Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2168(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0102/2018

Predkladané texty :

A8-0102/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.54

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0159

Prijaté texty
PDF 334kWORD 44k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2016: Zásobovacia agentúra Euratomu
P8_TA(2018)0159A8-0102/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016 (2017/2168(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(4), a najmä na článok 8 jeho prílohy,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0102/2018),

1.  udeľuje absolutórium generálnej riaditeľke Zásobovacej agentúry Euratomu za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, generálnej riaditeľke Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 207.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 207.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016 (2017/2168(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(4), a najmä na článok 8 jeho prílohy,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0102/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie generálnej riaditeľke Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 207.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 207.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016 (2017/2168(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0102/2018),

A.  keďže podľa finančných výkazov zostal konečný rozpočet Zásobovacej agentúry Euratomu (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 stabilný na sume 125 000 EUR, keďže 119 000 EUR (95,2 %) z rozpočtu agentúry pochádza z rozpočtu Únie a 6 000 EUR (4,8 %) z jej vlastných príjmov (bankových úrokov zo splateného kapitálu);

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlasuje, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov na úrovni 94,34 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zníženie o 4,58 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 86,12 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 23,26 %;

Personálna politika

2.  konštatuje, že agentúra na konci roka 2016 zamestnávala 17 pracovníkov, pričom všetci boli úradníkmi Komisie;

Ďalšie pripomienky

3.  berie na vedomie, že v roku 2016 agentúra spracovala 344 operácií vrátane zmlúv, dodatkov a oznámení s cieľom zaistiť bezpečnosť zásobovania jadrovými materiálmi;

4.  konštatuje, že v máji 2016 poradný výbor agentúry predložil kladné stanovisko k návrhu zmenených pravidiel(1), ktorého cieľom je zosúladiť ich so súčasnou praxou na trhu; konštatuje, že navrhované pravidlá musí pred nadobudnutím účinnosti schváliť Komisia; poznamenáva však, že proces schvaľovania nebol dokončený na začiatku roka 2017;

o
o   o

5.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Pravidlá Agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu pre zásobovanie z 5. mája 1960 určujúce postup pri vyrovnávaní dopytu a ponuky rúd, východiskových materiálov a osobitných štiepnych materiálov (Ú. v. ES 32, 11.5.1960, s. 777).
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia