Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2169(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0109/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0109/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0162

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 586kWORD 61k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)
P8_TA(2018)0162A8-0109/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2169(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(4), και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0109/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπόλ για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 223.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 223.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(5) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2169(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(4), και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ(5), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0109/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπόλ για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, στο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 223.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 223.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(5) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2169(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0109/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(1), ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας («Ευρωπόλ») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 104 274 784 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 9,27 % σε σχέση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση οφειλόταν σε νέα ή πρόσθετα καθήκοντα τα οποία επέκτειναν την εντολή της Ευρωπόλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπόλ προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπόλ για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπόλ είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες αυτοί βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές,

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα ένα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (99,75 %), γεγονός που καταδεικνύει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως· παρατηρεί ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 90,98 %, ποσοστό που παραπέμπει σε αύξηση κατά 1,98 % σε σύγκριση με το 2015·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

2.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ανήλθαν σε 3 500 000 EUR (39 %), έναντι 4 200 000 EUR (41 %) το 2015· παρατηρεί ότι οι εν λόγω μεταφορές αφορούν κυρίως τις κεντρικές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, των οποίων η τιμολόγηση από το κράτος υποδοχής δεν αναμενόταν πριν το 2017 (2 000 000 EUR)· παρατηρεί ότι η Ευρωπόλ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής και πιστής εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ιδίως όσον αφορά τις μεταφορές που άπτονται των διοικητικών δαπανών· παρατηρεί ότι, αφού οι εργασίες σχετικά με τις κεντρικές εγκαταστάσεις της Ευρωπόλ εκτελούνται υπό την εποπτεία του κράτους υποδοχής με την ιδιότητα του τρίτου μέρους, πρέπει επίσης να αναμένεται ότι η διαχείριση των κτιριακών δαπανών θα κατανεμηθεί μεταξύ περισσοτέρων οικονομικών ετών στο μέλλον· παρατηρεί ότι τούτο οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του διοικητικού καθεστώτος της Ευρωπόλ αφού, για να λάβει αυτή τα σχετικά τιμολόγια, πρέπει πρώτα το κράτος υποδοχής να έχει έλθει σε επαφή με τους αντίστοιχους αναδόχους σε εθνικό επίπεδο·

3.  παρατηρεί ότι οι μεταφορές συχνά δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και ούτε παραπέμπουν κατ’ ανάγκη σε ανεπάρκειες στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως όταν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από την Ευρωπόλ και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές πιστώσεων

4.  παρατηρεί ότι πραγματοποιήθηκαν συνολικά 48 μεταφορές συνολικού ύψους σχεδόν 4 960 000 EUR (4,9 % του προϋπολογισμού)· παρατηρεί επιπλέον ότι ορισμένες μεταφορές κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να συνυπολογιστούν ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ σχεδιασμού και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που οφείλονται σε έκτακτες περιστάσεις που ανέκυψαν σε ορισμένους τομείς εγκληματικότητας, όπως λόγου χάρη ορισμένες δραστηριότητες που άπτονται των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspots)· παρατηρεί ότι οι μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν για να καλύψουν προσωρινά τις δαπάνες για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του τακτικού προϋπολογισμού, λόγω της καθυστερημένης είσπραξης του ποσού της προχρηματοδότησης της συμφωνίας επιχορήγησης, αντιστράφηκαν στη συνέχεια, όταν ελήφθη η προχρηματοδότηση·

Πολιτική για τη σύναψη συμβάσεων και το προσωπικό

5.  παρατηρεί ότι, στα τέλη του 2016, ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων της Ευρωπόλ ήταν 655, εκ των οποίων 505 ήταν στον πίνακα προσωπικού, 146 ήταν συμβασιούχοι και 4 ήταν τοπικοί υπάλληλοι· παρατηρεί επιπλέον ότι ο αριθμός των στελεχών που δεν ανήκαν στην Ευρωπόλ (αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αξιωματικοί-σύνδεσμοι και προσωπικό των γραφείων-συνδέσμων, ασκούμενοι και ανάδοχοι) ανερχόταν σε 452· σημειώνει ότι, εντός του 2016, 145 νέα στελέχη προσελήφθησαν από την Ευρωπόλ (104 έκτακτοι υπάλληλοι και 41 συμβασιούχοι) και 86 στελέχη αποχώρησαν (64 έκτακτοι υπάλληλοι και 22 συμβασιούχοι)·

6.  θεωρεί εξαιρετικό λυπηρό το γεγονός ότι, στο σύνολο των θέσεων που είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων εξακολουθούσε να μην έχει επιτευχθεί και τούτο διότι η αναλογία ήταν μεγαλύτερη από δύο προς ένα - 32,4 % γυναίκες και 67,6 % άνδρες, διότι - κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό - οι γυναίκες αποτελούσαν μόλις το 14 % των ανωτέρων κλιμακίων αναλυτών και εμπειρογνωμόνων και τέλος, με τη χειρότερη αναλογία όλων, διότι το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις διοίκησης ήταν μόλις 6,1 % (δύο υπάλληλοι)· καλεί την Ευρωπόλ να είναι περισσότερο προορατική, να λάβει υπόψη επειγόντως το ζήτημα της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων κατά την πρόσληψη νέου προσωπικού και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, στο πλαίσιο της επόμενης διαδικασίας απαλλαγής, για την πρόοδο που σημειώθηκε στα τέλη του 2017·

7.  παρατηρεί ότι, τον Απρίλιο του 2016, το Κοινοβούλιο ενέκρινε διορθωτικό προϋπολογισμό που είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των επιπέδων πλήρωσης θέσεων στο Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της Ευρωπόλ καθώς αυξήθηκαν τα κονδύλιά του κατά 2 000 000 EUR και προστέθηκαν 35 θέσεις (25 έκτακτοι υπάλληλοι, 5 συμβασιούχοι και 5 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες)·

8.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι ο μέσος όρος των εργάσιμων ημερών κατά τις οποίες το προσωπικό της Ευρωπόλ απουσίασε με αναρρωτικές άδειες ήταν μόλις 1,2 %· παρατηρεί ότι ο αριθμός των ημερών που ήταν αφιερωμένες σε δραστηριότητες βελτίωσης της ευεξίας κατά τη διάρκεια του 2016 δεν ξεπέρασε, ανά υπάλληλο, την μία ημέρα· παρατηρεί ότι η Ευρωπόλ δεν απαρίθμησε τις διαφορετικές δραστηριότητες βελτίωσης της ευεξίας που καθιερώθηκαν το 2016, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο, αλλά υπέβαλε έκθεση με τις ατομικές ανά υπάλληλο δαπάνες παροχής ιατρικών υπηρεσιών και με άλλα συναφή έξοδα· καλεί την Ευρωπόλ να προσκομίσει επισκόπηση των αναρρωτικών αδειών, υπολογισμένων σε ημέρες·

9.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Ευρωπόλ έχει δημιουργήσει δίκτυο δέκα εμπιστευτικών συμβούλων στο πλαίσιο της πολιτικής για την προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και για την πρόληψη της ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης· παρατηρεί επιπλέον ότι η Ευρωπόλ διοργάνωσε σεμινάρια ευαισθητοποίησης, μερίμνησε για την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με την παρενόχληση στην ιστοσελίδα του ενδοδικτύου της και κατάρτισε πρόγραμμα για τους νεοπροσληφθέντες που συμπεριλάμβανε παρουσίαση για την υγεία και την ευεξία και εξηγούσε την πολιτική πρόληψης της παρενόχλησης και τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου των εμπιστευτικών συμβούλων·

10.  σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια του 2016 ξεκίνησαν μία ανεπίσημη και μία επίσημη διαδικασία (αίτηση συνδρομής) για λόγους παρενόχλησης· παρατηρεί ότι η μοναδική επίσημη διαδικασία έγινε αιτία να κινηθεί διοικητική/εσωτερική έρευνα από την οποία δεν επιβεβαιώθηκε η παρενόχληση· παρατηρεί ότι, ως εκ τούτου, δεν υπήρξε προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  παρατηρεί ότι η Ευρωπόλ χρησιμοποιεί επίσημα οχήματα αλλά δεν επιτρέπει τη χρήση τους για ιδιωτικούς σκοπούς·

Εσωτερικοί έλεγχοι

12.  σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια του 2016, οι δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου στην Ευρωπόλ επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση των αναγκών που εντόπισαν οι έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα σε ζητήματα σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, τη συμφωνία ανάθεσης και το κλείσιμο του ταμείου συντάξεων της Ευρωπόλ· παρατηρεί επιπλέον ότι οι δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου περιλάμβαναν επίσης την παρακολούθηση των κινδύνων που απειλούσαν τους βασικούς επιχειρησιακούς στόχους για το πρόγραμμα εργασίας του 2016 και δη σε σχέση με το νέο καθήκον της επιτόπιας αποστολής προσωπικού για τη διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων ασφαλείας και σε σχέση με την εσωτερική διεκπεραίωση της οριστικής ανάπτυξης του συστήματος ανάλυσης της Ευρωπόλ· παρατηρεί ότι, μέχρι τα τέλη του 2016, το αρχείο καταγραφής εταιρικών κινδύνων της Ευρωπόλ περιείχε 16 υψηλούς ή κρίσιμους κινδύνους, δηλαδή 4 περισσότερους εταιρικούς κινδύνους σε σχέση με το αποτέλεσμα που καταγράφηκε στα τέλη του 2015·

13.  παρατηρεί ότι η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου προέβη σε εξέταση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου στην Ευρωπόλ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016· παρατηρεί ότι η Ευρωπόλ εκπόνησε σχέδιο δράσης για να εξετάσει 15 από τις 40 συστάσεις μέχρι τα τέλη του 2016· παρατηρεί ότι, από αυτές τις συστάσεις, 20 χαρακτηρίζονταν «πολύ σημαντικές» και μία χαρακτηριζόταν «κρίσιμης σημασίας», συγκεκριμένα δε η σύσταση που αφορούσε την έγκριση στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης και η οποία εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 31 Ιανουαρίου 2017·

Εσωτερικός έλεγχος

14.  σημειώνει ότι το 83 % όλων των συστάσεων ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS), της Κοινής Εποπτικής Αρχής της Ευρωπόλ, του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της Επιτροπής και της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου που είχαν χαρακτηριστεί «κρίσιμες» ή «πολύ σημαντικές» εξετάστηκαν το 2016, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 12 % σε σύγκριση με το 2015·

15.  σημειώνει ότι, τον Οκτώβριο του 2016, η IAS διενέργησε έλεγχο για τις δημόσιες συμβάσεις αλλά το οικείο σχέδιο έκθεσης ελέγχου δεν είχε εκδοθεί στα τέλη του 2016· καλεί την Ευρωπόλ να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

16.  παρατηρεί ότι, την 1η Μαΐου 2017, το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ ενέκρινε κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε ό,τι αφορά τα μέλη του, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις δηλώσεις συμφερόντων τους· παρατηρεί με λύπη ότι η Ευρωπόλ επέλεξε να δηλώσει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων· παρατηρεί με ανησυχία ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εξακολουθούν να δημοσιεύουν δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων· καλεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της να δημοσιεύουν δηλώσεις συμφερόντων αντί δηλώσεων απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων και να αναφέρουν σε αυτές τις συμμετοχές τους σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό· τονίζει ότι δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των μελών του διοικητικού συμβουλίου να δηλώνουν οι ίδιοι ότι δεν εμπλέκονται σε συγκρούσεις συμφερόντων· παρατηρεί ότι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου προσεκλήθησαν να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να προσκομίσουν δηλώσεις συμφερόντων και βιογραφικά σημειώματα μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2017 προκειμένου να δημοσιευτούν στη συνέχεια στον ιστότοπο της Ευρωπόλ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση των βιογραφικών σημειωμάτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου στον ιστότοπο της Ευρωπόλ· καλεί την Ευρωπόλ να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εμπρόθεσμη δημοσίευση ή όχι των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

17.  σημειώνει ότι, εντός του 2016, η Ευρωπόλ δέχθηκε 107 αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα (οι οποίες αφορούσαν 138 έγγραφα)· αντιλαμβάνεται ότι η Ευρωπόλ επέτρεψε πλήρη πρόσβαση σε 39 έγγραφα, μερική πρόσβαση σε 20 έγγραφα και απαγόρευσε την πρόσβαση σε 79 έγγραφα· καλεί την Ευρωπόλ να φανεί όσο το δυνατόν πιο ανοικτή στην αντιμετώπιση των εν λόγω αιτημάτων, έχοντας βεβαίως κατά νου τους νομικούς περιορισμούς αλλά και το καθήκον της ειλικρίνειας και της διαφάνειας·

18.  παρατηρεί ότι η Ευρωπόλ ξεκίνησε μία ακόμη επικοινωνιακή εκστρατεία στο πλαίσιο της «δέσμης δεοντολογίας» τον Οκτώβριο του 2017 με σκοπό την αυξημένη ευαισθητοποίηση όλων των υπαλλήλων της και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων σε ό,τι αφορά τις ενημερωμένες εκδόσεις του κώδικα δεοντολογίας της Ευρωπόλ και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πως να ενεργούν ως προς τα δώρα, τις συγκρούσεις συμφερόντων και τους καταγγέλτες· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η ύπαρξη των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπόλ υπέρ της προστασίας της ταυτότητας των καταγγελτών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις ρυθμίσεις περί καταγγελτών στον ιστότοπο της Ευρωπόλ· καλεί την Ευρωπόλ να παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις περιπτώσεις καταγγελίας δυσλειτουργιών το 2016, εφόσον υπήρξαν, και σχετικά με τον τρόπο χειρισμού τους·

19.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε στρατηγική κατά της απάτης για την περίοδο 2017-2018·

Κύρια επιτεύγματα

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει η Ευρωπόλ για το 2016, ήτοι:

   τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου και του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας αποστολής προσωπικού για τη διενέργεια περισσότερων από 4 800 δευτεροβάθμιων ελέγχων ασφαλείας στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης πριν τα τέλη του 2016· παρατηρεί ότι περισσότερες από 270 αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις έλαβαν υποστήριξη από την Ευρωπόλ, αριθμός που παραπέμπει σε υπερδιπλάσια αύξηση σε σύγκριση με ολόκληρο το 2016 (127 αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις εντός του 2016)·
   την πρωτοποριακή χρήση καινοτόμων εργαλείων συνδρομής στο ερευνητικό έργο, όπως είναι ο ιστότοπος των καταζητούμενων φυγόδικων της Ευρώπης το 2016, με δημοσιευμένες τον Νοέμβριο του 2017 πληροφορίες για 115 φυγόδικους και για 41 συλλήψεις περιβόητων φυγόδικων, εκ των οποίων συλλήψεων οι 13 χάρη στον ίδιο τον ιστότοπο· παρατηρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο της Ευρωπόλ (EC3) ανέπτυξε νέο εργαλείο ανάλυσης εικόνων και βίντεο για να διευκολύνει ιδίως την ταυτοποίηση των παιδιών που πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης· αντιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ότι, εντός του 2017, η Ευρωπόλ υποστήριξε 38 χωριστές επιχειρήσεις εναντίον σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Διαδίκτυο·
   την έγκριση, τον Μάιο του 2016, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794(2), με έναρξη ισχύος την 1η Μαΐου 2017, για τη θέσπιση ενισχυμένων ρυθμίσεων σχετικά με την εποπτεία του Κοινοβουλίου και μια βελτιωμένη εντολή επιχειρησιακής υποστήριξης·

Λοιπά σχόλια

22.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι, σε συνεργασία με την Eurojust, η Ευρωπόλ έχει οριστικοποιήσει επισήμως μια συνδυασμένη προσέγγιση για την πιστοποίηση ISO14001/EMS· παρατηρεί ότι η Ευρωπόλ έχει θέσει σε εφαρμογή πολυάριθμα μέτρα με σκοπό ένα αποδοτικό από άποψη κόστους και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο εργασίας, με περαιτέρω μείωση ή αντιστάθμιση των εκπομπών CO2·

23.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Ευρωπόλ συνέχισε να συνεργάζεται με διάφορους διεθνείς εταίρους καθώς και με άλλους οργανισμούς και φορείς της Ένωσης, και ιδίως σε σχέση με τη μεταναστευτική κρίση, ότι η Ευρωπόλ ενίσχυσε περαιτέρω τη συνεργασία της με τον Frontex·

24.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις της Ευρωπόλ, η αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από την Ένωση εγκυμονεί σημαντικούς οικονομικούς και επιχειρησιακούς κινδύνους· καλεί την Ευρωπόλ να εξακολουθήσει να είναι προορατική όσον αφορά τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων, να τηρεί την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή απολύτως ενήμερη σχετικά με τον μελλοντικό αντίκτυπο του Brexit επί της Ευρωπόλ και να συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το Brexit προκειμένου να είναι επαρκώς προετοιμασμένη για την ελαχιστοποίηση του αρνητικού λειτουργικού ή χρηματοδοτικού αντικτύπου που ενδέχεται να προκύψει·

25.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι η ετήσια έκθεση 2016-2017 της Ευρωπόλ δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Ευρωπόλ στις 23 Ιανουαρίου 2018, δηλαδή πέντε ημέρες μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου στην έκθεση απαλλαγής· καλεί την Ευρωπόλ να δημοσιεύει τις ετήσιες εκθέσεις της εγκαίρως, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές διαδικασίες απαλλαγής, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να εκτελέσει το έργο της πλήρως ενημερωμένη·

26.  αναγνωρίζει ότι αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση των υπηρεσιών της Ευρωπόλ από τα κράτη μέλη· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δυσαρέσκειά του διότι η στενότητα των διαθέσιμων για ΤΠΕ πόρων έχει οδηγήσει σε επανιεράρχηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης κεντρικών συστημάτων, σε καθυστερήσεις σχεδίων, καθώς και στη διερεύνηση νέων δυνατοτήτων εξωτερικής ανάθεσης, μολονότι τούτο συνεπάγεται αυξημένους κινδύνους·

o
o   o

27.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 84 της 17.3.2017, σ. 172
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου