Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2169(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0109/2018

Texte depuse :

A8-0109/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0162

Texte adoptate
PDF 438kWORD 58k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul European de Poliție (Europol)
P8_TA(2018)0162A8-0109/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2169(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Oficiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(4), în special articolul 43,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului(5), în special articolul 60,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0109/2018),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Europol aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 223.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 223.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 121, 15.5.2009, p. 37.
(5) JO L 135, 24.5.2016, p. 53.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Oficiului European de Poliție (Europol) pentru exercițiul financiar 2016 (2017/2169(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Oficiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(4), în special articolul 43,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului(5), în special articolul 60,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0109/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Europol pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 223.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 223.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 121, 15.5.2009, p. 37.
(5) JO L 135, 24.5.2016, p. 53.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2169(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0109/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Oficiului European de Poliție („Europol”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 104 274 784 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 9,27 % față de bugetul pe 2015; întrucât această creștere s-a datorat sarcinilor noi sau suplimentare ce au venit în completarea mandatului Europol; întrucât bugetul Europol provine aproape în întregime din bugetul general al Uniunii;

C.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Europol și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară ridicată, de 99,75 %, ceea ce demonstrează că creditele au fost angajate la timp; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 90,98 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 1,98 % față de 2015;

Angajamente și reportări

2.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, la titlul II (cheltuieli administrative), au fost reportate credite angajate în valoare de 3 500 000 EUR (39 %), în comparație cu 4 200 000 EUR (41 %) în 2015; observă că respectivele credite privesc în principal cheltuieli pentru sediul Europol, care au fost facturate de către statul gazdă abia în 2017 (2 000 000 EUR); ia act de faptul că Europol va continua să depună eforturi pentru a garanta o execuție bugetară eficientă și conformă, în special cu privire la reportările legate de cheltuielile administrative; constată că, datorită faptului că lucrările pentru sediul Europol se desfășoară sub autoritatea statului gazdă în calitate de parte externă, se preconizează că gestionarea cheltuielilor aferente imobilelor se va reflecta și în exercițiile financiare viitoare; constată că acest lucru se datorează structurii administrative inerente, și anume Europol primește facturile aferente după ce statul gazdă stabilește legătura cu contractanții respectivi la nivel național;

3.  ia act de faptul că reportările sunt adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Europol și comunicate Curții;

Transferuri

4.  constată că în total, au fost efectuate 48 de transferuri pentru o sumă totală de aproape 4 960 000 EUR (4,9 % din buget); constată, de asemenea, că unele transferuri au fost necesare pentru a ține cont de diferențele dintre planificarea și execuția bugetului, din cauza unor situații urgente în anumite domenii ale criminalității, de exemplu activități legate de punctele de acces („hotspots”); constată că transferurile făcute pentru a acoperi temporar cheltuielile legate de granturi în cadrul bugetului obișnuit, din cauza încasării sumei de pre-finanțare a acordului de grant, au fost apoi inversate atunci când pre-finanțarea a fost primită;

Achizițiile publice și politica în materie de personal

5.  constată că, la sfârșitul anului 2016, numărul total al membrilor personalului Europol se ridica la 655, respectiv 505 membri ai personalului ocupând posturi prevăzute în organigramă, 146 de agenți contractuali și 4 agenți locali; constată, totodată, că numărul de persoane care nu erau angajate de Europol (experți naționali detașați, funcționari de legătură și personal aparținând birourilor de legătură, stagiari și contractanți) se ridica la 452; constată că, în 2016, Europol a recrutat 145 de noi membri ai personalului (104 agenți temporari și 41 de agenți contractuali) și că 86 de persoane au părăsit agenția (64 de agenți temporari și 22 de agenți contractuali);

6.  regretă profund că, având în vedere numărul total de posturi ocupate la 31 decembrie 2016, echilibrul de gen nu a fost atins întrucât proporția este de mai mult de doi la unu - 32,4 % femei și 67,6 % bărbați - și că, chiar mai îngrijorător, femeile reprezentau numai 14 % din posturile de specialist principal / analist principal și că, mai mult, procentul de femei în posturi de director sau în posturi echivalente sau superioare era de numai 6,1 % (cea mai proastă proporție, cu doi membri ai personalului); invită Europol să fie mai proactiv și să ia urgent în considerare problema legată de echilibrul de gen atunci când face recrutări de personal nou și să informeze autoritatea de descărcare de gestiune în cursul următoarei proceduri de descărcare de gestiune privind progresele înregistrate la sfârșitul anului 2017;

7.  ia act de faptul că, în aprilie 2016, Parlamentul a adoptat un buget rectificativ având drept rezultat consolidarea efectivelor Centrului european de combatere a terorismului al Europol prin majorarea bugetului cu 2 000 000 EUR și prin adăugarea a încă 35 de posturi (25 de agenți temporari, 5 agenți contractuali și 5 experți naționali detașați);

8.  constată cu satisfacție că, în medie, personalul Europol a fost în concediu medical doar timp de 1,2 % din zilele lucrătoare în 2016; constată că, în 2016, numărul de zile de participare la activități privind starea de bine a personalului a fost mai mic de o zi per membru; remarcă faptul că Europol nu a precizat diferite activități privind starea de bine a personalului introduse în 2016, astfel cum a solicitat Parlamentul, ci a furnizat informații cu privire la cheltuielile per membru al personalului cu furnizorul de servicii medicale și la costurile aferente; solicită Europol să prezinte totalul concediilor medicale, exprimat ca număr de zile;

9.  constată cu satisfacție că Europol a instituit o rețea de 10 consilieri confidențiali ca parte a politicii privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii psihologice și sexuale; constată, de asemenea, că Europol a organizat programe de sesiuni de sensibilizare, a furnizat informații standard cu privire la hărțuire pe site-ul său de intranet și a introdus un program pentru nou-veniți, care a inclus o prezentare privind sănătatea și starea de bine în cadrul căreia se explică politica privind hărțuirea și rețeaua de persoane de încredere;

10.  constată că, în 2016, au fost inițiate o procedură neoficială și una oficială (procedura de cerere de asistență) cu privire la hărțuire; ia act de faptul că procedura oficială unică a condus la deschiderea unei anchete administrative/investigații interne care nu a confirmat existența hărțuirii; observă că, în consecință, nu a fost introdusă nicio cauză în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene;

11.  constată că Europol utilizează vehicule oficiale, dar nu permite utilizarea lor în scop privat;

Controalele interne

12.  constată că, în 2016, activitățile de gestionare a riscurilor din cadrul Europol s-au axat pe îndeplinirea cerințelor de audit identificate de Curte, în special conturile anuale, acordul de delegare și închiderea fondului de pensii al Europol; constată totodată că activitățile de gestionare a riscurilor au inclus și monitorizarea riscurilor ce afectează obiectivele activității principale stabilite pentru programul de lucru pe 2016, în special în ceea ce privește noua misiune de detașări la fața locului pentru controalele de securitate secundare și internalizarea utilizării finale a sistemului de analiză al Europol; constată că, până la sfârșitul lui 2016, registrul de riscuri al Europol afișa 16 riscuri ridicate sau critice, ceea ce reprezintă 4 riscuri suplimentare față de situația înregistrată la sfârșitul lui 2015;

13.  constată că funcția de audit intern a realizat o revizuire a aplicării standardelor de control intern în cadrul Europol în primul semestru al anului 2016; remarcă faptul că Europol a elaborat un plan de acțiune pentru a pune în practică 15 dintre cele 40 de recomandări până la sfârșitul lui 2016 și că, din recomandările respective, 20 au fost clasificate drept „foarte importante”, iar una a fost considerată „critică”, și anume o recomandare referitoare la adoptarea unei strategii antifraudă, care a fost aprobată de consiliul de administrație la 31 ianuarie 2017;

Auditul intern

14.  constată că, în 2016, au fost soluționate 83 % dintre toate recomandările de audit emise de Curte, de Serviciul de Audit Intern (IAS), de organismul comun de supraveghere al Europol, de responsabilul cu protecția datelor al Comisiei și de funcția de audit intern, calificate drept „critice” sau „foarte importante”, ceea ce reprezintă o creștere de 12 % comparativ cu 2015;

15.  ia act de faptul că, în octombrie 2016, IAS a efectuat un audit privind achizițiile publice, iar proiectul de raport de audit al acestuia nu a fost publicat la sfârșitul anului 2016; invită Europol să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele auditului respectiv;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

16.  ia act de faptul că, la 1 mai 2017, consiliul de administrație a adoptat norme de prevenire și gestionare a conflictelor de interese în rândul membrilor săi, inclusiv cu privire la declarațiile de interese ale acestora; constată, cu regret, că abordarea Europol a fost să declare că nu există conflicte de interese; ia act cu îngrijorare de faptul că membrii consiliului de administrație au continuat să publice declarații privind absența conflictelor de interese; solicită membrilor consiliului de administrație să își publice declarațiile de interese, în locul declarațiilor privind absența conflictelor de interese, care să conțină informații despre apartenența lor la orice alte organizații; accentuează că nu este sarcina membrilor consiliului de administrație să declare că nu se află în situații de conflict de interese; ia act de faptul că membrii consiliului de administrație și membrii supleanți au fost invitați să completeze, să semneze și să depună declarațiile de interese împreună cu CV-urile lor până la 15 decembrie 2017, în vederea publicării ulterioare pe site-ul Europol; salută publicarea CV-urilor membrilor consiliului de administrație pe site-ul Europol; solicită Europol să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dacă membrii consiliului de administrație și-au publicat declarațiile de interese în termenul stabilit;

17.  constată că, în 2016, Europol a primit 107 cereri de acces la documente (legate de 138 de documente) și că a oferit acces integral la 39 de documente și acces parțial la 20 de documente, refuzând accesul la 79 de documente; solicită Europol să fie cât mai deschis posibil atunci când tratează aceste cereri, ținând cont de constrângerile juridice, dar și de datoria de deschidere și transparență;

18.  constată că Europol a lansat o campanie de comunicare suplimentară privind „pachetul de etică” în octombrie 2017 pentru a sensibiliza întreg personalul Europol și experții naționali detașați cu privire la versiunile actualizate ale Codului de conduită al Europol și ale documentelor de orientare privind gestionarea cadourilor, conflictele de interese și semnalarea neregulilor; ia act cu satisfacție de faptul că orientările privind semnalarea neregulilor subliniază că Europol se angajează să asigure protejarea identității avertizorilor de integritate; salută publicarea procedurilor în materie de semnalare a neregulilor pe site-ul Europol; solicită Europol să furnizeze detalii privind cazurile de semnalare a neregulilor din 2016, dacă au existat, și privind modul în care acestea au fost gestionate;

19.  afirmă necesitatea de a crea un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta avertizorii de integritate să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

20.  salută adoptarea de către consiliul de administrație a unei strategii antifraudă pentru perioada 2017-2018;

Principalele realizări

21.  salută principalele trei realizări identificate de Europol în 2016, și anume:

   înființarea Centrului european de combatere a terorismului și a Centrului european privind introducerea ilegală de migranți, inclusiv mobilizarea de personal la fața locului pentru a efectua peste 4 800 de controale de securitate secundare în centrele hotspot pentru migranți până la sfârșitul anului 2016; ia act de faptul că Europol a sprijinit peste 270 de operațiuni de combatere a terorismului, ceea ce reprezintă o creștere mai mult decât dublă comparativ cu întregul an 2016 (127 de operațiuni de combatere a terorismului în 2016);
   introducerea de instrumente de sprijin inovatoare în materie de anchete: site-ul celor mai căutate persoane din Europa în 2016 (Europe's Most Wanted Fugitives), care, începând din luna noiembrie 2017, conține informații privind 115 persoane urmărite, 41 de arestări ale unor persoane urmărite importante, inclusiv 13 arestări datorate lansării site-ului; ia act de faptul că Centrul de combatere a infracțiunilor informatice al Europol (EC3) a inițiat o nouă soluție de analiză video și a imaginilor pentru a facilita în special identificarea copiilor victime ale exploatării sexuale, inclusiv, în 2017, sprijinul oferit de Europol pentru 38 de operațiuni unice privind combaterea exploatării sexuale online a copiilor;
   adoptarea Regulamentului (UE) 2016/794(2) în mai 2016, cu aplicabilitate de la 1 mai 2017, pentru a introduce modalități îmbunătățite privind supravegherea Parlamentului și un mandat îmbunătățit privind sprijinul operațional;

Alte observații

22.  constată cu satisfacție că, în cooperare cu Eurojust, Europol a formalizat o abordare combinată pentru certificarea ISO14001/EMS; ia act de faptul că Europol a introdus numeroase măsuri pentru a asigura un loc de muncă ecologic și eficient din punctul de vedere al costurilor și pentru a reduce sau compensa în continuare emisiile de CO2;

23.  constată cu satisfacție că Europol a continuat cooperarea cu o serie de parteneri internaționali și, de asemenea, cu alte agenții și organisme ale Uniunii, și că, în special dată fiind criza migrației, Europol și-a consolidat și mai mult cooperarea cu Frontex;

24.  ia act de faptul că, potrivit Europol, există riscuri financiare și operaționale considerabile ca urmare a Brexit; invită Europol să rămână proactiv în identificarea și soluționarea acelor riscuri și să ofere în permanență autorității care acordă descărcarea de gestiune informații complete cu privire la viitorul impact al Brexit asupra Europol, precum și să lucreze în strânsă cooperare cu Comisia în ceea ce privește negocierile referitoare la Brexit, astfel încât să fie suficient de pregătit pentru a reduce la minimum orice impact operațional sau financiar negativ care ar putea apărea;

25.  regretă că raportul de activitate al Europol pentru perioada 2016-2017 a fost publicat pe site-ul web al Europol doar la 23 ianuarie 2018, la cinci zile după termenul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului de depunere a amendamentelor la raportul referitor la descărcarea de gestiune; invită Europol să publice rapoartele sale anuale în timp util pentru viitoarele proceduri de descărcare de gestiune, pentru a permite autorității care acordă descărcarea de gestiune să își desfășoare misiunea în deplină cunoștință de cauză;

26.  ia act de cererea tot mai mare de servicii ale Europol din partea statelor membre; regretă, în acest context, că resursele limitate disponibile în domeniul TIC au dus la o redefinire a priorităților activităților de dezvoltare a sistemelor de bază și la întârzieri ale proiectelor și au declanșat, de asemenea, explorarea altor posibilități de externalizare, cu riscurile ridicate pe care le presupune acest lucru;

o
o   o

27.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 18 aprilie 2018(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 84, 17.3.2017, p. 172.
(2) Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).
(3) Texte adoptate, P8_TA(2018)0133.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate