Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2168(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0102/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0102/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.54

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0159

Hyväksytyt tekstit
PDF 157kWORD 40k
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2016: Euratomin hankintakeskus
P8_TA(2018)0159A8-0102/2018
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2168(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05941/2018 – C8‑0078/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä 12. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/114/EY, Euratom(4) ja erityisesti sen liitteessä olevan 8 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0102/2018),

1.  myöntää Euratomin hankintakeskuksen pääjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euratomin hankintakeskuksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 207.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 207.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15.


2. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 Euratomin hankintakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä (2017/2168(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05941/2018 – C8‑0078/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä 12. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/114/EY, Euratom(4) ja erityisesti sen liitteessä olevan 8 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0102/2018),

1.  hyväksyy Euratomin hankintakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euratomin hankintakeskuksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 207.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 207.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2018, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2168(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0102/2018),

A.  toteaa, että Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 pysyi vakaana 125 000 eurossa; toteaa, että 119 000 euroa (95,2 prosenttia) keskuksen talousarviosta rahoitetaan unionin talousarviosta ja 6 000 euroa (4,8 prosenttia) sen omista tuloista (maksetun pääoman pankkikorko);

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuonna 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 94,34 prosenttia, mikä merkitsee 4,58 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 86,12 prosenttia, mikä merkitsee 23,26 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna;

Henkilöstöpolitiikka

2.  toteaa, että keskuksessa oli vuoden 2016 lopulla 17 työntekijää, jotka kaikki olivat komission virkamiehiä;

Muita huomautuksia

3.  toteaa, että vuonna 2016 keskus käsitteli 344 toimea, joihin kuului sopimuksia, muutoksia ja ilmoituksia ydinmateriaalien toimitusvarmuuden takaamiseksi;

4.  toteaa, että vuonna toukokuussa 2016 hankintakeskuksen neuvoa-antava komitea antoi myönteisen lausunnon(1) ehdotusluonnoksesta keskuksen sääntöjen muuttamisesta niiden saattamiseksi vastaamaan nykyisiä markkinakäytäntöjä; toteaa, että komission on hyväksyttävä ehdotetut säännöt ennen niiden voimaantuloa; toteaa kuitenkin, ettei hyväksymismenettelyä oltu saatu päätökseen vuoden 2017 alkuun mennessä;

o
o   o

5.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 18. huhtikuuta 2018(2) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamista koskevat Euroopan atomienergiayhteisön hankintakeskuksen säännöt 5. toukokuuta 1960 (EYVL 32, 11.5.1960, s. 777).
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0133.

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö