Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2168(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0102/2018

Indgivne tekster :

A8-0102/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.54

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0159

Vedtagne tekster
PDF 167kWORD 50k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg
Decharge 2016: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
P8_TA(2018)0159A8-0102/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 (2017/2168(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 1, stk. 2,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur(4), særlig artikel 8 i bilaget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0102/2018),

1.  meddeler generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 207.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 207.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 (2017/2168(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 1, stk. 2,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur(4), særlig artikel 8 i bilaget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0102/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 207.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 207.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 (2017/2168(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0102/2018),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Euratoms Forsyningsagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets årsregnskab forblev stabilt på 125 000 EUR; der henviser til, at 119 000 EUR (95,2 %) af agenturets budget hidrører fra EU-budgettet, og 6 000 EUR (4,8 %) fra dets egne indtægter (bankrente på indbetalt kapital);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en gennemførelsesgrad for forpligtelsesbevillinger på 94,34 %, hvilket er en nedgang på 4,58 % i forhold til 2015; konstaterer, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 86,12 %, hvilket er en stigning på 23,26 % i forhold til 2015;

Personalepolitik

2.  bemærker, at agenturet ved udgangen af 2016 havde 17 ansatte, som alle var tjenestemænd fra Kommissionen;

Andre bemærkninger

3.  bemærker, at agenturet i 2016 gennemførte 344 transaktioner, herunder kontrakter, ændringer og meddelelser for at sikre forsyningssikkerheden for nukleare materialer;

4.  bemærker, at agenturets rådgivende udvalg i maj 2016 afgav en positiv udtalelse om et udkast til forslag om at ændre dets reglement(1) for at bringe det i overensstemmelse med almindelig markedspraksis; bemærker, at det foreslåede reglement før ikrafttrædelsen skal godkendes af Kommissionen; bemærker imidlertid, at godkendelsesproceduren endnu ikke var afsluttet i begyndelsen af 2017;

o
o   o

5.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Det europæiske Atomenergifællesskabs Forsyningsagenturs reglement af 5. maj 1960 indeholdende de nærmere regler vedrørende sammenholdelse af udbud og efterspørgsel efter malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer (EFT 32 af 11.5.1960, s. 777).
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0133.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik