Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2152(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0084/2018

Predkladané texty :

A8-0084/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.53

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0158

Prijaté texty
PDF 365kWORD 50k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
P8_TA(2018)0158A8-0084/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016 (2017/2152(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0084/2018),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 201.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 201.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016 (2017/2152(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0084/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 201.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 201.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016 (2017/2152(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0084/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu výdavkov a príjmov(1) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2016 na úrovni 16 673 153,98 EUR, čo predstavuje pokles o 1,06 % v porovnaní s rokom 2015; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry pri práci za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uvádza, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 96,31 %, čo predstavuje pokles o 1,22 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom (97,53 %), a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 70,35 %, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2015 zníženie o 1,70 %;

2.  víta následné opatrenia agentúry v súvislosti s pripomienkami orgánu udeľujúceho absolutórium k plneniu rozpočtu za predchádzajúce roky; ďalej víta rýchle uplatnenie odporúčaní Dvora audítorov agentúrou, pokiaľ ide o rámcové zmluvy týkajúce sa IKT a poradenstva ako oblasť, ktorú treba zlepšiť v záujme udelenia absolutória za rok 2016;

Záväzky a prenosy

3.  na základe správy Dvora audítorov poznamenáva, že úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených na rok 2017 predstavovala v prípade hlavy II (administratívne výdavky) sumu 417 279 EUR, t. j. 30 % (v porovnaní s 364 740 EUR v roku 2015, t. j. 26 %); konštatuje, že tieto prenosy súvisia najmä so službami v oblasti IT, ktoré ešte neboli úplne dodané alebo vyfakturované na konci roka; ďalej upozorňuje, že suma viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených v rámci hlavy III predstavuje 3 370 616 EUR, t. j. 43 % (v porovnaní s 3 383 052 EUR, t. j. 41 %, v roku 2015); berie na vedomie, že tieto prenosy sa vzťahujú najmä na výskumné projekty a štúdie s trvaním viac ako jeden rok; berie na vedomie, že podľa Dvora audítorov by agentúra mohla zvážiť zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov s cieľom lepšie zohľadniť viacročný charakter operácií a nevyhnutné zdržania medzi podpisom zmlúv, dodávkami a platbami; na základe odpovede agentúry konštatuje, že agentúra preskúma túto možnosť, aby zistila, či je možné rozpočtové hospodárenie zlepšiť;

4.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presuny

5.  berie na vedomie, že počas rozpočtového roka 2016 bolo uskutočnených 11 rozpočtových presunov v celkovej hodnote 319 240 EUR s cieľom previesť zdroje z oblastí, kde boli zistené rozpočtové úspory, do oblastí, kde zdroje chýbali, aby bolo možné zabezpečiť dosiahnutie cieľov stanovených na uvedený rok;

Verejné obstarávanie

6.  konštatuje, že agentúra uzavrela zmluvy o externé dodanie tovaru a služieb za sumu v celkovej výške 8 492 938,92 EUR, z čoho 930 240,32 EUR bolo pridelených prostredníctvom 41 rokovacích konaní, 580 926,16 EUR prostredníctvom medziinštitucionálnych zmlúv alebo dohôd o úrovni poskytovaných služieb a 6 981 772,44 EUR zodpovedá 155 konkrétnym zmluvám alebo objednávkam na základe rámcových zmlúv, ktoré sú výsledkom zadávania zákaziek vo verejných súťažiach;

7.  s uspokojením konštatuje, že bol zriadený tím pre verejné obstarávanie s cieľom zabezpečiť harmonizáciu v rámci agentúry, pokiaľ ide o všetky postupy verejného obstarávania vykonávané v agentúre – od počiatku až po uzavretie postupu –, na ktoré sa vzťahujú opatrenia v oblasti dohľadu a kontroly na zmierňovanie rizika vrátane formálnych procesov otvorenia a hodnotenia, vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov podpísaných členmi výborov a písomne zdokumentovaného posúdenia kritérií vylúčenia, výberu a vyhodnocovania ponúk;

8.  na základe správy Dvora audítorov poznamenáva, že v roku 2014 agentúra podpísala rámcovú zmluvu na poskytovanie konzultačných služieb v oblasti IT v období 2014 až 2017 za sumu v celkovej výške 1 100 000 EUR; s poľutovaním konštatuje, že hoci jednotlivé zmluvy podpísané v roku 2016 na vykonávanie tejto rámcovej zmluvy jasne definujú, aké služby sa majú v rámci projektu poskytovať, konzultanti boli zamestnávaní v závislosti od časových možností a prostriedkov, keď ceny nie sú pevne stanovené a priamo spojené s poskytnutou službou, ale odvíjajú sa od počtu odpracovaných pracovných dní; ďalej poukazuje na to, že v roku 2016 bolo približne 50 % konzultačných služieb v oblasti IT poskytnutých mimo priestorov agentúry, čo obmedzuje možnosti agentúry monitorovať efektívne vykonávanie zmlúv; konštatuje, že platby zrealizované na základe tejto rámcovej zmluvy v roku 2016 predstavovali sumu vo výške približne 400 000 EUR; na základe odpovede agentúry berie na vedomie, že agentúra uplatňuje odporúčania Dvora audítorov na svoje nové rámcové zmluvy v oblasti IKT a na poskytovanie konzultačných služieb tým, že v náležitých prípadoch využíva špecifické zmluvy typu Quoted Times and Means (t. j. v závislosti od časových možností a prostriedkov);

Personálna politika

9.  na základe plánu pracovných miest konštatuje, že k 31. decembru 2016 bolo obsadených 39 pracovných miest (z celkovo 41 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie) v porovnaní so 40 v roku 2015;

10.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci pracovných miest obsadených k 31. decembru 2016 nebola dosiahnutá rodová rovnováha vzhľadom na pomer 72 % žien k 28 % mužov, t. j. viac ako dvojnásobok žien; poznamenáva, že tento problém treba bezodkladne riešiť; konštatuje však, že na úrovni vrcholového manažmentu je zastúpenie mužov a žien vyvážené (50:50);

11.  upozorňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky agentúry; poukazuje na to, že rozpočtové prostriedky vynaložené na zdraviu prospešné činnosti predstavujú približne 194 EUR na zamestnanca a zodpovedajú trom dňom na zamestnanca; poznamenáva, že priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov je 11 dní na zamestnanca;

12.  pripomína, že agentúra prijala v roku 2007 rozhodnutie týkajúce sa psychického a sexuálneho obťažovania; navrhuje organizovanie vzdelávacích a informačných stretnutí s cieľom zvyšovať informovanosť zamestnancov; konštatuje, že v roku 2016 bolo vykonané administratívne zisťovanie; žiada bližšie vysvetlenia k záverom zisťovania pri rešpektovaní predpisov o ochrane údajov;

13.  s uspokojením konštatuje, že agentúre neboli v roku 2016 adresované žiadne sťažnosti, žaloby ani ohlásené prípady týkajúce sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

14.  berie na vedomie, že agentúra pokračovala v prijímaní vykonávacích pravidiel po reforme služobného poriadku, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2014;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

15.  konštatuje, že nové vyhlásenia o konflikte záujmov a zhrnutia životopisov sa momentálne zberajú a analyzujú, keďže od konca roku 2016 pôsobí nová rada; ďalej poznamenáva, že agentúra zhromaždila 131 úplných spisov, čo zodpovedá 70 spisom od členov rady (80 %), 52 od náhradníkov členov rady (60 %) a 12 od pozorovateľov a náhradníkov pozorovateľov (48 %); víta skutočnosť, že žiadny z posudzovaných spisov nedokazuje žiadnu situáciu, ktorá by sa mohla považovať za konflikt záujmov v zmysle politiky agentúry;

16.  s uspokojením berie na vedomie, že agentúra prijala stratégiu boja proti podvodom vymedzenú na základe usmernení vydaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) pre agentúry Únie; poznamenáva, že stratégia sa vzťahuje na trojročné obdobie (2015 až 2017) a jej realizáciu pravidelne monitoruje predsedníctvo agentúry; okrem toho konštatuje, že bol prijatý interný postup oznamovania a riešenia potenciálnych prípadov podvodu a ich dôsledkov a sprístupnený zamestnancom na intranete;

17.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že agentúra doposiaľ nezaviedla interné pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík; konštatuje, že agentúra čaká na usmernenia od Komisie; okrem toho poznamenáva, že agentúra medzičasom odkazuje na usmernenia Komisie týkajúce sa oznamovania nekalých praktík z roku 2012; naliehavo vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o zavedení a vykonávaní pravidiel oznamovania nekalých praktík;

18.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

Hlavné úspechy

19.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra zaznamenala v roku 2016, a to:

   dokončila trojročný pilotný projekt s názvom Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v kontexte starnúcej pracovnej sily, ktorý inicioval Európsky parlament, a spustila kampaň Zdravé pracoviská 2016 – 2017 na tému Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny;
   na seminári na vysokej úrovni predstavila prvú správu z veľkého výskumného projektu na tému Zdravie a bezpečnosť v mikropodnikoch a malých podnikoch;
   spolu s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie (CdT) zaviedla nový nástroj na riadenie viacjazyčných webových sídel – víťaz Ceny ombudsmana EÚ za výnimočnú verejnú správu v roku 2017;

Vnútorný audit

20.  poznamenáva, že v roku 2016 Útvar pre vnútorný audit (IAS) vykonal strategické hodnotenie rizika, pričom hlavným cieľom bolo vypracovať nový viacročný strategický plán vnútorného auditu na roky 2017 – 2019;

21.  s potešením konštatuje, že agentúra nemala do konca roku 2016 žiadne kritické ani veľmi dôležité neuskutočnené odporúčania; upozorňuje, že agentúra počas uvedeného roku pracovala na vykonávaní akčného plánu týkajúceho sa štyroch dôležitých odporúčaní z auditu Útvaru pre vnútorný audit z roku 2015 na tému Nástroje na riadenie BOZP; uvádza, že Útvar pre vnútorný audit preskúmal prácu vykonanú na štyroch odporúčaniach a odporučil ich ukončenie začiatkom roku 2017;

Výkonnosť

22.  oceňuje dôležité kroky, ktoré agentúra prijala, aby podporila svoj systém riadenia podľa činností informačným systémom; víta nové digitálne nástroje zavedené na riadenie času stráveného na jednotlivých projektoch a činnostiach a na riadenie súťažných ponúk a verejného obstarávania;

Ďalšie pripomienky

23.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že nariadenie Rady (ES) č. 2062/94(2) o zriadení agentúry výslovne nevyžaduje externé hodnotenia jej aktivít; s uspokojením konštatuje, že návrh Komisie na nové nariadenie o zriadení (COM(2016)0528) zahŕňa povinnosť vykonávať hodnotenie každých päť rokov a používať správy externého auditu;

24.  oceňuje činnosti agentúry a analýzu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré prispievajú k tvorbe politiky na úrovni Únie zameranej na podporu zdravých a bezpečných pracovísk v Únii; berie na vedomie jej prebiehajúce pracovné balíky na podporu stredných a malých podnikov a mikropodnikov, ktoré zahŕňajú nástroje a usmernenia špecifické pre mikropodniky a zamerané na odstránenie medzier v znalostiach a uľahčenie lepšieho súladu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci;

25.  víta dobrú spoluprácu medzi agentúrami, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a sociálneho začlenenia, a to najmä spoluprácu medzi agentúrou, nadáciou Eurofound, strediskom Cedefop a inštitútom EIGE, pokiaľ ide o správu s názvom K práci prispôsobenej starším osobám v Európe: pohľad agentúr EÚ na prácu a starnutie z celoživotného hľadiska;

o
o   o

26.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 12, 13.1.2017, s. 9.
(2) Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1).
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia