Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2148(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0092/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0092/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.55

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0160

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 506kWORD 60k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
P8_TA(2018)0160A8-0092/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2148(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας(4), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0092/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 212.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 212.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2148(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας(4), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0092/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 212.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 212.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2148(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0092/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας («το Ίδρυμα») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 20 789 500 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 1,72 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ιδρύματος είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Σχόλια σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

1.  σημειώνει ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ιδρύματος για το 2014, ανέφερε πληρωμές στο προσωπικό που υπολείπονταν των οφειλομένων κατά το διάστημα 2005-2014 και συνδέονταν με τη μετάβαση στον νέο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης το 2005· σημειώνει πως, μολονότι οι λόγοι για τις ελλιπείς πληρωμές είναι διάφοροι (2014: μη τήρηση των ελάχιστων εγγυημένων μισθών, 2015: εσφαλμένος πολλαπλασιαστικός συντελεστής για τους μισθούς), το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε εκ νέου ελλιπείς πληρωμές (43 350 EUR), καθώς και ορισμένες αχρεωστήτως καταβληθείσες (168 930 EUR), που αφορούσαν 30 υπαλλήλους, ενεργούς και πρώην· σημειώνει ότι το Ίδρυμα διόρθωσε όλες τις ελλιπείς πληρωμές, αλλά δεν θα ανακτήσει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (σύμφωνα με το άρθρο 85 του ισχύοντος δημοσιονομικού κανονισμού)· καλεί το Ίδρυμα να εξετάσει εκ νέου τυχόν σφάλματα που ανέκυψαν κατά τη μετάβαση στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης του 2005, να αξιολογήσει πλήρως τη λειτουργία του συστήματος μισθοδοσίας του και να αναφέρει τα πορίσματά του στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή· γνωρίζει ότι, σύμφωνα με το Ίδρυμα, διενεργήθηκε πλήρης εσωτερικός έλεγχος του συστήματος μισθοδοσίας τον Απρίλιο του 2017· σημειώνει ότι το Ίδρυμα αναμένει την τελική έκθεση και θα εξετάσει προσεκτικά τις συστάσεις που τυχόν διατυπωθούν· καλεί το Ίδρυμα να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που θα ληφθούν·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,99 % και ότι ο βαθμός εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 84,80 %, ποσοστό που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 2,55 % σε σύγκριση με το 2015·

3.  εκφράζει ανησυχία για τον αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο του αυξανόμενου διορθωτικού συντελεστή για την Ιρλανδία, που απειλεί όλο και περισσότερο να υπονομεύσει την οικονομική ικανότητα του Ιδρύματος να εκπληρώνει την αποστολή του· αναμένει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα λάβουν μέτρα για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

4.  παρατηρεί, βασιζόμενο στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το ύψος των δεσμευθεισών πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2017 ήταν μεγάλο, δηλαδή 2 800 000 EUR (43 %) για τον Τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες), σε σύγκριση με το ποσό των 2 100 000 EUR (31 %) του 2015, και αφορούσε κυρίως έργα (μελέτες και δοκιμαστικά σχέδια) τα οποία συνεχίζονταν μετά το τέλος του έτους· σημειώνει ότι το Ίδρυμα μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής διαχωριζόμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα ο πολυετής χαρακτήρας των δραστηριοτήτων και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής των συμβάσεων, των παραδόσεων και των πληρωμών·

5.  γνωρίζει ότι, με τη σύμφωνη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Ίδρυμα διακρίνει τις μεταφορές πιστώσεων σε προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες· σημειώνει ότι, το 2016, το Ίδρυμα είχε προγραμματισμένες μεταφορές πιστώσεων ύψους 3 000 000 EUR, ενώ το πραγματικό ποσό των μεταφορών ανήλθε σε 2 800 000 EUR μόνο·

6.  σημειώνει ότι οι μεταφορές μπορεί συχνά να δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από το Ίδρυμα και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Ανάθεση συμβάσεων

7.  παρατηρεί ότι η συμβουλευτική επιτροπή αγορών και συμβάσεων (ΣΕΑΣ) του Ιδρύματος, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά με προτάσεις συμβάσεων αξίας τουλάχιστον 250 000 EUR, δεν συνεδρίασε το 2016, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν φάκελοι που να πληρούν τα κριτήρια· παρατηρεί επιπλέον ότι η ΣΕΑΣ διενήργησε ετήσια εκ των υστέρων επαλήθευση για τρεις από τις έντεκα συμβάσεις που ανατέθηκαν το 2016· παρατηρεί ότι η ΣΕΑΣ έμεινε γενικά ικανοποιημένη διότι το Ίδρυμα τήρησε τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων·

Πολιτική προσωπικού

8.  επισημαίνει ότι τον Δεκέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκε εξέταση των θέσεων εργασίας, η οποία καταδεικνύει σχετικά υψηλό επίπεδο σταθερότητας στη διάρκεια των τριών ετών κατά τα οποία πραγματοποιήθηκε η εξέταση·

9.  διαπιστώνει ότι ο πίνακας προσωπικού και η κατανομή προσωπικού προβλέπουν 107 θέσεις (μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι) από τον Δεκέμβριο του 2016, σε σύγκριση με 108 το 2015· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, με βάση τον αριθμό των θέσεων που είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, επιτεύχθηκε σχεδόν ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, δεδομένου ότι η αναλογία είναι 55,14 % γυναίκες προς 44,86 % άνδρες·

10.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Ιδρύματος· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός που δαπανάται για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε 80,21 EUR ανά υπάλληλο· παρατηρεί ότι ο μέσος αριθμός ημερών αναρρωτικής άδειας ανά υπάλληλο είναι 6,5 ημέρες και, παρότι χαμηλότερος σε σχέση με πολλούς άλλους οργανισμούς της Ένωσης, εμπνέει ανησυχία και θα πρέπει να εξεταστεί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το άγχος στον χώρο εργασίας συνιστά παράγοντα, και ότι κανένας υπάλληλος δεν βρισκόταν σε ετήσια άδεια ασθενείας·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2016 δεν αναφέρθηκε επίσημη ή ανεπίσημη υπόθεση παρενόχλησης· υποστηρίζει τη διοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών συναντήσεων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού·

12.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπήρξαν έναντι του Ιδρύματος καταγγελίες, αστικές αξιώσεις ή αναφερθείσες υποθέσεις συνδεόμενες με την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες προέβη το Ίδρυμα όσον αφορά διορθώσεις μισθών μετά τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει ότι πραγματοποιήθηκε πλήρης εσωτερικός έλεγχος της διαδικασίας μισθοδοσίας τον Απρίλιο του 2017 προκειμένου να παρασχεθεί πρόσθετη διασφάλιση σχετικά με την καλή εφαρμογή και λειτουργία των κατάλληλων διαδικασιών και ελέγχων·

14.  υπενθυμίζει ότι η μείωση του προσωπικού υλοποιήθηκε με μεγάλη δυσκολία, και επαναλαμβάνει ότι ανησυχεί για τυχόν περαιτέρω μειώσεις, οι οποίες θα περιόριζαν την ικανότητα των οργανισμών να εκπληρώνουν την αποστολή τους·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

15.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι τον Νοέμβριο του 2016 και τον Δεκέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια σχετικά με τη δεοντολογία, την ακεραιότητα και την καταπολέμηση της απάτης· σημειώνει, επιπλέον, ότι η συμμετοχή σε αυτά τα εργαστήρια ήταν υποχρεωτική για όλα τα μέλη του προσωπικού και ότι εκείνοι που δεν είχαν τη δυνατότητα να παραστούν όφειλαν να παρακολουθήσουν διαδικτυακό πρόγραμμα που κάλυπτε τα ίδια θέματα·

16.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ίδρυμα έχει θεσπίσει κανόνες σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών και ότι δεν καταγράφηκαν τέτοιες υποθέσεις το 2016·

17.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκαν συγκρούσεις συμφερόντων στο Ίδρυμα το 2016·

19.  καλεί το Ίδρυμα να εγκρίνει κώδικα δεοντολογίας και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, επιβεβαιωμένες και μη, σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκε τις περιπτώσεις αυτές και σχετικά με το πώς σκοπεύει να τις αποφύγει στο μέλλον·

Κύρια επιτεύγματα

20.  επιδοκιμάζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει το Ίδρυμα για το 2016, δηλαδή ότι:

   ολοκλήρωσε την έκτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας και υπέβαλε τα πορίσματά της στο Κοινοβούλιο στις 17 Νοεμβρίου 2016·
   ολοκλήρωσε το τελευταίο έτος του κύκλου του τετραετούς προγράμματος επιτυγχάνοντας εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά 100 %, υλοποίηση των προγραμμάτων κατά 98 % και υψηλότατο επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών, σύμφωνα με την ανάδραση που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της τετραετούς περιόδου·
   η δέσμη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων αναφέρεται σε πρόσφατα πορίσματα του Eurofound σχετικά με τις αμοιβές, τις κοινωνικές παροχές, την ανεπαρκή στέγαση στην Ευρώπη, τις νέες μορφές απασχόλησης και την τελευταία έρευνα για τις συνθήκες εργασίας·

21.  εκφράζει ικανοποίηση για την επιτυχή εφαρμογή του τετραετούς προγράμματος εργασίας του Ιδρύματος, με υψηλό επίπεδο οργανωτικής αποτελεσματικότητας, όπως καταδεικνύει η συνολική βελτίωση των βασικών δεικτών επιδόσεων του Ιδρύματος·

22.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος εργασίας για το 2016 ήταν 97 %, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον στόχο του 80 %, πράγμα που αποτέλεσε σημαντική αναστροφή από τις χαμηλές επιδόσεις των δύο προηγούμενων ετών και εξασφάλισε την έγκαιρη πραγματοποίηση σχεδόν όλων των εκροών που είχαν προγραμματιστεί για το τελευταίο έτος του προγράμματος κατά τη λήξη της τετραετούς περιόδου προγραμματισμού·

Εσωτερικοί έλεγχοι

23.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που παρουσιάστηκε στο προεδρείο του διοικητικού συμβουλίου τον Ιανουάριο του 2016, επικεντρώθηκε σε πέντε πρότυπα εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με την αποστολή και το όραμά του, τη δεοντολογία και τις οργανωτικές αξίες, την κατανομή και κινητικότητα του προσωπικού, τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και την αξιολόγηση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

24.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) υπογράμμιζε στην έκθεση ελέγχου του Δεκεμβρίου 2016 την ανάγκη να βελτιωθεί η διαχείριση των έργων του Ιδρύματος, κυρίως σε σχέση με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων· σημειώνει, ωστόσο, με ικανοποίηση ότι το Ίδρυμα και η IAS συμφώνησαν σε ένα σχέδιο λήψης διορθωτικών μέτρων·

25.  σημειώνει ότι η IAS διενήργησε έλεγχο της διαχείρισης έργων με στόχο να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του σχεδιασμού και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από το Ίδρυμα για τις δραστηριότητες διαχείρισης έργων· σημειώνει, επιπλέον, ότι η έκθεση της IAS περιέχει τέσσερις συστάσεις σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: διακυβέρνηση της διαχείρισης έργων, παρακολούθηση έργων και υποβολή εκθέσεων, σχεδιασμός έργων, σύστημα πληροφοριών για τη διαχείριση έργων· σημειώνει ότι η IAS έκανε δεκτό το σχέδιο δράσης του Ιδρύματος με προβλεπόμενη ολοκλήρωση έως το τέλος του 2017· καλεί το Ίδρυμα να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί·

26.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι έχουν κλείσει όλες οι συστάσεις που εκδόθηκαν από την IAS σε προηγούμενους ελέγχους πριν από το έτος που αφορά η έκθεση·

Λοιπά σχόλια

27.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου(2) δεν απαιτεί ρητά εξωτερικές αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος· σημειώνει, ωστόσο, ότι η πρόταση της Επιτροπής για νέο ιδρυτικό κανονισμό περιλαμβάνει την υποχρέωση αξιολόγησης ανά πενταετία· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι κάθε τετραετές πρόγραμμα εργασίας υπόκειται ήδη σε εξωτερική αξιολόγηση·

28.  αναγνωρίζει ότι το Ίδρυμα συνέχισε την ουσιαστική συνεισφορά του στη χάραξη πολιτικής και ότι η αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του σε σημαντικά έγγραφα πολιτικής της Ένωσης εξακολούθησε να είναι σημαντική·

29.  αναγνωρίζει το έργο του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια του τετραετούς προγράμματος εργασίας 2013-2016 «Από την κρίση στην ανάκαμψη: Καλύτερα τεκμηριωμένες πολιτικές για μια ανταγωνιστική και δίκαιη Ευρώπη»· εκφράζει την ικανοποίησή του για την υψηλής ποιότητας ανάλυση και τη συνεισφορά του Ιδρύματος στη χάραξη πολιτικής όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις και την απασχόληση και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ιδίως δε για την έκθεση επισκόπησης της έκτης ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας και την έκθεση για τις νέες μορφές απασχόλησης· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η τριμερής διαχείριση του Ιδρύματος, η οποία επιτρέπει τη διεξαγωγή συνολικής επισκόπησης της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας·

30.  τονίζει ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η στενή συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να αξιοποιείται η εμπειρογνωμοσύνη του Ιδρύματος και να διεξάγονται εποικοδομητικές και τεκμηριωμένες συζητήσεις·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι οι κύριοι χρήστες της τεχνογνωσίας που παρέχει το Ίδρυμα και ότι έχουν επίγνωση της ποιότητάς του και του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει·

32.  επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 για τη δημιουργία του Ιδρύματος, τελεί υπό αναθεώρηση και εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμπεριέλαβαν ρητή αναφορά στη χρήση εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και αξιολογήσεων·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αγαστή συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος και άλλων οργανισμών της Ένωσης, ιδίως του Cedefop, του EU-OSHA, του ETF, του FRA και του EIGE, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της εκτέλεσης του έργου του, με στόχο την εξασφάλιση καλού συντονισμού και συνεργειών στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων του·

34.  επισημαίνει τη μεγάλη συμβολή του Ιδρύματος στην καταπολέμηση της φτώχειας και της δόλιας σύναψης συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων σε ολόκληρη την Ένωση·

o
o   o

35.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 84 της 17.3.2017, σ. 11.
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1975 περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου