Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2155(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0113/2018

Texte depuse :

A8-0113/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.56

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0161

Texte adoptate
PDF 512kWORD 57k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2016: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)
P8_TA(2018)0161A8-0113/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului unității Eurojust aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2155(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Unității de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Eurojust(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Eurojust în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(4), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0113/2018),

1.  acordă directorului administrativ al Eurojust descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului administrativ al Eurojust, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 218.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 218.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2016 (2017/2155(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Unității de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Eurojust(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Eurojust în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(4), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0113/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului administrativ al Eurojust, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 218.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 218.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2155(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0113/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Eurojust aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 43 539 737 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 28,75 % față de bugetul pe 2015; întrucât creșterea bugetară este legată, în principal, de transferul Eurojust în noul său sediu; întrucât bugetul Europol provine în întregime din bugetul general al Uniunii;

C.  întrucât Curtea de Conturi Europeană (denumită în continuare „Curtea”) a declarat, în raportul său privind conturile anuale ale Unității Europene de Cooperare Judiciară pentru exercițiul financiar 2016 (denumit în continuare „raportul Curții”) că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Eurojust și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Măsuri luate în urma descărcării de gestiune din 2011 și 2015

1.  remarcă, pe baza raportului Curții, că, în ceea ce privește măsurile luate pentru a da curs observațiilor din exercițiile anterioare, au fost întreprinse acțiuni corective, însă o observație legată de definirea rolurilor și responsabilităților directorului și colegiului Eurojust este în continuare marcată ca fiind „în desfășurare”;

2.  constată că Eurojust poartă un dialog permanent cu Direcția Generală Justiție și Consumatori și cu Direcția Generală Buget din cadrul Comisiei, pentru a asigura un nivel adecvat de finanțare a Eurojust în următorii ani;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată a execuției bugetare de 99,89 %, incluzând suma de 6 980 000 EUR dedicată noii clădiri; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 80,42 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 8,55 % față de 2015;

4.  regretă problemele de disponibilitate bugetară cu care s-a confruntat Eurojust, cauzate de probleme structurale de finanțare cunoscute, și faptul că, pentru al doilea an la rând, Eurojust a fost silit să recurgă la măsuri de atenuare care au făcut obiectul unui buget rectificativ, ceea ce a condus la amânarea unora dintre activitățile sale curente și a unor acțiuni importante de modernizare tehnologică;

Credite de angajament și reportări

5.  constată că, potrivit raportului Curții, nivelul creditelor de angajament reportate la Titlul II (cheltuieli administrative) a fost de 6 446 530 EUR (40 %), comparativ cu 1 600 000 EUR (22 %) în 2015; recunoaște faptul că aceste credite se referă, în principal, la lucrări realizate după încheierea exercițiului și la achiziții comandate în vederea pregătirii mutării Eurojust într-un nou sediu în 2017 (4 867 482 EUR);

6.  salută faptul că Eurojust a demonstrat o îmbunătățire semnificativă a reportărilor din 2015, cu anulări cu mult mai scăzute (5,6 %) decât în anii anteriori;

7.  constată că reportările sunt adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor, nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp și comunicate Curții;

8.  solicită Eurojust să se asigure că volumul creditelor reportate în exercițiul următor rămâne cât mai scăzut posibil;

Achizițiile publice și politica în materie de personal

9.  constată că Eurojust a semnat 30 de contracte cu o valoare mai mare de 15 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 30 % comparativ cu 2015; observă că procedura deschisă de achiziții publice a fost utilizată pentru 80 % dintre contracte, reprezentând 92,50 % din suma care face obiectul achiziției;

10.  observă că, în 2016, Eurojust a pus în aplicare cel de al treilea val de reduceri de posturi, reprezentând 1 % sau trei posturi, pentru a atinge obiectivul de reducere cu 5 % a personalului care a fost convenit de către Parlament și Consiliu; constată că posturile eliminate sunt din domeniul asistenței administrative;

11.  constată că rata de neocupare a posturilor în cadrul Eurojust era de 3,4 % la 31 decembrie 2016, față de 2,4 % la 31 decembrie 2015; constată cu satisfacție că un procent de 96,6 % din schema de personal pentru 2016 a fost ocupat; constată, conform schemei de personal, că, la 31 decembrie 2016, erau ocupate 196 de posturi (din cele 203 de posturi autorizate de la bugetul general al Uniunii), față de 200 în 2015;

12.  constată că, din cei 255,5 (echivalent normă întreagă) de membri ai personalului în 2016, în cadrul Eurojust lucrau 68,1 (echivalent normă întreagă) experți naționali detașați, agenți contractuali, agenți interimari și consultanți;

13.  regretă că, în ceea ce privește toate posturile ocupate la 31 decembrie 2016, raportul echilibrului de gen era de 69 % femei și 31 % bărbați; ia act cu preocupare, de asemenea, de dezechilibrele existente în materie de echilibru de gen la nivelul conducerii superioare și al Consiliului de administrație;

14.  constată că, în medie, în 2016 personalul Eurojust a fost în concediu medical timp de șapte zile per membru al personalului; constată că numărul de zile petrecute în 2016 de fiecare membru al personalului în cadrul unor activități de bunăstare a fost scăzut, reprezentând 0,13 zile; regretă că Eurojust nu a numit diferitele activități de bunăstare organizate în 2016, astfel cum a solicitat Parlamentul;

15.  constată cu satisfacție că Europol a instituit o rețea de consilieri de încredere ca parte a politicii privind protejarea demnității persoanei și prevenirea hărțuirii psihologice și a hărțuirii sexuale și a prevăzut programe de prevenire și de sensibilizare organizate de departamentul de resurse umane;

16.  constată cu preocupare că, în perioada 13 aprilie 2015-13 aprilie 2017, rețeaua de consilieri confidențiali a fost abordată de 26 de membri ai personalului; constată că, din cele 26 de abordări, 16 cazuri au fost închise după o singură sesiune; constată, în plus, cu preocupare, că nouă cazuri au fost clasificate de către consilierii confidențiali drept cazuri de hărțuire și că au fost inițiate două proceduri informale; observă că alte cazuri au vizat conflicte, stres la locul de muncă sau căutarea de informații;

17.  observă că Eurojust utilizează vehicule oficiale dar nu permite folosirea lor în scopuri private;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

18.  ia act de faptul că proiectul de norme interne al Eurojust privind protecția avertizorilor de integritate a fost pregătit în 2016, iar o primă discuție a avut loc în cadrul colegiului la 4 octombrie 2016; constată însă cu preocupare că adoptarea normelor interne a fost amânată atunci când, la începutul anului 2016, Comisia a informat agențiile că un model de decizie pentru agenții este în curs de pregătire;

19.  solicită Comisiei să asigure adoptarea rapidă a orientărilor sale privind avertizarea de integritate, care vor fi apoi adoptate imediat și puse efectiv în aplicare de agențiile Uniunii, inclusiv de Eurojust; constată că Eurojust a așteptat îndrumări sau informații de acest fel din partea Comisiei înainte de a-și putea finaliza normele aplicabile; îndeamnă Eurojust să își intensifice eforturile pentru finalizarea unor norme interne clare privind protecția avertizorilor de integritate, care trebuie să beneficieze de prezumția de bună-credință până la verificarea informațiilor;

20.  afirmă necesitatea de a crea un organism independent al UE care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de avertizori de integritate și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta avertizorii să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

21.  constată că Eurojust ține un registru al declarațiilor privind absența conflictelor de interese semnate de membrii Consiliului de administrație, pe care îl actualizează periodic, dar subliniază faptul că aceste declarații și CV-urile membrilor Consiliului de administrație nu sunt făcute publice; subliniază că această practică nu contribuie în niciun fel la îmbunătățirea transparenței și solicită verificarea și actualizarea declarațiilor; invită Eurojust să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește acest aspect și să ia în considerare publicarea declarațiilor și a CV-urilor pe site-ul său;

22.  constată cu preocupare că administrația, membrii colegiului și membrii organismului comun de supraveghere independent nu și-au publicat declarațiile de interese pe site-ul Eurojust;

23.  salută faptul că Eurojust a elaborat, în 2017, Ghidul de etică și conduită al Eurojust, care include și un Cod al bunei conduite administrative;

24.  observă că, în 2016, Eurojust a primit 15 solicitări de acces la documente și a acordat acces deplin în cinci cazuri, în timp ce, în patru cazuri, Eurojust a hotărât să acorde doar acces parțial la documente și a refuzat accesul în șase cazuri;

Principalele realizări

25.  salută principalele trei realizări identificate de Eurojust în 2016, și anume:

   adoptarea unei reorganizări fără precedent a administrației sale, care a generat sinergii și creșteri ale eficienței;
   elaborarea unui model de acord revizuit privind echipele comune de anchetă (JIT) și a unui ghid practic și furnizarea de sprijin financiar pentru 90 de JIT; acordarea unei sume de 1 000 000 EUR în urma a opt apeluri de propuneri de subvenții pentru JIT;
   producția unor documente strategice de interes și a unor analize judiciare ad hoc în domenii de criminalitate de interes prioritar, cum ar fi cel de Al patrulea raport privind luptătorii teroriști străini, rezumatul celui de Al treilea raport privind luptătorii teroriști străini, Manualul electronic privind armele chimice, biologice, radioactive și nucleare (CBRN) și monitorizările juridice privind criminalitatea cibernetică;

Controalele interne

26.  constată că Eurojust a adoptat un set de standarde de control intern, pe baza cadrului Comisiei și a celor mai bune practici internaționale, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor operaționale și de politică; constată, de asemenea, că Eurojust a evaluat eficacitatea principalelor sale sisteme de control intern în cursul anului de raportare și a concluzionat că standardele de control intern sunt efectiv implementate; constată că Eurojust a luat măsuri pentru a îmbunătăți eficiența sistemelor sale de control intern în domeniul „Procesului de gestionare a riscurilor” (Eurojust SCI 6); așteaptă cu interes următorul raport anual al Eurojust și detalii suplimentare privind măsurile adoptate pentru a îmbunătăți și mai mult eficiența;

Auditul intern

27.  ia act, din raportul anual al Eurojust, de auditul efectuat, în ianuarie 2016, de Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei privind „Monitorizarea și raportarea/elementele de bază ale asigurării”; constată că IAS a emis două recomandări calificate drept „foarte importante” și patru recomandări calificate drept „importante”; ia act cu satisfacție de faptul că Eurojust a implementat acțiuni corective pentru a da curs acestor recomandări, ceea ce demonstrează valoarea acestui serviciu;

Performanța

28.  constată că Eurojust a realizat o evaluare externă a activităților sale în perioada 2014-2015, care a dus la întocmirea unui plan intern de acțiune pentru transpunerea în practică a recomandărilor; constată că colegiul a înființat, în martie 2016, un grup de lucru pentru stabilirea priorităților, cu misiunea de a coordona transpunerea în practică a recomandărilor rămase; constată, de asemenea, că se așteaptă evoluții și rezultate suplimentare în cursul anului 2017;

Alte observații

29.  constată că Eurojust a finalizat cu succes transferul în noul sediu în lunile iunie și iulie 2017; observă că returnarea fostei clădiri către statul membru gazdă a avut loc la 31 august 2017 și că statul membru gazdă va stabili costurile aferente returnării care urmează să fie suportate de către Eurojust; remarcă că, după ce costurile care îi revin Eurojust vor fi cunoscute, Eurojust ar trebui să prezinte costurile totale de tranziție autorității care acordă descărcarea de gestiune;

30.  constată că satisfacție că Eurojust a oficializat, în cooperare cu Europol, o abordare combinată pentru certificarea ISO14001/EMS; ia act de faptul că Eurojust a considerat că, în condițiile în care în 2016 închiria doar spații temporare de la Regatul Țărilor de Jos, nu era în măsură, în calitate de chiriaș, să reducă emisiile de CO2;

31.  constată cu preocupare – având în vedere că timpul disponibil este tot mai limitat – din răspunsurile Eurojust, că, deocamdată, nu există niciun schimb de informații între Eurojust și Comisie cu privire la pregătirea pentru desfășurarea activităților viitoare ale Eurojust după Brexit; face apel la Eurojust și la Comisie să asigure un flux eficient de informații necesare, ținând cont de faptul că va fi necesar să se implementeze un acord de cooperare cu Regatul Unit;

32.  salută consolidarea poziției Eurojust ca centru pentru cooperarea și coordonarea judiciară împotriva criminalității transfrontaliere și ca centru de expertiză judiciară în cadrul Uniunii; evidențiază lansarea Rețelei judiciare europene de combatere a criminalității informatice; constată că Eurojust a primit solicitări de asistență în 2 306 de cazuri (ceea ce reprezintă o creștere cu 4 %), că a organizat 249 de reuniuni de coordonare cu privire la 288 de cazuri și că a acordat asistență unui număr de 148 de echipe comune de anchetă, inclusiv sprijin financiar unui număr de 90 dintre acestea (ceea ce reprezintă o creștere cu 32 %); ia act de publicarea celui de-al patrulea raport al Eurojust intitulat „Luptătorii teroriști străini: viziunea Eurojust asupra fenomenului și a reacției în materie de justiție penală” din decembrie 2016;

o
o   o

33.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 18 aprilie 2018(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 113, 30.3.2016, p. 83.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2018)0133.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate