Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2148(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0092/2018

Ingivna texter :

A8-0092/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.55

Antagna texter :

P8_TA(2018)0160

Antagna texter
PDF 186kWORD 50k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
P8_TA(2018)0160A8-0092/2018
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 (2017/2148(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nedan kallad institutet) för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(4), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0092/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 212.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 212.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 (2017/2148(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(4), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0092/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 212.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 212.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 (2017/2148(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0092/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt sammanställningen över inkomster och utgifter(1) uppgick den slutliga budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nedan kallat institutet) för budgetåret 2016 till 20 789 500 EUR, vilket är en minskning med 1,72 % jämfört med 2015. Institutets budget kommer i huvudsak från unionsbudgeten.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om institutets årsredovisning för budgetåret 2016 förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

1.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport om årsredovisningen för 2014, noterades att personal hade fått för lite betalt under perioden 2005 till 2014 i samband med övergången till de nya tjänsteföreskrifterna 2005. Orsakerna till de för låga betalningarna varierar (2014: bristande efterlevnad av garanterade lägstalöner, 2015: felaktig multiplikationsfaktor för löner), men revisionsrätten har igen funnit för låga betalningar (43 350 EUR) och några för höga betalningar (168 930 EUR) som berör 30 aktiva och tidigare anställda. Parlamentet noterar att institutet korrigerade alla för låga betalningar men inte kommer att återkräva de för höga betalningarna (i linje med artikel 85 i de nu gällande tjänsteföreskrifterna). Parlamentet uppmanar institutet att göra en ny analys av de möjliga misstag som kan ha begåtts vid övergången till 2005 års upplaga av tjänsteföreskrifterna, genomföra en fullständig utvärdering av sin löneutbetalningsfunktion och rapportera resultaten till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten. Parlamentet noterar att enligt institutet genomfördes en omfattande internrevision av löneutbetalningsfunktionen i april 2017. Institutet väntar ännu på slutrapporten, och vederbörlig hänsyn kommer att tas till eventuella rekommendationer. Parlamentet uppmanar institutet att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de korrigerande åtgärder som vidtas.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att budgetövervakning under budgetåret 2016 resulterade i ett genomförande av budgeten på 99,99 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 84,80 %, vilket är en minskning med 2,55 % jämfört med 2015.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över de negativa budgetkonsekvenserna av den växande irländska landskoefficienten, som i allt högre grad riskerar att undergräva institutets ekonomiska kapacitet att utföra sitt uppdrag. Parlamentet förväntar sig att unionsinstitutionerna vidtar åtgärder för att neutralisera dessa effekter.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att de ingångna åtaganden som fördes över till 2017 låg på en hög nivå med 2 800 000 EUR (43 %) för avdelning III (driftsutgifter) jämfört med 2 100 000 (31 %) under 2015, främst för projekt (studier och pilotprojekt) som pågick över årsskiftet. Parlamentet konstaterar att institutet överväger att införa differentierade budgetanslag för att bättre återspegla verksamhetens fleråriga karaktär och oundvikliga dröjsmål mellan undertecknande av kontrakt, genomförande och betalningar.

5.  Europaparlamentet noterar att institutet i samförstånd med revisionsrätten gör åtskillnad mellan planerade och oplanerade överföringar. De planerade överföringarna för 2016 uppgick till 3 000 000 EUR, medan de verkliga överföringarna uppgick till endast 2 800 000 EUR.

6.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om institutet planerat dem i förväg och informerat revisionsrätten om detta.

Upphandling

7.  Europaparlamentet noterar att institutets rådgivande kommitté för offentliga upphandlingskontrakt, som yttrar sig om kontraktsförslag som är värda minst 250 000 EUR, inte samlades under 2016 eftersom det inte fanns några ärenden som uppfyllde kriterierna. Parlamentet noterar dessutom att kommittén genomförde en årlig efterhandskontroll av tre av de elva kontrakt som tilldelades 2016. Kommittén konstaterade att institutet följde upphandlingsförfarandena.

Personalpolitik

8.  Europaparlamentet noterar att en översyn av arbetsuppgifterna genomfördes i december 2016, som visar på en relativt hög grad av stabilitet över de tre år som översynen omfattade.

9.  Europaparlamentet noterar att tjänsteförteckningen och personalfördelningen omfattar 107 tjänster (tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda) från december 2016, jämfört med 108 år 2015. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att antalet tillsatta tjänster den 31 december 2016 hade en nära nog jämn könsfördelning, med 55,14 % kvinnor och 44,86 % män.

10.  Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i institutets personalpolitik. Parlamentet noterar att byråns friskvårdsbudget uppgår till 80,21 EUR. Parlamentet noterar att det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd var 6,5 dagar – vilket är lägre än i många andra unionsbyråer, men det är ändå oroande och det bör undersökas för att bedöma om stress på arbetsplatsen är en faktor – och att ingen anställd var helårssjukskriven.

11.  Europaparlamentet uppskattar att inga, formella eller informella, fall av trakasserier rapporterats 2016. Parlamentet stöder de utbildnings- och informationsmöten som har hållits för att öka medvetenheten bland personalen.

12.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att institutet inte fick några klagomål, stämningar eller rapporterade fall kopplade till anställning eller avskedande av personal under 2016.

13.  Europaparlamentet välkomnar institutets korrigerande åtgärder i förhållande till lönekorrigeringar till följd av revisionsrättens rapporter. Parlamentet noterar att en omfattande internrevision av löneutbetalningsfunktionen genomfördes i april 2017 för att ge ytterligare försäkringar om att lämpliga förfaranden och kontroller har införts och fungerar väl.

14.  Europaparlamentet påminner om att personalnedskärningarna har genomförts med stora svårigheter och upprepar sin oro över eventuella ytterligare nedskärningar som skulle begränsa byråernas möjligheter att utföra sina uppdrag.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter och transparens och demokrati

15.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att seminarier om etik, integritet och bedrägeribekämpning hölls i november och december 2016. Parlamentet noterar dessutom att det var obligatorisk närvaro vid dessa seminarier för all personal och att de som var förhindrade att delta fick följa ett onlineprogram på samma tema.

16.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att institutet har ett regelverk om rapportering av missförhållanden och att inga fall registrerades 2016.

17.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna sina uppgifter om eventuella missförhållanden som påverkar unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och rådgivning.

18.  Europaparlamentet ser positivt på att institutet inte har haft något fall av intressekonflikt under 2016.

19.  Europaparlamentet uppmanar institutet att anta etiska regler och informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om påstådda och bekräftade intressekonflikter samt om hur institutet har hanterat dessa och kommer att förhindra dem i framtiden.

Huvudresultat

20.  Europaparlamentet välkomnar institutets tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

   slutförande av den sjätte undersökningen om arbetsvillkor och presentation av resultaten för parlamentet den 17 november 2016,
   genomförande av det sista året i den fyraåriga programcykeln med 100 % budgetgenomförande, 98 % programgenomförande och toppresultat i feedbacken från användarna under denna fyraårsperiod,
   hänvisning till institutets undersökningsresultat i paketet om den europeiska pelaren för sociala rättigheter: om löner, sociala förmåner, undermåliga bostäder i Europa, nya anställningsformer och den senaste undersökningen om arbetsvillkor.

21.  Europaparlamentet välkomnar det framgångsrika genomförandet av institutets fyraåriga arbetsprogram med hög organisatorisk effektivitet, vilket framgår av en övergripande förbättring av institutets centrala resultatindikatorer.

22.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att arbetsprogrammets planerade resultat för 2016 uppnåtts till 97 %, vilket med råge överskrider målet på 80 % och är en klar skillnad jämfört med de undermåliga resultaten föregående två år. Detta säkerställer, vid den fyraåriga programperiodens slut, att nästan alla planerade resultat för programmets sista år uppnåtts i tid.

Internkontroller

23.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att institutets internkontrollsamordnare, i linje med de prioriteringar som presenterades för styrelsens presidium i januari 2016, har koncentrerat sig på fem interna kontrollstandarder beträffande institutets mission och vision, etik och organisationens värderingar, personalfördelning och rörlighet, riskhanteringsprocesser och utvärdering av interna kontrollstandarder.

Internrevision

24.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport tjänsten för internrevision (IAS) i sin granskningsrapport från december 2016 påpekade att institutets förvaltning av projekt behövde förbättras, i synnerhet när det gällde styrningen, övervakningen och rapporteringen. Parlamentet konstaterar dock med tillfredsställelse att institutet och IAS har enats om en plan för korrigerande åtgärder.

25.  Europaparlamentet noterar att IAS genomförde en granskning av projektförvaltning i syfte att bedöma utformning och ändamålsenlighet i institutets förvaltnings- och kontrollsystem för projektförvaltning. Parlamentet noterar också att IAS’ rapport innehåller fyra rekommendationer om projektförvaltningsstyrning, projektövervakning och projektrapportering, projektplanering samt informationssystem för projektförvaltning. Parlamentet noterar att IAS godtog institutets handlingsplan, som ska vara fullgjord i slutet av 2017. Institutet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka framsteg som gjorts.

26.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att alla IAS-rekommendationer från tidigare revisioner har fullgjorts.

Övriga kommentarer

27.  Europaparlamentet beklagar att rådets förordning (EEG) nr 1365/75(2) inte uttryckligen föreskriver extern utvärdering av institutets arbete. Parlamentet noterar dock att kommissionens förslag till ny inrättandeförordning innehåller krav på utvärdering vart femte år. Parlamentet gläder sig också över att vart och ett av de fyraåriga programmen just nu genomgår en extern utvärdering.

28.  Europaparlamentet konstaterar att institutet har fortsatt att ge ett viktigt bidrag till utvecklingen av politiken och att dess expertis fortfarande i stor utsträckning utnyttjades i många av unionens centrala policydokument.

29.  Parlamentet noterar institutets arbete inom det fyraåriga arbetsprogrammet 2013–2016 ”Från kris till återhämtning: en bättre underbyggd politik för ett konkurrenskraftigt och rättvist Europa”. Parlamentet välkomnar institutets högkvalitativa analyser och stöd till utformningen av politik i fråga om levnads- och arbetsvillkor, relationer mellan arbetsmarknadens parter och sysselsättning samt utvecklingen på arbetsmarknaden, särskilt översiktsrapporten om den sjätte undersökningen om arbetsvillkor i Europa och rapporten om nya anställningsformer. Parlamentet betonar betydelsen av institutets trepartsförvaltning som möjliggör en heltäckande överblick över den ekonomiska och sociala verkligheten.

30.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att upprätthålla ett nära samarbete mellan institutet och utskottet för sysselsättning och sociala frågor så att man kan dra nytta av institutets expertis och föra konstruktiva och faktabaserade diskussioner.

31.  Europaparlamentet välkomnar att parlamentet, kommissionen och andra intressenter är de som främst utnyttjar den kunskap som institutet tillhandahåller, och att de är medvetna om dess kvalitet och relevans.

32.  Europaparlamentet noterar översynen av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av fonden och välkomnar att parlamentet och kommissionen inkluderade en uttrycklig hänvisning till användningen av externa revisionsrapporter och bedömningar.

33.  Europaparlamentet välkomnar det goda samarbetet mellan institutet och andra unionsbyråer, särskilt Cedefop, EU-Osha, ETF, FRA och EIGE, under planeringen och genomförandet av institutets arbete för att säkerställa en god samordning och synergier i verksamheten.

34.  Europaparlamentet noterar att institutet i hög grad har bidragit till att bekämpa fattigdom och bedräglig tilldelning av arbetskontrakt inom ramen för flera åtgärder i hela unionen.

o
o   o

35.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 18 april 2018(3) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 84, 17.3.2017, s. 11.
(2) Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 139, 30.5.1975, s. 1).
(3) Antagna texter, P8_TA(2018)0133.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy