Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2148(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0092/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0092/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.55

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0160

Usvojeni tekstovi
PDF 427kWORD 57k
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)
P8_TA(2018)0160A8-0092/2018
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016. (2017/2148(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zaklade(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(4), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0092/2018),

1.  daje razrješnicu direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za izvršenje proračuna Zaklade za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 6.12.2017., str. 212.
(2) SL C 417, 6.12.2017., str. 212.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 139, 30.5.1975., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o zaključenju poslovnih knjiga Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016. (2017/2148(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zaklade(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(4), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0092/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 6.12.2017., str. 212.
(2) SL C 417, 6.12.2017., str. 212.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 139, 30.5.1975., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016. (2017/2148(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0092/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi naglasiti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna na temelju uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

B.  budući da je u skladu s izvještajem o prihodima i rashodima(1) konačni proračun Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta („Zaklada”) za financijsku godinu 2016. iznosio 20 789 500 EUR, što je smanjenje od 1,72 % u odnosu na 2015.; budući da se proračun Zaklade uglavnom financira iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zaklade za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

1.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, taj sud u svom izvješću iz 2014. godine primijetio da je u razdoblju 2005. – 2014. osoblje plaćeno manje nego što je trebalo biti, što je bilo povezano s prijelazom na novi Pravilnik o osoblju 2005. godine.; napominje da je unatoč tome što su obrazloženja za te niže isplate osoblju (2014.: nisu poštovane minimalne zajamčene plaće; 2015: pogrešni koeficijent za plaće) različita, Revizorski sud opet utvrdio da je iznos isplaćenih plaća bio manji nego što je trebao biti (za 43 350 EUR) kao i da su određeni iznosi preplaćeni (168 930 EUR) za 30 aktivnih i nekadašnjih članova osoblja; napominje da je Zaklada ispravila sve nedovoljne isplate, ali da neće izvršiti povrat preplaćenih iznosa (u skladu s člankom 85. važećeg Pravilnika o osoblju); poziva Zakladu da ponovno analizira sve moguće pogreške povezane s prijelazom na Pravilnik o osoblju iz 2005. godine te da obavi sveobuhvatnu evaluaciju svog načina obračunavanja plaća i o nalazima izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice; prima na znanje da je, na temelju navoda Zaklade, u travnju 2017. godine u Zakladi provedena sveobuhvatna interna revizija funkcije obračuna plaća; napominje da Zaklada iščekuje završno izvješće i da će voditi računa o svim preporukama; poziva Zakladu da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o korektivnim mjerama koje će se poduzeti;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  sa zadovoljstvom prima na znanje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,99 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 84,80 %, što predstavlja smanjenje od 2,55 % u usporedbi s 2015.;

3.  izražava zabrinutost zbog negativnog utjecaja rastućeg državnog koeficijenta za Irsku na proračun, zbog čega bi mogla biti ugrožena financijska sposobnost Zaklade da obavlja svoj mandat; očekuje da će institucije Unije poduzeti mjere kako bi se ti učinci kompenzirali;

Obveze i prijenosi

4.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je razina odobrenih sredstava za obveze prenesenih u 2017. iznosila visokih 2 800 000 EUR (43 %) za glavu III. (operativni rashodi), u usporedbi s 2 100 000 EUR (31 %) u 2015., pri čemu su ta sredstva uglavnom povezana s projektima (studijama i pilot-programima) koji prelaze u sljedeću godinu; prima na znanje da Zaklada razmatra uvođenje diferenciranih odobrenih sredstava kako bi se primjerenije odrazila višegodišnja priroda poslovanja i neizbježna kašnjenja između potpisivanja ugovora, isporuka i plaćanja;

5.  prima na znanje da Zaklada, u dogovoru sa Sudom, razlikuje planirane i neplanirane prijenose; napominje da je 2016. godine Zaklada planirala prijenose u iznosu od 3 000 000 EUR, dok su stvarni prijenosi iznosili samo 2 800 000 EUR;

6.  napominje da prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani višegodišnjom prirodom operativnih programa agencija te da ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih Zaklada planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Javna nabava

7.  prima na znanje da se Savjetodavni odbor za javnu nabavu i ugovore Zaklade, koji daje mišljenje o prijedlozima ugovora čija je vrijednost najmanje 250 000 EUR, nije sastao tijekom 2016. s obzirom na to da nije bilo dosjea koji su ispunjavali kriterije; osim toga, napominje da je Savjetodavni odbor za javnu nabavu i ugovore Zaklade proveo godišnju ex post provjeru triju od ukupno jedanaest ugovora dodijeljenih 2016.; prima na znanje da je Savjetodavni odbor za javnu nabavu i ugovore Zaklade bio općenito zadovoljan s time što se Zaklada pridržavala postupaka o javnoj nabavi;

Politika zapošljavanja

8.  napominje da je kadrovska analiza provedena u prosincu 2016. godine ukazala na relativno visoku razinu stabilnosti tijekom tri godine u kojima je analiza provedena;

9.  napominje da je planom radnih mjesta i raspodjelom osoblja predviđeno 107 radnih mjesta (dužnosnici, privremeno osoblje i ugovorno osoblje) za prosinac 2016., u usporedbi sa njih 108 2015. godine; sa zadovoljstvom napominje da je sudeći prema broju popunjenih radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016., gotovo ostvarena ravnoteža spolova, s obzirom na to da su žene činile 55,14 %, a muškarci 44,86 % osoblja;

10.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio kadrovske politike Zaklade; napominje da proračun potrošen na aktivnosti namijenjene dobrobiti zaposlenika iznosi 80,21 EUR po članu osoblja; primjećuje da prosječni broj dana bolovanja po zaposleniku iznosi 6,5 dana – što je niže nego u mnogim drugim agencijama Unije, ali i dalje zabrinjavajuće te je vrijedno ispitati je li stres na radnom mjestu mjerodavan faktor – i da nijedan član osoblja nije bio na bolovanju tijekom cijele godine;

11.  izražava zadovoljstvo zbog toga što 2016. godine nije zabilježen nijedan službeni ni neslužbeni slučaj uznemiravanja; podržava obuku i informativna predavanja koji su organizirani kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja;

12.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Zaklada nije zaprimila nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

13.  pozdravlja korektivne mjere koje je nakon izvješćâ Revizorskog suda Zaklada poduzela u vezi s ispravljanjem iznosa plaća; uviđa da je sveobuhvatna revizija načina obračunavanja plaća izvršena u travnju 2017. kako bi se dodatno osiguralo da su uspostavljeni odgovarajući procesi i kontrole i da oni dobro funkcioniraju;

14.  podsjeća da je broj osoblja smanjen uz znatne poteškoće te ponovno izražava zabrinutost u pogledu daljnjih rezova kojima bi se mogla ograničiti sposobnost agencija da izvršavaju svoje mandate;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost i demokratičnost

15.  sa zadovoljstvom primjećuje održavanje radionica o etici, integritetu i borbi protiv prijevara u studenom i prosincu 2016.; osim toga, napominje da je sudjelovanje u tim radionicama bilo obvezno za sve zaposlenike te da se od onih koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati zahtijevalo da prođu internetsku obuku u tim istim područjima;

16.  sa zadovoljstvom napominje da Zaklada primjenjuje pravila o zviždačima i da 2016. godine nije zabilježen nijedan takav slučaj;

17.  ističe da je potrebno osnovati neovisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima kojima se utječe na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

18.  pozdravlja činjenicu da 2016. godine Zaklada nije imala nijedan slučaj sukoba interesa;

19.  poziva Zakladu da usvoji etički kodeks i da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o navodnim i potvrđenim sukobima interesa, o načinu na koji se s njima nosila te kako će ih u budućnosti spriječiti;

Glavna postignuća

20.  pozdravlja tri glavna postignuća koje je Zaklada navela kao ostvarena 2016.:

   dovršila je šesto Europsko istraživanje o radnim uvjetima i predstavila njegove zaključke Parlamentu 17. studenoga 2016.;
   posljednju godinu svog četverogodišnjeg programskog ciklusa završila je sa 100 %-tnim izvršenjem proračuna i 98 %-tnim izvršenjem programa te je u povratnim informacijama korisnika zabilježila najvišu razinu njihova zadovoljstva tijekom cijelog četverogodišnjeg razdoblja;
   europski stup socijalnih prava upućuje na nedavne zaključke Eurofound-a u pogledu plaća, socijalnih naknada, neadekvatnog stanovanja u Europi, novih oblika zapošljavanja i najnovijeg istraživanja o radnim uvjetima;

21.  pozdravlja uspješnu provedbu četverogodišnjeg radnog programa Zaklade s visokom razinom organizacijske učinkovitosti, što je vidljivo iz općeg poboljšanja ključnih pokazatelja uspješnosti Zaklade;

22.  sa zadovoljstvom napominje da je stopa izvršenja programa rada planirana za 2016. iznosila 97 %, uvelike premašujući cilj od 80 %, što je bio velik zaokret s obzirom na nezadovoljavajuće rezultate iz prethodne dvije godine te zbog čega su na kraju četverogodišnjeg programskog razdoblja na vrijeme ostvareni gotovo svi ciljevi planirani za zadnju programsku godinu;

Unutarnje kontrole

23.  sa zadovoljstvom primjećuje da koordinator Zaklade zadužen za unutarnju kontrolu u skladu s prioritetima predstavljenima predsjedništvu upravnog odbora u siječnju 2016., naglasak stavlja na pet standarda unutarnje kontrole povezanih s misijom i vizijom Zaklade, njezinim etičkim i organizacijskim vrijednostima, raspodjelom osoblja i mobilnosti, postupkom upravljanja rizikom i ocjenom standarda unutarnje kontrole;

Unutarnja revizija

24.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Služba za unutarnju reviziju (IAS) u svojem revizijskom izvješću iz prosinca 2016. naglasila potrebu za poboljšanjem načina na koji Zaklada upravlja projektima, osobito u odnosu na mehanizme upravljanja, praćenje i izvješćivanje; međutim, sa zadovoljstvom napominje da su se Zaklada i IAS dogovorile oko plana za poduzimanje korektivnih mjera;

25.  napominje da je IASprovela reviziju u području upravljanja projektima s ciljem da se „ocijeni primjerenost koncepta i učinkovitost sustavâ upravljanja i kontrole koje je Zaklada uspostavila radi upravljanja projektima”; primjećuje, osim toga, da izvješće IAS-a sadrži četiri preporuke o sljedećim temama: vođenju upravljanja projektima, praćenju projekata i izvješćivanju, projektnom planiranju, informacijskom sustavu za upravljanje projektima; napominje da je IAS prihvatio akcijski plan Zaklade, čija se provedba trebala dovršiti do kraja 2017.; poziva Zakladu da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o postignutom napretku;

26.  sa zadovoljstvom napominje da su sve preporuke IAS-a iz prethodnih revizija prije izvještajne godine zaključene;

Ostale primjedbe

27.  izražava žaljenje zbog činjenice da se Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1365/75(2) izričito ne zahtijevaju vanjske evaluacije aktivnosti Zaklade; međutim, napominje da prijedlog Komisije o novoj uredbi o osnivanju uključuje obvezu provedbe evaluacije svakih pet godina; također pozdravlja činjenicu da u ovom trenutku sve i jedan četverogodišnji program rada podliježe vanjskoj evaluaciji;

28.  potvrđuje da Zaklada i dalje bitno doprinosi razvoju politika te da se njezino stručno znanje nastavlja primjenjivati u znatnoj mjeri u ključnim političkim dokumentima Unije;

29.  prima na znanje rad Zaklade tijekom četverogodišnjeg radnog programa 2013. – 2016. „Od krize do oporavka: Bolje utemeljene politike za konkurentnu i pravičnu Europu”; pozdravlja visokokvalitetnu analizu koju je provela Zaklada, kao i njezin doprinos politikama u pogledu životnih i radnih uvjeta, radnih odnosa te zbivanja u području zapošljavanja i tržišta rada, osobito sažeto izvješće o šestom europskom istraživanju o radnim uvjetima i novim oblicima zapošljavanja; naglašava važnost tripartitnog upravljanja Zakladom zahvaljujući kojemu je moguće dobiti cjeloviti pregled nad ekonomskom i socijalnom stvarnosti;

30.  ističe važnost zadržavanja čvrste suradnje između Zaklade i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja kako bi se iskoristila stručnost Zaklade te započeli konstruktivni razgovori utemeljeni na dokazima;

31.  pozdravlja činjenicu da su Parlament, Komisija i drugi dionici glavni korisnici stručnog znanja koje pruža Zaklada, te da su oni svjesni njegove kvalitete i koristi;

32.  prima na znanje da je u tijeku revizija Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1365/75/EEZ, kojom se osniva Zaklada, te pozdravlja činjenicu da su Parlament i Komisija uključili izričito upućivanje na upotrebu vanjskih revizorskih izvješća i procjena;

33.  pozdravlja dobru suradnju između Zaklade i drugih agencija Unije, posebno Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), Europske zaklade za osposobljavanje (ETF), Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) i Europskog ureda za ravnopravnost spolova (EIGE), tijekom planiranja i provedbe njezinih aktivnosti u cilju osiguravanja dobre koordinacije i sinergije aktivnosti;

34.  primjećuje koliko je jako Zaklada doprinijela suzbijanju siromaštva i lažnog ugovaranja poslova različitim mjerama diljem Unije.

o
o   o

35.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i koje su horizontalne naravi upućuje na svoju rezoluciju od 18. travnja 2018. (3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 84, 17.3.2017., str. 11.
(2) Uredba Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (SL L 139, 30.5.1975., str. 1.).
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0133.

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti