Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2169(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0109/2018

Predložena besedila :

A8-0109/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0162

Sprejeta besedila
PDF 356kWORD 56k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2016: Evropski policijski urad (Europol)
P8_TA(2018)0162A8-0109/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2016 (2017/2169(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016 z odgovorom urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(4) in zlasti člena 43,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ(5) in zlasti člena 60,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0109/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj glede izvrševanja proračuna Europola za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 223.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 223.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 121, 15.5.2009, str. 37.
(5) UL L 135, 24.5.2016, str. 53.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2016 (2017/2169(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016 z odgovorom urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(4) in zlasti člena 43,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ(5) in zlasti člena 60,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0109/2018),

1.  odobri zaključni račun Europola za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 223.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 223.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 121, 15.5.2009, str. 37.
(5) UL L 135, 24.5.2016, str. 53.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2016 (2017/2169(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0109/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker iz poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada(1) (v nadaljnjem besedilu: Europol) izhaja, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2016 znašal 104.274.784 EUR, kar je 9,27 % več kot leta 2015; ker je bilo to povečanje posledica novih oz. dodatnih nalog, s katerimi je bil mandat Europola razširjen; ker proračun Europola skoraj v celoti izvira iz splošnega proračuna Unije;

C.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov urada ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 stopnja izvrševanja proračuna z 99,75 % visoka, kar kaže, da so bile obveznosti prevzete pravočasno; je seznanjen s tem, da je stopnja izvrševanja odobrenih plačil znašala 90,98 %, kar je 1,98 % več kot leta 2015;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

2.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili prenosi odobrenih proračunskih sredstev v naslovu II (upravni odhodki) visoki, saj so znašali 3.500.000 EUR (oz. 39 %), leta 2015 pa 4.200.000 EUR (oz. 41 %); ugotavlja, da so se ti prenosi v glavnem nanašali na sedež Europola, za katerega bo država gostiteljica račune izdala šele leta 2017 (2.000.000 EUR); ugotavlja, da se bo Europol še naprej trudil zagotoviti učinkovito in skladno izvrševanje proračuna, zlasti kar zadeva prenose v zvezi z upravnimi odhodki; ugotavlja, da se delo v zvezi z Europolovim sedežem izvaja pod pristojnostjo države gostiteljice kot zunanje stranke, zato se pričakuje, da bo tudi v prihodnosti obračun stroškov za stavbe potekal skozi vso proračunsko leto; ugotavlja tudi, da je vzrok za to obstoječa administrativna struktura, v okviru katere Europol zadevne račune prejme po tem, ko se država gostiteljica poveže z izvajalci del na nacionalni ravni;

3.  poudarja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih Europol načrtuje vnaprej in o tem obvesti Računsko sodišče;

Prerazporeditve

4.  ugotavlja, da je bilo opravljenih 48 prerazporeditev v skupnem znesku skoraj 4.960.000 EUR (oz. 4,9 % proračuna); poleg tega ugotavlja, da so bile nekatere prerazporeditve potrebne zaradi upoštevanja razlik med načrtovanjem in izvrševanjem proračuna zaradi nujnih situacij na določenih področjih kriminala, na primer dejavnosti, povezanih z žariščnimi točkami; je seznanjen, da so bile prerazporeditve, namenjene začasnemu kritju odhodkov za nepovratna sredstva v okviru rednega proračuna zaradi poznega izplačila zneskov predhodnega financiranja iz sporazumov o nepovratnih sredstvih, po prejetju predhodnega financiranja povrnjene;

Javna naročila in kadrovska politika

5.  ugotavlja, da je bilo ob koncu leta 2016 pri Europolu zaposlenih skupaj 655 oseb, od tega 505 uslužbencev v kadrovskem načrtu, 146 pogodbenih uslužbencev in štirje lokalni uslužbenci; poleg tega ugotavlja, da je bilo zaposlenih 452 oseb, ki niso uslužbenci Europola (napoteni nacionalni strokovnjaki, uradniki za zvezo in uslužbenci urada za zvezo, pripravniki in izvajalci); je seznanjen s tem, da je Europol leta 2016 na novo zaposlil 145 oseb (104 začasnih in 41 pogodbenih uslužbencev) ter da je 86 uslužbencev urad zapustilo (64 začasnih in 22 pogodbenih uslužbencev);

6.  globoko obžaluje, da – ob upoštevanju števila vseh zasedenih delovnih mest na dan 31. decembra 2016 – uravnotežena zastopanost spolov ni bila dosežena, saj razmerje 32,4 % žensk proti 67,6 % moških ostaja več kot dva proti ena v korist slednjih, še bolj skrb vzbujajoče pa je, da ženske zasedajo le 14 % delovnih mest višji strokovnjak/višji analitik, najslabše razmerje pa je zaslediti pri deležu žensk, zaposlenih na delovnem mestu poslovni menedžer in enakovrednem ali višjem položaju, pa je znašal le 6,1 % (dve uslužbenki); poziva Europol, naj bo bolj proaktiven in naj vprašanje uravnotežene zastopanosti spolov nujno upošteva pri zaposlovanju novih uslužbencev ter organ za podelitev razrešnice med naslednjim postopkom razrešnice obvesti o napredku, ki je bil dosežen do konca leta 2017;

7.  ugotavlja, da je Parlament aprila 2016 sprejel spremembo proračuna, na podlagi katere je bilo povečano število zaposlenih v Evropskem centru za boj proti terorizmu pri Europolu, tako da je bil povečan proračun za 2.000.000 EUR in bilo ustvarjenih dodatnih 35 delovnih mest (25 začasnih in pet pogodbenih uslužbencev ter pet napotenih nacionalnih strokovnjakov);

8.  z zadovoljstvom ugotavlja, da so bili uslužbenci Europola leta 2016 v povprečju 1,2 % delovnih dni na bolniškem dopustu; opaža, da je število dni, namenjenih za dejavnosti za dobro počutje, leta 2016 znašalo manj kot en dan na uslužbenca; ugotavlja, da Europol ni, kot je zahteval Parlament, navedel različnih dejavnosti za dobro počutje, uvedenih leta 2016, temveč je poročal o stroških na uslužbenca za ponudnika zdravstvenih storitev in s tem povezanih stroških; poziva Europol, naj zagotovi pregled bolniških odsotnosti v dneh;

9.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Europol v okviru politike za zaščito dostojanstva osebe ter preprečevanje psihičnega nasilja in spolnega nadlegovanja vzpostavil mrežo desetih zaupnih svetovalcev; poleg tega ugotavlja, da je Europol organiziral programe za ozaveščanje, zagotavljal standardne informacije o nadlegovanju na svojem intranetu in uvedel program za novince, ki je vključeval tudi predstavitev o zdravju in dobrem počutju in v okviru katerega sta predstavljeni politika proti nadlegovanju in mreža zaupnih svetovalcev;

10.  ugotavlja, da sta bila leta 2016 v zvezi z nadlegovanjem sprožena en neformalen in en formalen postopek (prošnja za pomoč); ugotavlja, da je edini formalni postopek privedel do začetka upravne/notranje preiskave, v okviru katere ni bilo potrjeno, da obstaja psihično nasilje; ugotavlja, da zato noben primer ni bil predložen Sodišču Evropske unije;

11.  ugotavlja, da Europol uporablja uradna vozila, ne dovoljuje pa, da bi se ta vozila uporabljala za zasebne namene;

Notranje kontrole

12.  ugotavlja, da so bile dejavnosti v zvezi z obvladovanjem tveganj pri Europolu leta 2016 osredotočene na obravnavo revizijskih zahtev Računskega sodišča, zlasti v zvezi z letnimi računovodski izkazi, sporazumom o prenosu pooblastila in zaprtjem pokojninskega sklada Europola; poleg tega ugotavlja, da so dejavnosti v zvezi z obvladovanjem tveganj vključevale tudi spremljanje tveganj, ki vplivajo na glavne poslovne cilje, določene v delovnem programu za leto 2016, zlasti v zvezi z novo nalogo z napotitvami na kraju samem za sekundarne varnostne kontrole in internim izvajanjem zadnje faze uvedbe Europolovega analitičnega sistema; ugotavlja, da je evidenca poslovnega tveganja Europola konec leta 2016 vsebovala 16 visokih oz. kritičnih tveganj, torej štiri poslovna tveganja več, kot so bila zabeležena konec leta 2015;

13.  ugotavlja, da je funkcija notranje revizije v prvi polovici leta 2016 opravila pregled izvajanja standardov notranjega nadzora v Europolu; ugotavlja, da je Europol pripravil akcijski načrt, da bi do konca leta 2016 obravnaval 15 od 40 priporočil in da je bilo 20 od teh priporočil označenih kot „zelo pomembnih“, eno pa kot „kritično“, tj. priporočilo v zvezi s sprejetjem strategije za boj proti goljufijam, ki jo je upravni odbor potrdil 31. januarja 2017;

Notranja revizija

14.  ugotavlja, da je bilo leta 2016 obravnavanih 83 % vseh revizijskih priporočil Računskega sodišča, službe za notranjo revizijo, skupnega nadzornega organa Europola, uradnika Komisije za varstvo podatkov in funkcije notranje revizije, ki so bila označena kot „kritična“ oz. „zelo pomembna“, kar je bilo 12 % več kot leta 2015;

15.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo oktobra 2016 opravila revizijo javnih naročil, v zvezi s katero do konca leta 2016 ni bil izdan osnutek revizijskega poročila; poziva Europol, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih revizije;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov, preglednost in demokracija

16.  ugotavlja, da je upravni odbor 1. maja 2017 sprejel predpise za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani, tudi v zvezi z njihovimi izjavami o interesih; z obžalovanjem ugotavlja, da je bil pristop Europola tak, da je razglasil odsotnost nasprotja interesov; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so člani upravnega odbora še naprej objavljali izjave o odsotnosti nasprotja interesov; poziva člane upravnega odbora, naj namesto izjav o odsotnosti nasprotja interesov objavijo svoje izjave o interesih, v katerih navedejo članstvo v drugih organizacijah; poudarja, da člani upravnega odbora sami ne morejo razglasiti, da niso v položaju nasprotja interesov; ugotavlja, da so bili člani in nadomestni člani upravnega odbora pozvani, naj do 15. decembra 2017 izpolnijo, podpišejo in predložijo svoje izjave o interesih skupaj s svojimi življenjepisi, da bi bili nato objavljeni na spletnem mestu Europola; pozdravlja, da so bili na spletnem mestu Europola objavljeni življenjepisi članov upravnega odbora; poziva Europol, naj organu za podelitev razrešnice poroča, ali so člani upravnega odbora do določenega roka dejansko objavili svoje izjave o interesih;

17.  ugotavlja, da je Europol leta 2016 prejel 107 prošenj za dostop do dokumentov (v zvezi s 138 dokumenti) in da je odobril neomejen dostop do 39 dokumentov in delen dostop do 20 dokumentov, za 79 dokumentov pa je dostop zavrnil; poziva Europol, naj se na te prošnje odziva čim bolj odprto, pri tem pa upošteva tako pravne omejitve kot dolžnost glede odprtosti in preglednosti;

18.  ugotavlja, da je Europol oktobra 2017 začel še eno komunikacijsko kampanjo s svežnjem etičnih smernic za ozaveščanje vseh uslužbencev Europola in napotenih nacionalnih strokovnjakov o posodobljenih različicah kodeksa ravnanja Europola in dokumentaciji s smernicami glede ravnanja z darili, nasprotij interesov in prijavljanja nepravilnosti; z zadovoljstvom ugotavlja, da je v smernicah o prijavljanju nepravilnosti poudarjeno, da je Europol zavezan zaščiti identitete žvižgačev; pozdravlja, da so bile na spletnem mestu Europola objavljene smernice v zvezi z ureditvijo prijavljanja nepravilnosti; poziva Europol, naj posreduje podrobnosti o primerih prijave nepravilnosti v letu 2016, če obstajajo, ter o njihovi obravnavi;

19.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ EU za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo žvižgačem pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

20.  pozdravlja, da je upravni odbor sprejel strategijo za boj proti goljufijam za obdobje 2017–2018;

Glavni dosežki

21.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je Europol navedel za leto 2016, in sicer:

   vzpostavitev Evropskega centra za boj proti terorizmu in Evropskega centra za boj proti tihotapljenju migrantov, vključno z napotitvijo uslužbencev na kraj sam, ki so do konca leta 2016 opravili več kot 4.800 sekundarnih varnostnih kontrol na migracijskih žariščnih točkah; ugotavlja, da je Europol podprl več kot 270 protiterorističnih operacij, kar je več kot dvakrat več kot v celotnem letu 2016 (127 protiterorističnih operacij leta 2016);
   uvedbo inovativnih preiskovalnih podpornih orodij: leta 2016 je bilo vzpostavljeno spletno mesto Europe's Most Wanted Fugitives (najbolj iskani ubežniki Evrope), na katerem so bile do novembra 2017 objavljene informacije o 115 ubežnikih, aretiranih je bilo 41 ubežnikov visokega profila, od tega je do 13 aretacij prišlo zaradi vzpostavitve tega spletnega mesta; ugotavlja, da je Europolov Evropski center za boj proti kibernetski kriminaliteti (EC3) začel uporabljati novo rešitev za analizo slik in videov, ki naj bi olajšala zlasti identifikacijo otrok, ki so žrtve spolnega izkoriščanja, pri čemer je Europol leta 2017 nudil podporo pri 38 edinstvenih operacijah proti spolnemu izkoriščanju otrok v spletu;
   sprejetje Uredbe (EU) 2016/794(2) maja 2016, ki se je začela uporabljati 1. maja 2017 in uvaja okrepljene določbe v zvezi z nadzorom Parlamenta in krepi mandat za operativno podporo;

Druge pripombe

22.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Europol v sodelovanju z Eurojustom formaliziral kombiniran pristop za certificiranje ISO14001/EMS; ugotavlja, da je Europol uvedel številne ukrepe za zagotovitev stroškovno učinkovitega in okolju prijaznega delovnega mesta in nadaljnje zmanjšanje oz. izravnavo emisij CO2;

23.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Europol še naprej sodeloval z več mednarodnimi partnerji ter drugimi agencijami in organi Unije ter da je – zlasti v luči migracijske krize – še dodatno okrepil svoje sodelovanje z agencijo Frontex;

24.  je seznanjen z navedbami Europola o precejšnjih finančnih in operativnih tveganjih zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije; poziva Europol, naj ostane proaktiven pri prepoznavanju in obravnavanju tveganj in naj organ za podelitev razrešnice v celoti obveščajo o prihodnjem vplivu izstopa Združenega kraljestva iz Unije na Europol, pa tudi, naj tesno sodeluje s Komisijo, kar zadeva pogajanja o izstopu Združenega kraljestva, da bi bil dovolj dobro pripravljen, da bi kar najbolj zmanjšal morebitne negativne operativne ali finančne posledice, do katerih bi lahko prišlo;

25.  obžaluje, da je bil pregled Europola za obdobje 2016–2017 objavljen le na spletnem mestu Europola 23. januarja 2018, pet dni po roku za vložitev predlogov sprememb na poročilo o razrešnici v Odboru evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje ; poziva Europol, naj objavi svoje letne preglede pravočasno za prihodnje postopke razrešnice, da bi organu za podelitev razrešnice omogočil, da opravi svoje delo povsem obveščen;

26.  ugotavlja, da države članice od Europola zahtevajo vse več storitev; glede na to obžaluje, da je bilo treba zaradi skopih sredstev za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo na novo določiti prednostne dejavnosti pri razvoju ključnih sistemov, da je prihajalo do zamud pri projektih in da je bilo treba preučiti nove možnosti za zunanje izvajanje, čeprav prinašajo večje tveganje;

o
o   o

27.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 18. aprila 2018(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 84, 17.3.2017, str. 172.
(2) Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0133.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov