Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2168(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0102/2018

Ingediende teksten :

A8-0102/2018

Debatten :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Stemmingen :

PV 18/04/2018 - 12.54

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0159

Aangenomen teksten
PDF 166kWORD 46k
Woensdag 18 april 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Kwijting 2016: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
P8_TA(2018)0159A8-0102/2018
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 18 april 2018 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2016 (2017/2168(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2016,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom betreffende het begrotingsjaar 2016, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2016 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 20 februari 2018 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2016 (05941/2018 – C8‑0078/2018),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad(3), en met name artikel 1, lid 2,

–  gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom(4), en met name artikel 8 van de bijlage,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0102/2018),

1.  verleent de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2016;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

(1) PB C 417 van 6.12.2017, blz. 207.
(2) PB C 417 van 6.12.2017, blz. 207.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.


2. Besluit van het Europees Parlement van 18 april 2018 over de afsluiting van de rekeningen van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2016 (2017/2168(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2016,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom betreffende het begrotingsjaar 2016, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2016 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 20 februari 2018 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2016 (05941/2018 – C8‑0078/2018),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad(3), en met name artikel 1, lid 2,

–  gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom(4), en met name artikel 8 van de bijlage,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0102/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2016;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

(1) PB C 417 van 6.12.2017, blz. 207.
(2) PB C 417 van 6.12.2017, blz. 207.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.


3. Resolutie van het Europees Parlement van 18 april 2018 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2016 (2017/2168(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2016,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0102/2018),

A.  overwegende dat volgens de financiële staten de definitieve begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom ("het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2016 125 000 EUR bedroeg en daarmee ongewijzigd is gebleven; overwegende dat 119 000 EUR (95,2 %) van de begroting van het Agentschap wordt gefinancierd met middelen van de begroting van de Unie en 6 000 EUR (4,8 %) uit eigen ontvangsten (bankrenten op het gestort kapitaal);

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2016 (hierna "het verslag van de Rekenkamer") verklaart redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Agentschap betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Financieel en begrotingsbeheer

1.  stelt vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2016 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de vastleggingskredieten van 94,34 %, een afname van 4,58 % ten opzichte van 2015; stelt vast dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 86,12 % bedroeg, een stijging van 23,26 % ten opzichte van 2015;

Personeelsbeleid

2.  stelt vast dat het Agentschap eind 2016 beschikte over 17 personeelsleden, die allemaal ambtenaren waren van de Commissie;

Overige opmerkingen

3.  stelt vast dat het Agentschap in 2016 344 transacties heeft verwerkt, waaronder contracten, wijzigingen en kennisgevingen teneinde de continuïteit van de voorziening van nucleair materiaal te garanderen;

4.  stelt vast dat het Raadgevend Comité van het Agentschap in mei 2016 een positief oordeel uitbracht over een ontwerpvoorstel met betrekking tot de herziene verordening van het Agentschap(1), teneinde deze in overeenstemming te brengen met de huidige marktpraktijken; stelt vast dat de voorgestelde regels door de Commissie moeten worden goedgekeurd alvorens zij in werking treden; merkt echter op dat het goedkeuringsproces niet aan het begin van 2017 is afgerond;

o
o   o

5.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 18 april 2018(2) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1) Verordening van het Voorzieningsagentschap van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van 5 mei 1960 waarbij de wijze wordt bepaald waarop vraag en aanbod voor ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen tegen elkaar worden afgewogen (PB 32 van 11.5.1960 blz. 777).
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0133.

Laatst bijgewerkt op: 4 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid