Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2155(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0113/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0113/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.56

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0161

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 596kWORD 62k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
P8_TA(2018)0161A8-0113/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2155(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Eurojust(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(4), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0113/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 218.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 218.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2155(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Eurojust(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(4), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0113/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 218.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 218.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2155(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0113/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(1), ο οριστικός προϋπολογισμός της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 43 539 737 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 28,75 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στη μετακόμιση της Eurojust στα νέα της γραφεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ολόκληρος ο προϋπολογισμός της Eurojust προέρχεται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί της Eurojust είναι αξιόπιστοι και οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στις απαλλαγές για το 2011 και το 2015

1.  παρατηρεί, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα εν συνεχεία παρατηρήσεων προηγουμένων ετών, αλλά μία παρατήρηση που αφορά τον καθορισμό των επιμέρους ρόλων και αρμοδιοτήτων του διευθυντή και του συλλογικού οργάνου της Eurojust εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται «εν εξελίξει»·

2.  παρατηρεί ότι η Eurojust συνεχίζει τον διάλογο με τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών και με τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Επιτροπής με σκοπό την εξασφάλιση μιας ικανοποιητικού επιπέδου χρηματοδότησης της Eurojust για τα προσεχή χρόνια·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,89 %, συμπεριλαμβανομένου ενός ποσού 6 980 000 EUR για το νέο κτίριο· παρατηρεί επιπλέον ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 80,42 %, γεγονός που παραπέμπει σε μείωση κατά 8,55 % σε σχέση με το 2015·

4.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Eurojust αντιμετώπισε προβλήματα διαθεσιμότητας προϋπολογισμού εξαιτίας των γνωστών διαρθρωτικών αδυναμιών από τις οποίες πάσχει η χρηματοδότησή της και ότι, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, υποχρεώθηκε να προσφύγει σε μέτρα μετριασμού υπαγόμενα σε διορθωτικό προϋπολογισμό, με συνέπεια την αναβολή ορισμένων εν εξελίξει δραστηριοτήτων αλλά και πολύτιμων τεχνολογικών εξελίξεων·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

5.  παρατηρεί, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το ποσό των ανειλημμένων υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ήταν υψηλό, αφού ανήλθε σε 6 446 530 EUR (40 %) έναντι 1 600 000 EUR (22 %) το 2015· αντιλαμβάνεται ότι οι εν λόγω μεταφορές αφορούν κυρίως εργασίες που συνεχίστηκαν μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, καθώς και αγορές που παραγγέλθηκαν ενόψει της μετακόμισης της Eurojust στα νέα της γραφεία το 2017 (ύψους 4 867 482 EUR)·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Eurojust επέδειξε σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά τις μεταφορές από το 2015, με ακυρώσεις κατά πολύ χαμηλότερες (5,6 %) σε σχέση με τα προηγούμενα έτη·

7.  επισημαίνει ότι συχνά οι μεταφορές δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και ούτε αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως όταν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

8.  ζητεί από την Eurojust να κρατήσει τον όγκο των μεταφορών στο επόμενο έτος στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο·

Πολιτική για τη σύναψη συμβάσεων και το προσωπικό

9.  παρατηρεί ότι η Eurojust υπέγραψε 30 συμβάσεις αξίας άνω των 15 000 EUR, γεγονός που παραπέμπει σε αύξηση κατά 30 % σε σύγκριση με το 2015· παρατηρεί ότι ανοιχτές διαδικασίες ανάθεσης χρησιμοποιήθηκαν για το 80 % των συμβάσεων, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 92,50 % του συνολικού ποσού των συμβάσεων·

10.  παρατηρεί ότι, εντός του 2016, η Eurojust προχώρησε στον τρίτο γύρο μείωσης του αριθμού των θέσεων (1 % - 3 θέσεις) προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του 5 % επί του οποίου συμφώνησαν Κοινοβούλιο και Συμβούλιο· παρατηρεί ότι οι θέσεις που καταργήθηκαν ανήκαν στη διοικητική υποστήριξη·

11.  παρατηρεί ότι το ποσοστό κενών θέσεων στην Eurojust στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν 3,4 % σε σχέση με το 2,4 % της 31ης Δεκεμβρίου 2015· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος του 2016 ήταν 96,6 %· διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με το οργανόγραμμα, 196 θέσεις (από τις 203 που είχαν εγκριθεί στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης) είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με 200 το 2015·

12.  σημειώνει ότι από τα 255,5 (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) μέλη του προσωπικού το 2016, η Eurojust απασχολούσε 68,1 (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, συμβασιούχους υπαλλήλους, έκτακτους υπαλλήλους και συμβούλους·

13.  εκφράζει τη λύπη του διότι, στο σύνολο των θέσεων που είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η αναλογία των φύλων ήταν 69 % γυναίκες προς 31 % άνδρες· σημειώνει επίσης με ανησυχία τις αποκλίσεις που παρατηρούνται στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις και στο διοικητικό συμβούλιο·

14.  παρατηρεί ότι, κατά μέσο όρο, οι υπάλληλοι της Eurojust απουσίασαν με αναρρωτική άδεια επτά ημέρες ανά υπάλληλο εντός του 2016· παρατηρεί ότι ο αριθμός των ημερών που ήταν αφιερωμένες σε δραστηριότητες βελτίωσης της ευεξίας κατά τη διάρκεια του 2016 ήταν χαμηλός, 0,13 ημέρες· εκφράζει τη λύπη του διότι η Eurojust δεν περιέγραψε τις διάφορες δραστηριότητες ευεξίας που έλαβαν χώρα το 2016, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο·

15.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Eurojust έχει δημιουργήσει δίκτυο εμπιστευτικών συμβούλων στο πλαίσιο της πολιτικής για την προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και για την πρόληψη της ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ εφάρμοσε επίσης προγράμματα πρόληψης και ευαισθητοποίησης που εκπόνησε η ομάδα ανθρωπίνων πόρων·

16.  παρατηρεί με ανησυχία ότι, από τις 13 Απριλίου 2015 μέχρι τις 13 Απριλίου 2017, επικοινώνησαν με το δίκτυο εμπιστευτικών συμβούλων 26 μέλη του προσωπικού· παρατηρεί ότι, από αυτές τις 26 επαφές, οι 16 περιορίστηκαν σε μία και μόνο συνεδρία· παρατηρεί εντούτοις και πάλι με ανησυχία ότι οι εμπιστευτικοί σύμβουλοι έκριναν σε εννέα από τις περιπτώσεις αυτές ότι υπήρξε παρενόχληση και σε δύο περιπτώσεις ξεκίνησαν άτυπες διαδικασίες· παρατηρεί ότι οι υπόλοιπες επαφές αφορούσαν αντιπαραθέσεις, στρες λόγω εργασίας ή αναζήτηση πληροφοριών·

17.  παρατηρεί ότι η Eurojust χρησιμοποιεί επίσημα οχήματα αλλά δεν επιτρέπει τη χρήση τους για ιδιωτικούς σκοπούς·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

18.  παρατηρεί ότι το σχέδιο των εσωτερικών κανόνων της Eurojust για την προστασία των καταγγελτών εκπονήθηκε το 2016 και ότι το συλλογικό όργανο έκανε την πρώτη σχετική συζήτηση στις 4 Οκτωβρίου 2016· παρατηρεί εντούτοις με ανησυχία ότι η διαδικασία έγκρισης των εσωτερικών κανόνων διακόπηκε όταν, στις αρχές του 2016, η Επιτροπή ενημέρωσε τους οργανισμούς ότι ένα πρότυπο απόφασης για τους οργανισμούς βρισκόταν στο στάδιο της προετοιμασίας·

19.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ταχεία έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών προκειμένου, στη συνέχεια, αυτές να εγκριθούν αμέσως και να τεθούν σε εφαρμογή από τους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Eurojust· επισημαίνει ότι η Eurojust ανέμενε παρόμοιες κατευθυντήριες γραμμές ή εισηγήσεις από την Επιτροπή προτού μπορέσει να οριστικοποιήσει τους σχετικούς κανόνες της· προτρέπει την Eurojust να εντείνει τις προσπάθειές της για την οριστικοποίηση σαφών εσωτερικών κανόνων σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, για τους οποίους ισχύει το τεκμήριο της καλής πίστης μέχρι να επαληθευτούν οι πληροφορίες·

20.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

21.  παρατηρεί ότι η Eurojust διατηρεί αρχείο με δηλώσεις απουσίας συγκρούσεων συμφέροντος υπογεγραμμένες από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο ενημερώνεται τακτικά, αλλά επισημαίνει ότι οι εν λόγω δηλώσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν διατίθενται στο κοινό· επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή δεν προάγει επ’ ουδενί τη διαφάνεια και ζητεί να δημοσιεύονται οι δηλώσεις· καλεί την Eurojust να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο στο θέμα αυτό και να εξετάσει το ενδεχόμενο της δημοσίευσης των δηλώσεων και των βιογραφικών σημειωμάτων στον ιστότοπό της·

22.  παρατηρεί με ανησυχία ότι η διοίκηση, τα μέλη του συλλογικού οργάνου και τα μέλη της ανεξάρτητης κοινής εποπτικής αρχής δεν έχουν δημοσιεύσει στον ιστότοπο της Eurojust τις δηλώσεις συμφερόντων τους·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, εντός του 2017, η Eurojust εκπόνησε οδηγό δεοντολογίας και διαγωγής που περιλαμβάνει επίσης κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς·

24.  σημειώνει ότι, εντός του 2016, η Eurojust δέχτηκε 15 αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα· στα οποία η Eurojust επέτρεψε πλήρη πρόσβαση σε πέντε περιπτώσεις, μερική πρόσβαση σε τέσσερις περιπτώσεις και απαγόρευσε την πρόσβαση σε έξι περιπτώσεις·

Κύρια επιτεύγματα

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει η Eurojust για το 2016, ήτοι:

   την έγκριση μιας άνευ προηγουμένου αναδιοργάνωσης της διοίκησής της που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνεργιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας·
   τη διαμόρφωση μιας αναθεωρημένης πρότυπης συμφωνίας για τις μικτές ανακριτικές ομάδες (JIT) και ενός πρακτικού οδηγού και την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε 90 JIT· τη χορήγηση 1 000 000 EUR εν συνεχεία οκτώ προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για επιδοτήσεις JIT·
   τη σύνταξη εγγράφων στρατηγικής και ad hoc νομικών αναλύσεων σε τομείς εγκληματικότητας υψηλής προτεραιότητας, εγγράφων όπως η τέταρτη έκθεση για τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές, τη σύνοψη της τρίτης έκθεσης για τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές, το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών και τα τεύχη του Cybercrime Judicial Monitor (νομική επιθεώρηση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο)·

Εσωτερικοί έλεγχοι

26.  παρατηρεί ότι η Eurojust έχει εγκρίνει δέσμη προτύπων εσωτερικού ελέγχου, βασισμένων στο πλαίσιο της Επιτροπής και στη διεθνή βέλτιστη πρακτική, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των πολιτικών και επιχειρησιακών σκοπών· παρατηρεί επιπλέον ότι η Eurojust έχει προβεί σε αξιολόγηση των κεντρικών συστημάτων της εσωτερικού ελέγχου κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς και έχει συμπεράνει ότι τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζονται αποτελεσματικά· ότι η Eurojust έχει λάβει μέτρα βελτίωσης της αποδοτικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της στο πεδίο της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων (Eurojust ICS 6)· προσβλέπει στην επόμενη ετήσια έκθεση της Eurojust και σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

27.  παρατηρεί, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Eurojust, ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διενέργησε έλεγχο με αντικείμενο «Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων / Δομικά στοιχεία της διασφάλισης» τον Ιανουάριο του 2016· παρατηρεί ότι η IAS εξέδωσε δύο συστάσεις που χαρακτηρίστηκαν «πολύ σημαντικές» και τέσσερις συστάσεις που χαρακτηρίστηκαν «σημαντικές»· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η Eurojust προέβη σε επανορθωτικές ενέργειες σε σχέση με τις εν λόγω συστάσεις, αποδεικνύοντας έτσι την αξία της εν λόγω υπηρεσίας·

Επιδόσεις

28.  παρατηρεί ότι η Eurojust παρήγγειλε εξωτερική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της κατά τη διάρκεια του 2014-2015, αποτέλεσμα της οποίας ήταν ένα εσωτερικό σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των συστάσεων· παρατηρεί ότι το συλλογικό όργανο δημιούργησε τον Μάρτιο του 2016 ομάδα εργασίας για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και της ανέθεσε τη διεύθυνση των προσπαθειών υλοποίησης των υπολοίπων συστάσεων· παρατηρεί επιπλέον ότι νέες εξελίξεις και περαιτέρω επιτεύγματα αναμένονταν κατά τη διάρκεια του 2017·

Λοιπά σχόλια

29.  παρατηρεί ότι η Eurojust ολοκλήρωσε επιτυχώς την μετακόμιση στα νέα της γραφεία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2017· παρατηρεί ότι η απόδοση του παλαιού κτιρίου στο κράτος υποδοχής έγινε στις 31 Αυγούστου 2017 και ότι το κράτος υποδοχής θα προσδιορίσει τις δαπάνες που προκύπτουν από την απόδοση και οι οποίες βαρύνουν την Eurojust· παρατηρεί ότι, μόλις γίνουν γνωστές οι δαπάνες που θα επωμιστεί η Eurojust, τούτη οφείλει να κοινοποιήσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή το συνολικό κόστος της απόδοσης του κτιρίου·

30.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η Eurojust, σε συνεργασία με την Ευρωπόλ, έχει οριστικοποιήσει επισήμως μια συνδυασμένη προσέγγιση για την πιστοποίηση ISO14001/EMS· λαμβάνει υπό σημείωση την εκτίμηση της Eurojust σύμφωνα με την οποία, το 2016 και κατά τη διάρκεια της μίσθωσης προσωρινών γραφείων από το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, δεν ήταν αυτή σε θέση, καθότι μισθωτής, να μειώσει τις εκπομπές CO2·

31.  συνάγει από την απάντηση της Eurojust και τούτο με ανησυχία, δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια περιορίζονται ταχύτατα, ότι προς το παρόν δεν έχει υπάρξει καμία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Eurojust και Επιτροπής σε ό,τι αφορά την προετοιμασία που θα απαιτήσει η συνέχιση της διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων της Eurojust στο μέλλον μετά την αποχώρηση από την Ένωση της Μ. Βρετανίας· καλεί τόσο την Eurojust όσο και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε να υπάρξει μια αποτελεσματική ροή των αναγκαίων πληροφοριών δεδομένου ότι μια συμφωνία συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εδραίωση του ρόλου της Eurojust ως κέντρου δικαστικής συνεργασίας και συντονισμού κατά του διασυνοριακού εγκλήματος και ως κέντρου δικαστικής εμπειρογνωμοσύνης εντός της Ένωσης· επισημαίνει ότι έχει αρχίσει να λειτουργεί το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο· παρατηρεί ότι η Eurojust έλαβε αιτήσεις συνδρομής σε 2 306 υποθέσεις (αριθμός που σηματοδοτεί αύξηση κατά 4 %), διοργάνωσε 249 συνεδριάσεις συντονισμού σε 288 υποθέσεις και προσέφερε τη συνδρομή της σε 148 μικτές ανακριτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης οικονομικής συνδρομής σε 90 από αυτές (αριθμός που σηματοδοτεί αύξηση κατά 32 %)· παρατηρεί ότι δημοσιεύτηκε η τέταρτη έκθεση της Eurojust με τίτλο «Αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές: απόψεις της Eurojust σχετικά με το φαινόμενο και την αντίδραση της ποινικής δικαιοσύνης» τον Δεκέμβριο του 2016·

o
o   o

33.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 113 της 30.3.2016, σ. 83.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου