Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2169(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0109/2018

Внесени текстове :

A8-0109/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Приети текстове :

P8_TA(2018)0162

Приети текстове
PDF 664kWORD 59k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейската полицейска служба (Европол)
P8_TA(2018)0162A8-0109/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2016 година (2017/2169(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8-0079/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(4), и по-специално член 43 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета(5), и по-специално член 60 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0109/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането във връзка с изпълнението на бюджета на Европол за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 223.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 223.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.
(5) ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2016 година (2017/2169(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8-0079/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(4), и по-специално член 43 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета(5), и по-специално член 60 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0109/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европол за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 223.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 223.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.
(5) ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г, съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2016 година (2017/2169(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0109/2018),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската полицейска служба („Европол“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 104 274 784 EUR, което представлява увеличение от 9,27% спрямо 2015 г.; като има предвид, че увеличението се дължи на новите или допълнителните задачи, които са разширили мандата на Европол; като има предвид, че почти целият бюджет на Евроюст се осигурява от общия бюджет на Съюза;

В.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Европол са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до висока степен на изпълнение на бюджета от 99,75%, което показва, че бюджетните задължения са били поемани своевременно; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е била 90,98%, което представлява увеличение с 1,98% спрямо 2015 г.;

Поети задължения и преноси

2.  отбелязва, че според доклада на Палатата равнището на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, по дял II (административни разходи) е високо в размер на 3 500 000 EUR (39%), в сравнение с 4 200 000 EUR (41%) през 2015 г.; отбелязва, че тези преноси се отнасят предимно до разходи за главния офис на Европол, които са били фактурирани от държавата домакин едва през 2017 г. (2 000 000 EUR); отбелязва, че Европол ще продължи усилията си за гарантиране на ефикасно и съответстващо на разпоредбите изпълнение на бюджета, по-специално що се отнася до преносите във връзка с административни разходи; отбелязва, че поради ремонтните дейности, свързани с главния офис на Европол, които се извършват под ръководството на държавата домакин в качеството ѝ на външна страна, се очаква управлението на разходите, свързани със сградите, да се разпределя в отделни финансови години и в бъдеще; отбелязва, че това се дължи на вътрешното административно устройство, при което Европол получава съответните фактури след като държавата домакин се е свързала с изпълнителите на национално равнище;

3.  отбелязва, че преносите често са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Европол и са съобщени на Палатата;

Трансфери

4.  отбелязва, че са извършени общо 48 трансфера на обща стойност от почти 4 960 000 EUR (4,9% от бюджета); отбелязва освен това, че някои трансфери са били необходими, за да се отчетат разликите между планирането и изпълнението на бюджета поради спешни ситуации в някои области на престъпността, например дейностите във връзка с горещите точки; отбелязва, че трансферите, извършени с цел временно покриване на разходите за безвъзмездни средства по редовния бюджет вследствие на закъснялото предварително финансиране по споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, бяха анулирани впоследствие при получаването на предварителното финансиране;

Обществени поръчки и политика относно персонала

5.  отбелязва, че към края на 2016 г. в Европол са работили общо 655 служители, като 505 от тях са включени в щатното разписание, 146 са договорно наети служители и 4 са местни служители; отбелязва освен това, че служителите, които не са пряко наети от Европол (командировани национални експерти, служители за връзка и персонал на бюрата за връзка, стажанти и изпълнители), са били 452 на брой; отбелязва, че през 2016 г. Европол е наела 145 нови служители (104 временно наети служители и 41 договорно наети служители) и че 86 служители са напуснали Европол (64 срочно наети служители и 22 договорно наети служители);

6.  изразява дълбоко съжаление, като има предвид общия брой на заетите длъжности към 31 декември 2016 г., че не е постигнат баланс между половете, тъй като съотношението е 32,4% жени спрямо 67,6% мъже, както и относно дори още по-тревожния факт, че жените заемат едва 14% от длъжностите старши специалист/старши анализатор и че освен това процентният дял на жените на ръководна длъжност и на равностойна или по-висока длъжност е едва 6,1% (двама служители), като това е най-лошото съотношение от всички; призовава Европол да прояви повече активност и да вземе незабавно предвид въпроса с баланса между половете при наемането на нов персонал и да информира органа по освобождаване от отговорност в рамките на следващата процедура по освобождаване от отговорност за напредъка, постигнат към края на 2017 г.;

7.  отбелязва, че през април 2016 г. Парламентът прие коригиращ бюджет, което доведе до увеличаване на числеността на персонала на Европейския център за борба с тероризма към Европол посредством увеличаване на бюджета с 2 000 000 EUR и добавяне на още 35 длъжности (25 срочно наети служители, 5 договорно наети служители и 5 командировани национални експерти);

8.  отбелязва със задоволство, че през 2016 г. служителите на Европол са ползвали средно само 1,2% от работните дни за отпуск по болест; отбелязва, че през 2016 г. служителите са посветили по-малко от един ден на дейности, свързани с благосъстоянието; отбелязва, че Европол не е посочила изпълнените през 2016 г. различни дейности, свързани с благосъстоянието, както беше поискано от Парламента, но е докладвала относно разходите за предоставяне на медицински услуги на служител и свързаните с тях разходи; призовава Европол да предостави преглед на отчитания в дни отпуск по болест;

9.  отбелязва със задоволство, че Европол е създала мрежа от 10 доверени съветници като част от политиката в областта на защитата на личното достойнство и борбата с психическия и сексуалния тормоз; отбелязва освен това, че Европол е провела сесии за повишаване на осведомеността, предоставила е стандартна информация относно тормоза на своя интранет сайт и е въвела програма за новоназначените служители, която включва презентация относно здравето и благосъстоянието, в рамките на която се предоставят разяснения относно политиката за борба с тормоза и мрежата от доверени съветници;

10.  отбелязва, че през 2016 г. са стартирани една неофициална и една официална процедура (искане за съдействие) във връзка със случаи на тормоз; отбелязва, че единствената официална процедура е довела до започването на административно разследване/вътрешно разследване, което не потвърди наличието на тормоз; отбелязва, че поради това не е заведено дело пред Съда на Европейския съюз;

11.  отбелязва, че Европол използва служебни превозни средства, но не позволява употребата им за лични нужди;

Вътрешен контрол

12.  отбелязва, че през 2016 г. дейностите по управление на риска в Европол са били насочени към разглеждането на одитните изисквания, които са били установени от Палатата, и по-конкретно годишните отчети, споразумението за делегиране и закриването на пенсионния фонд на Европол; отбелязва освен това, че дейностите по управление на риска са включвали също така и мониторинг на рисковете, които засягат определените в работната програма за 2016 г. основни цели, по-специално във връзка с новата задача за извършване на място на вторични проверки за сигурност и вътрешното изпълнение на окончателното внедряване на системата на Европол за анализ; отбелязва, че към края на 2016 г. регистърът на вътрешните рискове на Европол е съдържал 16 високи или критични риска, което представлява 4 допълнителни вътрешни риска в сравнение с положението в края на 2015 г.;

13.  отбелязва, че функцията по вътрешен одит е извършила преглед на прилагането на стандартите за вътрешен контрол в Европол през първото полугодие на 2016 г.; отбелязва, че Европол е изготвила план за действие в отговор на 15 от общо 40-те препоръки до края на 2016 г. и че 20 от тези препоръки са класифицирани като „много важни“, а една се счита за „критична“, а именно препоръката, свързана с приемането на стратегия за борба с измамите, която беше одобрена от управителния съвет на 31 януари 2017 г.;

Вътрешен одит

14.  отбелязва, че 83% от всички одитни препоръки на Палатата, Службата за вътрешен одит (IAS), Съвместния надзорен орган на Европол, служителя по защита на данните на Комисията и функцията по вътрешен одит, които са били класифицирани като „критични“ или „много важни“, са били разгледани през 2016 г., което представлява увеличение от 12% спрямо 2015 г.;

15.  отбелязва, че през октомври 2016 г. IAS е извършила одит на възлагането на обществени поръчки, одитният проектодоклад за което не е бил публикуван към края на 2016 г.; призовава Европол да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от този одит;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

16.  отбелязва, че на 1 май 2017 г. управителният съвет е приел правила относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси по отношение на членовете си, включително във връзка с техните декларации за интереси; отбелязва със съжаление, че подходът на Европол е бил да декларира, че не съществуват конфликти на интереси; отбелязва със загриженост, че членовете на управителния съвет са продължили да публикуват декларации за липса на конфликти на интереси; призовава членовете на управителния съвет да публикуват своите декларации за интереси вместо декларации за липса на конфликти на интереси, в които посочват членството си в други организации; подчертава, че членовете на управителния съвет не могат сами да декларират, че нямат конфликти на интереси; отбелязва, че членовете на управителния съвет и техните заместници са приканени да попълнят, подпишат и подадат своите декларации за интереси, заедно с автобиографиите си, до 15 декември 2017 г. с оглед на последващото им публикуване на уебсайта на Европол; приветства публикуването на автобиографиите на членовете на управителния съвет на уебсайта на Европол; призовава Европол да докладва на органа по освобождаване от отговорност дали членовете на управителния съвет са публикували своите декларации за интереси в рамките на установения срок;

17.  отбелязва, че през 2016 г. Европол e получила 107 заявки за достъп до документи (свързани със 138 документа), като е предоставила пълен достъп до 39 документа и частичен достъп до 20 документа и е отказала достъп до 79 документа; призовава Европол да бъде възможно най-открита при разглеждането на тези заявки, като има предвид правните ограничения, но също така и задължението за откритост и прозрачност;

18.  отбелязва, че през октомври 2017 г. Европол е стартирала допълнителна комуникационна кампания относно пакета от етични стандарти с цел повишаване на осведомеността на всички служители на Европол и командированите национални експерти относно актуализираните версии на кодекса за поведение на Европол и документацията с насоки относно приемането на подаръци, конфликтите на интереси и подаването на сигнали за нередности; отбелязва със задоволство, че в насоките относно подаването на сигнали за нередности се подчертава фактът, че Европол поема ангажимента да защитава самоличността на лицата, подаващи сигнали за нередности; приветства публикуването на правилата за подаването на сигнали за нередности на уебсайта на Европол; призовава Европол да даде подробна информация относно случаите на подаване на сигнали за нередности през 2016 г. (ако има такива) и относно тяхното разглеждане;

19.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчно финансови ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвет;

20.  приветства приемането от управителния съвет на стратегия за борба с измамите за периода 2017—2018 г.;

Основни постижения

21.  приветства трите основни постижения, посочени от Европол за 2016 г., а именно:

   създаването на Европейския център за борба с тероризма и Европейския център за борба с контрабандата на мигранти, включително разполагането на място на персонал за осъществяване на над 4 800 вторични проверки за сигурност в горещите точки до края на 2016 г.; отбелязва, че над 270 операции за борба с тероризма са били подпомогнати от Европол, което означава повече от двукратно увеличение в сравнение с цялата 2016 г. (127 операции за борба с тероризма през 2016 г.);
   въвеждането на новаторски инструменти за подкрепа на разследванията: уебсайтът за най-издирваните бегълци в Европа („Europe's Most Wanted Fugitives“) през 2016 г., в който от ноември 2017 г. е публикувана информация за 115 бегълци и задържането на 41 известни бегълци, в т.ч. 13 задържания вследствие на стартирането на уебсайта; отбелязва, че Центърът за борба с киберпрестъпността към Европол (EC3) е внедрил ново решение за анализ на изображения и видеоматериали с цел да се улесни в частност идентифицирането на деца — жертви на сексуална експлоатация, което включва оказаната през 2017 г. подкрепа от страна на Европол за 38 отделни операции срещу сексуалната експлоатация на деца онлайн;
   приемането на Регламент (ЕС) 2016/794(2) през май 2016 г., който се прилага, считано от 1 май 2017 г., с цел въвеждане на подсилени разпоредби относно контрола от страна на Парламента и по-добър мандат за оперативна подкрепа;

Други коментари

22.  отбелязва със задоволство, че в сътрудничество с Евроюст Европол е формализирал общ подход за сертифициране по ISO 14001/EMS; отбелязва, че Европол е въвела множество мерки, за да осигури икономически ефективно и екологосъобразно работно място и допълнително да намали или компенсира емисиите на CO2;

23.  отбелязва със задоволство, че Европол продължи да си сътрудничи с редица международни партньори, както и с други агенции и органи на Съюза, и че по-конкретно, с оглед на миграционната криза, допълнително засили сътрудничеството си с Frontex;

24.  отбелязва, че според Европол съществуват съществени финансови и оперативни рискове вследствие на излизането на Обединеното кралство от ЕС; призовава Европол да продължи да проявява активност при идентифицирането и отстраняването на тези рискове, както и да предоставя редовно на органа по освобождаване от отговорност пълна информация относно бъдещото въздействие на излизането на Обединеното кралство от ЕС върху Европол и да работи в тясно сътрудничество с Комисията във връзка с преговорите относно излизането на Обединеното кралство от ЕС, за да бъде достатъчно подготвена да сведе до минимум евентуалните отрицателни оперативни или финансови последици, които могат да възникнат;

25.  изразява съжаление, че прегледът на Европол за периода 2016—2017 г. беше публикуван на уебсайта на Европол едва на 23 януари 2018 г., пет дни след срока на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Парламента за внасяне на изменения към доклада относно освобождаването от отговорност; призовава Европол да публикува своите годишни прегледи навреме за бъдещите процедури за освобождаване от отговорност, за да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да извърши работата си при пълна информираност;

26.  отбелязва постоянно нарастващото търсене на услугите на Европол от държавите членки; изразява съжаление, в този контекст, във връзка с факта, че ограничените налични ресурси в областта на ИКТ са довели до промяна на приоритетите на дейностите за развитие на основните системи, до забавяния на проектите и също така до проучване на допълнителни възможности за възлагане на дейности на външни изпълнители с произтичащите от това повишени рискове;

o
o   o

27.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 84, 17.3.2017 г., стр. 172.
(2) Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0133.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност