Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2148(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0092/2018

Texte depuse :

A8-0092/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.55

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0160

Texte adoptate
PDF 359kWORD 56k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă
P8_TA(2018)0160A8-0092/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2148(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Fundației(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă(4), în special articolul 16,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0092/2018),

1.  acordă directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 212.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 212.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 139, 30.5.1975, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2016 (2017/2148(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Fundației(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă(4), în special articolul 16,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0092/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 212.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 212.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 139, 30.5.1975, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2148(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0092/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației sale a veniturilor și cheltuielilor(1), bugetul final al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă („Fundația”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 20 789 500 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 1,72 % comparativ cu 2015; întrucât bugetul Fundației provine în principal de la bugetul Uniunii;

C.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) declară, în raportul său privind conturile anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Fundației și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

1.  constată că, potrivit raportului Curții pe 2014, aceasta a raportat că existau plăți salariale datorate personalului pentru perioada 2005-2014 în urma trecerii la noul Statut al funcționarilor în 2005; remarcă faptul că, deși motivele acestor plăți insuficiente sunt diferite (în 2014 a fost vorba de nerespectarea salariului minim garantat, iar în 2015, de un factor incorect de multiplicare aplicat salariilor), Curtea a constatat din nou că există plăți salariale datorate (43 350 EUR), dar și unele sume plătite în exces (168 930 EUR), care afectau 30 de membri în activitate sau foști membri ai personalului; observă că Fundația a corectat toate situațiile de plăți datorate, dar nu va recupera sumele plătite în exces (în conformitate cu articolul 85 din Statutul funcționarilor în vigoare); invită Fundația să analizeze încă o dată eventualele erori legate de trecerea la noul statut în 2005 și să procedeze la o evaluare completă a sistemului său de gestiune a salariilor și să prezinte constatările sale autorității care acordă descărcarea de gestiune; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Fundație, că în aprilie 2017 a fost efectuat un audit intern detaliat al sistemului de gestiune a salariilor; constată că Fundația așteaptă raportul final, iar recomandărilor primite li se va da atenția cuvenită; invită Fundația să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile corective care vor fi luate;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,99 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 84,80 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 2,55 % comparativ cu 2015;

3.  își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul bugetar negativ al creșterii coeficientului de țară al Irlandei, care riscă să submineze tot mai mult capacitatea financiară a Fundației de a-și îndeplini mandatul; se așteaptă ca instituțiile Uniunii să ia măsuri pentru a compensa efectele acestei creșteri;

Angajamente și reportări

4.  constată, din raportul Curții, că nivelul creditelor angajate reportate în 2017 a fost ridicat, în valoare de 2 800 000 EUR (43 %) pentru titlul III (cheltuieli operaționale), în comparație cu 2 100 000 EUR (31 %) în 2015, fiind legat în principal de proiecte (studii și proiecte-pilot) care se întindeau dincolo de sfârșitul anului; constată că Fundația ia în considerare introducerea unor credite bugetare diferențiate pentru a reflecta mai bine natura multianuală a operațiunilor și întârzierile inevitabile care survin între semnarea contractelor, livrare și efectuarea plăților;

5.  constată că Fundația, de comun acord cu Curtea, face distincție între reportările planificate și cele neplanificate; ia act de faptul că, în 2016, Fundația a planificat reportări de 3 000 000 EUR, în timp ce reportările reale s-au ridicat la doar 2 800 000 EUR;

6.  observă că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de către Fundație și comunicate Curții;

Achizițiile

7.  constată că Comitetul consultativ al Fundației privind achizițiile publice și contractele (ACPC), care emite un aviz privind propunerile de contract cu o valoare de cel puțin 250 000 EUR, nu s-a întrunit în 2016, întrucât nu au existat dosare care să îndeplinească criteriile; constată, în plus, că ACPC a efectuat o verificare ex post anuală a trei dintre cele unsprezece contracte atribuite în 2016; constată că ACPC a fost per ansamblu mulțumit de faptul că Fundația a respectat procedurile de achiziții;

Politica de personal

8.  ia act de desfășurarea unui exercițiu de evaluare a posturilor în decembrie 2016, care arată un nivel relativ ridicat de stabilitate pe parcursul celor trei ani în care a avut loc exercițiul de evaluare;

9.  observă că schema de personal și prezentarea defalcată a personalului menționează 107 posturi (funcționari, agenți temporari și agenți contractuali) din decembrie 2016, față de 108 în 2015; constată cu satisfacție că numărul de posturi ocupate la 31 decembrie 2016 indică faptul că echilibrul de gen a fost aproape atins, întrucât proporția este de 55,14 % femei și 44,86 % bărbați;

10.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să facă parte din politica în materie de personal a Fundației; ia act de faptul că bugetul cheltuit pentru activități privind starea de bine a personalului se ridică la 80,21 EUR per membru al personalului; constată că durata medie a concediului medical per membru al personalului este de 6,5 zile, care este mai scăzută decât în multe alte agenții ale Uniunii, dar este încă îngrijorătoare și necesită o analiză pentru a se vedea dacă stresul la locul de muncă este un factor, și că niciun membru al personalului nu a fost în concediu medical pe parcursul întregului an;

11.  apreciază faptul că nu a existat niciun caz de hărțuire raportat, formal sau informal, în 2016; sprijină sesiunile de formare și informare organizate pentru a crește gradul de sensibilizare a personalului;

12.  constată cu satisfacție că Fundația nu a primit nicio plângere și nu a fost implicată în acțiuni în justiție sau cazuri raportate referitoare la angajarea sau concedierea de personal în 2016;

13.  salută acțiunile de remediere întreprinse de Fundație în legătură cu corecțiile salariale efectuate în urma rapoartelor Curții; ia act de faptul că în aprilie 2017 a fost efectuat un audit intern detaliat al sistemului de gestiune a salariilor, pentru a oferi o garanție suplimentară că există procese și mecanisme de control adecvate și că acestea funcționează bine;

14.  reamintește că reducerile de personal au fost puse în aplicare cu mare dificultate și își reiterează preocuparea vizavi de orice noi reduceri, care ar limita capacitatea agențiilor de a-și duce la bun sfârșit mandatele;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

15.  observă cu satisfacție că, în noiembrie și decembrie 2016, au fost organizate ateliere privind etica, integritatea și lupta împotriva fraudei; remarcă, de asemenea, că participarea la aceste ateliere a fost obligatorie pentru toți membrii personalului și că celor care nu au putut participa li s-a cerut să urmeze un program online pe aceleași teme;

16.  observă cu satisfacție că Fundația a instituit norme privind avertizarea de integritate și că nu au fost înregistrate cazuri în 2016;

17.  subliniază necesitatea de a crea un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de avertizorii de integritate și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta avertizorii de integritate să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejând, în același timp, confidențialitatea lor și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

18.  apreciază faptul că Fundația nu s-a confruntat cu niciun caz de conflict de interese în 2016;

19.  invită Fundația să adopte un cod de etică și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la conflictele de interese presupuse și confirmate, la modul în care acestea au fost soluționate și modul în care le va preveni în viitor;

Principalele realizări

20.  salută principalele trei realizări identificate de Fundație în 2016, și anume că:

   a finalizat cel de-al șaselea sondaj european privind condițiile de muncă și a prezentat Parlamentului concluziile sale la 17 noiembrie 2016;
   a înregistrat în ultimul an al ciclului programului cvadrienal o execuție bugetară de 100 % și o realizare a programului în proporție de 98 %, precum și cel mai înalt nivel de satisfacție a utilizatorilor din cursul celor patru ani;
   pachetul privind Pilonul european al drepturilor sociale face referire la constatări recente ale Eurofound: cu privire la remunerare, prestații sociale, condiții improprii de locuit în Europa, noi forme de ocupare a forței de muncă și cel mai recent studiu privind condițiile de muncă;

21.  salută punerea în aplicare cu succes a programului de lucru cvadrienal al Fundației, care a avut un nivel ridicat al eficienței organizaționale, astfel cum o demonstrează ameliorarea generală a indicatorilor-cheie de performanță ai Fundației;

22.  observă cu satisfacție că obiectivele programului de lucru planificate pentru 2016 au fost realizate în proporție de 97 %, depășind cu mult ținta de 80 %, ceea ce reprezintă o schimbare semnificativă față de realizările insuficiente din cei doi ani anteriori, și asigură că, la încheierea perioadei de programare cvadrienale, aproape toate obiectivele planificate pentru ultimul an al programului au fost realizate;

Controalele interne

23.  constată cu satisfacție că coordonatorul pentru controalele interne al Fundației, în conformitate cu prioritățile prezentate biroului consiliului de conducere în ianuarie 2016, s-a axat pe cinci standarde de control intern legate de misiunea și viziunea Fundației, de valorile etice și organizaționale, de alocarea și mobilitatea personalului, de procesul de gestionare a riscurilor și evaluarea standardelor de control intern;

Auditul intern

24.  constată că, potrivit raportului Curții, în raportul său de audit din decembrie 2016, Serviciul de Audit Intern (IAS) a subliniat nevoia de a se îmbunătăți modul în care Fundația își gestionează proiectele, în special în ceea ce privește mecanismele de guvernanță, monitorizarea și raportarea; ia act cu satisfacție, cu toate acestea, de faptul că Fundația și IAS au convenit asupra unui plan de acțiuni corective;

25.  observă că IAS a efectuat un audit privind gestionarea proiectelor, cu scopul de a evalua adecvarea proiectării și eficacitatea sistemelor de gestiune și control instituite de Fundație pentru activitățile sale de gestionare a proiectelor; remarcă, de asemenea, că raportul IAS cuprinde patru recomandări cu privire la următoarele subiecte: guvernanța gestionării proiectelor, monitorizarea și raportarea aferente proiectelor, planificarea proiectelor, sistemul informațional pentru gestionarea proiectelor; ia act de faptul că IAS a acceptat planul de acțiune al Fundației, care urma să fie finalizat până la sfârșitul lui 2017; invită Fundația să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate;

26.  constată cu satisfacție că toate recomandările adresate de IAS în cadrul auditurilor anterioare anului de raportare sunt închise;

Alte observații

27.  regretă faptul că Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului(2) nu prevede în mod explicit evaluări externe ale activităților Fundației; observă, cu toate acestea, că propunerea Comisiei privind un nou regulament de înființare include obligația realizării unei evaluări o dată la cinci ani; salută, de asemenea, faptul că, în prezent, fiecare dintre programele de lucru cvadrienale face obiectul unei evaluări externe;

28.  recunoaște faptul că contribuția Fundației la elaborarea de politici a rămas esențială și că utilizarea expertizei sale în documentele importante de politică ale Uniunii a rămas semnificativă;

29.  recunoaște activitatea desfășurată de Fundație în timpul programului de lucru cvadrienal 2013-2016 „De la criză la redresare: Politici mai bine fundamentate pentru o Europă justă și competitivă”; salută contribuția de înaltă calitate a Fundației în materie de analiză și de politică în ceea ce privește condițiile de viață și de muncă, relațiile industriale și de ocupare a forței de muncă și evoluțiile de pe piața muncii, în special Raportul general privind cel de-al șaselea sondaj european referitor la condițiile de muncă, precum și noile forme de ocupare a forței de muncă; subliniază importanța gestionării tripartite a Fundației care permite conturarea unei imagini de ansamblu exhaustive a realităților economice și sociale;

30.  subliniază că este necesar să se mențină o cooperare strânsă între Fundație și Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale pentru a beneficia de expertiza Fundației și pentru a purta discuții constructive și argumentate;

31.  salută faptul că Parlamentul, Comisia și alte părți interesate sunt principalii utilizatori de know-how furnizat de Fundație și că aceștia sunt conștienți de calitatea și de interesul său;

32.  ia act de faptul că Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului , prin care se instituie Fundația, a fost revizuit și salută faptul că Parlamentul și Comisia au inclus o trimitere explicită la utilizarea de rapoarte de audit și evaluări externe;

33.  salută buna cooperare dintre Fundație și alte agenții ale Uniunii, în special Cedefop, EU-OSHA, ETF, FRA și EIGE, în timpul planificării și punerii în practică a lucrărilor sale pentru a asigura o bună coordonare și sinergii în activitățile sale;

34.  observă contribuția importantă a Fundației la combaterea sărăciei și a contractării frauduloase a muncii, în cadrul mai multor acțiuni din întreaga Uniune.

o
o   o

35.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 18 aprilie 2018(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 84, 17.3.2017, p. 11.
(2) Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (JO L 139, 30.5.1975, p. 1.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2018)0133.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate