Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2168(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0102/2018

Pateikti tekstai :

A8-0102/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.54

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0159

Priimti tekstai
PDF 400kWORD 40k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
P8_TA(2018)0159A8-0102/2018
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2017/2168(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus(4), ypač į jo priedo 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0102/2018),

1.  patvirtina Euratomo tiekimo agentūros generalinei direktorei, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Euratomo tiekimo agentūros generalinei direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 207.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 207.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 41, 2008 2 15, p. 15.


2. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2017/2168(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus(4), ypač į jo priedo 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0102/2018),

1.  pritaria Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Euratomo tiekimo agentūros generalinei direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 207.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 207.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 41, 2008 2 15, p. 15.


3. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2017/2168(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0102/2018),

A.  kadangi, remiantis Euratomo tiekimo agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2016 finansinių metų biudžetas išliko stabilus ir sudarė 125 000 EUR; kadangi Agentūros biudžetui 119 000 EUR (95,2 proc.) skirta iš Sąjungos biudžeto, o 6 000 EUR (4,8 proc.) sudaro nuosavos pajamos (bankų palūkanos už įmokėtąjį kapitalą);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad 2016 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygis siekė 94,34 proc., t. y. buvo 4,58 proc. mažesnis nei 2015 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 86,12 proc., t. y. 23,26 proc. didesnis negu 2015 m.;

Personalo politika

2.  pabrėžia, kad 2016 m. pabaigoje Agentūroje dirbo 17 darbuotojų, visi jie – Komisijos pareigūnai;

Kitos pastabos

3.  pažymi, kad Agentūra 2016 m. ji įvykdė 344 operacijas, įskaitant sutartis, jų pakeitimus ir pranešimus, siekdama užtikrinti branduolinių medžiagų tiekimo saugumą;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. gegužės mėn. Agentūros patariamasis komitetas pateikė teigiamą nuomonę dėl atnaujintų Agentūros taisyklių pasiūlymo projekto(1), kuriuo siekiama suderinti šias taisykles su dabartine rinkoje taikoma praktika; pažymi, kad, prieš siūlomoms taisyklėms įsigaliojant, jas turi patvirtinti Komisija; vis dėlto pažymi, kad 2017 m. pradžioje patvirtinimo procedūra nebuvo baigta;

o
o   o

5.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. balandžio 18 d. rezoliucijoje(2) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) 1960 m. gegužės 5 d. Europos atominės energijos bendrijos tiekimo agentūros taisyklės, nustatančios, kaip rūdų, žaliavų ir specialių skiliųjų medžiagų paklausa turi būti suderinta su pasiūla (OL 32, 1960 5 11, p. 777).
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0133.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika