Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2148(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0092/2018

Predložena besedila :

A8-0092/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.55

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0160

Sprejeta besedila
PDF 354kWORD 55k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2016: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
P8_TA(2018)0160A8-0092/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 (2017/2148(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 z odgovorom fundacije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer(4) in zlasti člena 16,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0092/2018),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer glede izvrševanja proračuna fundacije za proračunsko leto 2016,

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 212.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 212.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 139, 30.5.1975, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 (2017/2148(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 z odgovorom fundacije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer(4) in zlasti člena 16,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0092/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 212.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 212.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 139, 30.5.1975, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 (2017/2148(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0092/2018),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih(1) Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (v nadaljnjem besedilu: fundacija) razvidno, da je končni proračun fundacije v proračunskem letu 2016 znašal 20.798.500 EUR, kar je 1,72 % manj kot leta 2015; ker večina proračuna fundacije izvira iz proračuna Unije;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu fundacije za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov fundacije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

1.  ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je Računsko sodišče v poročilu iz leta 2014 zabeležilo prenizka plačila zaposlenim v obdobju od leta 2005 do leta 2014 zaradi prehoda na nove kadrovske predpise leta 2005; ugotavlja, da je kljub drugačnim razlogom za prenizka plačila (2014: neupoštevanje minimalnih zajamčenih plač; 2015: napačen multiplikator za plače) Računsko sodišče ponovno ugotovilo prenizka plačila (43.350 EUR) in nekaj preplačil (168.930 EUR) v zvezi s 30 sedanjimi in nekdanjimi zaposlenimi; ugotavlja, da je fundacija popravila vsa prenizka plačila, vendar v skladu s členom 85 veljavnih kadrovskih predpisov ne bo izterjala preplačil; poziva fundacijo, naj ponovno analizira morebitne napake v zvezi s prehodom na kadrovske predpise iz leta 2005, v celoti oceni svoj plačni sistem in o ugotovitvah poroča organu za podelitev razrešnice; je seznanjen z navedbo agencije, da je bila temeljita interna revizija plačnega sistema opravljena aprila 2017; ugotavlja, da fundacija čaka na končno poročilo in da bodo morebitna priporočila ustrezno upoštevana; poziva fundacijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o popravnih ukrepih, ki bodo sprejeti;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 znašala 99,99 %, stopnja izvrševanja odobrenih plačil pa 84,80 %, kar je 2,55 % manj kot leta 2015;

3.  izraža zaskrbljenost zaradi negativnega proračunskega učinka povečanja irskega količnika, zaradi česar bi utegnila biti vse bolj ogrožena finančna sposobnost fundacije za ustrezno izvajanje mandata; pričakuje, da bodo institucije Unije sprejele ukrepe za izravnavo tega učinka;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

4.  ugotavlja, da so glede na poročilo Računskega sodišča sredstva za prevzete obveznosti v okviru naslova III (odhodki iz poslovanja), prenesena v leto 2017, znašala 2.800.000 EUR (43 %), leta 2015 pa 2.100.000 EUR (31 %), predvsem pa so bila povezana s projekti (študijami in pilotnimi projekti), ki trajajo prek konca leta; je seznanjen z dejstvom, da fundacija preučuje uvedbo diferenciranih proračunskih odobritev, da bi bolje prikazala večletno naravo operacij in neizogibne zamude, do katerih prihaja v obdobju med podpisom pogodbe, dostavami in plačili;

5.  ugotavlja, da fundacija – s privolitvijo Računskega sodišča – razlikuje med načrtovanimi in nenačrtovanimi prenosi; ugotavlja, da so načrtovani prenosi fundacije za leto 2016 znašali 3.000.000 EUR, dejanski prenosi pa zgolj 2.800.000 EUR;

6.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih fundacija načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče;

Javna naročila

7.  ugotavlja, da se svetovalni odbor fundacije za javna naročila in pogodbe (ACPC), ki poda mnenje o predlogih naročil z vrednostjo najmanj 250.000 EUR, v letu 2016 ni sestal, saj nobena dokumentacija ni ustrezala merilom; poleg tega ugotavlja, da je ACPC izvedel naknadno letno preverjanje treh izmed enajstih javnih naročil, oddanih leta 2016; ugotavlja, da je ACPC izrazil zadovoljstvo, da je fundacija v splošnem upoštevala postopke za oddajo javnih naročil;

Kadrovska politika

8.  ugotavlja, da je bila decembra 2016 opravljena kadrovska analiza, ki kaže razmeroma visoko raven stabilnosti v treh letih, za katera je bila opravljena;

9.  ugotavlja, da je s kadrovskim načrtom in razčlenitvijo od decembra 2016 predvidenih 107 delovnih mest (uradniki, začasni uslužbenci in pogodbeni uslužbenci), leta 2015 pa jih je bilo predvidenih 108; z zadovoljstvom ugotavlja, da sta glede na število delovnih mest, zasedenih 31. decembra 2016, spola skoraj uravnoteženo zastopana, saj delež žensk znaša 55,14 %, delež moških pa 44,86 %;

10.  poudarja, da bi moralo biti usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja del kadrovske politike fundacije; ugotavlja, da je bilo za dejavnosti za dobro počutje porabljenih 80,21 EUR proračunskih sredstev na zaposlenega; ugotavlja, da število dni bolniške odsotnosti v povprečju znaša 6,5 dneva na zaposlenega – manj kot v mnogih drugih agencijah Unije, vendar še vedno zaskrbljujoče in vredno preučitve, ali je stres na delovnem mestu eden od dejavnikov – in da noben član osebja ni bil na bolniškem dopustu celo leto;

11.  pozdravlja dejstvo, da leta 2016 ne uradno ne neuradno ni bil prijavljen noben primer nadlegovanja; podpira usposabljanja in izobraževanja, organizirana za izboljšanje ozaveščenosti zaposlenih;

12.  z zadovoljstvom ugotavlja, da fundacija ni prejela nobenih pritožb, tožb ali prijav v zvezi z zaposlovanjem ali odpuščanjem zaposlenih v letu 2016;

13.  pozdravlja popravne ukrepe, ki jih je na podlagi poročil Računskega sodišča fundacija sprejela v zvezi s popravki plač; je seznanjen, da je bila temeljita interna revizija plačnega sistema opravljena aprila 2017, da bi se zagotovilo dodatno jamstvo, da so ustrezni procesi in kontrole vzpostavljeni in da dobro delujejo;

14.  opozarja, da je bilo število zaposlenih zmanjšano s precejšnimi težavami, in ponavlja, da ga skrbijo nadaljnji rezi, saj bi lahko agencije ovirali pri uresničevanju njihovega poslanstva;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter preglednost in demokracija

15.  z zadovoljstvom ugotavlja, da so novembra in decembra 2016 potekale delavnice o etiki, integriteti in boju proti goljufijam; poleg tega ugotavlja, da je bila udeležba na teh delavnicah obvezna za vse zaposlene in da so morali tisti, ki se jih niso mogli udeležiti, opraviti spletni program o istih vsebinah;

16.  z zadovoljstvom ugotavlja, da ima fundacija vzpostavljena pravila za prijavljanje nepravilnosti in da v letu 2016 ni bil zabeležen noben tovrsten primer;

17.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ EU za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo prijaviteljem nepravilnosti pomagal uporabiti prave kanale pri razkritju informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

18.  pozdravlja dejstvo, da leta 2016 v fundaciji ni bilo nobenega primera nasprotja interesov;

19.  poziva fundacijo, naj sprejme etični kodeks in organ za podelitev razrešnice obvešča o domnevnih in potrjenih nasprotjih interesov, njihovi obravnavi in načinu preprečevanja v prihodnosti;

Glavni dosežki

20.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je fundacija kot take opredelila v letu 2016, in sicer:

   je dokončala šesto evropsko raziskavo o delovnih razmerah in svoje ugotovitve 17. novembra 2016 predstavila Parlamentu;
   je zadnje leto svojega štiriletnega programskega cikla izvedla s 100-odstotno stopnjo izvrševanja proračuna in 98-odstotnim izvajanjem programov, pri čemer je zabeležila najvišjo raven zadovoljstva uporabnikov v celotnem štiriletnem obdobju;
   da se sveženj o evropskem stebru socialnih pravic sklicuje na nedavne ugotovitve fundacije, in sicer o plačilu, socialnih dajatvah, neprimernih stanovanjih v Evropi, novih oblikah zaposlovanja, ter na najnovejšo raziskavo o delovnih razmerah;

21.  pozdravlja uspešno izvedbo štiriletnega delovnega programa fundacije z visoko ravnjo organizacijske uspešnosti, kar je razvidno iz skupnega izboljšanja ključnih kazalnikov uspešnosti fundacije;

22.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo uresničenih 97 % delovnega programa, načrtovanega za leto 2016, s čimer je bil močno presežen cilj 80-odstotne uresničitve, kar je pomemben premik s slabih rezultatov v predhodnih dveh letih, ki je omogočil, da so bili ob koncu štiriletnega programskega obdobja pravočasno doseženi skoraj vsi rezultati, načrtovani za zadnje programsko leto;

Notranje kontrole

23.  z zadovoljstvom ugotavlja, da se je koordinator notranje kontrole fundacije v skladu s prednostnimi nalogami, predstavljenimi uradu upravnega odbora v januarju 2016, osredotočal na pet standardov notranje kontrole, in sicer v zvezi z misijo in vizijo fundacije, etičnimi in organizacijskimi vrednotami, dodeljevanjem in mobilnostjo osebja, postopki upravljanja tveganj in ocenami standardov notranje kontrole;

Notranja revizija

24.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo (IAS) v svojem poročilu iz decembra 2016 poudarila, da je treba izboljšati upravljanje projektov v fundaciji, zlasti v zvezi z ureditvami upravljanja, spremljanjem in poročanjem; vendar z zadovoljstvom ugotavlja, da sta se fundacija in IAS dogovorili o načrtu popravljalnih ukrepov;

25.  ugotavlja, da je IAS izvedla revizijo vodenja projektov, da bi ocenila ustreznost zasnove ter učinkovitost sistemov upravljanja in kontrole, ki jih je fundacija vzpostavila za svoje dejavnosti vodenja projektov; poleg tega ugotavlja, da so v poročilu IAS opredeljena štiri priporočila za naslednja področja: upravljanje vodenja projektov, nadzorovanje projektov in poročanje, načrtovanje projektov, informacijski sistem za vodenje projektov; ugotavlja, da je IAS sprejela akcijski načrt fundacije, ki naj bi ga ta izvedla do konca leta 2017; poziva fundacijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o doseženem napredku;

26.  z zadovoljstvom ugotavlja, da so bila vsa priporočila, ki jih je obravnavala IAS in so bila podana na podlagi revizijskih poročil iz predhodnih let, zaključena;

Druge pripombe

27.  obžaluje dejstvo, da se v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 1365/75(2) zunanje ocenjevanje dejavnosti fundacije izrecno ne zahteva; vendar ugotavlja, da predlog Komisije o novi uredbi o ustanovitvi zajema obvezno ocenjevanje, ki se izvede vsakih pet let; pozdravlja tudi dejstvo, da se trenutno zunanja ocena izvede za vsakega od štiriletnih delovnih programov;

28.  potrjuje, da je fundacija še naprej bistveno prispevala k razvoju politike, uporaba njenega strokovnega znanja v ključnih dokumentih politike Unije pa je ostala na visoki ravni;

29.  je seznanjen z delom fundacije v štiriletnem delovnem programu 2013–2016 „Od krize k oživitvi: bolje informirane politike za konkurenčno in pravično Evropo“; pozdravlja izjemno kakovostno analizo fundacije in njen prispevek k politiki v zvezi z življenjskimi in delovnimi razmerami, industrijskimi odnosi in zaposlovanjem ter razvojem trga dela, zlasti pregledno poročilo šeste evropske raziskave o delovnih razmerah in novih oblikah zaposlitve; poudarja, kako pomembno je tristransko upravljanje fundacije, po zaslugi katerega je mogoče pridobiti celovit pregled nad gospodarsko in družbeno stvarnostjo;

30.  meni, da je treba ohraniti tesno sodelovanje med fundacijo in Odborom za zaposlovanje in socialne zadeve, da bi tako lahko izkoristili strokovno znanje fundacije ter izvajali konstruktivne in na dokazih temelječe razprave;

31.  pozdravlja, da so Parlament, Komisija in drugi deležniki glavni uporabniki strokovnega znanja, ki ga zagotavlja fundacija, ter da se zavedajo njegove kakovosti in koristi;

32.  je seznanjen z revizijo Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi fundacije in pozdravlja, da sta Parlament in Komisija vključila izrecno sklicevanje na uporabo zunanjih revizijskih poročil in ocen;

33.  pozdravlja dobro sodelovanje med fundacijo in drugimi agencijami Unije, zlasti Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF), Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (FRA) in Evropskim inštitutom za enakost spolov (EIGE), pri načrtovanju in izvajanju dela, s čimer se zagotavlja dobro usklajevanje in sinergije v njenih dejavnostih;

34.  poudarja, kako odločno je fundacija s številnimi ukrepi po Uniji prispevala k boju proti revščini in proti sklepanju goljufivih pogodb o zaposlitvi.

o
o   o

35.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 18. aprila 2018(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 84, 17.3.2017, str. 11.
(2) Uredba Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 139, 30.5.1975, str. 1).
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0133.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov