvu o dielo na dodanie stavebných prác pre priestory v Štrasburgu v hodnote 21 500 000 EUR; okrem toho poukazuje na to, že ako hlavný spôsob platby boli dohodnuté platby v nepravidelných splátkach; so znepokojením konštatuje, že agentúra v júli 2015 zmluvu zmenila, aby ako štandardnú metódu stanovila zálohové platby, a tým zvýšila čerpanie rozpočtu; vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že agentúra do novembra 2016 zaplatila celú zmluvnú sumu, hoci bola dokončená menej než polovica prác; konštatuje, že podľa odpovede agentúry platby v rámci predbežného financovania boli spojené so zodpovedajúcou finančnou zárukou a 5 % zábezpekou na plnenie; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o plnení tejto zmluvy;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov prenesené rozpočtové prostriedky v rámci hlavy II (administratívne výdavky) predstavujú 5 000 000 EUR, t. j. 63 % viazaných rozpočtových prostriedkov (v porovnaní s rokom 2015, keď to bolo 9 000 000 EUR, t. j. 50 %); pripomína, že prenosy sa týkajú najmä údržby budov a konzultačných služieb, ktoré sa majú poskytnúť v roku 2017;

6.  poznamenáva, že podľa odpovede agentúry prenosy v hlave I a II sú predmetom neustáleho prehodnocovania a plánovania, aby sa ich miera postupne znížila na nevyhnutné minimum, a že z 19,5 milióna EUR nediferencovaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2016 bolo zrušených iba 474 000 EUR, t. j. 2,42 %;

7.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Verejné obstarávanie a personálna politika

8.  so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov identifikoval obstarávania, pri ktorých agentúra nepreverila najhospodárnejšie riešenie tým, že neskontrolovala, či rámcový dodávateľ našiel najlepšiu cenu; vyzýva agentúru, aby brala zásadu hospodárnosti a nákladovej účinnosti vážne a vykonala všetky príslušné opatrenia nato, aby sa táto situácia už nezopakovala;

9.  poznamenáva, že v máji 2016 agentúra podpísala rámcovú zmluvu s konzorciom v hodnote 194 000 000 EUR na ďalší vývoj a údržbu vízového informačného systému (VIS) a systému biometrickej identifikácie (BMS) na maximálne obdobie šiestich rokov; poukazuje na to, že zákazka bola zadaná v rámci postupu verejného obstarávania; takisto upozorňuje, že jednou z hlavných požiadaviek na prijímanie uchádzačov bol obchodný prístup k technológii BMS; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s možnosťou, že bude ohrozená konkurencieschopnosť tohto postupu; poznamenáva, že podľa odpovede agentúry nadobudnutie trvalých licencií súvisí s ich ďalšou údržbou a v dlhodobom meradle prinieslo značné úspory, ktoré sa odhadujú na 402 243,22 EUR za štvorročné obdobie; poznamenáva, že článok I.19.1 osobitných podmienok rámcovej zmluvy stanovuje tzv. doložku zákazníka s najlepšími obchodnými podmienkami, čím sa ešte viac chránia finančné záujmy agentúry pri poskytovaní hardvéru a softvéru od zmluvného dodávateľa;

10.  konštatuje, že v pláne pracovných miest agentúry bolo k 31. decembru 2016 obsadených 114 pracovných miest (zo 118 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie) v porovnaní so 117 pracovnými miestami v roku 2015; okrem toho poznamenáva, že agentúra zamestnávala 26 zmluvných zamestnancov, 47 dočasných agentúrnych zamestnancov a 6 vyslaných národných expertov;

11.  so znepokojením poukazuje na to, že rastúce prevádzkové riziko, ktorému je vystavená činnosť agentúry, súvisí s nedostatočným počtom zamestnancov agentúry, takže zatiaľ čo objem úloh pridelených agentúre neustále narastá, počet zamestnancov sa znižuje v dôsledku požiadavky zredukovať tento počet o 5 %; poznamenáva, že v rámci agentúry existuje celý rad úsekov, ktoré sa vyznačujú nedostatočným počtom zamestnancov alebo chýbajúcou kontinuitou činností (jediný zamestnanec vykonáva úlohy a má odborné znalosti o dotknutých činnostiach); so znepokojením poznamenáva, že znižovanie počtu zamestnancov a využívanie externých zdrojov zvyšujú riziko javu otáčavých dverí a úniku informácií; s uspokojením konštatuje, že agentúra vo svojom kódexe etického správania zverejnila všeobecné zásady týkajúce sa povinností po odchode zo služby;

12.  konštatuje, že agentúra je čoraz väčšmi závislá od externých zamestnancov, ktorí sú často drahší než interní zamestnanci a môžu predstavovať inherentné riziká, pokiaľ ide o zachovanie znalostí a spôsobilostí v agentúre a udržateľnosť jej operácií;

13.  víta politiku agentúry na udržanie zamestnancov, ktorú uplatňuje riadiaca rada a ktorá stanovuje, aby dočasní zamestnanci na konci svojho prvého zmluvného obdobia získali pracovné zmluvy na dobu neurčitú, čo agentúre umožňuje udržať si kľúčové interné vedomosti a odborné znalosti;

14.  so znepokojením berie na vedomie nedostatočnú rodovú rovnováhu na pracovných miestach obsadených k 31. decembru 2016, a to vzhľadom na to, že tento pomer je 28 % žien k 72 % mužov; vyjadruje poľutovanie, že táto nerovnováha je dokonca ešte vyššia v správnej rade, v ktorej je pomer 11 % žien k 89 % mužov; vyzýva agentúru, aby venovala väčšiu pozornosť rodovej rovnováhe medzi zamestnancami;

15.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že neboli prijaté žiadne konkrétne kroky, pokiaľ ide o nevyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade agentúry; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vyvážené zastúpenie mužov a žien pri vymenúvaní svojich členov a náhradníkov do správnej rady agentúry; vyzýva agentúru, aby členským štátom aktívne pripomínala význam vyváženého zastúpenia mužov a žien;

16.  s uspokojením berie na vedomie, že agentúra sa v roku 2016 nestretala so žiadnymi sťažnosťami, žalobami ani zverejnenými prípadmi týkajúcimi sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

17.  so znepokojením konštatuje, že zamestnanci agentúry čerpali v roku 2016 v priemere 10,7 dňa pracovného voľna zo zdravotných dôvodov; konštatuje, že podľa odpovedí agentúry počet dní venovaných zdraviu prospešným aktivitám predstavoval v roku 2016 dva až tri dni na jedného zamestnanca; poznamenáva, že agentúra zorganizovala rôzne tímbuildingové aktivity, pričom prevádzkovým zamestnancom na ne pridelila viac dní a administratívnym zamestnancom menej; vyzýva agentúru, aby prediskutovala s lekárskou službou, ako znížiť neprítomnosť na pracovisku z dôvodu pracovného voľna zo zdravotných dôvodov;

18.  konštatuje, že agentúra v roku 2015 prijala politiku ochrany ľudskej dôstojnosti a prevencie psychického obťažovania a sexuálneho obťažovania a že informácie o vykonávacích pravidlách sú zahrnuté do programu pre nových zamestnancov; poznamenáva, že ľudské zdroje agentúry a oddelenie pre odbornú prípravu poskytujú zamestnancom odpovede a informácie týkajúce sa týchto tém; konštatuje, že v roku 2016 boli predložené a prešetrené dve sťažnosti, ktoré boli uzavreté odporúčaniami, a že žiadne prípady sa nedostali pred súd;

19.  poznamenáva, že agentúra nedisponuje žiadnymi služobnými vozidlami;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

20.  konštatuje, že riadiaci výbor agentúry 23. mája 2016 schválil usmernenia týkajúce sa oznamovania nekalých praktík a že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal k ich zneniu kladné stanovisko; konštatuje však, že Generálne riaditeľstvo Komisie pre ľudské zdroje s nimi nesúhlasilo a informovalo agentúru, že Komisia pracuje na nových usmerneniach; s uspokojením berie na vedomie, že agentúra medzičasom uverejnila všeobecné zásady týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti vo svojom kódexe správania, ktorý je uverejnený na jej webovom sídle; pripomína, že transparentnosť je kľúčovým prvkom pre vytváranie a udržiavanie vzťahu dôvery medzi občanmi, Úniou a jej inštitúciami;

21.  konštatuje, že všetci členovia správnej rady sú povinní každoročne písomne podať verejné vyhlásenie o záujmoch, ktoré sa uverejňuje na internetovej stránke agentúry; berie na vedomie, že životopisy výkonného riaditeľa a predsedu správnej rady sú takisto uverejnené a priebežne sa aktualizujú; berie na vedomie, že agentúra pripravuje nové pravidlá prevencie a riadenia konfliktu záujmov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že členovia správnej rady a poradnej skupiny zverejnili vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov, a nie vyhlásenia o záujmoch, keďže nie samotní členovia majú podávať vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov, ale vyhlásenia o záujmoch majú nezávisle overovať tretie strany; vyzýva členov správnej rady a poradnej skupiny, aby zverejnili vyhlásenia o záujmoch, v ktorých uvedú svoje členstvá vo všetkých iných organizáciách; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o tejto záležitosti do konca júla 2018;

22.  konštatuje, že prvá výročná monitorovacia správa o vykonávaní stratégie agentúry na boj proti podvodom (apríl 2016) preukázala nízku mieru vykonávania na úrovni 60 %, zatiaľ čo nasledujúca monitorovacia správa (november 2017) preukázala mieru kvantitatívneho vykonávania na úrovni aspoň 80 %; berie na vedomie pokrok dosiahnutý v tejto oblasti; vyzýva agentúru, aby neustále zlepšovala vykonávanie svojej stratégie boja proti podvodom;

23.  s uspokojením konštatuje, že agentúra pripravuje revíziu svojej stratégie boja proti podvodom; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o prijatí a vykonávaní nových pravidiel;

24.  poznamenáva, že agentúra informovala Európsky parlament, že nekomunikuje s lobistami;

25.  konštatuje, že v roku 2016 dostala agentúra jedenásť žiadostí o prístup k dokumentom, z čoho v deviatich z nich poskytla úplný prístup a v prípade dvoch žiadostí prístup zamietla z dôvodu ochrany obchodných záujmov a ochrany účelu inšpekcií, vyšetrovaní a auditov; očakáva, že agentúra pri rozhodovaní o obmedzení prístupu k dokumentom s cieľom chrániť obchodné záujmy takisto s maximálnou vážnosťou zohľadňuje záujem občanov a záväzok Únie k väčšej transparentnosti, pričom berie do úvahy všetky príslušné pravidlá a právne predpisy;

26.  konštatuje, že jeden z prípadov, v ktorých bola žiadosť o prístup k dokumentom zamietnutá, bol postúpený európskemu ombudsmanovi, ktorý v období medzi koncom roka 2016 a začiatkom roka 2017 vykonal kontrolu a v marci 2017 prípad uzavrel a vypracoval k nemu správu podpísanú 3. marca 2017; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o rozhodnutí európskeho ombudsmana a prípadných následných opatreniach;

Hlavné úspechy

27.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra zaznamenala v roku 2016, konkrétne:

   vykonávanie podnikového systému riadenia kvality;
   zabezpečenie stabilnej a nepretržitej prevádzky systémov, za ktoré má zodpovednosť, a zároveň poskytovanie rozsiahlej podpory Komisii pri vývoji viacerých kľúčových legislatívnych návrhov;
   zohranie kľúčovej úlohy pri všetkých krokoch týkajúcich sa interoperability informačných systémov v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a poskytnutie významných podnetov na podporu a uľahčenie činnosti skupiny expertov na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu, ktorú viedla Komisia;

28.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov od marca do decembra 2015 prebiehalo externé hodnotenie agentúry v mene Komisie, ktorého výsledky boli predstavené v marci 2016; konštatuje, že v hodnotení sa dospelo k záveru, že agentúra prispieva k prevádzkovému riadeniu rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a účinne plní svoje úlohy; berie tiež na vedomie, že v záujme ďalšieho zlepšenia prevádzkového riadenia hodnotitelia predložili 64 odporúčaní, z ktorých 7 sa považuje za odporúčania s rozhodujúcim významom a 11 za veľmi dôležité; víta skutočnosť, že agentúra pripravila plán na realizáciu týchto odporúčaní, ktorý sa vykonáva; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní tohto plánu;

29.  víta nepretržitú spoluprácu agentúry s ďalšími agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí; poznamenáva, že z výročnej správy siete agentúr EÚ vyplýva, že v roku 2016 sa agentúra zapojila do väčšieho počtu spoločných činností s ďalšími agentúrami ako v ktoromkoľvek predchádzajúcom roku;

30.  konštatuje, že rok 2016 bol pre agentúru najintenzívnejším a najnáročnejším rokom od jej zriadenia a že agentúra napriek tomu dosiahla dobré výsledky a v plnom rozsahu splnila svoj ročný pracovný program, keď vykonala takmer všetky svoje činnosti podľa plánu a dosiahla stanovené operačné ciele; okrem toho konštatuje, že počas roka prevzala celý rad dodatočných úloh;

Vnútorný audit

31.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov Útvar pre vnútorný audit (IAS) vo svojej audítorskej správe z júla 2016 dospel k záveru, že celkový návrh a praktická realizácia procesov zabezpečujú, aby agentúra prevádzkovala Schengenský informačný systém II, vízový informačný systém a európsku daktyloskopickú databázu žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý umožňuje priebežnú a neprerušovanú výmenu údajov medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré ich používajú; víta skutočnosť, že podľa externého hodnotenia vykonaného v mene Komisie agentúra funguje a plní svoje úlohy účinne; okrem toho konštatuje, že IAS uviedol, že je možné zlepšiť efektívnosť procesov v oblasti riadenia konfigurácií a zmien, spustenia a testovania systémov, riadenia problémov a tiež riadenia služieb a postupov pri riešení incidentov; berie na vedomie, že agentúra a IAS sa dohodli na pláne nápravných opatrení; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní tohto plánu;

32.  poznamenáva, že IAS vykonal v roku 2016 dva audity vierohodnosti: audit operácií IT a audit týkajúci sa plánovania a prideľovania zamestnancov, hodnotenia výkonnosti, kariérneho postupu a odbornej prípravy; konštatuje, že IAS dospel k záveru, že v procese riadenia ľudských zdrojov agentúry sa ešte nachádzajú nedostatky, najmä prvky, ktoré nie sú plne v súlade s procedurálnymi aspektmi vykonávacích pravidiel a vnútorných usmernení agentúry; berie na vedomie, že bol vypracovaný akčný plán na odstránenie všetkých zistených nedostatkov; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní tohto akčného plánu;

33.  poznamenáva, že oddelenie vnútorného auditu (IAC) uskutočnilo tri audity vierohodnosti:

   audit modelu systému vnútornej kontroly pre dohodu delegácie o inteligentných hraniciach, kde IAC dospelo k záveru, že model systému vnútornej kontroly vytvorený agentúrou bol k 23. máju 2016 primeraný;
   audit projektu rekonštrukcie v Štrasburgu, kde IAC nemohlo poskytnúť primerané uistenie, pokiaľ ide o účinnosť a efektívnosť vnútorného kontrolného systému zavedeného v rámci projektu bez potrebnej projektovej dokumentácie a bolo znepokojené organizáciou tohto projektu a riadenia zmlúv; berie na vedomie, že bol vypracovaný akčný plán na odstránenie všetkých zistených nedostatkov; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní tohto akčného plánu;
   záverečnú správu o audite riadenia IT projektov, kde je IAC presvedčené o tom, že proces riadenia projektu si naliehavo vyžaduje revíziu a zlepšenie; berie na vedomie, že bol vypracovaný akčný plán; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní tohto akčného plánu;

34.  konštatuje, že k 31. decembru 2016 mala agentúra 22 otvorených odporúčaní auditu, ktoré boli označené ako „veľmi dôležité“, vrátane 10 odporúčaní, ktoré boli vydané nedávno; konštatuje, že medzi otvorenými otázkami nie sú žiadne z kategórie „s rozhodujúcim významom“; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní týchto odporúčaní auditu;

Ďalšie pripomienky

35.  konštatuje, že 28. augusta 2016 nadobudla účinnosť dohoda o technickom pracovisku s hostiteľským členským štátom, Francúzskom;

36.  s uspokojením konštatuje, že v záujme vytvorenia nákladovo efektívneho pracoviska, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, boli do technických špecifikácií ponúk agentúry zahrnuté environmentálne a klimatické kritériá výkonnosti a že v prípade budov, ktoré agentúra priamo riadi, sa uplatňujú predpisy týkajúce sa energetickej účinnosti;

37.  s uspokojením konštatuje, že v záujme ďalšieho zníženia alebo kompenzácie emisií CO2 sa agentúra vo svojej politike pracovných ciest usiluje intenzívnym využívaním videokonferencií medzi dvoma hlavnými pracoviskami agentúry znížiť využívanie leteckej dopravy na nevyhnutné minimum;

38.  konštatuje, že zatiaľ nie je úplne vyriešená úroveň výmeny informácií medzi agentúrou a Komisiou, ktorá by umožnila dôkladnú prípravu na činnosti po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, keďže niektoré právne aspekty, ako napríklad prístup do systémov riadených agentúrou a využívanie údajov, ktoré do nich vloží Spojené kráľovstvo po vystúpení z EÚ, si vyžadujú ďalšie prepracovanie; vyzýva Komisiu, aby hneď, ako bude mať dostatok informácií z procesu rokovaní so Spojeným kráľovstvom, pomohla agentúre hľadať riešenia;

39.  víta skutočnosť, že agentúra zabezpečila stabilnú a nepretržitú prevádzku systémov, ktoré jej boli zverené, a poskytla širokú podporu Komisii pri vypracúvaní viacerých kľúčových legislatívnych návrhov (systém vstup/výstup (EES), európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), systém ECRIS-TCN, európska daktyloskopická databáza žiadateľov o azyl (Eurodac), systém ECRIS-TCN, prepracovaný Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II);

o
o   o

40.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, s. 191.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia