Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2148(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0092/2018

Predkladané texty :

A8-0092/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.55

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0160

Prijaté texty
PDF 367kWORD 51k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
P8_TA(2018)0160A8-0092/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016 (2017/2148(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0092/2018),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 212.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 212.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016 (2017/2148(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0092/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 212.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 212.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016 (2017/2148(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0092/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa jej výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2016 sumu 20 789 500 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zníženie o 1,72 %; keďže rozpočet nadácie pochádza najmä z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke nadácie za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka nadácie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

1.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej správe za rok 2014 informoval o podhodnotení platov v období 2005 až 2014, ktoré súviselo s prechodom na nový služobný poriadok v roku 2005; berie na vedomie, že hoci dôvody podhodnotenia platov sú rôzne (2014: nedodržanie zaručenej minimálnej mzdy; 2015: nesprávny multiplikačný faktor uplatnený na platy) sú rôzne, Dvor audítorov znovu odhalil podhodnotenie platov (43 350 EUR), ako aj isté nadhodnotenie (168 930 EUR), ktoré sa týka 30 aktívnych i bývalých zamestnancov; berie na vedomie, že nadácia napravila všetky prípady podhodnotenia platov, nadhodnotenie však nebude vymáhať (v súlade s článkom 85 platného služobného poriadku); vyzýva nadáciu, aby znovu preskúmala všetky možné chyby, ku ktorým došlo pri prechode na služobný poriadok z roku 2005, vykonala úplné hodnotenie mzdovej funkcie a závery predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium; na základe informácií od nadácie uznáva, že v apríli 2017 prebehol kompletný vnútorný audit mzdovej funkcie; berie na vedomie, že nadácia čaká na konečnú správu z tohto auditu, aby mohla dôkladne preskúmať všetky vykonané odporúčania; vyzýva nadáciu, aby o účinnosti prijatých opatrení podala správu orgánu udeľujúcemu absolutórium;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,99 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 84,80 %, čo predstavuje zníženie o 2,55 % v porovnaní s rokom 2015;

3.  vyjadruje obavy týkajúce sa negatívneho vplyvu rastúceho štátneho koeficientu Írska na rozpočet, čo zvyšuje riziko oslabovania finančnej schopnosti nadácie plniť si svoj mandát; očakáva, že inštitúcie Únie prijmú opatrenia na vykompenzovanie týchto vplyvov;

Záväzky a prenosy

4.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že viazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2017 v hlave III (operačné výdavky) dosiahli výšku 2 800 000 EUR (43 %) v porovnaní so sumou 2 100 000 EUR (31 %) v roku 2015, a to hlavne v súvislosti s projektmi (štúdie a pilotné projekty), ktoré pokračujú aj v ďalšom roku; konštatuje, že nadácia by mohla zvážiť zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov s cieľom lepšie zohľadniť viacročný charakter operácií a nevyhnutné omeškania medzi podpisom zmlúv, ich plnením a platbami;

5.  uznáva, že nadácia so súhlasom Dvora audítorov rozlišuje medzi plánovanými a neplánovanými prenosmi; konštatuje, že v roku 2016 nadácia plánovala prenosy rozpočtových prostriedkov vo výške 3 000 000 EUR, zatiaľ čo skutočné prenosy rozpočtových prostriedkov dosiahli výšku len 2 800 000 EUR;

6.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich nadácia vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Verejné obstarávanie

7.  konštatuje, že poradný výbor nadácie pre verejné obstarávanie a zákazky (ďalej len „poradný výbor“), ktorý vydáva stanovisko k návrhom zmlúv s hodnotou najmenej 250 000 EUR, sa v roku 2016 nezišiel, keďže sa nevyskytli žiadne spisy, ktoré by spĺňali kritériá; okrem toho konštatuje, že poradný výbor vykonal ročné overenie ex post troch z jedenástich zmlúv uzavretých v roku 2016; konštatuje, že poradný výbor bol vcelku spokojný s tým, že nadácia dodržala postupy verejného obstarávania;

Personálna politika

8.  poznamenáva, že v decembri 2016 sa vykonalo preverovanie pracovných miest, ktoré poukazuje na relatívne vysokú úroveň stability v priebehu troch rokov, v ktorých sa preverovanie uskutočnilo;

9.  konštatuje, že v pláne pracovných miest a v rozdelení zamestnancov sa za december 2016 uvádza 107 pracovných miest (úradníci, dočasní zamestnanci a zmluvní zamestnanci) v porovnaní so 108 v roku 2015; s uspokojením berie na vedomie, že s ohľadom na počet obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016 bolo dosiahnuté takmer vyvážené zastúpenie mužov a žien, pretože pomer je 55,14 % žien a 44,86 % mužov;

10.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky nadácie; konštatuje, že rozpočtové prostriedky na zamestnanca vynaložené na zdraviu prospešné aktivity predstavujú 80,21 EUR; poznamenáva, že priemerný počet dní práceneschopnosti na zamestnanca je 6,5 dňa, čo je síce menej než v mnohých iných agentúrach EÚ, tento údaj je však aj tak znepokojivý a bolo by vhodné preskúmať, či jedným z faktorov je stres na pracovisku, pričom konštatuje, že žiadny zamestnanec nemal celoročné pracovné voľno zo zdravotných dôvodov;

11.  oceňuje, že v roku 2016 nebol zaznamenaný žiadny formálny alebo neformálny prípad obťažovania; podporuje vzdelávanie a informačné stretnutia organizované s cieľom zvyšovať informovanosť zamestnancov;

12.  s uspokojením berie na vedomie, že nadácia sa v roku 2016 nestretala so žiadnymi sťažnosťami, žalobami ani zverejnenými prípadmi týkajúcimi sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

13.  víta nápravné opatrenia nadácie uskutočnené v súvislosti s opravami platov na základe správ Dvora audítorov; konštatuje, že prebehol kompletný vnútorný audit mzdovej funkcie v apríli 2017 s cieľom poskytnúť dodatočné uistenie o tom, že príslušné postupy a kontroly sú zavedené a dobre fungujú;

14.  pripomína, že znižovanie počtu zamestnancov sprevádzali veľké ťažkosti, a opätovne vyjadruje obavy v súvislosti s ďalším takýmto znižovaním, ktoré by obmedzilo schopnosť agentúr vykonávať svoj mandát;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokratickosť

15.  s uspokojením konštatuje, že v novembri a decembri 2016 sa konali semináre o etike, bezúhonnosti a boji proti podvodom; okrem toho konštatuje, že účasť na týchto seminároch bola povinná pre všetkých zamestnancov a tí, ktorí sa nemohli zúčastniť, boli povinní absolvovať online program, ktorý zahŕňal rovnaké témy;

16.  s uspokojením konštatuje, že nadácia má zavedené pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík a že v roku 2016 neboli zaznamenané žiadne prípady;

17.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

18.  oceňuje, že nadácia v roku 2016 nezaznamenala žiadny prípad konfliktu záujmov;

19.  vyzýva nadáciu, aby prijala etický kódex a informovala orgán udeľujúci absolutórium o údajných a potvrdených konfliktoch záujmov, o spôsobe ich riešenia a o možnostiach, ako im v budúcnosti zabrániť;

Hlavné úspechy

20.  víta tri hlavné úspechy, ktoré nadácia identifikovala v roku 2016, konkrétne:

   ukončila šiesty európsky prieskum o pracovných podmienkach a 17. novembra 2016 predložila svoje zistenia Európskemu parlamentu;
   vykonala posledný rok svojho štvorročného programového cyklu so 100 % plnením rozpočtu a 98 % plnením programu, pričom na základe spätnej väzby zaznamenala najvyššiu úroveň spokojnosti používateľov za celé štvorročné obdobie;
   balík týkajúci sa Európskeho piliera sociálnych práv odkazuje na nedávne zistenia nadácie Eurofound: o mzdách, sociálnych dávkach, nevyhovujúcom bývaní v Európe, nových formách zamestnania a najnovšom prieskume pracovných podmienok;

21.  víta úspešné plnenie štvorročného pracovného programu nadácie s vysokou úrovňou organizačnej účinnosti, ako to dokazuje celkové zlepšenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti nadácie;

22.  s uspokojením konštatuje, že plnenie výstupov pracovného programu plánované na rok 2016 dosiahlo 97 %, teda značne prevýšilo cieľ 80 %, čo predstavovalo výrazný obrat oproti slabým výsledkom v predchádzajúcich dvoch rokoch a viedlo k tomu, že na konci tohto štvorročného programového obdobia sa takmer všetky plánované výstupy pre záverečný rok programu poskytnú včas;

Vnútorné kontroly

23.  s uspokojením berie na vedomie, že koordinátor vnútornej kontroly nadácie sa v súlade so stanovením priorít, ktoré predstavilo predsedníctvo správnej rady v januári 2016, sústredil na päť noriem vnútornej kontroly týkajúcich sa poslania a vízie, etických a organizačných hodnôt, prideľovania zamestnancov a mobility, postupu riadenia rizík a hodnotenia noriem vnútornej kontroly;

Vnútorný audit

24.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vo svojej audítorskej správe z decembra 2016 poukázal na potrebu zlepšiť riadenie projektov zo strany nadácie, a to najmä pokiaľ ide o organizáciu mechanizmov riadenia, monitorovanie a podávanie správ; s uspokojením však konštatuje, že nadácia a IAS sa dohodli na pláne nápravných opatrení;

25.  konštatuje, že IAS vykonal audit v oblasti riadenia projektov (PM) s cieľom „posúdiť primeranosť koncepcie a účinnosť riadiacich a kontrolných systémov zavedených nadáciou pre činnosti v oblasti PM“; okrem toho konštatuje, že správa IAS obsahuje štyri odporúčania na tieto témy: správa riadenia projektov, monitorovanie projektov a podávanie správ, projektové plánovanie, informačný systém riadenia projektov; poznamenáva, že IAS akceptoval, že akčný plán nadácie sa mal dokončiť do konca roku 2017; vyzýva nadáciu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o dosiahnutom pokroku;

26.  s uspokojením konštatuje, že všetky odporúčania IAS z predchádzajúcich auditov pred týmto rokom nahlasovania boli uzavreté;

Ďalšie pripomienky

27.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v nariadení Rady (EHS) č. 1365/75(2) sa výslovne nevyžaduje externé hodnotenia činnosti nadácie; poznamenáva však, že návrh Komisie na nové ustanovujúce nariadenie obsahuje požiadavku vykonávať hodnotenie každých päť rokov; víta takisto skutočnosť, že v súčasnosti podlieha každý zo štvorročných pracovných programov externému hodnoteniu;

28.  uznáva, že nadácia je zásadným prispievateľom k rozvoju politiky a že Únia v kľúčových dokumentoch vo významnej miere používa jej expertízy;

29.  oceňuje prácu nadácie počas štvorročného pracovného programu 2013 až2016 nazvaného Od krízy k ozdraveniu: lepšie informované politiky pre konkurencieschopnú a spravodlivú Európu; víta vysokokvalitnú analýzu a politické podnety nadácie, pokiaľ ide o životné a pracovné podmienky, pracovnoprávne vzťahy a zamestnanosť a vývoj na trhu práce, najmä súhrnnú správu zo šiesteho Európskeho prieskumu pracovných podmienok a správu o nových formách zamestnávania; zdôrazňuje význam tripartitného riadenia nadácie, čo umožňuje poskytovať úplný prehľad o hospodárskych a sociálnych podmienkach;

30.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zachovala úzka spolupráca medzi nadáciou a Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci, aby tak bolo možné využívať odborné znalosti nadácie a uskutočňovať konštruktívne diskusie založené na dôkazoch;

31.  víta skutočnosť, že Európsky parlament, Komisia a ostatné zainteresované strany sú hlavnými používateľmi know-how, ktoré poskytuje nadácia, a že sú si vedomí jeho kvality a záujmu;

32.  berie na vedomie, že nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75, ktorým bola zriadená nadácia, je revidované a víta, že Európsky parlament a Komisia zahrnuli výslovný odkaz na používanie správ a hodnotení externého auditu;

33.  víta dobrú spoluprácu medzi nadáciou a ostatnými agentúrami Únie, najmä agentúrami Cedefop, EU-OSHA, ETF, FRA a EIGE, pri plánovaní a vykonávaní svojej práce s cieľom zabezpečiť dobrú koordináciu a synergie vo svojich činnostiach;

34.  poukazuje na to, ako výrazne nadácia prispela k boju proti chudobe a podvodnému zmluvnému najímaniu pracovníkov, a to prostredníctvom niekoľkých opatrení v celej Únii;

o
o   o

35.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017, s. 11.
(2) Nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1).
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia