Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2155(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0113/2018

Teksty złożone :

A8-0113/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.56

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0161

Teksty przyjęte
PDF 697kWORD 56k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2016: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
P8_TA(2018)0161A8-0113/2018
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016 (2017/2155(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Eurojustu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Eurojustowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(4), w szczególności jej art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0113/2018),

1.  udziela dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 218.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 218.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Eurojustu za rok budżetowy 2016 (2017/2155(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Eurojustu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Eurojustowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0065/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(4), w szczególności jej art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0113/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Eurojustu za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 218.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 218.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016 (2017/2155(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0113/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Eurojustu na rok budżetowy 2016 wyniósł 43 539 737 EUR, co stanowi wzrost o 28,75 % w porównaniu z 2015 r.; mając na uwadze, że wzrost budżetu jest spowodowany głównie przeniesieniem Eurojustu do nowej siedziby; mając na uwadze, że cały budżet Eurojustu pochodzi z budżetu ogólnego Unii;

C.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za lata 2011 i 2015

1.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału, jeśli chodzi o działania następcze związane z uwagami poczynionymi przez Trybunał w poprzednich latach, podjęto działania naprawcze, lecz jedna z uwag dotycząca określenia ról i zadań – odpowiednio – dyrektora i Kolegium Eurojustu jest nadal oznaczona jako znajdująca się „w trakcie realizacji”;

2.  zauważa, że Eurojust prowadzi dialog z Dyrekcją Generalną Komisji ds. Sprawiedliwości i Konsumentów oraz z Dyrekcją Generalną ds. Budżetu w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania Eurojustu w nadchodzących latach;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,89 %, łącznie z kwotą 6 980 000 EUR na nowy budynek; ponadto zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 80,42 %, co oznacza spadek o 8,55 % od 2015 r.;

4.  ubolewa, że Eurojust zmagał się z trudnościami w dostępności środków budżetowych z powodu znanych problemów strukturalnych dotyczących jego finansowania oraz że już drugi rok z kolei Eurojust zmuszony był sięgać po środki łagodzące wymagające przedstawienia budżetu korygującego, co doprowadziło do odroczenia niektórych prowadzonych przezeń działań oraz do późniejszego wprowadzenia ważnych udoskonaleń technologicznych;

Zobowiązania i przeniesienia

5.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału kwota środków przeniesionych, na które zaciągnięto zobowiązania, była wysoka i wyniosła w tytule II (wydatki administracyjne) 6 446 530 EUR (40 %) w porównaniu z kwotą 1 600 000 EUR (22 %) w 2015 r.; przyjmuje do wiadomości fakt, że było to spowodowane głównie robotami wykraczającymi poza rok budżetowy i zamówieniami złożonymi w związku z przygotowaniem przeniesienia Eurojustu do nowej siedziby w 2017 r. (4 867 482 EUR);

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Eurojust wykazał istotną poprawę, jeśli chodzi o przeniesienia z 2015 r., osiągając znacznie niższy poziom anulowanych środków (5,6 %) niż w poprzednich latach;

7.  zauważa, że przeniesienia często mogą być częściowo lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

8.  wzywa Trybunał, aby utrzymywał środki przenoszone na kolejny rok na jak najniższym poziomie;

Zamówienia publiczne i polityka kadrowa

9.  zauważa, że Eurojust podpisał 30 umów na ogólną kwotę 15 000 EUR, co stanowi wzrost o 30 % w porównaniu z 2015 r.; stwierdza, że w przypadku 80 % umów skorzystano z otwartej procedury przetargowej, co stanowi 92,50 % udzielonych zamówień;

10.  zauważa, że w 2016 r. Eurojust zrealizował trzeci etap redukcji stanowisk (1 %, tj. 3 stanowiska), aby osiągnąć uzgodniony z Parlamentem i Radą cel zmniejszenia liczby pracowników o 5 %; zauważa, że redukcja stanowisk nastąpiła w obszarze wsparcia administracyjnego;

11.  zauważa, że poziom wakatów w Eurojuście na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 3,4 % w porównaniu z 2,4 % na dzień 31 grudnia 2015 r.; z zadowoleniem odnotowuje, że plan zatrudnienia na 2016 r. zrealizowano w 96,6 %; zauważa na podstawie planu zatrudnienia, że na dzień 31 grudnia 2016 r. obsadzonych było 196 stanowisk (z 203 stanowisk zatwierdzonych w ramach budżetu Unii) w porównaniu z 200 stanowiskami w 2015 r.;

12.  zauważa, że wśród 255,5 (w ekwiwalencie pełnego czasu pracy) pracowników Eurojustu w 2016 r. zatrudnionych było 68,1 (w ekwiwalencie pełnego czasu pracy) oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników kontraktowych, pracowników tymczasowych i konsultantów;

13.  ubolewa, że w odniesieniu do liczby stanowisk obsadzonych na dzień 31 grudnia 2016 r. stosunek kobiet do mężczyzn wynosił 69 % do 31 %; z zaniepokojeniem odnotowuje też brak równowagi wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla i w zarządzie;

14.  zauważa, że w 2016 r. pracownicy Eurojustu przebywali na zwolnieniu chorobowym średnio siedem dni; zauważa, że w 2016 r. na działania na rzecz dobrostanu pracowników poświęcono w przeliczeniu na każdego członka personelu 0,13 dnia; ubolewa, że Eurojust nie wymienił poszczególnych działań związanych z dobrostanem pracowników wprowadzonych w 2016 r., o co występował Parlament;

15.  z zadowoleniem zauważa, że Eurojust utworzył sieć zaufanych doradców jako element polityki ochrony godności osoby i zapobiegania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu, a także wprowadził programy zapobiegania i podnoszenia świadomości, realizowane przez zespół ds. zasobów ludzkich;

16.  zauważa z niepokojem, że w okresie od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 13 kwietnia 2017 r. do sieci zaufanych doradców zwróciło się 26 pracowników: zauważa, że spośród tych 26 spotkań w 16 przypadkach zamknięto sprawę po jednej tylko sesji; zauważa jednak ponownie z zaniepokojeniem, że zaufani doradcy zaklasyfikowali 9 spraw jako przypadki nękania oraz że wszczęto 2 nieformalne procedury; stwierdza, że inne przypadki dotyczyły konfliktów, stresu związanego z pracą lub poszukiwania informacji;

17.  zauważa, że Eurojust korzysta z pojazdów służbowych, ale nie zezwala na ich prywatne użytkowanie;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

18.  odnotowuje, że projekt przepisów wewnętrznych Eurojustu dotyczących ochrony sygnalistów został przygotowany w 2016 r., a pierwsza dyskusja odbyła się w obrębie Kolegium w dniu 4 października 2016 r.; zauważa jednakże z zaniepokojeniem, że przyjęcie przepisów wewnętrznych zawieszono, kiedy na początku 2016 r. Komisja poinformowała agencje, że w przygotowaniu jest wzór decyzji dla agencji;

19.  apeluje do Komisji, by zadbała o szybkie przyjęcie wytycznych dotyczących informowania o nieprawidłowościach, tak aby mogły one zostać niezwłocznie przyjęte i skutecznie wdrożone przez agencje, w tym Eurojust; zauważa, że Eurojust oczekiwał na wytyczne lub wkład ze strony Komisji przed ostatecznym określeniem własnych odnośnych przepisów; wzywa Eurojust do wzmożenia wysiłków w celu sfinalizowania jasnych przepisów wewnętrznych dotyczących ochrony sygnalistów, wobec których musi obowiązywać domniemanie dobrej wiary do momentu weryfikacji informacji;

20.  wyraża potrzebę ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, dysponującego wystarczającymi środkami budżetowymi, aby pomóc sygnalistom w wykorzystaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, a jednocześnie zachować poufność oraz zapewnić konieczne wsparcie i doradztwo;

21.  zauważa, że Eurojust prowadzi regularnie aktualizowany rejestr deklaracji „braku konfliktu interesów” podpisanych przez członków zarządu, lecz zwraca uwagę, że deklaracje te oraz życiorysy członków zarządu nie są publicznie dostępne; zwraca uwagę, że praktyka ta nie służy przejrzystości, w związku z czym wzywa do upublicznienia deklaracji; zwraca się do Eurojustu, aby informował organ udzielający absolutorium o postępach poczynionych w tej kwestii i rozważył publikację deklaracji oraz życiorysów na własnej stronie internetowej;

22.  z niepokojem zauważa, że administracja, członkowie Kolegium i członkowie niezależnego wspólnego organu nadzorczego nie opublikowali w swoich deklaracji interesów na stronie internetowej Eurojustu;

23.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2017 r. Eurojust przygotował przewodnik dotyczący etyki i postępowania, który zawiera także kodeks dobrego postępowania administracyjnego;

24.  odnotowuje, że w 2016 r. Eurojust otrzymał 15 wniosków o dostęp do dokumentów i udzielił pełnego dostępu w pięciu przypadkach, w czterech przypadkach postanowił udzielić jedynie częściowego dostępu do dokumentów, natomiast odmówił dostępu w sześciu przypadkach;

Główne osiągnięcia

25.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Europol w 2016 r., a mianowicie:

   przeprowadzenie bezprecedensowej reorganizacji administracji, dzięki czemu osiągnięto synergię i większą wydajność;
   opracowanie wzoru zmienionego porozumienia w sprawie wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego i praktycznego przewodnika oraz przyznanie wsparcia finansowego dla 90 wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych; przyznanie 1 000 000 EUR w następstwie ogłoszenia ośmiu zaproszeń do składania wniosków o dotacje dla wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych;
   opracowanie odnośnych dokumentów strategicznych oraz analiz sądowych ad hoc w priorytetowych obszarach mających związek z przestępczością, takich jak czwarte sprawozdanie w sprawie zagranicznych bojowników terrorystycznych, streszczenie trzeciego sprawozdania w sprawie zagranicznych bojowników terrorystycznych, elektroniczny podręcznik dotyczący zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz Cybercrime Judicial Monitors [Monitor sądowy cyberprzestępczości];

Kontrole wewnętrzne

26.  zauważa, że Eurojust przyjął zestaw standardów kontroli wewnętrznej, opartych na wytycznych Komisji i najlepszych praktykach międzynarodowych, z myślą o osiągnięciu celów politycznych i operacyjnych; zauważa ponadto, że Eurojust dokonał oceny skuteczności najważniejszych systemów kontroli wewnętrznej w trakcie roku sprawozdawczego i doszedł do wniosku, że standardy kontroli wewnętrznej zostały w pełni wdrożone; stwierdza, że Eurojust przyjął środki służące poprawie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej w obszarze „Proces zarządzania ryzykiem” (Eurojust ICS 6); oczekuje na kolejne sprawozdanie roczne Eurojustu i dalsze szczegóły dotyczące środków służących dalszej poprawie skuteczności;

Audyt wewnętrzny

27.  na podstawie rocznego sprawozdania Eurojustu zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła w styczniu 2016 r. audyt dotyczący „monitorowania i sprawozdawczości / podstawowych elementów wiarygodności”; zauważa, że IAS sformułowała dwa „bardzo ważne” i cztery „ważne” zalecenia; z zadowoleniem odnotowuje, że Eurojust zrealizował działanie naprawcze związane z tymi zaleceniami i tym samym potwierdził wartość takiej usługi;

Wyniki

28.  zauważa, że Eurojust przeprowadził zewnętrzną ocenę swojej działalności w latach 2014–2015, w wyniku której to oceny opracowano wewnętrzny plan działań dotyczący wdrażania zaleceń; odnotowuje, że Kolegium powołało w marcu 2016 r. grupę roboczą ds. priorytetów, której zadaniem będzie kierowanie wdrażaniem pozostałych zaleceń; zauważa ponadto, że w 2017 r. oczekiwane są kolejne działania i kolejne rezultaty;

Inne uwagi

29.  przyjmuje do wiadomości, że Eurojustowi udało się zakończyć przeprowadzkę do nowej siedziby w czerwcu i lipcu 2017 r.; zauważa, że zwrot wcześniej zajmowanych budynków krajowi goszczącemu nastąpił w dniu 31 sierpnia 2017 r. oraz że kraj ten określi koszty zwrotu, które poniesie Eurojust; zauważa, że z chwilą poznania tych kosztów Eurojust powinien poinformować organ udzielający absolutorium o całkowitych kosztach związanych z przenosinami do nowej siedziby;

30.  z zadowoleniem zauważa, że Eurojust, we współpracy z Europolem, sformalizował wspólne podejście do certyfikacji ISO14001/EMS; zauważa, że Eurojust uznał, iż wynajmując czasowo pomieszczenia od Królestwa Niderlandów w 2016 r., jako lokator nie był w stanie ograniczyć emisji CO2;

31.  biorąc pod uwagę odpowiedź Eurojustu i coraz mniejszą ilość czasu, zauważa z zaniepokojeniem, że na razie nie ma wymiany informacji między Eurojustem a Komisją na temat przygotowań do prowadzenia przyszłych działań po brexicie; wzywa Eurojust i Komisję do zapewnienia skutecznego przepływu niezbędnych informacji, biorąc po uwagę, że konieczne będzie zawarcie ze Zjednoczonym Królestwem umowy o współpracy;

32.  z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie pozycji Eurojustu jako ośrodka współpracy sądowej i koordynacji walki z przestępczością transgraniczną, a także jako ośrodka sądowej wiedzy specjalistycznej w Unii; podkreśla uruchomienie europejskiej sieci sądowej ds. cyberprzestępczości; zauważa, że Eurojust otrzymał wnioski o wsparcie w 2 306 przypadkach (co stanowi wzrost o 4 %), zorganizował 249 spotkań koordynacyjnych dotyczących 288 przypadków oraz zapewnił wsparcie 148 wspólnym zespołom dochodzeniowo-śledczym, a także udzielił wsparcia finansowego 90 z nich (co stanowi wzrost o 32 %); przyjmuje do wiadomości publikację czwartego sprawozdania Eurojustu pt. Foreign Terrorist Fighters: Eurojust's Views on the Phenomenon and the Criminal Justice Response” [Zagraniczni bojownicy terrorystyczni: opinie Eurojustu na temat tego zjawiska i reakcji wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych] z grudnia 2016 r.;

o
o   o

33.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 18 kwietnia 2018 r. (2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 113 z 30.3.2016, s. 83.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0133.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności