Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2152(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0084/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0084/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.53

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0158

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 526kWORD 60k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
P8_TA(2018)0158A8-0084/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2152(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0084/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 201.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 201.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2152(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0084/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 201.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 201.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2152(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0084/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ο «Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 16 673 153,98 EUR, ποσό που παραπέμπει σε μείωση κατά 1,06 % σε σχέση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 96,31 %, το οποίο αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1,22 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (97,53 %), και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 70,35 %, γεγονός που παραπέμπει σε μείωση κατά 1,70 % σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός εν συνεχεία των παρατηρήσεων στις οποίες προέβη η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των προηγούμενων ετών· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του διότι ο Οργανισμός εφάρμοσε χωρίς χρονοτριβή τις συμβουλές του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με τις συμβάσεις ΤΠ και παροχής συμβουλών, πεδίου που επιδεχόταν βελτίωση σύμφωνα με την απαλλαγή για το 2016·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  παρατηρεί ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2017 ήταν υψηλό για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) αφού ανήλθε σε 417 279 EUR, δηλαδή στο 30 % (έναντι 364 740 EUR δηλαδή 26 % το 2015)· παρατηρεί ότι οι εν λόγω μεταφορές αφορούν κυρίως υπηρεσίες ΤΠ των οποίων, είτε δεν είχε ολοκληρωθεί πλήρως η παροχή, είτε δεν είχαν εκδοθεί μέχρι το τέλος του έτους τα τιμολόγια· παρατηρεί επιπλέον ότι οι ανειλημμένες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος για τον τίτλο ΙII ανήλθαν σε 3 370 616 EUR, δηλαδή σε 43 % (έναντι 3 383 052 EUR, δηλαδή 41 % το 2015)· σημειώνει ότι οι εν λόγω μεταφορές αφορούν κυρίως ερευνητικά σχέδια και μελέτες διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός θα εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής διαχωριζόμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού προκειμένου να αποτυπώνονται καλύτερα ο πολυετής χαρακτήρας των δραστηριοτήτων και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις μεταξύ των υπογραφών των συμβάσεων, των παραδόσεων και των πληρωμών· παρατηρεί, βάσει της απάντησης του Οργανισμού, ότι αυτός θα μελετήσει το ενδεχόμενο αυτό προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο μπορεί να βελτιωθεί η διαχείριση του προϋπολογισμού·

4.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές συχνά μπορεί να δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές πιστώσεων

5.  παρατηρεί ότι κατά το οικονομικό έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν 11 μεταφορές πιστώσεων συνολικού ύψους 319 240 EUR με στόχο την ανακατανομή πόρων από τομείς στους οποίους κατέστη δυνατή η εξοικονόμηση πιστώσεων σε άλλους τομείς στους οποίους υπήρχε έλλειψη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του έτους·

Σύναψη συμβάσεων

6.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός ανέθεσε εξωτερικά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών συνολικής αξίας 8 492 938,92 EUR, εκ των οποίων 930 240,32 EUR αφορούν 41 διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 580 926,16 EUR αφορούν διοργανικές συμβάσεις ή συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών και 6 981 772,44 EUR αντιστοιχούν σε 155 ειδικές συμβάσεις ή δελτία παραγγελίας δυνάμει συμβάσεων-πλαίσιο προερχόμενων από ανοικτές διαδικασίες ανάθεσης·

7.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι συστήθηκε ομάδα για τις συμβάσεις με αποστολή την εναρμόνιση σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού όλων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων οι οποίες διεκπεραιώνονται στον Οργανισμό, από τη σύλληψη μέχρι την ολοκλήρωση, και υπόκεινται σε μέτρα εποπτείας και σε ελέγχους μετριασμού των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων επίσημων διαδικασιών έναρξης και αξιολόγησης, δηλώσεων απουσίας συγκρούσεων συμφερόντων υπογεγραμμένων από τα μέλη των επιτροπών και γραπτώς καταγεγραμμένων αξιολογήσεων των κριτηρίων αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης·

8.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2014 ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠ κατά την περίοδο 2014-2017, συνολικής αξίας 1 100 000 EUR· παρατηρεί με λύπη του ότι, αν και στις επιμέρους συμβάσεις που υπεγράφησαν το 2016 για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης-πλαίσιο ορίζονται ρητώς τα παραδοτέα έργου, οι σύμβουλοι απασχολήθηκαν σε μια ανοικτή βάση χρόνου και μέσων, κάτι που σημαίνει ότι η αμοιβή δεν είναι ούτε προκαθορισμένη, ούτε άμεσα συνδεδεμένη με την παράδοση, αλλά προκύπτει από τον αριθμό των εργάσιμων ημερών που απαιτήθηκαν· παρατηρεί επιπλέον ότι, το 2016, περίπου το 50 % των συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠ παρασχέθηκαν από παρόχους εγκατεστημένους εκτός Οργανισμού, γεγονός που περιόρισε τα μέσα που είχε στη διάθεσή του ο Οργανισμός για να παρακολουθήσει την αποτελεσματική εκτέλεση των συμβάσεων· παρατηρεί ότι οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει της εν λόγω σύμβασης-πλαίσιο για το 2016 ανήλθαν σε 400 000 EUR περίπου· αντιλαμβάνεται, βάσει της απάντησης του Οργανισμού, ότι αυτός εφαρμόζει τις συμβουλές του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά τις νέες του συμβάσεις-πλαίσιο που έχουν ως αντικείμενο ΤΠΕ και συμβουλευτικές υπηρεσίες και κάνει χρήση των ειδικών συμβάσεων «Quoted Time and Means» όποτε τούτο είναι σκόπιμο·

Πολιτική προσωπικού

9.  διαπιστώνει, βάσει του οργανογράμματος, ότι 39 θέσεις (από τις 41 θέσεις που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης) είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με 40 το 2015·

10.  εκφράζει τη λύπη του διότι, σε ό,τι αφορά τις θέσεις που είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων δεν είχε επιτευχθεί αφού η αναλογία ήταν 72 % γυναίκες προς 28 % άνδρες, υπάρχει δηλαδή διπλάσιος και άνω αριθμός γυναικών· παρατηρεί ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να επιλυθεί επειγόντως· παρατηρεί εντούτοις ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων έχει γίνει πράξη (50-50) στα ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης·

11.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Οργανισμού· παρατηρεί ότι ο προϋπολογισμός που δαπανάται για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε 194 EUR περίπου ανά υπάλληλο και αντιστοιχεί σε 3 ημέρες ανά υπάλληλο· παρατηρεί ότι ο μέσος όρος ημερών αναρρωτικής άδειας ήταν 11 ημέρες ανά υπάλληλο·

12.  υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός ενέκρινε απόφαση σχετικά με τις ψυχολογικές και σεξουαλικές παρενοχλήσεις το 2007· προτείνει τη διοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών συναντήσεων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού· σημειώνει ότι διοικητική έρευνα διεξήχθη το 2016· ζητεί περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας, με ταυτόχρονη τήρηση των κανόνων περί προστασίας δεδομένων·

13.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπήρξαν έναντι του Οργανισμού καταγγελίες, αστικές αξιώσεις ή αναφερθείσες υποθέσεις συνδεόμενες με την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

14.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός συνέχισε να εγκρίνει εκτελεστικούς κανόνες και μετά τη μεταρρύθμιση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης που άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

15.  παρατηρεί ότι οι νέες δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και οι συνόψεις των βιογραφικών σημειωμάτων βρίσκονται στο στάδιο της συλλογής και της ανάλυσης, δεδομένου ότι ένα νέο συμβούλιο ασκεί καθήκοντα από τα τέλη του 2016· παρατηρεί επιπλέον ότι ο Οργανισμός συνέλεξε 131 πλήρεις φακέλους, 70 από μέλη του συμβουλίου (80 %), 52 από αναπληρωματικά μέλη (60 %) και 12 από παρατηρητές και αναπληρωτές παρατηρητές (48 %)· θεωρεί ικανοποιητικό το γεγονός ότι κανένας από τους φακέλους που αξιολογήθηκαν δεν εμφανίζει κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να παραπέμπει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά τον ορισμό του Οργανισμού·

16.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός έχει θεσπίσει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, διατυπωμένη με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για τους Οργανισμούς της Ένωσης· παρατηρεί ότι η στρατηγική καλύπτει τριετή περίοδο (2015-2017) και ότι η εφαρμογή της παρακολουθείται τακτικά από το προεδρείο του Οργανισμού· παρατηρεί επιπλέον ότι εσωτερική διαδικασία για την καταγγελία και τη διαχείριση εικαζόμενων υποθέσεων απάτης και των συνεπειών που έχουν αυτές έχει εγκριθεί και βρίσκεται στη διάθεση του προσωπικού στο ενδοδίκτυο·

17.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι ο Οργανισμός εξακολουθεί να μην έχει εφαρμόσει ακόμα εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών· παρατηρεί ότι ο Οργανισμός αναμένει κατευθυντήριες γραμμές από την Επιτροπή· παρατηρεί επιπλέον ότι, εντωμεταξύ, ο Οργανισμός ανατρέχει στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών από το 2012· παροτρύνει τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όταν θα έχει θεσπίσει και θα έχει αρχίσει να εφαρμόζει τους κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

18.  θεωρεί αναγκαία τη συγκρότηση ανεξάρτητου οργάνου ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

Κύρια επιτεύγματα

19.  χαιρετίζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει ο Οργανισμός για το 2016, ο οποίος:

   ολοκλήρωσε το τριετούς διάρκειας δοκιμαστικό σχέδιο με θέμα την ασφαλέστερη και πιο υγιεινή εργασία σε κάθε ηλικία και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε συνθήκες γήρανσης του εργατικού δυναμικού, η πρωτοβουλία για το οποίο ανήκει στο Κοινοβούλιο· ξεκίνησε την εκστρατεία του για υγιείς χώρους εργασίας το 2016-2017 με τίτλο «Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες»·
   παρουσίασε σε σεμινάριο υψηλού επιπέδου την πρώτη έκθεση από μείζον ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα την υγεία και την ασφάλεια σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις·
   έθεσε σε εφαρμογή, από κοινού με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και με το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), ένα νέο εργαλείο διαχείρισης πολύγλωσσων ιστοτόπων που εξάλλου τιμήθηκε το 2017 με το βραβείο αριστείας στη δημόσια διοίκηση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

20.  παρατηρεί ότι, το 2016, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) διενήργησε αξιολόγηση στρατηγικού κινδύνου με κεντρική επιδίωξη την εκπόνηση νέου πολυετούς στρατηγικού σχεδίου εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο 2017–2019·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, μέχρι τα τέλη του 2016, ο Οργανισμός δεν είχε καμία «κρίσιμης σημασίας» ή «πολύ σημαντική» σύσταση ανοικτή· παρατηρεί ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυτού, ο Οργανισμός εργάστηκε για να υλοποιήσει το σχέδιο δράσης σχετικά με τις τέσσερις σημαντικές συστάσεις από τον έλεγχο της IAS για το 2015, του οποίου θέμα ήταν τα εργαλεία για τη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας· παρατηρεί ότι η IAS εξέτασε την προσπάθεια που καταβλήθηκε σχετικά με τις τέσσερις συστάσεις και συνέστησε το κλείσιμό τους στις αρχές του 2017·

Επιδόσεις

22.  σημειώνει με ικανοποίηση τα σημαντικά βήματα στα οποία προέβη ο Οργανισμός για να υποστηρίξει με σύστημα ΤΠ το σύστημά του της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα νέα ψηφιακά εργαλεία που τέθηκαν σε εφαρμογή με σκοπό τη διαχείριση του χρόνου που αφιερώνεται σε έργα και δραστηριότητες κάθε είδους και τη διαχείριση των διαδικασιών υποβολής προσφορών·

Λοιπά σχόλια

23.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2062/94(2) που είναι ο ιδρυτικός κανονισμός του Οργανισμού δεν περιέχει ρητή απαίτηση για την διεξαγωγή εξωτερικών αξιολογήσεων των δραστηριοτήτων του· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η πρόταση της Επιτροπής για νέο ιδρυτικό κανονισμό (COM(2016)0528) περιλαμβάνει την υποχρέωση διεξαγωγής αξιολόγησης ανά πενταετία και την υποχρέωση χρήσης εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου·

24.  επιδοκιμάζει τις δράσεις και τις αναλύσεις του Οργανισμού σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία διότι συμβάλλουν στην πολιτική που ακολουθεί η Ένωση με σκοπό την προαγωγή υγιεινών και ασφαλών εργασιακών χώρων σε ολόκληρη την Ένωση· έχει υπόψη του τις εν εξελίξει δέσμες εργασίας με θέμα την υποστήριξη των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με εργαλεία ειδικά προσαρμοσμένα στις ΜΜΕ και με κατευθυντήριες γραμμές για την κάλυψη γνωστικών κενών και για την διευκόλυνση μιας πληρέστερης τήρησης των κανόνων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αγαστή συνεργασία μεταξύ των Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ενσωμάτωσης και εξαίρει ιδίως την συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού, του Eurofound, του Cedefop και του EIGE σε ό,τι αφορά την έκθεση “Towards age-friendly work in Europe: a life course perspective on work and ageing from EU agencies” (Προς μια απασχόληση φιλική προς τους ηλικιωμένους στην Ευρώπη: μια προσέγγιση της εργασίας και της γήρανσης στο πλαίσιο του κύκλου της ζωής από τους Οργανισμούς της ΕΕ)·

o
o   o

26.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 12 της 13.1.2017, σ. 9.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου